pedagogika

Autori: 

Roman Kvapil, Darina Bačová, Karol Csiba, Zlatica Ilievová, Janka Píšová, Martina Uličná, Júlia Vrábľová

Predkladaná metodická príručka je len úvodným materiálom, tzv. materiálom prvého kontaktu pre všetkých učiteľov, ktorí prichádzajú do kontaktu so slovenčinou ako cudzím jazykom a predovšetkým s deťmi cudzincov, ktorí sa z rôznych príčin ocitli na Slovensku a stali sa súčasťou kolektívov slovenských škôl.

Predložený manuál je učebnou pomôckou pre učiteľov kontinuálneho vzdelávania, príp. externých lektorov, ktorí vzdelávajú v programe Profesijné kompetencie vedúceho metodického združenia.

Predstavuje odporúčania na učebné materiály, ktoré vypĺňajú obsahovú stránku daného programu. Lektorský manuál je obsahovo usporiadaný podľa tematických celkov, ktoré sú súčasťou akreditovaného programu. K jednotlivým tematickým celkom sú uvedené odkazy na príslušné učebné zdroje, ktoré poskytujú potrebné informácie v danej oblasti.

Manuál lektora: Prehĺbiť a aktualizovať profesijné kompetencie učiteľov matematiky základných škôl v oblasti rozvoja matematickej gramotnosti žiakov prostredníctvom využívania čitateľských stratégií.

Autori: 

PaedDr. Jana Tomášková, PhD.

Učebný zdroj Miesto vhodnej motivácie vo výučbe čítania s porozumením je študijným materiálom
pre účastníkov vzdelávacieho programu Ako motivovať žiakov k čítaniu s porozumením, ale aj
pre všetkých, ktorí chcú hlbšie preniknúť do mechanizmu podnecovania žiakov k čítaniu aplikovaním
nových didaktických prístupov vo vyučovacom procese i externom prostredí.

Publikácia je stručným návodom na tvorbu bibliografických odkazov a citácií všetkých druhov informačných prameňov. Je určená pre autorov rôznych typov prác.

Učebný zdroj vytvorený k akreditovanému programu kontinuálneho vzdelávania Metódy a formy práce podporujúce rozvoj myslenia a kreativity žiakov v škole poskytuje učiteľom návod, ako zlepšovať úroveň svojich pedagogických kompetencií v oblasti myslenia a kreativity. Obsahuje aj repertoár vybraných stratégií, foriem a metód zameraných na podporu rozvíjania myslenia a kreativity žiakov v škole s primárnym cieľom vyučovací proces inovovať, aktivizovať žiakov.

Autori: 

O. Zápotočná, Z. Petrová

Učebný zdroj je spracovaný k akreditovanému programu kontinuálneho vzdelávania Revízia obsahu predprimárneho vzdelávania: Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia. Je zameraný na aktualizáciu pedagogických spôsobilostí učiteliek a učiteľov materských škôl v súlade s požiadavkami revidovaného ŠVP pre predprimárne vzdelávanie v rámci vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia.

Obsahom učebného zdroja sú spôsoby a možnosti využitia základných konceptov adlerovskej psychológie aj v našich školách. Učebné texty by mali pedagógom – účastníkom vzdelávacieho programu Intervenčné stratégie a techniky riešenia výchovných problémov priblížiť najnevyhnutnejšie, elementárne poznatky z oblasti teoretického vymedzenia pojmov i aplikácie konceptov adlerovskej psychológie. Publikácia tvorí východisko a základ pre interaktívnu prácu s učiteľmi, vychovávateľmi a majstrami odbornej výchovy a predpokladá ich aktívnu účasť počas realizácie vzdelávacieho programu.

Učebný zdroj je určený predovšetkým účastníkom akreditovaného vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania Učebné štýly žiakov a vyučovacie štýly učiteľov.
Hlavným cieľom učebného zdroja je poskytnúť účastníkom vzdelávania základné teoretické východiská, ktoré sú potrebné pre nahliadnutie do problematiky učebných štýlov žiakov a vyučovacích štýlov učiteľov.

Autori: 

E. Schima,J. Urbánková

Hlavným cieľom učebného zdroja vytvoreného k vzdelávaciemu programu Nové formy skupinového vyučovania je povzbudiť učiteľov k systematickému zavádzaniu skupinovej práce do vyučovania cudzích jazykov a zároveň im poskytnúť aj aplikačné príklady z praxe, ktorú môžu sami využiť vo vyučovacom procese.

Autori: 

I. Martinčeková,J. Strakoš

Cieľom učebného zdroja vytvoreného k akreditovanému vzdelávaciemu programu je pomôcť majstrovi odbornej výchovy upriamiť pozornosť na vybrané prvky pedagogiky ako vedy, osvojiť si základné pedagogické pojmy, fakty, vzťahy a teórie, a najmä, vidieť v pedagogike ako vede pomoc pri riešení mnohých problémov, s ktorými sa vo svojej pedagogickej praxi stretáva. Úlohy a otázky v texte majú umožniť majstrovi odbornej výchovy svoju vlastnú pedagogickú prax reflektovať. 

Tvorba školských testov a ich vyhodnotenie by mali patriť k základným pedagogickým zručnostiam učiteľov v rámci zisťovania účinnosti ich práce. Učebný zdroj Tvorba a vyhodnotenie školského testu by mal doplniť praktické zručnosti účastníkov vzdelávania, ktoré postupne nadobúdajú v priebehu tvorby a vyhodnotenia svojho testu, o dôležité teoretické poznatky jednotlivých modulov vzdelávania. Preto sú najdôležitejšie teoretické poznatky uvádzané v postupnosti tvorby školského testu.

