MRK I

Autori: 

Hercegová Judita, Mgr.

Učebný zdroj ponúka sériu učebných textov a pracovných listov k tematickému celku Meteorológia pre voliteľný predmet Praktikum z fyziky v 7. ročníku základnej školy. Úlohy v pracovných listoch sú tvorené na dosiahnutie cieľa, aby nžiaci vedeli odkrývať súvislosti, vyvodzovať a formulovať vlastné závery a boli schopní selektovať informácie.

Autori: 

Baran Ivan, Mgr.

Učebný zdroj je určený na edukáciu anglického jazyka na rozšírenie slovnej zásoby. V učebnom zdroji sú prezentované pracovné listy s témami: Nakupovanie, Zvieratá, Šport, Povolanie, Časti hlavy, Ročné obdobia, dni a mesiace, Veľká Británia, Jedlá a nápoje, Ovocie a zelenina.

Autori: 

Beňková Marta, PeadDr.

Učebný zdroj obsahuje súbor 9 pracovných listov pre žiakov prvého stupňa. Ich obsah je zameraný na určovanie rodu nemeckých podstatných mien a rozvoj slovnej zásoby hravou formou s využitím obrázkov, osemsmeroviek, krížoviek a zaujímavých úloh.

Autori: 

Luhová Zdena, Mgr.

Učebný zdroj je určený pre žiakov primárneho vzdelávania. Úlohy v učebnom zdroji sú koncipované pútavým spôsobom so zameraním na osvojenie a upevňovanie vybraných slov po „b“, "p", "m", "v",  "r", "s", "z".

Autori: 

Krajgerová Daniela, Mgr.

Učebný zdroj ponúka zaujímavé námety na stolové hry pre žiakov základných a stredných škôl v anglickom jazyku. Ponúkajú žiakom zábavnou formou precvičenie a upevnenie učiva. Prezentované hry sú zamerané na osvojovanie slovnej zásoby a precvičovanie gramatických javov s využitím názornosti.

Učebný zdroj obsahuje pracovné listy orčené pre žiakov nižších ročníkov z tvorivej dramatiky. Pracovné listy sú zamerané na témy: - A piacon,- Szelek szárnyán, - Húsvéti kalamajka, - A harmadikosok mozizni mennek. Pracovné listy sú v maďarskom jazyku.

Učebný zdroj obsahuje súbor pracovných listov pre žiakov 2. stupňa ZŠ zameraných na precvičovanie ich vedomosti k témam Horniny a minerály a Zem a jej stavba. Okrem pracovných listov autorka ponúka námety na dve praktické cvičenia. Prvé praktické cvičenie je o praktickom rozlišovaní a určovaní hornín a minerálov, druhé o určovaní tvrdosti, optických vlastnostiach a hustote materiálov.

Autori: 

Varechová Martina, Mgr.

Publikácia prezentuje precovné listy zo vzdelávacej oblasti Človek a príroda. Pracovné listy sú zamerané na témy: - Ako žije les, - Lesné dreviny, - Lesné kvitnúce byliny, - Lesné bezstavovce, Lesné stavovce, - Lesné ekosystémy.

Publikácia prezentuje súbor pracovných listov zo vzdelávacej oblasti Človek a príroda pre žiakov základnej školy. Pracovné listy sú zamerané na témy: - Ako žije les,- Lesné dreviny, - Lesné kvitnúce byliny, - Lesné bezstavovce, - Lesné stavovce, - Lesný ekosystém.

Autori: 

Vidinská Janka, Mgr.

Publikácia prezentuje učebné texty a pracovné listy k tematickému celku Meteorológia pre voliteľný predmet Praktikum z fyziky. Charakter úloh sa strieda, aby vypracovávanie bolo zaujímavejšie a motivujúcejšie.

Autori: 

Vaculčiaková Elena, PaedDr., Mgr.

Publikácia obsahuje 6 pracovných listov, v ktorých autorka spracovala témy: všeobecné a vlastné podstatné mená, prídavné mená, zámená, číslovky,  slovesá a slovné druhy. Vhodná je pre učiteľov angliského jazyka, ktorí vzdelávajú žiakov staršieho školského veku.

Autori: 

Beňková Marta, PeadDr.

