Počítame digitálne s centami

Počítame digitálne s centami

mpc kmi

 

 
 
 
 
 
 
 
 
KRÁTKA METODICKÁ INŠPIRÁCIA
Učebná činnosť/didaktická hra/aktivita…
 

Názov: Počítame digitálne s centami

Cieľová skupina: žiak z rôzneho prostredia - sociálneho, kultúrneho a znevýhodneného prvého stupňa základnej školy, žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v školskej integrácií.

Vzdelávacia oblasť: Finančná gramotnosť, Funkčná gramotnosť, Informatika, Matematika a práca s informáciami

Kľúčové kompetencie:

 • učiť sa učiť (riešiť nové situácie) - oboznámiť žiaka s hodnotou centu
 • pracovné kompetencie - rozvíjať jemnú a hrubú motoriku
 • komunikačné kompetencie - vysloviť svoj názor, prečo potrebujeme peniaze
 • sociálne komunikačné kompetencie – porozumieť súvislosti medzi obrázkami a hodnotou mince
 • kompetencie k celoživotnému učeniu získať digitálne a finančné  zručnosti

Hlavný cieľ:

 • rozvoj finančnej gramotnosti v programe Flow Works

Špecifické ciele:

Kognitívne:

 • prečítať text s porozumením
 • spočítať mince v jednotlivých obrázkoch
 • porovnať obrázky, ich veľkosť a geometrický tvar

Afektívne:

 • povedať, čo si môžeme kúpiť za centy
 • rešpektovať názor iného

Psychomotorické:

 • orientovať sa vizuálne na interaktívnej tabuli
 • vyfarbiť stred kvetu

Prostredie: škola

Forma  a  počty: individuálna práca, práca s pomocou učiteľa

Trvanie: individuálne

 

Anotácia/Úvod/Edukačný kontext aktivity/Zhrnutie aktivity:

Predložená aktivita prezentuje možnosti aplikácie v programe Flow Works. Pozornosť venuje rozvíjaniu digitálnej a finančnej gramotnosti u žiakov z rôzneho – sociálneho, kultúrneho, znevýhodneného prostredia aj žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Žiak sa oboznamuje s pojmami minca, cent, hodnota centu.

Potrebný materiál: počítač, elektronická myš, elektronické pero, interaktívna tabuľa QOMO, program Flow Works

Opis postupu realizácie:

Spočítanie mincí v jednotlivých obrázkoch, porovnanie obrázkov s geometrickými útvarmi, vyfarbenie kruhu.

Realizácia aktivity:

Zdroj: Flow!Works 2007-2012 verzia V3.0.0.20120907

Na začiatku práce s programom a obrázkami musíme dbať na zásadu postupnosti krokov poznávania, spočítania a porovnávania hodnoty mincí a ich praktické využitie. Učiteľ si vopred pripraví štyri aktivity navrhnuté v programe.

Na začiatku hodiny učiteľ pomocou interaktívnej tabule predstaví navrhnuté digitálne aktivity a postup ako pracovať s obrázkami (čítať s porozumením, spočítať centy, vyfarbiť stred kvetu elektronickým perom). Obrázky v jednotlivých aktivitách predstavujú mince v hodnote jeden, dva a päť, geometrické útvary - kruh, trojuholník, jedno veľké prasiatko s centami v hodnote deväť centov a jedno malé prasiatko s hodnotou jeden cent. V jednotlivých aktivitách žiaci čítajú a spočítavajú individuálne pred interaktívnou tabuľou QOMO. Stimulujeme u žiakov pozornosť zážitkovým učením pomocou metódy obrázkových máp v programe.  Uplatnením digitálnych technológií vedieme žiakov k primeranej súťaživosti a vylepšovaniu zručnosti žiakov, rozvíjajú ich dispozície a to hlavne v oblasti informačných a komunikačných technológií. Názornosť počítačovej grafiky umožní žiakom ľahšie si zapamätať učivo a rýchlemu porozumeniu učiva. Aktivity je možné použiť ako edukáciu samostatného návrhu žiaka v programe ako počítať s mincami a poznávať hodnoty mincí a ich využitie.

 

Poznámky pre učiteľa: dodržiavať zásady postupnosti a učebné osnovy

 

Možné pokračovanie, následné aktivity: učiteľ môže tvoriť nadväzné digitálne úlohy so zameraním na finančnú gramotnosť

Autor/Zdroj: Ing. Mgr. Mária Pirkovská, učiteľ profesijného rozvoja, Regionálne pracovisko MPC Prešov

 

Ďalšie zdroje:

Cent v hodnote jeden. Dostupné z: https://nbs.sk/sk/titulna-stranka

Cent v hodnote dva. Dostupné z: https://nbs.sk/sk/titulna-stranka

Cent v hodnote päť. Dostupné z: https://nbs.sk/sk/titulna-stranka

Obrázok prasiatko. Dostupné z: https://www.4home.sk/pokladnicka-happy-pig-ruzova

HEJNÝ a kol. 2019.Hejného metóda. Matematika. Praha, 2019. ISBN 978-80-89589-34-4

Ministerstvo školstva SR, Ministerstvo financií SR.2017 . Národný štandard finančnej gramotnosti verzia 1.2, Bratislava, 2017 Dostupné z : https://www.minedu.sk/data/att/11359.pdf

Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. 2014. Metodika pre zapracovanie a aplikáciu tém finančnej gramotnosti do školských vzdelávacích programov základných škôl a stredných škôl. Bratislava, 2014-11498/40322:5-10E0

Program Flow!Works

Prílohy na stiahnutie:

Príloha 1 Počítame digitálne s centami – návrhy tvorby aktivít v programe