MRK I

Autori: 

Dobrovodská Ivana, Mgr.

Učebný zdroj je určený pre primárne vzdelávanie.  V zdroji sa nachádza súbor pracovných listov so zameraním na ovocie, na rozdelenie ovocia a na kvety vo váze.

Autori: 

Hrošovská Katarína, Mgr.

Publikácia obsahuje súbor pracovných listov  určených  k voliteľnému predmetu Detský svet v umení pre 2. ročník ZŠ. Žiaci si prostredníctvom nich rozširujú a osvojujú svoje kompetencie v oblasti komunikácie, vedomostí, zručností a tvorivých schopností.

Autori: 

Belková Ľubica, Mgr.

Učebný zdroj je určený pre primárne vzdelávanie. Zdroj sa skladá z učebných textov a pracovných listov, ktoré  sú zamerané na tému Zlomeniny.

Autori: 

Jiránková Petra, Mgr.

Učebný zdroj ponúka sériu pracovných listov pre žiakov na primárnom stupni vzdelávania. Pracovné listy obsahujú pútavo koncipované úlohy na slovné druhy a vybrané slová.

Autori: 

Záhoranská Štefánia, PaedDr.

Učebný zdroj je určený pre primárne vzdelávanie. Zdroj sa skladá z pracovných listov, ktoré prezentujú obrázky, maľovánky, viacsmerovky a doplňovačky. Ukážky a pracovné listy sú zamerané na dochranu zdravia.

Autori: 

Hercegová Judita, Mgr.

Učebný zdroj obsahuje učebné texty a pracovné listy k tematickému celku Meteorológia pre voliteľný predmet Praktikum z fyziky v 7. ročníku. Pracovné listy sú zamerané  na meterologickú mapu a predpoveď počasia.

Autori: 

Hercegová Judita, Mgr.

Učebný zdroj je určený pre praktické cvičenia z fyziky z tématického celku Meterológia. Zdroj obsahuje učebné texty a pracovné listy k téme Meterologická stanica.

Autori: 

Belcáková Andrea, Mgr.

Autorka sústredila v učebnom zdroji množstvo rôznorodých úloh pre žiakov a numerických príkladov v obore do 10. Žiaci si majú možnosť precvičiť základné matematické operácie, znamienka, geometrické útvary a upevniť naučené matematické postupy. Riešia aj jednoduché slovné úlohy, vytvárajú správne dvojice podľa pokynovv pracovných listoch, triedia, priraďujú, využívajú medzipredmetové vzťahy, čítajú motivačné riekanky. Rozvíjajú si aj jemnú motoriku, trpezlivosť a precíznosť, zmysel pre dokončenie začatej práce.

Autori: 

Hrabíková Silvia, Mgr.

Učebný zdroj je určený pre primárne vzdelávanie. V zdroji jsa nachádza súbor učebných textov a pracovných listov pre prácu v Čitateľsko - tvorivom záujmovom útvare.

Autori: 

Adamko Jakub, Mgr.

Učebný zdroj je určený pre primárne vzdelávanie. V zdroji sa nachádzajú pracovné listy, ktorée sa dajú využiť na výtvarnú výchovu a v záujmovom útvare.

Autori: 

Nikmonová Katarína, Mgr.

Autorka v učebnom zdroji prezentuje súbor úloh, ktorými u žiakov môžeme vytvárať pozitívny vzťah k vyučovaciemu predmetu slovenský jazyk a literatúra. Ponúka úlohy na posudzovanie gramaticky, štylisticky a lexikálne správnych a nesprávnych výrazov a slovných spojení, doplňovačky, rébusy, prešmyčky a slohové hry. Môže poslúžiť tak na vyučovacích hodinách slovenského jazyka a literatúry ako aj v záujmových útvaroch.

Autori: 

Nikmonová Katarína, Mgr.

Autorka v učebnom zdroji prezentuje súbor hier, ktorými u žiakov môžeme vytvárať pozitívny vzťah k vyučovaciemu predmetu slovenský jazyk a literatúra. Ponúka hravé úlohy na úpravu správneho znenia textov, hry a súťaže na tvorenie a vyhľadávanie slov a hry a súťaže na tvorenie viet. Dá sa využiť tak na hodinách slovenského jazyka a literatúry ako aj v záujmových útvaroch.

Autori: 

Sopková Vlasta, Mgr.

Učebný zdroj je určený pre primárne vzdelávanie 2. ročníka v základnej škole v predmete Domov a práca. V zdroji sa nachádza test Čo vieš o zvieratách, pracovné listy o zvieratách, zábavné a pracovné aktivity.

Autori: 

Anderková Miroslava, Mgr.

Učebný zdroj Domov a práca – súbor pracovných listov je určený pre 3. ročník základnej školy. Prezentované pracovné listy sú zamerané na témy: Odpadový materiál, Vianoce, Remeslá, Odievanie a Veľká noc.

Autori: 

Červeňáková Alena, Mgr.

Učebný zdroj je určený pre žiakov piateho ročníka. ako učebný materiál. Nachádzajú sa tu rozpracované témy z okruhu programov kancelárskeho balíka Microsoft Office t.j. Microsoft World, Microsoft Excel, Microsoft Power Point, Microsoft Office Picture Manager a internet. V dnešnej dobe, plnej technických vymožeností, je počítač prirodzenou motiváciou.

