učiteľ pre primárne vzdelávanie

x

Aktuálne: 

Cieľom podujatia je prezentovať možnosti využitia programu FONO 2 a FONO 3 v edukačnej a poradenskej praxi. Podujatie je určené pre pedagogických a odborných zamestnancov, ktorí sa v svojej praxi stretávajú s deťmi a žiakmi v štádiu rozvíjania reči a rečových stereotypov, s deťmi a žiakmi s narušenou komunikačnou schopnosťou a poruchami reči. FONO je multimediálny súbor programov pre rečovú terapiu, ktorý využíva vlastnosti súčasných osobných počítačov.

Začiatok podujatia: 
piatok, 12. október 2018 - 12:30
Koniec podujatia: 
piatok, 12. október 2018 - 15:30

Účastníci workshopu majú možnosť získať praktické zručnosti zamerané na využívanie odpadového materiálu.

Začiatok podujatia: 
streda, 7. november 2018 - 8:00
Koniec podujatia: 
streda, 7. november 2018 - 14:00

Seminár je venovaný práci pedagogických zamestnancov v nultom ročníku z intenciách požiadaviek ŠŠI. Na tomto podujatí jej účastníci dostanú informácie o práci ŠŠI zameranej na výchovno- vzdelávací proces v nultom ročníku základnej školy.

Začiatok podujatia: 
piatok, 26. október 2018 - 9:00
Koniec podujatia: 
piatok, 26. október 2018 - 12:00

Poskytnúť účastníkom seminára námety na využitie tangramov vo vyučovaní matematiky s cieľom rozvoja priestorovej predstavivosti a upevňovania učiva geometrie.

Začiatok podujatia: 
štvrtok, 7. február 2019 - 12:30
Koniec podujatia: 
štvrtok, 7. február 2019 - 15:30

Odborný seminár je zameraný na prezentovanie možností efektívneho využívania učebných materiálov na hodinách vlastivedy a prírodovedy v súlade s obsahom predmetov vlastiveda a prírodoveda v zmysle iŠVP pre 4. ročník základnej školy. 

Začiatok podujatia: 
utorok, 9. október 2018 - 9:00
Koniec podujatia: 
utorok, 9. október 2018 - 13:00

Ľudské práva vo výchove a vzdelávaní: aktuálny stav, výzvy a inšpirácie. Seminár bude zameraný na poznanie a uplatňovanie svojich práv a na rešpektovanie práv druhých ľudí.

Lektor: Mgr. Peter Lenčo, PhD.

Začiatok podujatia: 
štvrtok, 15. november 2018 - 10:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 15. november 2018 - 12:30

Cieľom odborného seminára je poukázať na význam rozvoja  jednotlivých typov gramotností, ako dôležitej súčasti kvalitného vzdelania na Slovensku. Seminár reaguje na  výsledky medzinárodných meraní  PISA, v ktorých naši žiaci v rámci krajín OECD  opakovane  nedosahujú očakávané výsledky.  Po úvodných odborných prednáškach  budú pedagogickí zamestnanci škôl  prezentovať osvedčené pedagogické skúsenosti  s rozvojom gramotností vo vyučovacom procese. Odborný seminár nadväzuje na Deň gramotnosti a vytvára priestor aj na výmenu skúseností účastníkov s uvedenou problematikou.

Začiatok podujatia: 
streda, 28. november 2018 - 8:30
Koniec podujatia: 
streda, 28. november 2018 - 14:00

Pracovisko MPC v  Trenčíne v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom a podporou Školského inšpekčného centra Trenčín vyhlásilo   na  8. septembra  2018  Deň gramotnosti, ktorý podporuje implementáciu   aktivít zameraných na zvýšenie gramotností do vyučovacieho procesu. Aktivita je príležitosťou na prezentovanie pôsobenia škôl v oblasti rozvoja funkčnej gramotnosti a v oblasti STEM vzdelávania, zameraného na popularizáciu vedy a techniky a zvýšenie záujmu o technické a prírodovedné odbory. Bude prebiehať počas mesiaca september 2018 v školách trenčianskeho regiónu.

