MRK I

Autori: 

Matyisová Terézia, Mgr.

Učebný zdroj ponúka pracovné listy pre žiakov z marginalizovaných rómskych komunít v siedmom ročníku základnej školy. Pracovné listy sú zamerané na názornosť pri osvojovaní slovnej zásoby a žiakom pomáhajú získavať konkrétnejšie a ucelenejšie predstavy o tom, čo sa učia. 

Autorka v publikácii ponúka úlohy a aktivity, ktoré využívala v záujmovom útvare anglický jazyk pre II. stupeň ZŠ. Sú zamerané na precvičovanie členov, ukazovacích zámen, časovanie slovesa mať, množné číslo podstatných mien, privlastňovacích zámen, rodu podstatných mien, prídavných mien, prísloviek a časov: jednoduchého prítomného času, priebehového prítomného času, jednoduchého minulého  a budúceho času a predprítomného času.

Autori: 

Marcinová Zlata, Mgr.

Autori: 

Veselá Mária, Mgr.

Učebný zdroj ponúka aktívne úlohy rozvíjajúce kritické myslenie, logické myslenie, tvorivé a psychomotorické zručnosti zamerané na osvojenie si učiva z geografie – orientácia na mape, upevnenie vedomostí o Slovenskej republike s budovaním občianskych kompetencií. Okrem základných poznatkov o Slovenskej republike, ktoré si žiaci môžu precvičovať prostredníctvom zaujímavých úloh doplnených ilustračnými fotografiami, obsahuje učebný zdroj metodický postup zhotovenia mapy Slovenskej republiky.

Autori: 

Beňková Marta, PeadDr.

Publikácia obsahuje úlohy na precvičovanie jednoduchého prítomného času slovies v nemeckom jazyku. Autorka prezentuje rôzne typy úloh. Žiaci majú určiť čo vidia na obrázku, spojiť vetu s obrázkom, napísať slovesá správne, priradiť k sebe slovenské a nemecké slovesá s rovnakým významom, určiť neurčitok slovesa, správne použiť opytovacie zámená. 

Autori: 

Žilková Mária, Mgr.

Učebný zdroj ponúka súbor pracovných listov pre žiakov na primárnom stupni vzdelávania a metodický materiál pre učiteľov na činnosť v záujmovom útvare Ochranárskom. Autorka stručne a veku primerane sprevádza žiakov prírodou a životom zvierat. Pracovné listy sa zameriavajú na overenie získaných vedomostí.

Autori: 

Varechová Martina, Mgr.

Učebný zdroj je určený pre primárne vzdelávanie. V publikácii sa nachádza súbor úloh zameraných na život vo vode a na brehu. Úlohy sú koncipované zábavnou formou.

Autori: 

Straková Monika, Mgr.

Učebný zdroj ponúka sériu pracovných listov pre žiakov na primárnom stupni vzdelávania a súbor námetov ako zvládnuť učivo o zvieratkách a ich mláďatách. Pracovné listy sú zamerané na rozvoj slovnej zásoby, precvičovanie pomenovaní, vyhľadávanie odlišností, dopĺňanie slov, usporiadanie hlások a vyfarbovanie podľa pokynov.

Autori: 

Urbanová Jana, Mgr.

Autorka ponúka v učebnom zdroji druhú časť metodického postupu výroby veľkonočného zajačika z papiera, farebného papiera a toaletnej rolky. Pracovný postup je ilustrovaný fotografiami a nadväzuje na prvú časť. Je vhodný pre prácu na vyučovacích hodinách výtvarnej výchovy na 1. stupni základnej školy.

Publikácia nadväzuje na učebný zdroj s názvom Vychádzka do okolia školy, obce a blízkej prírody I. (teoretická časť). Obsahuje pracovný list s 20 úlohami, ktoré sú  zamerané na tému: Čo o svojom meste/dedine vieš, zorientovanie sa v priestore. Otázky  sú  formulované tak, aby boli využiteľné pre akékoľvek mesto/obec.

Autori: 

Sojková Iveta, Mgr.

Učebný zdroj ponúka súbor pracovných listov pre žiakov na primárnom stupni vzdelávania a súbor námetov ako zvládnuť učivo anglického jazyka. Pracovné listy sú zamerané na rozvoj slovnej zásoby, precvičovanie gramatických javov, vyhľadávanie odlišností, dopĺňanie slov, usporiadanie hlások, vyfarbovanie podľa pokynov v kontexte sviatkov oslavovaných v Anglicku.

