učiteľ pre primárne vzdelávanie

x

Aktuálne: 

Slovenská republika napriek nesporne mnohým pozitívam v oblasti práv detí, vrátane ochrany detí pred násilím, nie je žiaľ žiadnou výnimkou v celosvetovom probléme násilia na deťoch. Pedagogickí a odborní zamestnanci, ako profesionáli pracujúci s deťmi potrebujú mať základný aktuálny prehľad o problematike, aby mohli byť pripravení a nápomocní nielen pri prevencii, ale aj pri včasnej identifikácii prípadného násila páchaného na deťoch.

Začiatok podujatia: 
štvrtok, 11. október 2018 - 9:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 11. október 2018 - 14:00

DP MPC Košice organizuje dňa 25. októbra 2018 odborný seminár pre učiteľov primárneho vzdelávania Košického kraja i Prešovského kraja pod názvom Postavenie metodických orgánov (metodického združenia) v procese zvyšovania úrovne výchovno-vzdelávacej činnosti v základnej škole.

Cieľom seminára je aktualizovať informácie o kompetenčnom profile vedúceho MZ a význame metodických orgánov, metodického združenia školy ako poradného orgánu riaditeľa školy. Metodické združenie sa zaoberá pedagogickými a výchovno-vzdelávacími otázkami a problémami žiakov. Zámerom seminára je poukázať aj na postavenie MZ v intenciách realizácie interného vzdelávania pedagogických zamestnancov (vzájomné odovzdávanie informácií zo vzdelávacích aktivít, otvorených hodín) s cieľom poskytnúť podporné stimuly na efektívne stratégie učenia sa žiakov.

Sekundárnym zámerom seminára je poukázať na aplikáciu profesijných štandardov v edukačnej praxi. Účastníci budú mať priestor na diskusiu a výmenu názorov o profesijných štandardoch učiteľa pre primárne vzdelávanie a vedúceho metodického združenia. Praktická činnosť učiteľov v skupinách bude spojená s výmenou skúseností a spoločným vypracovaním odporúčaní do pedagogickej praxe.

Začiatok podujatia: 
štvrtok, 25. október 2018 - 8:30
Koniec podujatia: 
štvrtok, 25. október 2018 - 13:00

Cieľom podujatia je prezentovať možnosti využitia programu FONO 2 a FONO 3 v edukačnej a poradenskej praxi. Podujatie je určené pre pedagogických a odborných zamestnancov, ktorí sa v svojej praxi stretávajú s deťmi a žiakmi v štádiu rozvíjania reči a rečových stereotypov, s deťmi a žiakmi s narušenou komunikačnou schopnosťou a poruchami reči. FONO je multimediálny súbor programov pre rečovú terapiu, ktorý využíva vlastnosti súčasných osobných počítačov.

Začiatok podujatia: 
piatok, 9. november 2018 - 12:30
Koniec podujatia: 
piatok, 9. november 2018 - 15:30

Cieľom podujatia je prezentovať možnosti využitia programu FONO 2 a FONO 3 v edukačnej a poradenskej praxi. Podujatie je určené pre pedagogických a odborných zamestnancov, ktorí sa v svojej praxi stretávajú s deťmi a žiakmi v štádiu rozvíjania reči a rečových stereotypov, s deťmi a žiakmi s narušenou komunikačnou schopnosťou a poruchami reči. FONO je multimediálny súbor programov pre rečovú terapiu, ktorý využíva vlastnosti súčasných osobných počítačov.

Začiatok podujatia: 
piatok, 12. október 2018 - 12:30
Koniec podujatia: 
piatok, 12. október 2018 - 15:30

Účastníci workshopu majú možnosť získať praktické zručnosti zamerané na využívanie odpadového materiálu.

Začiatok podujatia: 
streda, 7. november 2018 - 8:00
Koniec podujatia: 
streda, 7. november 2018 - 14:00

Seminár je venovaný práci pedagogických zamestnancov v nultom ročníku z intenciách požiadaviek ŠŠI. Na tomto podujatí jej účastníci dostanú informácie o práci ŠŠI zameranej na výchovno- vzdelávací proces v nultom ročníku základnej školy.