Začiatok podujatia: 
sobota, 8. september 2018 - 8:00
Koniec podujatia: 
sobota, 8. september 2018 - 13:00

Odborný seminár sa zaoberá problematikou ochrany práv osôb so zdravotným postihnutím, rieši otázky začleňovania tejto komunity do širšej spoločnosti a s tým súvisiace možnosti pracovnej a spoločenskej inklúzie. Odborníčka na špeciálnu pedagogiku poukáže na problematiku integrácie zdravotne postihnutých do spoločnosti z rôznych uhlov pohľadu.   Podujatie je určené pre pedagogických a odborných zamestnancov, ktorí sa zaoberajú problematikou začleňovania detí a žiakov  so zdravotným postihnutím.

Začiatok podujatia: 
utorok, 20. november 2018 - 9:00
Koniec podujatia: 
utorok, 20. november 2018 - 13:00

Odborný seminár s lektorom so skúsenosťami z oblasti pedagogicko-psychologického poradenstva je určený pre koordinátorov drogovej prevencie, vedúcich pedagogických zamestnancov, triednych učiteľov a učiteľov základných a stredných škôl so záujmom o uvedenú problematiku. Seminár je orientovaný na zdokonalenie profesijných kompetencií  pedagogických zamestnancov v oblasti prevencie sociálno-patologických javov,  s dôrazom na šikanovanie a užívanie návykových látok.

Začiatok podujatia: 
štvrtok, 4. október 2018 - 8:30
Koniec podujatia: 
štvrtok, 4. október 2018 - 13:00

Účastníci vzdelávania budú mať možnosť vidieť a vyskúšať si konkrétne aktivity, týkajúce sa globálnych aj lokálnych problémov životného prostredia, klimatickej zmeny a environmentálnej spravodlivosti. Získajú skúsenosti, ako žiakom zmysluplne a zaujímavo, predovšetkým na konkrétnych príkladoch, priblížiť tému Agendy 2030 ,

Semánár sa bude zaoberať otázkami:

Čo je to Agenda 2030?

Aký má súvis s Agendou 21?

Ktoré ciele udržateľného rozvoja sa týkajú aj Slovenskej republiky?

Aký by mal/mohol byť svet v roku 2030?

Aké by malo/mohlo byť Slovensko v roku 2030?

Začiatok podujatia: 
štvrtok, 31. máj 2018 - 8:30
Koniec podujatia: 
štvrtok, 31. máj 2018 - 13:00

Cieľom odborného seminára bude predstavenie obsahu predmetov vlastiveda a prírodoveda v zmysle požiadaviek iŠVP pre 3. ročník primárneho vzdelávania a prezentovanie možností efektívneho využívania učebných materiálov na hodinách vlastivedy a prírodovedy.

Začiatok podujatia: 
štvrtok, 24. máj 2018 - 9:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 24. máj 2018 - 13:00

Predstaviť učiteľom obsah predmetov vlastiveda a prírodoveda v zmysle požiadaviek iŠVP pre 3.ročník ,efektívne využívanie učebných materiálov na hodinách  vlastivedy a prírodovedy.

Začiatok podujatia: 
streda, 23. máj 2018 - 9:00
Koniec podujatia: 
streda, 23. máj 2018 - 13:00

Cieľom podujatia je prezentovať možnosti využitia programu FONO 2 v edukačnej a poradenskej praxi.

Začiatok podujatia: 
piatok, 27. apríl 2018 - 0:00
Koniec podujatia: 
piatok, 27. apríl 2018 - 0:00

Metodické inšpirácie sú orientované na rozvíjanie komunikačných zručností:

  • adekvátne komunikovať s prihliadnutím na komunikačnú situáciu,
  • neverbálne sa vyjadrovať, chápať neverbálnu komunikáciu, 
  • verejne prezentovať a obhájiť vlastný názor,
  • premyslene usmerňovať vlastný verbálny a neverbálny prejav.

Návratku posielajte na mailovú adresu juraj.druzbacky@mpc-edu.sk.

Predmet správy: seminár 31.5.2018 

Text do návratky (skopírujte a doplňte chýbajúce údaje):

Záväzne sa prihlasujem na seminár Verbálna a neverbálna komunikácia v kontexte rozvíjania sociálnej interakcie

Moje kontaktné údaje:

Meno a priezvisko:

Názov školy:

Adresa školy:

Kontakt - mail:

Kontakt - telefón, mobil:

Každý prihlásený účastník dostane potvrdenie návratky o zaradení na seminár, príp. o nezaradení (ak jeho prihláška prekročí kapacitu seminára).