Publikácia obsahuje súbor 9 pracovných listov zameraných na rozšírenie slovnej zásoby z predmetu  nemecký jazyk. Spracovaná je téma s názvom Školské pomôcky. Vhodná pre učiteľov, ktorí vzdelávajú žiakov mladšieho školského veku.

Autori: 

Zozomová Viera, Mgr.

Učebný zdroj ponúka pracovné listy pre žiakov tretieho a štvrtého ročníka základnej školy. Pracovné listy sú zamerané na názornosť pri osvojovaní slovnej zásoby a žiakom umožňujú získavať konkrétnejšie a ucelenejšie predstavy o tom, čo sa učia. 

Autori: 

Krajňáková Slávka, Mgr

Autori: 

Krajňáková Slávka, Mgr

V druhej časti učebného zdroja autor prezentuje nápady na využitie plastu a ďalšieho odpadového materiálu pri výrobe rôznych úžitkových a dekoračných predmetov. Ponúka  námety, ako spestriť činnosť v škole alebo v záujmovom útvare, ako viesť žiakov k ochrane životného prostredia a využitiu rôznych materiálov. Výtvory rybky, ovocníčkov, zvieratiek, kvetov vo váze, domčeka z avivážovej fľaše či melóna z vrchnáčikov plastových fliaš sú jednoduché, vyžadujú si však trpezlivosť, precíznosť a zmysel pre dokončenie výrobku.

Autor vytvoril zaujímavý učebný zdroj, v ktorom prezentuje nápady na využitie plastu a ďalšieho odpadového materiálu na výrobu rôznych predmetov. Zároveň ponúka  námety, ako spestriť či ozvláštniť činnosť v škole alebo v záujmovom útvare, viesť žiakov k ochrane životného prostredia. Tieto výtvory sú jednoduché, vyžadujú si však trpezlivosť a niektoré časti precíznosť.  Žiaci si takto  rozvíjajú nielen svoje schopnosti a zručnosti, ale upevňujú si aj pracovné návyky, učia sa  vzájomne spoluprácovať a pomáhať si.

Autori: 

Straková Monika, Mgr.

Učebný zdroj ponúka sériu pracovných listov pre žiakov na primárnom stupni vzdelávania a metodický materiál pre učiteľa na hodiny matematiky. Pracovné listy sú zamerané na názornosť pri osvojovaní a upevňovaní vedomosti pri sčítavaní  a odčítaní do 10 a žiakom umožňujú získavať konkrétnejšie a ucelenejšie predstavy o tom, čo sa učia. 

Autori: 

Šoltýsová Lucia Mgr.

Autorka prezentuje učebný zdroj vytvorený v rámci činnosti záujmového útvaru Slovensko - krajina divov, s cieľom priblížiť žiakom 4. - 6. ročníka základnej školy významné, krásne miesta Slovenska, ktoré stojí za to spoznať a návštíviť. Predstavuje niektoré zaujímavosti našej krajiny, napr. slovenský orloj v Starej Bystrici, drevený most v Kolárove, kostolnú vežu v Spišskej Novej Vsi a Dobšinskú ľadovú jaskyňu. Za náučným textom nasledujú kontrolné úlohy pre žiakov, farebná fotodokumentácia, názorné obrázky, ktoré si žiaci môžu aj vyfarbiť či vytvoriť vlastný návrh.  

Autori: 

Sokolská Anna, Mgr.

Učebný zdroj ponúka sériu pracovných listov pre žiakov na primárnom stupni vzdelávania z marginalizovaných rómskych komunít. Úlohy v pracovných listoch sú tvorené z náučných textov a ich cieľom je zdokonaliť technickú stránku čítania s porozumením, naučiť žiakov pracovať s textom a obohatiť slovnú zásobu.

Publikácia obsahuje súbor pracovných listov pre predmet  vlastiveda, prípadne pre samostatný predmet regionálna výchova. Spracované sú témy: Čo o svojom meste/dedine vieš, zorientovanie sa v priestore, Doprava, Povrch a vodstvo, Značky na mapách, mapa, kompas, buzola, turistický smerovník, GPS. Otázky pre žiakov sú  formulované tak, aby boli využiteľné pre akékoľvek mesto/obec.

Autori: 

Slivková Marcela, Mgr.

