Ako rastliny prijímajú vodu?

Ako rastliny prijímajú vodu?

mpc kmi

 

 
 
 
 
 
 
 
 
KRÁTKA METODICKÁ INŠPIRÁCIA
Učebná činnosť/didaktická hra/aktivita…
 

Názov: Ako rastliny prijímajú vodu?

Cieľová skupina: žiaci druhého stupňa základnej školy (8. ročník)

Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda

Kľúčové kompetencie:

 • gramotnosť
 • kompetencia vo vede
 • osobná a sociálna kompetencia

Hlavný cieľ:

 • aplikovať bádateľský postup pri realizácii pokusu

Špecifické ciele:

Kognitívny:

 • vysvetliť podstatu osmózy

Afektívny:

 • dodržať postup realizácie pokusu

Psychomotorický:

 • pripraviť materiál pre realizáciu pokusu; realizovať pokus; pozorovať priebeh pokusu

Prostredie: domáce (kuchyňa)

Forma a počty: individuálna, skupinová

Trvanie: príprava: 10-15 minút,

ukončenie pozorovania: po cca 3-4 hodinách

 

Anotácia/Úvod/Edukačný kontext aktivity/Zhrnutie aktivity:

Prezentovaná aktivita môže prispieť k porozumeniu procesu osmózy, ktorý zabezpečuje prenos molekúl vody z menej koncentrovaného roztoku do roztoku koncentrovanejšieho cez polopriepustnú membránu.

Potrebný materiál: sklenená miska, lievik, celofán, gumička, voda, roztok sacharózy (bieleho cukru)

Opis postupu realizácie:

 • Do sklenenej misky nalejeme vodu.
 • Na lievik upevníme celofán a nalejeme doň roztok sacharózy.
 • Lievik ponoríme do vody a označíme hladinu vody na miske a hladinu vody v lieviku.
 • Pozorujeme.

 

Poznámky pre učiteľa:

Po niekoľkých hodinách sa dá pozorovať dvihnutie hladiny sacharózy v lieviku v dôsledku prieniku vody cez celofán. Celofán predstavuje polopriepustnú membránu. Aj keď nie je úplne polopriepustný, pre demonštráciu pokusu postačuje. Voda z pohára prechádza do koncentrovanejšieho roztoku – do sacharózy a spôsobí, že hladina vody v pohári klesne a súčasne stúpne hladina sacharózy v lieviku. Takýmto spôsobom rastlina prijíma do buniek čistú vodu.

 

Možné pokračovanie, následné aktivity:

Na rovnakom princípe (osmóze) funguje napr. posolenie zeleniny. Je to možné vyskúšať napr. na kolieskach reďkovky, mrkvy. Keď ich posolíme, voda z buniek zeleniny sa uvoľní, aby sa vyrovnala koncentrácia medzi soľou (koncentrovanejším prostredím) a menej koncentrovaným prostredím buniek.

Autor/Zdroj: RNDr. Erika Fryková, učiteľka profesijného rozvoja, Regionálne pracovisko MPC Prešov

 

Ďalšie zdroje: UHEREKOVÁ, M. a kol. 2012. Biológia pre 9. ročník ZŠ a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom. Nitra: Združenie EDUCO. ISBN 978-80-89431-34-2