Začiatok podujatia: 
štvrtok, 31. máj 2018 - 8:00
Koniec podujatia: 
štvrtok, 31. máj 2018 - 12:00

Rozvíjanie finančnej gramotnosti prostredníctvom aplikačných úloh - odborný seminár

Cieľ seminára: Prezentovať aplikačné úlohy rozvíjajúce finančnú gramotnosť žiakov základnej školy

Lektor: PaedDr. Monika Reiterová, Štátny pedagogický ústav, Bratislava 

Stručná charakteristika:

  • prezentácia a tvorba aplikačných úloh zameraných na rozvíjanie finančnej gramotnosti žiakov v základných školách vychádzajúcich z Národného štandardu finančnej gramotnosti (verzia 1.2)
  • oboznámenie sa s možnosťami implementácie prezentovaných aplikačných úloh do edukačného procesu.

Návratku posielajte na mailovú adresu:  juraj.druzbacky@mpc-edu.sk.

Záväzne sa prihlasujem na seminár: Rozvíjanie finančnej gramotnosti prostredníctvom aplikačných úloh

Moje kontaktné údaje:

Meno a priezvisko:

Názov školy:

Adresa školy:

Kontakt - mail:

Kontakt - telefón, mobil:

Každý prihlásený účastník dostane potvrdenie návratky o zaradení na seminár, príp. o nezaradení (ak jeho prihláška prekročí kapacitu seminára).

Začiatok podujatia: 
streda, 30. máj 2018 - 9:00
Koniec podujatia: 
streda, 30. máj 2018 - 13:00

Realizácia otvorenej hodiny pre primárne vzdelávanie - 3. ročník - predmet slovenský jazyk a literatúra v ZŠ Veľké Zálužie.

Začiatok podujatia: 
streda, 6. jún 2018 - 9:00
Koniec podujatia: 
streda, 6. jún 2018 - 12:30

Účastníci získajú informácie a aktuálne poznatky o škodlivom obsahu, ktorý sa v súčasnosti šíri slovenským internetom a sociálnymi sieťami. Druhá časť seminára bude venovaná implementácii problematiky do mediálnej výchovy, resp. vyučovania spoločenskovedných predmetov.

 

Návratku posielajte na mailovú adresu juraj.druzbacky@mpc-edu.sk.

Predmet správy: seminár 30.4.2018

Text do návratky (skopírujte a doplňte chýbajúce údaje):

Záväzne sa prihlasujem na seminár "Informácie a dezinformácie na internete – ako s nimi pracovať na vyučovaní".

Moje kontaktné údaje:

Meno a priezvisko:

Názov školy:

Adresa školy:

Kontakt - mail:

Kontakt - telefón, mobil:

Každý prihlásený účastník dostane potvrdenie návratky o zaradení na seminár, príp. o nezaradení (ak jeho prihláška prekročí kapacitu seminára).

 

Začiatok podujatia: 
pondelok, 30. apríl 2018 - 9:30
Koniec podujatia: 
pondelok, 30. apríl 2018 - 14:00

Cieľom odborného seminára bude prezentovať aplikačné úlohy zamerané na rozvíjanie finančnej gramotnosti žiakov základnej školy s využitím čitateľských stratégií.

Začiatok podujatia: 
štvrtok, 5. apríl 2018 - 8:30
Koniec podujatia: 
štvrtok, 5. apríl 2018 - 12:30

Cieľom odborného seminára bude prezentovať aplikačné úlohy zamerané na rozvíjanie finančnej gramotnosti žiakov základnej školy s využitím čitateľských stratégií.

Začiatok podujatia: 
streda, 4. apríl 2018 - 8:30
Koniec podujatia: 
streda, 4. apríl 2018 - 12:30

Cieľom odborného seminára bude prezentovať aplikačné úlohy zamerané na rozvíjanie finančnej gramotnosti žiakov základnej školy s využitím čitateľských stratégií.