Učebný zdroj ponúka sériu pracovných listov pre žiakov z marginalizovaných rómskych komunít na primárnom stupni vzdelávania. Pracovné listy sú zamerané na opakovanie učiva a pri pátraní po nových vedomostiach. Vypracovaním pracovných listov sa žiaci hravou formou pripravujú na vyučovacie hodiny a upevňujú si prebrané učivo z jednotlivých tematických celkov prírodovedného predmetu svet okolo nás.

Autori: 

Šandorová Janette, Mgr.

Učebný zdroj je určený pre začiatočníkov, ktorí sa učia ruský jazyk. Témy Čísla, Farby, Ročné obdobia, Mesiace, Dni v týždni, Ovocie a zelenina, Rodina autorka spracovala jednoduchou, no zaujímavou a pre žiakov motivujúcou formou. Riešia zadania typu roztrieď, doplň, vytvor dvojice, identifikuj počet podľa obrázkov, podčiarkni, pomenuj. V závere autorka ponúka niekoľko námetov na hrovú činnosť v rámci tém učebného zdroja.

Autori: 

Timurová Anna, Mgr.

Publikácia obsahuje fotonávod postupu výroby  vianočnej dekorácie s názvom Mikuláš, Anjel a Vianočná  ruža. Vhodná je pre učiteľov, ktorí vzdelávajú žiakov mladšieho školského veku. Využiť ju môžu na hodinách pracovného vyučovania  alebo v rámci záujmového útvaru.

Autori: 

Šillingová Mácsová Ildikó, PaedDr.

Učebný zdroj v maďarskom jazyku ponúka 3 pracovné listy, ktoré sú zamerané na precvičovanie a rozširovanie vedomostí žiakov 8. ročníka ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským z biológie. V úvode si žiaci môžu pozrieť 3 dokumenty o planéte Zem. Úlohy prezentované v jednotlivých pracovných listoch sú obsahovo zamerané na precvičovanie základných informácií o planéte Zem, jej stavbe, zložení zemskej kôry a na informácie o mineráloch a nerastoch. Žiaci majú dopĺňať do textu správne odpovede a správne pojmy k obrázkom.

Autori: 

Šandorová Janette, Mgr.

Publikácia obsahuje text  rozprávky  (Ťahal dedko repu) a pracovné listy na tému: Ťahal dedko repu, Ovocie a zelenina, Pokus, Vieš, že, Kvety,  Bylinková záhradka,  Zabavme sa. Využiť ju môžu učitelia  1. a 2. ročníka základnej školy v rámci hodín prvouky. Úlohou žiakov je dokresliť, dopísať, spojiť príslušne pojmy v rámci témy.

Učebný zdroj ponúka sériu pracovných listov pre žiakov na primárnom stupni vzdelávania z marginalizovaných rómskych komunít. Úlohy v pracovných listoch sú tvorené z Rómskych rozprávok a ich cieľom je zdokonaliť technickú stránku čítania s porozumením, naučiť žiakov pracovať s textom a obohatiť slovnú zásobu.

Autori: 

Talpaš Kamaráš Eszter, Mgr.

Učebný zdroj je určený pre žiakov v školách s vyučovacím jazykom maďarským. Obsahuje pracovné listy na precvičovanie gramatického učiva jednoduchou, hravou formou s množstvom rôznorodých zadaní typu doplň, vyber, priraď a pod.

Autori: 

Talpaš Kamaráš Eszter, Mgr.

Učebný zdroj v niekoľkých častiach je určený pre žiakov v školách s vyučovacím jazykom maďarským. Obsahuje pracovné listy na precvičovanie gramatického učiva jednoduchou, hravou formou.

Autori: 

Sélešová Elena, Mgr.

Publikácia obsahuje súbor pracovných listov z voliteľného predmetu poznaj a chráň pre 3. ročník základnej školy. Prostredníctvom týchto pracovných listov si žiaci upevňujú prírodovedné a spoločenskovedné poznatky. Žiaci si hravou formou zopakujú tematické  celky/témy:  Voda v prírode (Premena vody); Čas (Denný režim deti a dospelých); Zdravie (Osobná a ústna hygiena, Práca zubára, Starostlivosť o vlasy);   Životné prostredie Ochrana životného prostredia, Recyklácia odpadu).