MRK I

Autori: 

Cocuľová Mária, Mgr.

Autorka v učebnom zdroji prezentuje prostredníctvom komiksového čítania rozprávku Červená čiapočka v anglickom jazyku.        Po prečítaní textu nasledujú aktivity zamerané na rozvoj čítania s porozumením a slovnej zásoby, ktoré autorka ponúka hravou formou. Žiaci dopĺňajú k obrázkom podstatné mená, spájajú obrázky so správnym slovom, vytvárajú skupiny príbuzných slov, pomenovanie farieb  si precvičujú omaľovánkou. 

Autori: 

Leščinský Miroslav, PaedDr.

Učebný zdroj ponúka  3. časť testov z matematiky. Obsahuje úlohy z tematického celku geometria a meranie Obrázky v testoch sú ilustračné. Dĺžky úsečiek a veľkosti uhlov na obrázkoch nemusia presne zodpovedať zadaniam úloh. Táto zbierka úloh môže byť  vhodnou učebnou pomôckou pri príprave na celoslovenské testovanie a prijímacie pohovory na stredné školy. Testy je možné nakopírovať a je k nim priložený aj odpoveďový hárok s pokynmi na jeho vyplnenie.

Autori: 

Kosárová Katarína, Mgr.

Autorka ponúka v učebnom zdroji pracovný postup výroby veľkonočného zajačika na sladkosti zhotoveného z jednorázových tanierikov. Pracovný postup je ilustrovaný fotografiami. Je vhodný pre žiakov 1. stupňa ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským.

Autori: 

Križanovičová Eva, Mgr.

Autorka vytvorila zaujímavý učebný zdroj v rámci uplatnenia metód tvorivej dramatiky pri rozvíjaní komunikácie a čítania s porozumením prostredníctvom práce s textom. Pracovné listy sú koncipované jednotlivo k literárnym textom, príbehom a rozprávkam. Obsahujú jednoduché, no motivujúce a inšpirujúce úlohy typu priraď, doplň, vyber, pomenuj, spoj do dvojíc, zakrúžkuj, podčiarkni, vystrihni, ilustruj a pod. Autorka využila aj obrázky, jazykolamy, hádanky, krížovky, básne, popletené príslovia, maľované čítanie a dramatizáciu. 

Autori: 

Žilková Mária, Mgr.

Publikácia je určená pre pedagogických zamestnancov, ktorí pracujú so žiakmi mladšieho školského veku. Využiť ju môžu v rámci záujmového útvaru. Obsahuje súbor pracovných listov zameraných na tému Rozprávky. Úlohy v pracovných listov sú formulované na obsah rozprávok (Kniha džunglí, Šípková Ruženka,  Zvonár u Matky Božej,  Rozprávkové pexeso). 

Autori: 

Urbanová Jana Mgr.

Autorka ponúka v učebnom zdroji prvú časť metodického postupu výroby veľkonočného zajačika z papiera, farebného papiera a toaletnej rolky. Pracovný postup je ilustrovaný fotografiami a pokračuje v druhej časti. Je vhodný pre prácu na vyučovacích hodinách výtvarnej výchovy na 1. stupni základnej školy.

Autori: 

Krupová Mariana, Mgr.

Učebný zdroj ponúka pracovné list pre žiakov na primárnom stupni vzdelávania z marginalizovaných rómskych komunít a metodický materiál pre učiteľov na prácu v záujmovom útvare Tvorivá dramatika. Úlohy v pracovných listoch sú tvorené z francúzskej rozprávky „O troch kuriatkach“ (jej divadelné spracovanie bábkovej hry) a talianskej rozprávky „Čarovný bubienok“ (detská divadelná hra).

Učebný zdroj pozostáva zo súboru pracovných listov tj. na tri na seba nadväzujúce hodiny v rámci  témy Rovnomerný a nerovnomerný pohyb telesa  a to pomocou programu na videoanalýzu pohybu Tracker. Prvý pracovný list je zameraný na vytvorenie videozáznamu pohybu, ďalšie dva slúžia na využitie programu Tracker pri analýze pohybu. Pracovné listy možno použiť v rámci predmetu Praktikum z fyziky.

Autori: 

Leščinský Miroslav, PaedDr.

Učebný zdroj ponúka súbor testov z matematiky pre žiakov 9. ročníka základnej školy a metodický materiál pre učiteľov k predmetu. Pracovné listy sa zameriavajú na tematický celok čísla, premenné a počtové výkony s číslami. Pre žiakov bude vhodnou učebnou pomôckou pri príprave na celoslovenské testovanie a prijímacie pohovory na stredné školy.

