MRK I

Autori: 

Paľaga Peter, Ing., DiS.

Publikácia obsahuje súbor pracovných listov pre predmet geografia so zameraním na región Hont – povodie rieky Ipeľ.  Žiaci majú hľadať informácie, dopĺňať text, farebne vyznačovať na slepej mape.  Pracovne listy sú zamerané na upevňovanie učiva.

Autori: 

Paľaga Peter, Ing., DiS.

Publikácia obsahuje súbor pracovných listov pre predmet geografia so zameraním na región Hont. Žiaci majú hľadať informácie, dopĺňať text, farebne vyznačovať na slepej mape. Vhoné sú na upeňovanie učiva či vyvodenie novej témy.

Autori: 

Hrušková Dagmar, Mgr.

Publikácia obsahuje pracovné listy z prierezovej témy Regionálne výchova  a tradičná ľudová kultúra. Pracovné listy sú zamerané na tematický celok  Objavujeme Slovensko a tému Poznávanie základných znakov ľudovej kultúry národností žijúcich na Slovensku – Rómov. Samotná činnosť v pracovných listoch je rozdelená do dvoch rovín – teoretickej a praktickej. V teoretickej rovine sa žiakom predkladajú fakty, obrazový materiál. V praktickej majú samostatne riešiť úlohy.

Autori: 

Jurková Minika, Mgr.

Publikácia ponúka fotonávod na  výrobu dekorácie z odpadového materiálu,  pracovný list zo slovenského jazyka a literatúry   a básne o odpade. Využiť ju môžu vychovávatelia a učitelia v rámci záujmového útvaru.

Autori: 

Figeľová Katarína, Mgr.

Učebný zdroj ponúka súbor pracovných listov, ktorých cieľom je poskytnúť materiály pre rozvoj všeobecných a komunikačných kompetencií. Na začiatku každého pracovného listu je náučný text, z ktorého sú tvorené nasledujúce úlohy - otázky. Sú určené pre vyučovanie občianskej náuky v deviatom ročníku. Možno ich využiť pri frontálnej práci, ale môžu slúžiť aj pre samostatnú prácu. Slúžia na osvojenie, upevnenie vedomosti hravou a jednoduchou formou.  Pracovné listy obsahujú rozličné typy úloh, s rozličnou náročnosťou, aby aj slabší žiaci mohli samostatne pracovať.

Učebný zdroj pozostáva z učebných textov a z pracovných listov s témami súvisiacimi so spoznávaním historických pamiatok mesta Prešov v základnej škole. Pracovné listy ponúkajú žiakom sprievodcu jeho históriou a životom predkov v minulosti. V praktickej rovine žiaci overia svoje poznatky a vedomosti prostredníctvom pracovných listov v závere publikácie.

Autori: 

Figeľová Katarína, Mgr.

Publikácia obsahuje súbor pracovných listov z voliteľného predmetu poznaj a chráň pre 2. ročník základnej školy. Prostredníctvom týchto pracovných listov si žiaci upevňujú prírodovedné a spoločenskovedné poznatky. Žiaci si hravou formou zopakujú tematické  celky/témy:  Ovocné stromy ( Časti stromu, Opeľovanie stromov,  Rast stromu,  Starostlivosť o strom,  Premeny stromu);  Ovocie (Triedenie plodov,  Uskladnenie ovocia,  Výrobky z ovocia,  Návyky správnej životosprávy, hygiena).

Autori: 

Grošaftová Miloslava, Mgr.

Učebný zdroj obsahuje teoretické i praktické návody, ako postupovať pri pletení výrobkov z pedigu. Do textu autorka vložila jednotlivé úlohy pre žiakov i odkazy na pracovné listy a internetové stránky s príslušnou tematikou. Nasleduje ukážka výroby pleteného zvončeka a 6 pracovných listov na precvičovanie získaných poznatkov. V materiáli sú uplatnené aj zreteľné medzipredmetové vzťahy.

Autori: 

Augustínová Lucia, Mgr.

Učebný zdroj je určený pre vyučovanie anglického jazyka v 5. ročníku základnej školy. V zdroji sa nachádza súbor pracovných listov so zameraním na prítomný jednoduchý čas, prítomný priebehový čas a prítomný jednoduchý a priebehový čas – čítanie.

Autori: 

Novacká Eva, Mgr.