Autori: 

Dobrzańska Jana, Ing.

Učebný zdroj je určený pre vzdelávaciu oblasť Človek a príroda. V učebnom zdroji sú prezentované pracovné listy s pútavo koncipovanými úlohami so zameraním na environmentálnu výchovu pre žiakov 2. stupňa základnej školy.

Autori: 

Oravcová Martina, Mgr.

Učebný zdroj je určený na edukáciu anglického jazyka na rozšírenie slovnej zásoby. V učebnom zdroji sú prezentované pracovné listy s témami: Rodina, Čísla 1-12,  Interiér a exteriér domu, Odevy, Sviatky,  Ročné obdobia, Dni v týždni, Určité a neurčité členy.

Učebný zdroj je určný pre  Čitateľsko-tvorivý záujmový útvar . V učenom zdroji sa nachádzajú pútavo koncipované úlohy. Úlohy sú zamerané na motivačný text: O neposlušných kozliatkach, na tvorivé čítanie: s dokončením príbehu, na tému  Ako sa správať k neznámym ľuďom ,  na minikvíz, na tému Ako a koho poprosiť o pomoc a na  omaľovánky.

Autori: 

Vašková Eva, Mgr.

Materiál obsahuje základné informácie o význame a delení dopravných značiek, pravidlách cestnej premávky a niekoľko pracovných listov na precvičovanie a upevňovanie učiva. Žiaci pracujú s obrázkovou podobou jednotlivých dopravných značiek a pri plnení zadaní v pracovných listoch využívajú metódy triedenia, priraďovania, identifikácie a kresby značiek podľa pokynov, dokresľujú, uplatňujú vlastnú kreativitu pri návrhu novej značky. Autorka zakomponovala do niektorých úloh aj medzipredmetové vzťahy.

 

 

Autori: 

Hvizdová Katarína, Mgr.

Učebný zdroj inšpiráciou z rozprávky Ako išlo vajce na vandrovku obsahuje pútavé aktivity na rozvoj čitateľskej gramotnosti s prepojením slovenského jazyka na anglický jazyk,. Nájdeme tu aj súbor aktivít zameranéých  na tvorivú dramatiku.

Autori: 

Pappová Katarína, Mgr.

Učebný zdroj je určený pre žiakov 6. ročníka základnej školy pre predmet slovenský jazyk a literatúra. Publikácia obsahuje  prácu s umeleckým textom,  úlohy na zamyslenie sa - akí sme a nepriamu charakteristiku osoby.

Autori: 

Pappová Katarína, Mgr.

Učebný zdroj obsahuje úlohy zamerané na vymedzenie pojmu komunikácia a jej formy, slovná zásoba a spôsob tvorby slov. Zaujímavé sú úlohy, v ktorých si žiaci ozrejmia rôzne významy slov, nárečových slov, slov bez citového zafarbenia, antoným, synoným a cudzích slov. Publikáciu oživujú hravé cvičenia obsahujúce frazeologizmy.

Autori: 

Belková Ľubica, Mgr.

Publikácia obsahuje informácie, príbeh a  pracovné listy zamerané na bicyklistu v cestnej premávke. Je vhodná pre učiteľov, ktorí vzdelávajú  žiakov mladšieho školského veku. 

Učebný zdroj je určený pre žiakom prvého stupňa základnej školy v záujmovom útvare. Pracovné listy sú zamerané na osvojovanie slovnej zásoby a žiakom majú pomôcť zvládnuť základnú lexiku v anglickom jazyku.

Učebný zdroj je určený pre žiakom prvého stupňa základnej školy v záujmovom útvare. Pracovné listy sú zamerané na osvojovanie slovnej zásoby a žiakom majú pomôcť zvládnuť základnú lexiku v anglickom jazyku.

Učebný zdroj je určený pre žiakom prvého stupňa základnej školy v záujmovom útvare. Pracovné listy sú zamerané na osvojovanie slovnej zásoby a žiakom majú pomôcť zvládnuť základnú lexiku v anglickom jazyku.

Autori: 

Fečaninová Zuzana, PaedDr.

Autori: 

Miženková Veronika, Mgr.

Autori: 

Girová Lucia

Učebný zdroj ponúka námety na prácu v záujmovom útvare Šitie pre druhý stupeň základnej školy. Obsahuje 4 pracovné listy zamerané na históriu šijacieho stroja, druhy šijacích strojov, šijací stroj a jeho príslušenstvo. Štvrtý pracovný list ponúka kvíz na overenie získaných vedomostí a zároveň obsahuje aj správne odpovede, žiaci môžu urobiť sebakontrolu.

Autori: 

Komárová Petra, Mgr.

Učebný zdroj je určený pre žiakov šiesteho ročníka, ako učebný materiál na hodiny informatiky. Nachádzajú sa tu rozpracované témy z okruhu práca s informáciami: tabuľkového editora Excel, grafického editora Skicár a LogoMotion a prezentačného programu PowerPoint. V druhej kapitole sa nachádzajú témy z okruhu IKT a programové systémy. Autorka popisuje základné časti počítača, jeho históriu, pre aký počítač sa rozhodnúť pri nákupe a sprístupňujeme pojmy súbor a adresár. V ďalšej kapitole sa venuje okruhu komunikácia a internet, konkrétne slušnému správaniu na internete.