Začiatok podujatia: 
piatok, 26. október 2018 - 9:00
Koniec podujatia: 
piatok, 26. október 2018 - 12:00

Poskytnúť účastníkom seminára námety na využitie tangramov vo vyučovaní matematiky s cieľom rozvoja priestorovej predstavivosti a upevňovania učiva geometrie.

Začiatok podujatia: 
štvrtok, 7. február 2019 - 12:30
Koniec podujatia: 
štvrtok, 7. február 2019 - 15:30

Odborný seminár je zameraný na prezentovanie možností efektívneho využívania učebných materiálov na hodinách vlastivedy a prírodovedy v súlade s obsahom predmetov vlastiveda a prírodoveda v zmysle iŠVP pre 4. ročník základnej školy. 

Začiatok podujatia: 
utorok, 9. október 2018 - 9:00
Koniec podujatia: 
utorok, 9. október 2018 - 13:00

Ľudské práva vo výchove a vzdelávaní: aktuálny stav, výzvy a inšpirácie. Seminár bude zameraný na poznanie a uplatňovanie svojich práv a na rešpektovanie práv druhých ľudí.

Lektor: Mgr. Peter Lenčo, PhD.

Začiatok podujatia: 
štvrtok, 15. november 2018 - 10:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 15. november 2018 - 12:30

Cieľom odborného seminára je poukázať na význam rozvoja  jednotlivých typov gramotností, ako dôležitej súčasti kvalitného vzdelania na Slovensku. Seminár reaguje na  výsledky medzinárodných meraní  PISA, v ktorých naši žiaci v rámci krajín OECD  opakovane  nedosahujú očakávané výsledky.  Po úvodných odborných prednáškach  budú pedagogickí zamestnanci škôl  prezentovať osvedčené pedagogické skúsenosti  s rozvojom gramotností vo vyučovacom procese. Odborný seminár nadväzuje na Deň gramotnosti a vytvára priestor aj na výmenu skúseností účastníkov s uvedenou problematikou.

Začiatok podujatia: 
streda, 28. november 2018 - 8:30
Koniec podujatia: 
streda, 28. november 2018 - 14:00

Pracovisko MPC v  Trenčíne v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom a podporou Školského inšpekčného centra Trenčín vyhlásilo   na  8. septembra  2018  Deň gramotnosti, ktorý podporuje implementáciu   aktivít zameraných na zvýšenie gramotností do vyučovacieho procesu. Aktivita je príležitosťou na prezentovanie pôsobenia škôl v oblasti rozvoja funkčnej gramotnosti a v oblasti STEM vzdelávania, zameraného na popularizáciu vedy a techniky a zvýšenie záujmu o technické a prírodovedné odbory. Bude prebiehať počas mesiaca september 2018 v školách trenčianskeho regiónu.

Začiatok podujatia: 
sobota, 8. september 2018 - 8:00
Koniec podujatia: 
sobota, 8. september 2018 - 13:00

Odborný seminár sa zaoberá problematikou ochrany práv osôb so zdravotným postihnutím, rieši otázky začleňovania tejto komunity do širšej spoločnosti a s tým súvisiace možnosti pracovnej a spoločenskej inklúzie. Odborníčka na špeciálnu pedagogiku poukáže na problematiku integrácie zdravotne postihnutých do spoločnosti z rôznych uhlov pohľadu.   Podujatie je určené pre pedagogických a odborných zamestnancov, ktorí sa zaoberajú problematikou začleňovania detí a žiakov  so zdravotným postihnutím.

Začiatok podujatia: 
utorok, 20. november 2018 - 9:00
Koniec podujatia: 
utorok, 20. november 2018 - 13:00

Odborný seminár s lektorom so skúsenosťami z oblasti pedagogicko-psychologického poradenstva je určený pre koordinátorov drogovej prevencie, vedúcich pedagogických zamestnancov, triednych učiteľov a učiteľov základných a stredných škôl so záujmom o uvedenú problematiku. Seminár je orientovaný na zdokonalenie profesijných kompetencií  pedagogických zamestnancov v oblasti prevencie sociálno-patologických javov,  s dôrazom na šikanovanie a užívanie návykových látok.