Učebný zdroj Tvorba a aplikácia didaktických hier a učebných pomôcok na prvom stupni základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským od PaedDr. Rózse Skabely je určený predovšetkým účastníkom akreditovaného vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania s názvom Tvorba a aplikácia didaktických hier a učebných pomôcok na prvom stupni základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským.

Problematiku skúšania, hodnotenia a klasifikácie žiakov zaraďujeme k aktuálnym pedagogickým problémom súčasnosti. Neustále prebiehajú diskusie o funkčnosti hodnotenia žiakov v škole.

Učebný zdroj k akreditovanému programu Hodnotenie učebnej činnosti a výkonu žiaka sa zaoberá hodnotením, ktoré je nevyhnutnou súčasťou edukačného procesu v rozvoji osobnosti žiaka a prispieva ku kvalite jeho procesov učenia sa. Na posudzovanie výkonov učebného procesu v triede existuje množstvo typov, foriem a metód hodnotenia.

Cieľom učebného zdroja Metódy a formy práce podporujúce kritické myslenie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia je poskytnúť čitateľovi základné informácie o tom, čo je kritické myslenie, akým spôsobom môžeme pre proces kritického myslenia vytvoriť podmienky v edukácii, ako môžeme hodnotiť, klásť otázky a vzájomne kooperovať.

Autori: 

PaedDr. Danica Gondová, PhD.

Jedným z prístupov, ktorý umožňuje dosiahnuť uvedené ciele, volí metódy orientované na žiaka a podčiarkuje individualizovaný prístup k žiakom, je integrované vyučovanie obsahu a jazyka, známe ako CLIL (Content and Language Integrated Learning).

Autori: 

PhDr. Alena Kopányiová, PhD., PhDr. Eva Smiková, PhD.

Každý deň sa stretávame s tým, že má niekto odlišný názor, postoj, vyznáva iné hodnoty, je nám menej sympatický, bráni nám dosiahnuť to, čo chceme. Riešenie konfliktov je preto súčasťou fungovania každého človeka v sociálnom svete – či sa dohadujeme s vlastnými deťmi o tom, ako môžu byť dlho pri počítači, kedy sa môžu vrátiť večer domov, s kolegami o termíne školského výletu, či s predavačkou o reklamácii nekvalitného výrobku, s priateľmi zas o rozdielnych názoroch na divadelné predstavenie atď. (Bednařík, 2001)

Autori: 

Mgr. Andrea Makišová

Hlavným cieľom učebného zdroja je poskytnúť účastníkom vzdelávacieho programu Regionálna výchova v primárnom vzdelávaní dostatok relevantných informácií a údajov, ktoré im uľahčia realizáciu výučby v prierezovej téme regionálna výchova. Cieľom predmetu regionálna výchova je pestovať a rozvíjať vzťah a úctu k človeku, obci, mestu, vlasti a výchove k národnému povedomiu, ale aj spolunáležitosti, čo je súčasť výchovného procesu.

Autori: 

Mgr. Andrea Makišová

V učebnom zdroji k akreditovanému programu Regionálna výchova, sme sa zamerali na formy a metódy vyučovania, obsahovo a vecne s dôrazom na región, na jeho významné osobnosti, ľudové zvyky a tradície, kultúrno-historické pamiatky, ale aj na školu, ktorá predstavuje nezastupiteľné miesto pri oživovaní a zachovávaní tradícií.

Autori: 

E. Vincejová

Učebný zdroj bol vytvorený k vzdelávaciemu programu Plánovanie edukačných procesov ─ rozvoj kompetencií pedagogického zamestnanca súvisiacich s plánovaním edukačných procesov s cieľom rozšíriť, rozvíjať a aktualizovať profesijné kompetencie učiteľov v  oblasti plánovania výchovno-vzdelávacieho procesu v kontexte s legislatívou, štátnym vzdelávacím programom a v súlade s kľúčovými ko

Autori: 

E. Cinová I. Kosová Z. Koreňová

Učebný zdroj je koncipovaný ako úvod do teoretických základov pedagogiky s vysvetlením základných pojmov v prvej kapitole. Na úvodnú časť nadväzuje kapitola o pravidlách efektívnej komunikácie, ktorá je nevyhnutnou súčasťou Montessori pedagogiky a akéhokoľvek výchovno-vzdelávacieho systému.

Autori: 

T. Sluka

Učebný zdroj Student – led Conference s podtitulom Nová metóda sebahodnotenia v praxi bol vytvorený k aktualizačného vzdelávacieho programu s totožným názvom. Objasňuje metódu Student – led Conference (SLC) a jej implementáciu do vyučovacieho procesu. Podrobne vysvetľuje pojem SLC, ponúka návod na prípravu a realizáciu metódy v pedagogickej praxi a analyzuje jej výhody a nevýhody.

Cieľom publikácie je priblížiť čitateľovi základné aspekty fenoménu súčasnosti, ktorým je globalizácia a jej význam pre učenie tretieho tisícročia. Autorka podrobne rozoberá globálne príčiny, príležitosti a výzvy pre globálneho občana, kľúčové kompetencie celoživotného vzdelávania, základné princípy globálneho učenia a jeho podstatu i špecifiká implementácie globálneho vzdelávania v podmienkach slovenského školského systému.