Autori: 

Bodnárová Barbora, Mgr.

Autorka vytvorila veľmi zaujímavý učebný zdroj so zameraním na tri rómske rozprávky - Vtáčatko Koráločka, Ťava, líška a vlk, Deti slnka. Jednotlivé pracovné listy obsahujú okrem znenia rozprávok v slovenskom i rómskom jazyku množstvo zadaní a úloh v rámci práce žiakov s textom. Autorka využila kladenie otázok, doplňovanie, predpovede, dokončovanie príbehu, vlastnú tvorbu žiakov, ilustrácie, prácu s obrázkom, pojmové mapovanie, cinquain, brainwriting, akrostich i tvorbu maľovaného čítania.

Autori: 

Šillingová Mácsová Ildikó, PaedDr.

Učebný zdroj v maďarskom jazyku ponúka 6 pracovných listov, ktoré sú zamerané na precvičovanie a rozširovanie vedomostí žiakov 8. ročníka ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským z biológie. V úvode si žiaci môžu pozrieť  dokument o geologických procesoch a histórii vzniku Zeme. Úlohy prezentované v jednotlivých pracovných listoch sú obsahovo zamerané na precvičovanie základných informácií o geologických procesoch, magmatickej činnosti, zemetraseniach, jaskyniach, vyvrelých horninách. Žiaci majú dopĺňať do textu správne odpovede a správne pojmy k obrázkom.

Autori: 

Šandorová Janette, Mgr.

Učebný zdroj pozostáva z učebných textov k predmetu geografia v základnej škole. Učebné texty ponúkajú žiakom sprievodcu stredným Slovenskom, ktoré autorka nazvala ako túry. V praktickej rovine žiaci overia svoje poznatky o jednotlivých mestách, pohoriach či osobnostiach danej oblasti.

Autori: 

Urbanová Valéria, PaedDr.

Učebný zdroj pozostáva z učebných textov k predmetu praktická regionálna geografia v základnej škole. Učebné texty ponúkajú žiakom sprievodcu v oblasti oceánografie a seizmológie. V praktickej rovine žiaci overia svoje poznatky o vednej disciplíne zaoberajúcej sa štúdiom oceánov a morí sveta a taktiež zemetraseniami a s nimi spojenými javmi.

Autori: 

Vendráková Marta, Mgr.

Prvá časť učebného zdroja je určená na výučbu predmetu Poznaj a chráň. Žiaci si osvojujú a precvičujú poznatky o ceste do školy, zložkách zdravého životného prostredia, izbových rastlinách a mesiacoch v roku nielen formou omaľovaniek, ale aj prostredníctvom rozmanitých úloh na doplňovanie, označovanie, priraďovanie, dopisovanie, spájanie v pracovných listoch. Materiál je doplnený farebnými obrázkami.

Autori: 

Žigová Terézia, Mgr.

Učebný zdroj ponúka sériu pracovných listov pre žiakov z marginalizovaných rómskych komunít na primárnom stupni vzdelávania a metodický materiál pre učiteľa rozpracovaný do šiestich tematických celkov, ktorý pomôže nahradiť absentujúce učebnice. Tento učebný zdroj je využiteľný nielen v predmete Výchova k zdraviu, ale v priereze všetkých vyučovacích predmetov na prvom stupni základných škôl. V tejto časti predkladaného učebného zdroja nájdu žiaci množstvo informácii na aktuálne zaradené témy: vonkajšie časti ľudského tela, koža, kostra, svaly a vnútorné ústroje.

Autori: 

Baňasová Jana, Mgr

Učebný zdroj je určený pre vyučovanie matematiky. V zdroji sa nachádza súbor pracovných listov zameraných na premenu jednotiek hmotnosti.

Autori: 

Bolcaričová Eva, Mgr.

Autorka vytvorila učebný zdroj pre potreby záujmového útvaru Cvičenia zo SJL, no je využiteľný aj v priamej výučbe tohoto predmetu. Pracovné listy obsahuje rôznorodé zadania a úlohy typu typu doplň, vyhľadaj, vytvor, nájdi, roztrieď, pomenuj a pod. na precvičovanie slovnej zásoby, synoným, antoným a homoným, frazeologických jednotiek, prácu žiakov s textom i prejavenie kreativity pri tvorbe vlastných návrhov.

Autori: 

Demeterová Miroslava, Mgr.