Autori: 

Vendráková Marta Mgr.

Prácu s textami ďalších 7 slovenských rozprávok autorka zakomponovala do 2. časti učebného zdroja Rómske rozprávky. Aj keď ho vytvorila v rámci vyučovacieho predmetu rómska rozprávka, je plne využiteľný ako výučbový materiál pre žiakov prvého stupňa ZŠ, resp. v práci záujmového útvaru. Úlohy sú jednoduché, založené na obrázkoch a primeraných zadaniach typu oprav správne, nájdi, napíš, vyhľadaj, vyfarbi, vystrihni. Autorka využila a j dramatizáciu ako metódu práce s textom a do záveru zaradila aj opakovacie úlohy.

Autori: 

Urbanová Valéria, PaedDr.

Učebný zdroj pozostáva z učebných textov k predmetu praktická regionálna geografia v základnej škole. Učebné texty ponúkajú žiakom sprievodcu v oblasti kartografie. V praktickej rovine žiaci overia svoje poznatky o zostrojovaní, obsahom, používaním a vývojom máp.

Autori: 

Varechová Martina, Mgr.

Učebný zdroj ponúka sériu pracovných listov pre žiakov na primárnom stupni vzdelávania z marginalizovaných rómskych komunít. Pracovné listy sú zamerané na názornosť pri osvojovaní a upevňovaní vedomosti a poznatkov o stavbe tela rastlín. Žiakom umožňujú získavať konkrétnejšie a ucelenejšie predstavy o tom, čo sa učia.

Autori: 

Bockaničová Iveta Ing.

Učebný zdroj pozostáva z učebných textov ako sprievodca digitálnou fotografiou v základnej škole. Učebné texty ponúkajú žiakom zameriame sa hlavne na poloautomatické režimy a manuálny režim pri digitálnych fotoaparátoch. V praktickej rovine žiaci overia svoje poznatky o digitálnej fotografii, o fotení v praxi a archivácii a tlači fotiek.

Učebný zdroj ponúka dva pracovné listy pre žiakov a metodický materiál pre učiteľa na základnej škole. Cieľom autorky bolo vypracovať pracovné listy pre voliteľný predmet Praktikum z fyziky k tematickému celku optika na tému „Správanie svetelných lúčov v optických prístrojoch“. Pracovné listy sa zameriavajú na správanie svetelných lúčov v oku, prečo vidíme, chyby oka a princíp optických prístrojov.

Autori: 

Gáberová Helena, Mgr.

Učebný zdroj ponúka sériu pracovných listov pre žiakov z marginalizovaných rómskych komunít na primárnom stupni vzdelávania a metodický materiál pre učiteľa. Tento učebný zdroj je spracovaný do tém ako rodina, financie, rodinný rozpočet, zdravá výživa, stolovanie, šitie, vyšívanie, práce v domácnosti, Vianoce a Veľká noc.

Autori: 

Gajdošík Peter, Mgr.

Autor v učebnom zdroji ponúka pracovný postup na prípravu hmoty na kašírovanie a pracovný postup kašírovania výroby hlavy slona doplnený fotografiami jednotlivých krokov výroby výrobku. Autor prezentuje ďalšie dva námety na výrobu kašírovaním z odpadového materiálu - žirafu a sovu. Učebný zdroj sa dá využiť na hodinách výtvarnej výchovy na prvom stupni ZŠ.

Autori: 

Ferencová Alena, Mgr

Učebný zdroj ponúka sériu pracovných listov pre žiakov prvého ročníka z marginalizovaných rómskych komunít. Vytvorené pracovné listy sú zamerané na žiaka a jeho skúsenosť s jazykom a svetom, pričom aby počúvanie, čítanie, hovorenie a písanie by mali byť ozajstným zážitkom, inšpiráciou na riešenie reálnych komunikačných situácií v činnostiach primeraných jeho veku. Ústrednou postavou je vymyslená postava Smieška.

Autori: 

Lukáčová Alžbeta, Mgr.

Autorka vytvorila učebný text v rámci protipožiarnej ochrany. Obsahuje východiskové informácie o ohni v mýtoch, legendách a symboloch, jeho význame pre človeka, príčinách požiaru na rôznych miestach, pravidlách správania pri zistení požiaru. V závere sa nachádza krátke praktické cvičenie a materiál na otestovanie získaných vedomostí žiakov. Učebný zdroj je doplnený farebnou fotodokumentáciou.

