Ako sa v minulosti nakladalo s odpadmi?

Ako sa v minulosti nakladalo s odpadmi?

mpc kmi

 

 
 
 
 
 
 
 
 
KRÁTKA METODICKÁ INŠPIRÁCIA
Učebná činnosť/didaktická hra/aktivita…
 

Názov: Ako sa v minulosti nakladalo s odpadmi?

Cieľová skupina: žiaci prvého a druhého stupňa základnej školy

Vzdelávacia oblasť: prierezová téma – environmentálna výchova

Kľúčové kompetencie:

  • gramotnosť
  • kompetencia vo vede a technike
  • osobná a sociálna kompetencia

Hlavný cieľ:

  • získať informácie o nakladaní s odpadmi v minulosti a porovnať ich so súčasnosťou

Špecifické ciele:

Kognitívny:

  • vysvetliť spôsob nakladania s odpadom v minulosti
  • porovnať nakladanie s odpadom v minulosti a v súčasnosti

Afektívny:

  • klásť relevantné otázky súvisiace s nakladaním s odpadom v minulosti;

Psychomotorický:

  • spracovať súhrnú správu z realizovanej aktivity.

Prostredie: domáce

Forma a počty: individuálna, skupinová

Trvanie: 30 – 45 minút

 

Anotácia/Úvod/Edukačný kontext aktivity/Zhrnutie aktivity:

Prezentovaná aktivita je zameraná na realizáciu interview s rodičmi, resp. starými rodičmi na tému, ako sa v minulosti nakladalo s odpadmi.

Potrebný materiál: papier s pripravenými otázkami, pero, mobilný telefón (ak žiaci nežijú so starými rodičmi v jednej domácnosti)

Opis postupu realizácie:

Úvodná informácia: Interview je vhodnejšie realizovať so starými rodičmi (väčší časový odstup od súčasného nakladania s odpadom, zaneprázdnenosť rodičov).

Odporúčanie: Upozorniť žiakov, že pokiaľ so starými rodičmi nebývajú v jednej domácnosti, kvôli interview za nimi nechodiť, ale im zatelefonovať.

 

Postup:

- Pripravte si otázky pre starých rodičov, ako sa nakladalo s odpadmi v minulosti.

Otázky môžu byť napr.:

1. Vznikalo v minulosti viac odpadu v porovnaní so súčasnosťou?

2. Aké bolo v minulosti zloženie odpadu?

3. Ako boli balené potraviny a spotrebný tovar v obchodoch?

4. Triedili ste v minulosti odpad?

5. Ktoré druhy odpadu ste triedili?

6. Ktoré druhy odpadu ste opätovne využívali?

7. Kto vzniknutý odpad odoberal?

 

- Získané odpovede si zapíšte a porovnajte s nakladaním s odpadom v súčasnosti.

- Vypracujte súhrnnú správu o nakladaní s odpadom v minulosti a v súčasnosti.

 

Poznámky pre učiteľa:

Uvedené otázky a odpovede na ne môžu u žiakov vyvolať ďalšie otázky. Aktivita môže viesť k prehodnoteniu nakladania s odpadom v domácnosti.

 

Možné pokračovanie, následné aktivity:

Interview je možné rozšíriť o otázky týkajúce sa hospodárenia s vodou a energiou v minulosti v porovnaní so súčasnosťou.

Autor/Zdroj: RNDr. Erika Fryková, učiteľka profesijného rozvoja, Regionálne pracovisko MPC Prešov

Ďalšie zdroje: PADO, R. 2002. Odpad – surovina alebo hrozba. Liptovský Mikuláš: OZ TATRY