MRK I

Autori: 

Pappová Katarína, Mgr.

Autorka vytvorila učebný zdroj na upevňovanie učiva o podstatných menách, zámenách, slovesách, číslovkách a spojkách. Jednotlivé slovné druhy si žiaci precvičujú na základe východiskového textu plnením úloh v pracovných listoch, ktoré sú rozličného zamerania a typu, napr. dopíš, roztrieď, vypíš, nájdi, utvor správne dvojice, vyhľadaj, urč a pod. Pomerne veľký priestor v jednotlivých zadaniach je venovaný opakovaniu skloňovacích vzorov podstatných mien.

Autori: 

Ovcarčíková Marta, Mgr.

Autorka vytvorila učebný zdroj pre potreby záujmového útvaru Zábavné čítanie, je však využiteľný aj vo všeobecnom kontexte výučby žiakov na prvom stupni ZŠ. Žiaci majú možnosť pracovať s 11 rozprávkami prostredníctvom hádaniek a jednoduchých úloh. Riešia zadania typu vyber, doplň, nájdi dvojice, vytvor, napíš, dokonči či porozprávaj príbeh podľa obrázkov alebo nápovedných indícií. Do záverečnej časti materiálu autorka  zaradila identifikáciu rozprávky podľa konkrétnho úryvku a farebnú fotodokumentáciu knižnej podoby rozprávok.

Učebný zdroj ponúka súbor pracovných listov pre žiakov na primárnom stupni vzdelávania a metodický materiál pre učiteľov na činnosť k voliteľnému predmetu Detský svet v umení pre 1. ročník. Žiaci si prostredníctvom pracovných listov rozširujú svoje kompetencie v oblasti komunikácie, vedomostí, zručností a tvorivých schopností. Hlavným cieľom je prispieť k prehĺbeniu a spestreniu učiva hravou formou.

Autori: 

Leščinský Miroslav, PaedDr.

Pracovné listy obsahujú základné učivo biológie 5. ročníka z témy rastliny a huby v lese. Majú zabezpečiť opakovanie a upevnenie učiva a rozvoj kľúčových kompetencií stanovených v predmete biológia.   Pri práci s týmito pracovnými listami si môžu žiaci overiť správnosť pochopenia učiva a schopnosť interpretovať učivo pri riešení úloh.

Autori: 

Mikulová Anna, Ing.

Publikácia obsahuje náučný text a pracovný list na tému  Poranenie následkom fyzikálnych a chemických vplyvov. Učebný zdroj môže poslúžiť učiteľom ako pomôcka na hodinách biológie v 7. ročníku základnej školy.  Jeho cieľom je   pomôcť žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia a žiakom z marginalizovaných rómskych komunít osvojiť si spôsoby poskytovania prvej pomoci.

Autori: 

Kureková Tunde, Mgr.

Učebný zdroj ponúka sériu pracovných listov pre žiakov na primárnom stupni vzdelávania. Pracovné listy sú zamerané na precvičovanie a upevňovanie vedomostí vo vyučovaní predmetu Poznaj a chráň. Úlohy v publikácii vedú žiakov k pochopeniu prírodných súvislostí a zákonitostí, aby boli schopní triediť poznatky a následne ich využívať v praktickom živote.

Autori: 

Kőnigová Veronika, Mgr.

Učebný zdroj je určený na vyučovanie biológie. V zdroji sa nachádza súbor pracovných listov s učebným textom zameraných na zvieratá (pracovné listy s témami: Lasica , Myš, Potkan, Hraboš poľný, Krt , Jež , Medveď, Bobor)

Autori: 

Krajňáková Slávka, Mgr

Autorka zamerala učebný zdroj na získavanie a upevňovanie poznatkov o období Veľkomoravskej ríše a jej špecifík. Po východiskových informáciách nasledujú rôznorodé úlohy v pracovných listoch, príbehy určené na prácu s textom, mapy, tabuľky na doplňovanie, obrázkový materiál. Žiaci majú možnosť prejaviť vlastnú kreativitu pri návrhoch niektorých predmetov denného nosenia v danej dobe.

Autori: 

Romanová Juliána, Mgr.

Učebný zdroj je určený pre primárne vzdelávanie . V zdroji sa nachádza učebný text a pracovné listy s témou vtákov.

Autori: 

Kuzmová Jarmila, Mgr.

Učebný zdroj Environemnet 4 je zameraný na tému vody a jej kolobehu v prírode. Po úvodných teoretických informáciách autorka zaradila niekoľko pracovných listov, kde žiaci využívajú čítanie textu, triedenie, doplňovanie, vytvárajú dvojice, vyfarbujú obrázky. Učebný zdroj obsahuje aj maľované čítanie a osemsmerovku, v ktorej žiaci hľadajú rieky Slovenska.

Autori: 

Ocilková Adriána, Mgr.