Publikácia obsahuje náučné texty  s obrázkami na tému: Čo je prvá pomoc; Tiesňové linky; Ako poskytovať prvú pomoc; Ako treba ošetriť poranenia; Zásady obväzovania.  Využiť ju môžu učitelia, ktorí vzdelávajú žiakov mladšieho školského veku v rámci   záujmového útvaru. 

 

Autori: 

Ontkaninová Katarína, Mgr.

Publikácia obsahuje súbor pracovných listov zameraných na násobok a deliteľ, znaky deliteľnosti prirodzených čísel, prvočísla a zložené čísla, najmenší spoločný násobok, najvyšší spoločný deliteľ, slovné úlohy zamerané na deliteľnosť prirodzených čísel.  Určená je pre učiteľov, ktorí vzdelávajú žiakov mladšieho školského veku.

Autori: 

Melková Monika, Mgr.

Učebný zdroj je určený pre žiakov sekundárneho vzdelávanie. Zdroj obsahuje súbor pracovných listov  pre predmet Mladý informatik, ktorý môže byť zaradený do školského vzdelávacieho programu. Vytvorené pracovné listy pomôžu učiteľom spestriť vyučovaciu hodinu a žiakom pomôžu pri práci s textovým editorom WORD.

Učebný zdroj je určený pre primárne vzdelávanie. V zdroji sa nachádzajú básničky a pracovné listy k písmenám abecedy a omaľovánky na písmená abecedy.

Autori: 

Markovič Ladislav, Mgr.

Autor v učebnom zdroji ponúka kvízy, doplňovačky, priraďovania, hudobné hry a cvičenia, ktoré  sa dajú využiť v rámci hudobnej výchovy na 2. stupn ZŠ. Prostredníctvom obrázkov, doplňovačiek a priraďovania žiaci vymedzujú pojem tón. V siedmich hudobných hrách na telo si môžu žiaci precvičiť rôzne typy rytmov. V poslednej časti učebného zdroja sa nachádzajú informácie o hudobnom nástroji drevený blok.

Učebný zdroj je určený pre primárne vzdelávanie. Publikácia obsahuje súbor pracovných listov s básničkami. Žiaci majú za úlohu zakrúžkovať a vymaľovať obrázok, ktorého názov sa začína na príslušné písmeno abecedy. Pod každý obrázok ( aj nezakrúžkovaným)  napíšu žiaci jeho celý názov.

Autori: 

Džurdženíková Silvia, Mgr.

Obsah pracovných listov tvoria informácie o základných druhoch ihličnatých stromov a následné úlohy na báze priraďovania, triedenia, identifikácie druhu, pomenovania, výberu správnej odpovede, doplňovania správneho slova do učebného textu. Autorka v závere učebného zdroja zaradila aj vedomostný test na opakovanie učiva.

Autori: 

Markovič Ladislav, Mgr.

Učebný zdroj je priamym pokračovaním materiálu Hudba okolo nás 2. Autor ponúka zaujímavé spracovanie hudobných poznatkov o notách a iných hudobných značkách, ľahko ovládateľných hudobných nástrojoch prostredníctvom vlastnej koncepcie kvízovej formy upevňovania učiva, priraďovacích, doplňovacích a praktických cvičení i hudobných hier. Materiál vhodne dopĺňa farebná ilustratívna časť i reálne vyobrazenie hudobných nástrojov.

Autori: 

Markovič Ladislav, Mgr.

Námety v učebnom zdroji sú zacielené na rozvíjanie hodnotovo pozitívneho a kreatívneho štýlu života na základe nonkognitívnych funkcií a procesov. Dôraz kladie na skúsenosť z prežívania žiakov a aktívnu účasť na nových skúsenostiach a zážitkoch získaných hudobnou percepciou, vokálnou a inštrumentálnou hudobnou reprodukciou a produkciou. Ciele súvisiace najmä s psychomotorickou oblasťou, vnímaním hudby a komunikáciou prostredníctvom hudby s okolitým svetom sú prepojené aj na oblasť kognitívnu.

Autori: 

Dobálová Ľubica, Mgr.

Učebný zdroj ponúka úlohy na precvičovanie vedomostí žiakov 4. ročníka z predmetu slovenský jazyk a literatúra. Autorka prezentuje texty a úlohy, kde sa prelínajú vedomosti z gramatiky s využitím čítania s porozumením a so zvládnutím rozpoznania      a tvorby slohových útvarov.