Autorka ponúka námety na realizáciu aktivít tvorivej dramatiky. Učebný zdroj obsahuje jazykolamy, psychogymnastické hry, hranie rolí, dramatizáciu textu. Autorka využíva nielen umelecké texty slovenskej literatúry, ale aj zahraničné zdroje. Žiaci pracujú na rôznorodých zadaniach, odpovedajú na otázky, doplňajú chýbajúce slová v básni.

Autori: 

Dobálová Ľubica, Mgr.

Učebný zdroj je určený na rozvíjanie tvorivosti žiakov piateho ročníka. V zdroji sa nachádza súbor pracovných listov s doplňovačkami, krížovkami, hádankami a s textami s úlohami.

Autori: 

Vaculčiaková Elena, PaedDr., Mgr.

Publikácia obsahuje 10 textov povestí: Povesť o troch prútoch,  Prečo je mesto Svätý Jur pri Bratislave, Johankine slzy,  Skamenená mladucha,  Kráľ Matej a sedliak, Jánošíkova výzbroj, Jánošík a chudobná žena, Panská hostina,  Kráľ Matej na dereši,  O pravde. Súčasťou každej povesti sú úlohy k textu, ktoré sú zamerané na čítanie s porozumením.  Vhodná pre učiteľov, ktorí vzdelávajú žiakov mladšieho školského veku.

 

Autori: 

Bumberová Anna, Ing.

Učebný zdroj je určený pre praktické cvičenia z fyziky základnej školy. Zdroj obsahuje súbor pracovných listov  a úloh  zameraných na pohyb , na silu a na účinky sily.

Autori: 

Tkáčová Radka, Mgr.

Učebný zdroj je určený pre praktiká z geografie pre 9. ročník základnej školy. V zdroji sa nachádza súbor pracovných listov so zameraním na prácu s mapou, na tvorbu mapy a na kultúrne dedičstvo UNESCO.

Učebný zdroj je určený pre primárne vzdelávanie. V zdroji sa nachádza súbor pracovných listov  s postupmi v programe skicár. Zdroj je možné využiť v záujmovom útvare.

Autori: 

Šablová Andrea, PaedDr., PhDr.

Učebný zdroj je určený pre primárne vzdelávanie regionálnych dejín. v zdroji sa nachádza učebný text a pracovné listy k stredovekým listinám,  k životu v stredovekom meste, k stredovekej Levoči,  k  Levočskej bielej pani, k Majstrovi Pavlovi z Levoče.

Autori: 

Šikulová Mária, Ing.

Učebný zdroj ponúka názorné a doplňujúce úlohy ku kružnici a kruhu pre žiakov základnej školy. Autorka ponúka tematicky zaujímavé úlohy na pochopenie rozdielu medzi kružnicou a kruhom a zároveň precvičenie výpočtu polomeru, priemeru, obvodu a obsahu.

Autori: 

Beňková Marta, PeadDr.

Publikácia obsahuje pracovný list, ktorý je  zameraný na tému Ovocie. Úlohy v pracovnom liste si formulované na napísanie, priradenie, prečítanie správneho názvu. Určená je pre učiteľov nemeckého jazyka, ktorí vzdelávajú žiakov mladšieho školského veku.

Autori: 

Žigová Terézia, Mgr.

Učebný zdroj je koncipovaný ako súbor zadaní pre žiakov z oblasti témy ľudského tela a ochrany zdravia. Úlohy sú zamerané na precvičovanie vedomostí a zručností z poskytovania prvej pomoci, obväzovej techniky prsta a kolena, poznatkov o liečivých rastlinách. Autorka do materiálu zakomponovala aj motivačné rozprávky, krížovky a zaujímavé úlohy, ktoré preveria úroveň vedomostí žiakov z oblasti ochrany ľudského zdravia.

Autori: 

Smolková Jana, Mgr.

Učebný zdroj je plynulým pokračovaním Dramatizácie 1 a 2. Všetky tri časti ponúkajú inšpiráciu nielen učiteľom, ktorí vedú dramatický krúžok, ale poslúžia aj na nácvik programu k rôznym príležitostiam v škole. Niektoré texty potrebujú rozprávača, iné potrebujú nápevy piesní, ale kreatívny učiteľ si ich ľahko pretvorí do vlastnej či žiaducej podoby. Publikácia Dramatizácia v predstavení 3 obsahuje obsahuje materiál ku Dňu matiek. Za každou scénkou autorka aplikovala aj niekoľko úloh na porozumenie textu.