Učebný zdroj je určený pre primárne vzdelávanie a ŠKD na rozvoj grafomotoriky. V zdroji sa nachádzajú postupy na výrobu predmetov ku Dňu matiek..

Autori: 

Lazor Marián, Mgr.

Publikácia spracováva  témy Desatoro k ochrane Zeme (náučný text),  Životné prostredie  (náučný text  a pracovný list), Čo  môžeš robiť doma a pomôcť tak životnému prostrediu (text  a kvíz) ,  Recyklácia (náučný text), Pomôž prírode a zabav sa zábavnou formou  (bludisko, osemsmerovka, hra,  doplňovačka, pexeso, návod na výrobu dekorácii z PET fľaše).  Vhodná je pre učiteľov, ktorí vzdelávajú žiakov mladšieho školského veku.  Využiť  ju môžu v rámci záujmového útvaru.

Autori: 

Lipták Csank Katalin, Mgr.

Cieľom tohto učebného zdroja je poskytnúť pracovné listy pre potreby základných škôl s VJM, ktoré sú zamerané na precvičovanie anglického jazyka jednoduchou, hravou formou. Materiál je určený pre mladších aj starších žiakov. Pracovné listy ponúkajú zmes zábavných úloh, ktoré môžu byť spestrením výučby jazyka popri osvojovaní a upevňovaní gramatiky a slovnej zásoby. Pracovné listy popri precvičovaní slovnej zásoby poslúžia aj na rozvoj čítania v anglickom jazyku. Úlohy sú hravé, ale vyžadujú si pozorné čítanie. Cvičenia sa môžu používať ako doplnkový materiál pre potreby krúžkovej činnosti.

Autori: 

Saxová Jarmila, Mgr.

Publikácia obsahuje ukážku z divadelného predstavenia, obrázky  výtvarného umenia, hudobného umenia, športu Rómov. Posledná kapitola je venovaná rómskym symbolom - hymna, vlajka. Spracované sú teoretické informácie, ktoré môže učiteľ využiť na vyučovaní .   

Autori: 

Saxová Jarmila, Mgr.

Publikácia obsahuje text na tému: Bývanie, Liečenie a hygiena, Rodinný a spoločenský život, Rómska kultúra. Spracované sú teoretické informácie, ktoré môže učiteľ využiť pri vzdelávaní žiakov staršieho školského veku. 

Autori: 

Kmecová Magdaléna, PhDr.

Hráme sa so slovami II nadväzuje na prvú časť Hráme sa so slovami I. Učebný zdroj je určený pre žiakov 2. - 4. ročníka ZŠ a 3. - 5. ročníka ŠZŠ, ktorí pracujú v záujmovom útvare zameranom na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti. Obsahuje súbor úloh, v ktorých žiaci čítajú, skladajú a opisujú slová či vety doplnené a spestrené obrázkami. Prostredníctvom rozprávania, počúvania a čítania úryvkov príbehov a riekaniek sa žiaci učia rozlišovať, čo je dobré a čo zlé, vyjadrujú svoje myšlienky a názory. Pri týchto činnostiach si žiaci upevňujú svoje čitateľské schopností.

Autori: 

Kiškašová Erika, Mgr.

Učebný zdroj Hráme sa s rómskou rozprávkou je určený pre žiakov 1. stupňa ZŠ. Obsahuje 4 autorské rpzprávky O primášovi Barovi, Tri malé prasiatka, Čertove husle a Rodina. Po úvodnej rozprávke nasleduje práca s textom prostredníctvom rôznorodých úloh, ktoré zahŕňajú dramatizáciu, odpovede na otázky, výber správnej informácie, motivačné básničky, farebné ilustrácie a obrázky, čo je najmä pre žiakov z margibalizovaných rómskych komunít výrazne motivačné. 

Autori: 

Smolková Jana, Mgr.

Učebný zdroj je určený pre učiteľov dramatickej výchovy. V prvej časti materiál obsahuje dramatizáciu rozprávky, v druhej časti je materiál k Mikulášovi a Vianociam a tretia časť obsahuje materiál ku Dňu matiek. Každá scénka má v závere niekoľko úloh na porozumenie textu

Autori: 

Kuzmová Jarmila, Mgr.

Autorka vytvorila niekoľko pracovných listov na precvičovanie učiva o živej a neživej prírode. Úlohy a zadania sú koncipované zaujímavo, rôznorodo, obsahujú prvky environmentálneho charakteru. Žiaci pracujú s doplňovačkami, riešia tajničky a hádanky, odpovedajú na otázky, triedia a identifikujú prvky živej a neživej prírody. Autorka využila aj medzipredmetové vzťahy so slovenským jazykom. V závere ponúka krátky test na opakovanie učiva.

Autori: 

Pappová Ibolya, Mgr.