Začiatok podujatia: 
štvrtok, 4. október 2018 - 8:30
Koniec podujatia: 
štvrtok, 4. október 2018 - 13:00

Účastníci vzdelávania budú mať možnosť vidieť a vyskúšať si konkrétne aktivity, týkajúce sa globálnych aj lokálnych problémov životného prostredia, klimatickej zmeny a environmentálnej spravodlivosti. Získajú skúsenosti, ako žiakom zmysluplne a zaujímavo, predovšetkým na konkrétnych príkladoch, priblížiť tému Agendy 2030 ,

Semánár sa bude zaoberať otázkami:

Čo je to Agenda 2030?

Aký má súvis s Agendou 21?

Ktoré ciele udržateľného rozvoja sa týkajú aj Slovenskej republiky?

Aký by mal/mohol byť svet v roku 2030?

Aké by malo/mohlo byť Slovensko v roku 2030?

Začiatok podujatia: 
štvrtok, 31. máj 2018 - 8:30
Koniec podujatia: 
štvrtok, 31. máj 2018 - 13:00

Cieľom odborného seminára bude predstavenie obsahu predmetov vlastiveda a prírodoveda v zmysle požiadaviek iŠVP pre 3. ročník primárneho vzdelávania a prezentovanie možností efektívneho využívania učebných materiálov na hodinách vlastivedy a prírodovedy.

Začiatok podujatia: 
štvrtok, 24. máj 2018 - 9:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 24. máj 2018 - 13:00

Predstaviť učiteľom obsah predmetov vlastiveda a prírodoveda v zmysle požiadaviek iŠVP pre 3.ročník ,efektívne využívanie učebných materiálov na hodinách  vlastivedy a prírodovedy.

Začiatok podujatia: 
streda, 23. máj 2018 - 9:00
Koniec podujatia: 
streda, 23. máj 2018 - 13:00

Cieľom podujatia je prezentovať možnosti využitia programu FONO 2 v edukačnej a poradenskej praxi.

Začiatok podujatia: 
piatok, 27. apríl 2018 - 0:00
Koniec podujatia: 
piatok, 27. apríl 2018 - 0:00

Metodické inšpirácie sú orientované na rozvíjanie komunikačných zručností:

  • adekvátne komunikovať s prihliadnutím na komunikačnú situáciu,
  • neverbálne sa vyjadrovať, chápať neverbálnu komunikáciu, 
  • verejne prezentovať a obhájiť vlastný názor,
  • premyslene usmerňovať vlastný verbálny a neverbálny prejav.

Návratku posielajte na mailovú adresu juraj.druzbacky@mpc-edu.sk.

Predmet správy: seminár 31.5.2018 

Text do návratky (skopírujte a doplňte chýbajúce údaje):

Záväzne sa prihlasujem na seminár Verbálna a neverbálna komunikácia v kontexte rozvíjania sociálnej interakcie

Moje kontaktné údaje:

Meno a priezvisko:

Názov školy:

Adresa školy:

Kontakt - mail:

Kontakt - telefón, mobil:

Každý prihlásený účastník dostane potvrdenie návratky o zaradení na seminár, príp. o nezaradení (ak jeho prihláška prekročí kapacitu seminára).

Začiatok podujatia: 
štvrtok, 31. máj 2018 - 8:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 31. máj 2018 - 12:00

Rozvíjanie finančnej gramotnosti prostredníctvom aplikačných úloh - odborný seminár

Cieľ seminára: Prezentovať aplikačné úlohy rozvíjajúce finančnú gramotnosť žiakov základnej školy

Lektor: PaedDr. Monika Reiterová, Štátny pedagogický ústav, Bratislava 

Stručná charakteristika:

  • prezentácia a tvorba aplikačných úloh zameraných na rozvíjanie finančnej gramotnosti žiakov v základných školách vychádzajúcich z Národného štandardu finančnej gramotnosti (verzia 1.2)
  • oboznámenie sa s možnosťami implementácie prezentovaných aplikačných úloh do edukačného procesu.

