Cvičenia s využitím vlastnej váhy tela

Cvičenia s využitím vlastnej váhy tela

mpc kmi

 

 
 
 
 
 
 
 
 
KRÁTKA METODICKÁ INŠPIRÁCIA
Učebná činnosť/didaktická hra/aktivita…
 

Názov: Cvičenia s využitím vlastnej váhy tela

Cieľová skupina: žiaci základnej a strednej školy ISCED 2, ISCED 3

Vzdelávacia oblasť: zdravie a pohyb – telesná a športová výchova

Kľúčové kompetencie:

  • komunikačné kompetencie
  • pracovné kompetencie
  • kompetencie učiť sa,
  • riešiť problémy, tvorivo a kriticky myslieť

 

Ciele:

Kognitívny cieľ:

Opísať správne postavenie a dýchanie pri cvičení.

Opísať správne vykonanie 7-minútového cvičenia.

Afektívny cieľ:

Pracovať zodpovedne na zadaných úlohách.

Rešpektovať bezpečnosť pri cvičení.

Psychomotorický cieľ:

Predviesť jednotlivé cvičenia s vlastnou váhou tela.

Merať čas cvičenia a oddychu.

Prostredie: domáce prostredie

Forma: individuálna

Trvanie: 7 minút

 

Anotácia / Úvod / Edukačný kontext aktivity / Zhrnutie aktivity:

Cieľom krátkej metodickej inšpirácie je prezentovať zásobník vybraných cvičení s vlastnou váhou tela pri cvičení v domácom prostredí za účelom udržania si telesnej kondície. Zaradenie cvičení s vlastnou váhou tela do vyučovacieho procesu, ale aj do cvičenia v domácom prostredí prinesie žiakom a aj učiteľom nové podnety na zatraktívnenie vyučovania a obohatenie obsahu telesnej a športovej výchovy. Vymizli niektoré spontánne pohybové aktivity, ktoré sa vykonávali na dvoroch, uliciach, v prírode, rozličné hry a súťaže (skákanie na švihadle, lezenie, šplhanie...).

Bezprostredný základ všetkých športov tvorí pohybová aktivity a tá zohráva v živote človeka čoraz významnejšiu úlohu. Dnešná počítačová doba, keď pri počítači presedíme neskutočný čas, ochudobňujú človeka o pohyb. Na základe týchto skutočností ponúkame námet na pohybovú aktivitu v podobe 7-minútového cvičenia s využitím vlastného tela, ktoré pozostáva z 12 cvikov.

Potrebný materiál: cvičebný úbor, stolička, stena

Opis postupu realizácie:

K dvanástim cvikom nepotrebujeme žiadne špeciálne športové náradie, vystačíme si so svojou telesnou váhou, stoličkou a stenou. Do kondície sa tak dokážeme dostať aj bez využitia posilňovne alebo telocvične.

 

Cvičenia s vlastnou váhou tela – set cvičení pozostáva z 12 cvikov v presne určenom poradí.

  • Každý cvik opakujeme 30 sekúnd.
  • Medzi jednotlivými cvikmi oddychujeme 15 sekúnd.
  • Počas 30 sekúnd cvičenia by sme mali pracovať čo najusilovnejšie.  Na škále od 1 do 10 najmenej na úrovni 8.

Samotné cviky síce zaťažujú najmä väčšie svaly, no v priebehu jedného setu dokážeme precvičiť prakticky celé telo. Aby cvičenie bolo efektívne, musí prebiehať vo fázach. Po tridsiatich sekundách cvičenia si preto treba krátko oddýchnuť.

Celú sériu môžeme opakovať podľa vlastnej výdrže a chuti, no aby sa dostavil efekt, prestávky nesmú prekročiť hranicu pätnástich sekúnd. Jedine tak dokáže telo podať maximálny výkon za minimum času.

Celá jedna séria cvičení trvá 7 minút.

 

1) Skoky s dvíhaním paží

       
 

2) Sed pri stene

    
 

5) Kľuky

       
 

4) „Brušáky“

       
 

5) Výstupy na stoličku

       
 

6) Drepy

       
 

7) Triceps cez stoličku

       
 

8) Doska

    
 

9) Skipping

      
 

10) Výpady vpred

       
 

11) Kľuky s upažením do boku

       
 

12) Doska na boku

    

 

Využitím cvičení s vlastnou váhou tela v školskej telesnej a športovej výchove, ale aj v domácom prostredí sa vytvárajú nové možnosti, ktoré môžu prispieť k aktívnemu záujmu žiakov o šport. Zaradenie spomínaného cvičenia do telesnej a športovej výchovy môže žiakom a aj učiteľom priniesť nové podnety, skúsenosti a zážitky, a tým prispieť ku kvalite a zatraktívneniu vyučovania.

Námety môžu poslúžiť učiteľom telesnej a športovej výchovy aj učiteľom primárneho vzdelávania ako pomôcka pri vytváraní vlastného zásobníka pohybových cvičení, ale aj ako východisko k tvorbe vlastných edukačných aktivít začínajúcich učiteľov pripravujúcich sa na pedagogickú prax.

Autor / Zdroj:

PaedDr. Alica Dragulová, PhD., učiteľka profesijného rozvoja, DP MPC Košice

Ďalšie zdroje:

ANTALA, B. – LABUDOVÁ, J. – MODRÁK, M. 2009. Štátny vzdelávací program, telesná a športová výchova (vzdelávacia oblasť: zdravie a pohyb) príloha ISCED 3. Bratislava: Štátny pedagogický ústav.

BEBČÁKOVÁ, V. – MIKUŠ, M. – ŠIMONEK, J. 2009. Štátny vzdelávací program, telesná a športová výchova (vzdelávacia oblasť: zdravie a pohyb) príloha ISCED 2. Bratislava: Štátny pedagogický ústav.

https://plus.sme.sk/c/20145372/kompletne-cvicenie-na-sedem-minut-ktore-odporuca-veda.html