Autori: 

Baňasová Jana, Mgr.

Učebný zdroj je určený pre vyučovanie matematiky. V zdroji sa nachádza súbor pracovných listov zameraných na premenu jednotiek dĺžky.

Autori: 

Vasilová Ľudmila, Mgr.

Učebný zdroj je koncipovaný ako pracovné listy zamerané na precvičovanie čítania žiakov hravou formou. Autorka tu zaradila úlohy typu doplň, vyber, spoj, vytvor, vymysli rým, zakrúžkuj, roztrieď, opíš. Žiaci pracujú s textom rozprávky O repe. Majú možnosť prejaviť aj svoju kreativitu pri vlastných ilustráciách, tvorbe cinquainu. V jednotlivých zadaniach sa zreteľne uplatňujú aj medzipredmetové vzťahy.

Autori: 

Kinčovská Eva, Mgr.

Učebný zdroj je zameraný na precvičovanie písmen Š, R a B hravou formou. Žiaci plnia úlohy rôznorodého charakteru typu, doplň, priraď, vyhľadaj, identifikuj, zakrúžkuj, napíš správne, vytvor správne dvojice. Autorka zakomponovala do zadaní aj tajničky, hádanky, prešmyčky, jazykolamy. Žiaci si precvičujú aj čítanie apísanie jednotlivých písmen, slov a viet.

Autori: 

Vaculčiaková Elena, PaedDr., Mgr.

Učebný zdroj je určený pre primárne vzdelávanie. V zdroji sa nachádza súbor jedenástich pracovných listov zameraných na rozlišovacie znamienka, na abecedu a na vybrané slová.

Autori: 

Koceľová Mária

Učebný zdroj je určený pre primárne vzdelávanie. Zdroj sa skladá z pracovných listov, ktoré prezentujú obrázky, maľovánky, viacsmerovky a doplňovačky. Ukážky a pracovné listy sú zamerané na dopravnú výchovu.

Autori: 

Berová Anna, PaedDr.

Učebný zdroj je určený pre primárne vzdelávanie. V zdroji sa nachádzajú pracovné listy na rozprávkové matematické operácie v obore do 10 a matematiku so spevom.

Publikácia obsahuje súbor pracovných listov, ktoré sú zamerané na súhrne opakovanie učiva 9. ročníka základnej školy. Obsahuje úlohy zamerané na aritmetiku i geometriu. 

Autori: 

Veselský Rastislav, Mgr.

Publikácia obsahuje pracovné listy zamerané na overenie  poznatkov z teórie, histórie a pravidiel loptových hier:  hádzaná, futbal a basketbal. Súčasťou pracovných listov sú aj úlohy na rozvíjanie kondičných schopností. 

Autori: 

Beňková Marta, PeadDr.

Učebný zdroj je určený na rozšírenie slovnej zásoby z nemeckého jazyka. V zdroji sa nachádzajú pracovné listy, v ktorých pokyny sú v slovenskom a nemeckom jazyku.

Autori: 

Cocuľová Mária, Mgr.

Autorka prezentuje spôsob, ako hravou formou sprostredkovať žiakom slovnú zásobu z anglického jazyka. Využila podobu komixu s farebnými ilustráciami a priamou rečou hlavných postáv. Následne zaradila do pracovných listov niekoľko úloh na priraďovanie, triedenie, výber správnej odpovede, doplňovanie.

Autori: 

Tutokyová Mária PaedDr., Mgr.

Učebný zdroj obsahuje súbor pracovných listov určených pre žiakov základnej školy. Pracovné listy obsahujú pútavo koncipované úlohy z regionálnej výchovy. Po obsahovej stránke smerujú k piatim krajom Slovenska. Pracovné listy sú zamerané na názornosť pri osvojovaní a upevňovaní vedomosti a poznatkov o Slovensku. 

Autori: 

Zozomová Viera, Mgr.

Učebný zdroj ponúka niekoľko pracovných listov pre žiakov záujmového krúžku Angličtina hrou na prvom stupni ZŠ, pomocou ktorých si zábavnou formou precvičujú a upevňujú učivo anglického jazyka preberané na vyučovacích hodinách pri témach Určovanie času, Denný režim, Šport a voľný čas, Zvieracia ríša.  Pracovné listy obsahujú úlohy na osvojovanie si slovnej zásoby a precvičovanie gramatických javov s využitím názornosti, ktorá napomáha utváraniu konkrétnych predstáv a následnému upevňovaniu vedomostí a zručností.