Návratku posielajte na mailovú adresu:  juraj.druzbacky@mpc-edu.sk.

Záväzne sa prihlasujem na seminár: Rozvíjanie finančnej gramotnosti prostredníctvom aplikačných úloh

Moje kontaktné údaje:

Meno a priezvisko:

Názov školy:

Adresa školy:

Kontakt - mail:

Kontakt - telefón, mobil:

Každý prihlásený účastník dostane potvrdenie návratky o zaradení na seminár, príp. o nezaradení (ak jeho prihláška prekročí kapacitu seminára).

Začiatok podujatia: 
streda, 30. máj 2018 - 9:00
Koniec podujatia: 
streda, 30. máj 2018 - 13:00

Realizácia otvorenej hodiny pre primárne vzdelávanie - 3. ročník - predmet slovenský jazyk a literatúra v ZŠ Veľké Zálužie.

Začiatok podujatia: 
streda, 6. jún 2018 - 9:00
Koniec podujatia: 
streda, 6. jún 2018 - 12:30

Účastníci získajú informácie a aktuálne poznatky o škodlivom obsahu, ktorý sa v súčasnosti šíri slovenským internetom a sociálnymi sieťami. Druhá časť seminára bude venovaná implementácii problematiky do mediálnej výchovy, resp. vyučovania spoločenskovedných predmetov.

 

Návratku posielajte na mailovú adresu juraj.druzbacky@mpc-edu.sk.

Predmet správy: seminár 30.4.2018

Text do návratky (skopírujte a doplňte chýbajúce údaje):

Záväzne sa prihlasujem na seminár "Informácie a dezinformácie na internete – ako s nimi pracovať na vyučovaní".

Moje kontaktné údaje:

Meno a priezvisko:

Názov školy:

Adresa školy:

Kontakt - mail:

Kontakt - telefón, mobil:

Každý prihlásený účastník dostane potvrdenie návratky o zaradení na seminár, príp. o nezaradení (ak jeho prihláška prekročí kapacitu seminára).

 

Začiatok podujatia: 
pondelok, 30. apríl 2018 - 9:30
Koniec podujatia: 
pondelok, 30. apríl 2018 - 14:00

Cieľom odborného seminára bude prezentovať aplikačné úlohy zamerané na rozvíjanie finančnej gramotnosti žiakov základnej školy s využitím čitateľských stratégií.

Začiatok podujatia: 
štvrtok, 5. apríl 2018 - 8:30
Koniec podujatia: 
štvrtok, 5. apríl 2018 - 12:30

Cieľom odborného seminára bude prezentovať aplikačné úlohy zamerané na rozvíjanie finančnej gramotnosti žiakov základnej školy s využitím čitateľských stratégií.

Začiatok podujatia: 
streda, 4. apríl 2018 - 8:30
Koniec podujatia: 
streda, 4. apríl 2018 - 12:30

Cieľom odborného seminára bude prezentovať aplikačné úlohy zamerané na rozvíjanie finančnej gramotnosti žiakov základnej školy s využitím čitateľských stratégií.

Začiatok podujatia: 
utorok, 3. apríl 2018 - 9:00
Koniec podujatia: 
utorok, 3. apríl 2018 - 13:00