Učebný zdroj je využiteľný vo vzdelávaní žiakov v školách s vyučovacím jazykom maďarským. Obsahuje pracovné listy s rôznorodými úlohami a zadaniami, ktoré sú určené na osvojovanie si a precvičovanie geografického učiva o kontinente Austrália. Autorka v nich aplikovala pestré úlohy, ilustratívne názorné obrázky a metódy, ktoré svojim potenciálom môžu prispieť k vyššej aktivizácii a motivácii žiakov.

Autori: 

Krišáková Milada, Mgr.

Učebný zdroj pozostáva z učebných textov a z pracovných listov s témami súvisiacimi s regionálnou výchovou v základnej škole. Pracovné listy ponúkajú žiakom „Goralský rok“, sprievodcu tradíciami Zamaguria vo veľmi jednoduchej a skrátenej forme. V praktickej rovine si žiaci overujú svoje vedomosti riešením rôznych úloh.

Autori: 

Kmecová Magdaléna, PhDr.

Súbor 15 pracovných listov bol vytvorený na prácu v    záujmovom útvare zameraného na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti. Je určený pre žiakov 2. - 4. ročníka ZŠ a 3. - 5. ročníka ŠZŠ. Obsahuje súbor úloh, v ktorých žiaci čítajú, skladajú a opisujú slová a vety doplnené a spestrené obrázkami. Prostredníctvom rozprávania, počúvania a čítania úryvkov príbehov a riekaniek sa žiaci učia rozlišovať čo je dobré a čo zlé, vyjadrujú svoje myšlienky a názory. Pri týchto činnostiach si žiaci upevňujú svoje čitateľské schopností.

Autori: 

Mikulová Anna, Ing.

V úvode  témy učebného zdroja (Rany a ich ošetrovanie) sú krátke a zrozumiteľné učebné texty, ktoré žiakom poslúžia na čítanie s porozumením a zároveň z nich budú vychádzať pri riešení úloh v pracovných listoch. Vhodné ako zdroj pri záujmovom útvare.

Autori: 

Oravcová Edita, Mgr.

Učebný zdroj Domáce práce - šitie 3. časť je určená pre záujmový útvar základnej školy. V tejto časti je prezentovaný postup batikovania s rôznymi námetmi.

Súbor pracovných listov je určený k voliteľnému predmetu Detský svet v umení pre 1. ročník. Jednotlivé pracovné listy sú vypracované k témam Deň Rómov, Deň Zeme, Mamičkám. Žiaci si prostredníctvom nich rozširujú a osvojujú svoje kompetencie v oblasti komunikácie, vedomostí, zručností a tvorivých schopností. Hlavným cieľom tvorby pracovných listov je prispieť k prehĺbeniu a spestreniu učiva hravou formou.

Autori: 

Pappová Ibolya, Mgr.

Učebný zdroj ponúka sériu pracovných listov pre žiakov zo škôl s vyučovacím jazykom maďarským na hodiny geografie a metodický materiál pre učiteľa. Pracovné listy sú zamerané na názornosť pri osvojovaní a upevňovaní vedomosti a poznatkov o Austrálii a žiakom umožňujú získavať konkrétnejšie a ucelenejšie predstavy o tom, čo sa učia. 

Autori: 

Kőnigová Veronika, Mgr.

Publikácia prezentuje učebný zdroj pre záujmové útvary, ktoré sa venujú rôznym činnostiam. V publikovanom zdroji sa nachádzajú postupy pri výrobe a skrášľovaní rôznych predmetov pomocou rôznych techník.

Autori: 

Pappová Katarína, Mgr.

Autorka v učebnom zdroji prezentuje 15 textov zameraných na určovanie slohových postupov, jazykových štýlov a slohových útvarov. Ponúka úlohy na zopakovanie druhov jazykových štýlov a literárnych žánrov. Práca s literárnym textom je podporená úlohami zameranými na rozvoj tvorivého písania a kreslenia.

Autori: 

Lenártová Zuzana, PaedDr.

Publikácia je venovaná ochrane  zdravia a ľudského tela. V práci sa nachádzajú pracovné listy, ktoré pomôžu žiakom ako sa starať o svoje telo, resp. ako ošetriť svoje telo pri rôznych nehodách. Spracované sú témy: osobná hygiena, zdravie a choroba, režim dňa, naše telo, úrazy a nehody spôsobené doma, úrazy a nehody spôsobené vonku, úrazy a prvá pomoc a choroba a prvá pomoc. Určená je pre prvý stupeň základnej školy. 

Autori: 

Lenártová Zuzana, PaedDr.

Publikácia  je zameraná na dopravu a nehody spôsobované cyklistami, chodcami. Obsahuje  8 pracovných listov, ktoré pomôžu žiakom ako sa správať na ceste a predchádzať nehodám. Spracované sú témy -  bezpečná cesta zo školy, dôležité telefónne čísla, cyklisti, dopravné prostriedky: Ako sa správame v dopravných prostriedkoch, chodci, nehoda, križovatka  a naša bezpečnosť: Policajti, hasiči.