Začiatok podujatia: 
utorok, 3. apríl 2018 - 9:00
Koniec podujatia: 
utorok, 3. apríl 2018 - 13:00

08:00 – 08:30 h Prezentácia účastníkov
08:30 – 09:00 h Otvorenie
                        Zosúladenie aktivít globálneho vzdelávania so Štátnym vzdelávacím programom
                        Mgr. Štefan Folkman, Metodicko-pedagogické centrum Žilina
09:00 – 10:00 h Aplikácia poznatkov z globálneho vzdelávania v didakticky spracovanej aktivite
                       Anna Brezinová, MŠ Východná; Mgr. Zuzana Strychová, MŠ Liptovský Mikuláš; Iveta Vlčková, MŠ Kysucké Nové Mesto
10:00 – 10:15 h Prestávka
10:15 – 11:15 h Aplikácia poznatkov z globálneho vzdelávania v didakticky spracovanej aktivite
                       Mgr. Boris Hnila, ZŠ s MŠ Turčianske Teplice; Mgr. Marcela Hollá, Gymnázium Liptovský Mikuláš, RNDr. Katarína Laštíková, Gymnázium Žilina
11:15 – 11:45 h Globálne vzdelávanie – zodpovedná spotreba
                       Mgr. Klára Tóthová, Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj
11:45 – 12:15 h Prestávka
12:15 – 12:45 h Ukážky úloh a aktivít na podporu prírodovednej gramotnosti pre globálne vzdelávanie
                        PaedDr. Darina Výbohová, PhD., Metodicko-pedagogické centrum Bratislava
12:45 – 13:45 h Workshop
                        PaedDr. Mária Grolmusová, Mgr. Štefan Folkman, Metodicko-pedagogické centrum Žilina
13:45 – 14:00 h Záver

Začiatok podujatia: 
piatok, 9. marec 2018 - 8:30
Koniec podujatia: 
piatok, 9. marec 2018 - 14:00

Po úspešnej predvianočnej kreatívnej dielne  na základe Vašich požiadaviek organizujeme jarnú kreatívnu dielňu pre učiteľov a vychovávateľov.

Cieľom podujatia je praktické vyskúšanie nových produktov z oblasti kreatívnej techniky. Účastníci podujatia si môžu vyskúšať:

- dekorovanie textilu: používanie šablón, farieb na textil, popisovačov na textil a pasty Expand

- satinovanie skla: používanie satinovacích farieb, opál gélu, kontúrky, leptanie skla (cca 2 decilitrovú zaváraninovú fľašu si zabezpečí účastník sám)

- kvietok z dekorgumy

- zdobenie dreveného srdiečka na Deň matiek: servítkovanie, používanie praskajúcej a antickej pasty

 

Lektorka kreatívnej dielne:  Judit Göbő (Mira Office Levice) 

Výdavky na použité materiály hradia účastníci kreatívnej dielne vo výške 7€ lektorke Mira Office na mieste.

 

Kreatívna dielňa sa uskutoční v dvoch skupinách v maďarskom jazyku . Prvá skupina od 08,30 do 12,00 - kapacita 20 osôb,

druhá skupina od 13,00 do 16,30 hod. - kapacita 20 osôb.

Na podujatie je potrebné záväzne sa prihlásiť na e-mailovej adrese: maria.palinkas@mpc-edu.sk!

Začiatok podujatia: 
pondelok, 9. apríl 2018 - 8:30
Koniec podujatia: 
pondelok, 9. apríl 2018 - 16:30

Stretnutie učiteľov nultých ročníkov a pedagogických asistentov Prešovského a Košického kraja - príklady dobrej praxe spolupráce školy a rodiny.

Začiatok podujatia: 
pondelok, 11. jún 2018 - 9:00
Koniec podujatia: 
pondelok, 11. jún 2018 - 12:15

Interaktívny seminár bude zameraný na prezentáciu aplikačných úloh zameraných na rozvoj matematickej gramotnosti žiakov na primárnom stupni vzdelávania a tiež na možnosti ich implementácie do edukačného procesu.

Začiatok podujatia: 
utorok, 27. marec 2018 - 8:30
Koniec podujatia: 
utorok, 27. marec 2018 - 12:30

8. 30 - 10.00 - Využitie  zásady názornosti v edukácii žiakov nultého ročníka

10.15 - 12.00 - Ukážky vlasne vyrobených pomôcok na hodinách v nultom ročníku

                        Výroba vlasne vyrobených pomôcok

 

Na seminár si doneste: výkres A5, 5 drevených štipcov, čiernu fixu, nožnice

Začiatok podujatia: 
streda, 28. marec 2018 - 8:30
Koniec podujatia: 
streda, 28. marec 2018 - 12:00

učiteľ pre predprimárne vzdelávanie, učiteľ pre primárne vzdelávanie, učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie, učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie, učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie, učiteľ základnej umeleckej školy, učiteľ jazykovej školy, učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie, vychovávateľ