08:00 – 08:30 h Prezentácia účastníkov
08:30 – 09:00 h Otvorenie
                        Zosúladenie aktivít globálneho vzdelávania so Štátnym vzdelávacím programom
                        Mgr. Štefan Folkman, Metodicko-pedagogické centrum Žilina
09:00 – 10:00 h Aplikácia poznatkov z globálneho vzdelávania v didakticky spracovanej aktivite
                       Anna Brezinová, MŠ Východná; Mgr. Zuzana Strychová, MŠ Liptovský Mikuláš; Iveta Vlčková, MŠ Kysucké Nové Mesto
10:00 – 10:15 h Prestávka
10:15 – 11:15 h Aplikácia poznatkov z globálneho vzdelávania v didakticky spracovanej aktivite
                       Mgr. Boris Hnila, ZŠ s MŠ Turčianske Teplice; Mgr. Marcela Hollá, Gymnázium Liptovský Mikuláš, RNDr. Katarína Laštíková, Gymnázium Žilina
11:15 – 11:45 h Globálne vzdelávanie – zodpovedná spotreba
                       Mgr. Klára Tóthová, Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj
11:45 – 12:15 h Prestávka
12:15 – 12:45 h Ukážky úloh a aktivít na podporu prírodovednej gramotnosti pre globálne vzdelávanie
                        PaedDr. Darina Výbohová, PhD., Metodicko-pedagogické centrum Bratislava
12:45 – 13:45 h Workshop
                        PaedDr. Mária Grolmusová, Mgr. Štefan Folkman, Metodicko-pedagogické centrum Žilina
13:45 – 14:00 h Záver

Začiatok podujatia: 
piatok, 9. marec 2018 - 8:30
Koniec podujatia: 
piatok, 9. marec 2018 - 14:00

Po úspešnej predvianočnej kreatívnej dielne  na základe Vašich požiadaviek organizujeme jarnú kreatívnu dielňu pre učiteľov a vychovávateľov.

Cieľom podujatia je praktické vyskúšanie nových produktov z oblasti kreatívnej techniky. Účastníci podujatia si môžu vyskúšať:

- dekorovanie textilu: používanie šablón, farieb na textil, popisovačov na textil a pasty Expand

- satinovanie skla: používanie satinovacích farieb, opál gélu, kontúrky, leptanie skla (cca 2 decilitrovú zaváraninovú fľašu si zabezpečí účastník sám)

- kvietok z dekorgumy

- zdobenie dreveného srdiečka na Deň matiek: servítkovanie, používanie praskajúcej a antickej pasty

 

Lektorka kreatívnej dielne:  Judit Göbő (Mira Office Levice) 

Výdavky na použité materiály hradia účastníci kreatívnej dielne vo výške 7€ lektorke Mira Office na mieste.

 

Kreatívna dielňa sa uskutoční v dvoch skupinách v maďarskom jazyku . Prvá skupina od 08,30 do 12,00 - kapacita 20 osôb,

druhá skupina od 13,00 do 16,30 hod. - kapacita 20 osôb.

Na podujatie je potrebné záväzne sa prihlásiť na e-mailovej adrese: maria.palinkas@mpc-edu.sk!

Začiatok podujatia: 
pondelok, 9. apríl 2018 - 8:30
Koniec podujatia: 
pondelok, 9. apríl 2018 - 16:30

Stretnutie učiteľov nultých ročníkov a pedagogických asistentov Prešovského a Košického kraja - príklady dobrej praxe spolupráce školy a rodiny.

Začiatok podujatia: 
pondelok, 11. jún 2018 - 9:00
Koniec podujatia: 
pondelok, 11. jún 2018 - 12:15

Interaktívny seminár bude zameraný na prezentáciu aplikačných úloh zameraných na rozvoj matematickej gramotnosti žiakov na primárnom stupni vzdelávania a tiež na možnosti ich implementácie do edukačného procesu.

Začiatok podujatia: 
utorok, 27. marec 2018 - 8:30
Koniec podujatia: 
utorok, 27. marec 2018 - 12:30

8. 30 - 10.00 - Využitie  zásady názornosti v edukácii žiakov nultého ročníka

10.15 - 12.00 - Ukážky vlasne vyrobených pomôcok na hodinách v nultom ročníku

                        Výroba vlasne vyrobených pomôcok

 

Na seminár si doneste: výkres A5, 5 drevených štipcov, čiernu fixu, nožnice

Začiatok podujatia: 
streda, 28. marec 2018 - 8:30
Koniec podujatia: 
streda, 28. marec 2018 - 12:00