MRK I

Autori: 

Šandorová Dana, Mgr.

Učebný zdroj je určený pre primárne vzdelávanie. V zdroji sa nachádza súbor pracovných listov zameraných na rastliny, živočíchy a ekológiu.

Autori: 

Mgr. Muchová Martina

Učebný zdroj ponúka námety na možnosti interpretácie obrazov v záujmovom útvare tvorivá dramatika. Obsahuje 22 aktivít, v ktorých žiaci reagujú na obrazy vyjadrením svojich pocitov, vlastných názorov, vytvorením príbehu podľa obrazu, namaľovaním autoportrétu, portrétu spolužiaka, porovnaním dvoch obrazov. Hrajú sa na reštaurátorov, dramatizáciu postáv nachádzajúcich sa na obraze a majú možnosť poskladať puzzle.

Autori: 

Mgr. Havrilová Katarína

Publikácia je fotonávodom pri realizácii decoupage – servítkovej techniky. Vhodná je pre učiteľov, ktorí vzdelávajú žiakov mladšieho školského veku.

Autori: 

PaedDr. Sabolová Otília

Publikácia obsahuje 8 pracovných listov k jednotlivým tematickým celkom predmetu dramatická výchova - Dramatika a slovesnosť;  Zmyslové cvičenia; Rozvíjanie pohybových schopností; Improvizácia; Dramatická hra; Slovesnosť; Spev, hudba a pohyb; Praktická príprava predstavení. Pracovné listy sú prioritne určené pre vyučovanie dramatickej výchovy v šiestom ročníku.

 

Autori: 

PaedDr. Zahoranská Štefánia

Učebný zdroj je určený pre žiakov 3. ročníka základnej školy. Zdroj obsahuje rozsiahly súbor pracovných listov s rozdelením na edukáciu podľa mesiacov na celý školský rok.

Autori: 

Mgr. Balažiková Jarmila

Učebný materiál pre žiakov piateho ročníka pre predmet „ Domov a práca“. Predmet zahrňuje mnoţstvo teoretických a praktických činností, potrebných k získaniu vedomostí a zručností pri údrţbe a chode domácností. Zaoberá sa aj tvorbou oddychového priestoru. Vedie k šetreniu prírodných zdrojov a k ochrane ţivotného prostredia. Dopĺňa základné vzdelávanie o vedomosti, potrebné pre uplatnenie ţiakov v rodine a spoločnosti. Sú v nej rozpracované dva tematické celky – 1. Pôda a rozdelenie poľnohospodárskych plodín, 2. Surovina, materiály a výrobky.

Autori: 

Mgr. Oravcová Edita

Učebný zdroj Domáce práce-varenie pre žiakov 8. ročníka ZŠ je zaradený ako nepovinný predmet. Učebný zdroj sa skladá z teoretickej a praktickej časti s tématikou studenej kuchyne, teplej kuchyne a kuchyne počas sviatkov.

Učebný zdroj Domáce práce – varenie 1. časť  je určený pre 8. ročník základnej školy ako voliteľný predmet. Učebný zdroj prezentuje teóriu z oblasti výživy, hygieny  i varenia a harakteristiku predmetu a jeho význam v obsahu vzdelávania.

Autori: 

PaedDr. Kušniriková Tatiana

Učebný zdroj ponúka sériu pracovných listov pre žiakov 5.ročníka vo voliteľnom predmete Bio-enviro. Pracovné listy ponúkajú žiakom praktické príklady na precvičenie a upevnenie učiva. Úlohy v pracovných listoch sú tvorené s ohľadom na postupnosť úrovní vnímania a porozumenia textu. Tieto pracovné listy ponúkajú možnosť pracovať s vlastnými skúsenosťami a údajmi.

Autori: 

Mgr. Lazorová Ľudmila

Učebný zdroj ponúka sériu pracovných listov pre žiakov 5.ročníka zo sociálne znevýhodneného prostredia, vrátane žiakov z marginalizovaných rómskych komunít. Úlohy v pracovných listoch sú tvorené s ohľadom na postupnosť úrovní vnímania a porozumenia textu. Niektoré úlohy sú určené na identifikáciu informácií z textu, iné na schopnosť dedukovať, ďalšie na schopnosť interpretovať a integrovať informácie a nakoniec aj na schopnosť kriticky analyzovať a hodnotiť text.

Autori: 

PaedDr. Kušníriková Tatiana

Učebný zdroj ponúka sériu pracovných listov pre žiakov 5.ročníka vo voliteľnom predmete Bio-enviro. Pracovné listy ponúkajú žiakom praktické príklady na precvičenie a upevnenie učiva. Tieto pracovné listy ponúkajú možnosť pracovať s vlastnými skúsenosťami a údajmi.

Autori: 

PaedDr. Kušníriková Tatiana

Učebný zdroj ponúka sériu pracovných listov pre žiakov 5.ročníka vo voliteľnom predmete Bio-enviro. Pracovné listy ponúkajú žiakom praktické príklady na precvičenie a upevnenie učiva. Tieto pracovné listy ponúkajú možnosť pracovať s vlastnými skúsenosťami a údajmi.

Autori: 

Mgr. Lazorová Ľudmila

Učebný zdroj je určený pre praktické cvičenia z biológie pre 7. ročník základnej školy. Úlohy sú koncipované tak, aby žiaci mohli preukázať niekoľko úrovní vnímania a porozumenia textu. Niektoré úlohy sú určené na identifikáciu informácií z textu, iné na schopnosť dedukovať, ďalšie na schopnosť interpretovať a integrovať informácie a nakoniec aj na schopnosť kriticky analyzovať a hodnotiť text. A to nielen text uvedený v daných pracovných listoch, ale aj učivo z učebnice Biológie pre 7. ročník, na ktorú tieto pracovné listy nadväzujú.

Autori: 

Mgr. Komárová Petra

Hlavným zámerom tejto práce je vypracovanie učebných zdrojov pre ţiakov 7. ročníka v novovytvorenom predmete Digitálny svet. Obsah predmetu sme rozdelili do piatich častí (PRÁCA S INFORMÁCIAMI, KOMUNIKÁCIA A INTERNET, ALGORITMY A PROGRAMOVANIE,  IKT A PROGRAMOVÉ SYSTÉMY, SPOLOČNOSŤ A TECHNOLÓGIE). 

Autori: 

Mrvová Ľubomíra, Mgr.

Publikácia obsahuje pracovné listy, ktoré sú zamerane na opakovanie tém: ročné obdobia, režim dňa, názvy  a časti rastlín, rozdiel medzi listnatým a ihličnatým stromom ai.  Vhodná je pre učiteľov, ktorí vzdelávajú žiakov mladšieho školského veku. 

Vzdelávanie pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít

 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Národný projekt „Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít“ realizovalo MPC od októbra 2011 do októbra 2015.

 

Vzdelávací program je určený pedagogickým asistentom pracujúcim so žiakmi z marginalizovaných rómskych komunít v rámci získavania kompetencií v oblasti profesijného rozvoja, spolupráce s rodinou žiakov, stratégií pedagogickej asistencie v inkluzívnej škole, učebného prostredia a trendov vo využívaní učebných zdrojov a pomôcok ako prostriedkov na podporu etnickej identity žiakov z MRK.