Autori: 

Hermanovská Ivana, Mgr.

Autorka v učebnom zdroji prezentuje námety 3 pracovných listov zameraných na precvičovanie programovania v programe Imagine. Pracovné listy sú spracované hravou formou, sprievodkyňou pri riešení úloh je korytnačka Žofka. Žiaci riešia úlohy podľa príkazov . V prvom pracovnom liste precvičujú základné príkazy a využívanie nástrojov.V druhom pracovnom liste majú podľa krokov programu nakresliť štvorec, trojuholík, kružnicu a sústredné kružnice. Tretí pracovný list obsahuje náročnejšie úlohy na programovanie, kresbu a ovládanie príkazov a nástrojov programu Imagine.

Učebný zdroj je určený pre vyučovanie anglického jazyka a krúžku zameraného na anglický jazyk. V učebnom zdroji sú pútavým spôsobom prezentované úlohy pre žiakov na precvičovanie anglickej gramatiky.

Autori: 

Augustínová Jana, Mgr.

Publikácia spracováva informácie z druhého ročníka základnej školy v rámci predmetu prvouka. Obsahuje pracovné listy na témy:  Listnaté stromy, Ihličnaté stromy,  Časti stromu, Rast stromu, Význam stromov,  Časti kríka, Lesné byliny, Časti byliny, Lesné živočíchy, Spôsob života.  

Autori: 

Augustínová Jana, Mgr.

Publikácia obsahuje 7 pracovných listov zameraných na tému Zelenina (Druhy zeleniny, Časti rastliny, Triedenie zeleniny, Význam zeleniny , Uskladnenie zeleniny ,  Zeleninové výrobky,  Návyky správnej životosprávy, hygiena). Informácie sú vhodné pre žiakov druhého ročníka základnej školy v rámci predmetu prvouka.

Autori: 

Augustínová Lucia, Mgr.

Autorka ponúka 12 pracovných listov zameraných na precvičovanie vedomostí žiakov 4. ročníka z anglického jazyka. Využíva obrázky, pexeso, krížovku a zábavné hry. Žiaci majú možnosť precvičenia slovnej zásoby z tém rodina, Haloween, šport, farby. Jednotlivé úlohy sú zamerané na praktické využitie prítomného priebehového času, ukazovacích zámen, slovesa mať rád, privlastňovacích zámen a slovesa byť v minulom čase.

Autori: 

Volečková Mária, Ing.

Učebný zdroj ponúka sériu pracovných listov pre žiakov 6.ročníka vo voliteľnom predmete Bio-enviro. Pracovné listy ponúkajú žiakom praktické príklady na precvičenie a upevnenie učiva. Tieto pracovné listy ponúkajú možnosť pracovať s vlastnými skúsenosťami a údajmi.

Autori: 

Džurdženíková Silvia, Mgr.

Publikácia prezentuje pracovné listy z biológie. Pracovné listy sú zamerané na plodovú zeleninu, listovú zeleninu, strukoviny a zopakovanie si pojmov.

Publikácia  obsahuje pracovné listy z anglickej gramatiky pre 5.ročník základnej školy. Spracované sú témy  – množné číslo podstatných mien, privlastňovacie zámená, sloveso mať, slovná zásoba v rámci témy Zvieratá.

Autori: 

Melková Monika, Mgr.

Publikácia obsahuje súbor 7 pracovných listov na predmet informatika. Vhodná je pre učiteľov, ktorí vzdelávajú žiakov 5. – 7. ročníka. Vytvorené pracovné listy pomôžu učiteľom spestriť vyučovaciu hodinu a žiakom pomôžu pri práci s textovým editorom WORD.

Autori: 

Augustínová Lucia, Mgr.

Publikácia obsahuje pracovné listy zamerané na anglickú gramatiku pre 6.ročník s dôrazom na minulý jednoduchý čas. Spracované sú témy: minulý jednoduchý čas – slovesá,  na sloveso byť v minulom čase, na pravidelné slovesá minulého času, nepravidelné slovesá minulého času, tvorenie otázok v minulom jednoduchom čase, tvorenie záporu v minulom jednoduchom čase a na cvičenia  minulého jednoduchého času .

Publikácia je súborom pracovných listov pre 1.-2. ročník základnej školy. Pracovné listy sú zamerané na zimu a jar v okolí domova i čo sa nachádza blízko domova.