MRK I

Autori: 

Križanovičová Eva, Mgr.

Publikácia obsahuje súbor pracovných listov. Časť pracovných listov sú inšpirované rozprávkou s doplňovaním textu a časť na tvorivosť. Pracovné listy sú zamerané na rozvoj komunikácie a tvorivosti.

Autori: 

Krajňáková Slávka, Mgr

Publikácia netradičným spôsobom prezentuje a zároveň overuje prostredníctvo rôznorodých úloh vedomosti žiakov v oblasti základných pojmov histórie. Žiaci určujú a vysvetľujú pojmy historické pramene, archeológia, archív, storočie, letopočet, historická mapa, kartograf. Vytvárajú vlastnú historickú mapu, kladú historické otázky, dopĺňajú časovú os, hrajú sa na pracovníka múzea. Majú možnosť vyjadriť vlastné názory a postrehy.

Autori: 

Pappová Katarína, Mgr.

Materiál obsahuje pracovné listy zamerané na zopakovanie, utvrdzovanie a precvičovanie učiva o zvukovej stránke jazyka a reči, typológii viet a vetnej skladbe. Autorka do ich koncepcie zaradila na úvod každého učiva zhrnutie základných informácií, a následne vytvorila pre žiakov rôznorodé úlohy na jeho precvičovanie (výber správnej odpovede, triedenie, priraďovanie...). Pri opakovaní vedomostí o delení viet využila aj umelecký text. 

Autori: 

Krajňáková Slávka, Mgr

Publikácia je súborom pútavých úloh určených pre žiakov, ktoré sú obsahovo zamerané na staroveký Rím. Úlohy sú koncipované na nižšie aj vyššie myšlienkové operácie.

Autori: 

Pappová Ibolya, Mgr.

Autorka ponúka v maďarskom jazyku základné informácie o bocianovi bielom a námety 12 úloh, ktoré majú žiaci vypracovať na základe informácií v prečítanom texte.

Autori: 

Matvijová Mária, Mgr.

Autorka ponúka pracovné listy na precvičovanie učiva o hláskach, nácvik písania písmen abecedy, prácu s textom. Jednotlivé pracovné listy obsahujú aj zaujímavé maľované čítanie a následné zadania pre žiakov nultého, príp. prvého ročníka. Úlohy sú koncipované rôznorodo, autorka v nich často uplatňuje medzipredmetové vzťahy. Žiaci si precvičujú učivo o ovocí a zelenine, náradí v záhrade a ročných obdobiach prostredníctvom triedenia, výberu správneho slova, vytvárania dvojíc, otázok a odpovedí.

Autori: 

Romanová Jana, Mgr.

Učebný zdroj je určený pre žiakov druhého ročníka základnej školy na voliteľný predmet Zábavná angličtina. Žiakom má pomôcť zvládnuť základnú lexiku v anglickom jazyku, ktoré rieši hravou formou.

Autori: 

Romanová Jana, Mgr.

Učebný zdroj je určený pre žiakov druhého ročníka základnej školy na voliteľný predmet Zábavná angličtina. Žiakom má pomôcť zvládnuť základnú lexiku v anglickom jazyku, ktoré rieši hravou formou.

Autori: 

Romanová Jana, Mgr.

Učebný zdroj je určený pre žiakov druhého ročníka základnej školy na voliteľný predmet Zábavná angličtina. Žiakom má pomôcť zvládnuť základnú lexiku v anglickom jazyku, ktoré rieši hravou formou.

Autori: 

Riapošová Lucia, Mgr.

Autori: 

Mihoková Magdaléna, MVDr.

Autori: 

Jiránková Petra, Mgr.

Učebný zdroj prezentuje súbor pracovných listov zameraných na precvičovanie spodobovania, podstatných mien, prídavných mien a neohybných slovných druhov. Jednotlivé pracovné listy obsahujú úlohy zadané hravou formou, Okrem tradičných typov úloh - podčiarkni,  nájdi, farebne rozlíš ,doplň, obsahujú  zaujímavé osemsmerovky a tajničky. 

Autori: 

Jeszeová Zuzana, Mgr.

Učebný zdroj ponúka súbor pracovných listov obsahujúcich texty príbehov a básničiek za ktorými nasledujú úlohy tvorivého charakteru v ktorých majú žiaci nakresliť príbeh, dokončiť príbeh, dopísať dialóg postáv, napísať k obrázku aspoň päť viet, usporiadať slová podľa abecedy, vyhľadať rýmy, vymyslieť rýmy. Učebný zdroj môže byť využitý na hodinách slovenského jazyka a literatúry v 3. a 4. ročníku ZŠ.

Autori: 

Šikulová Mária, Ing

Publikácia obsahuje úlohy na precvičovania poznatkov žiakov 2. stupňa ZŠ o trojuholníku. Úlohy sú zamerané na určovanie strán trojuholníka, uhlov trojuholníka, obvodu trojuholníka a určovanie obsahu trojuholníka. Autorka prezentuje úlohy zamerané na určovanie ťažníc trojuholníka, osi súmernosti a na využitie Pytagorovej vety.

Autori: 

Jeszeová Zuzana, Mgr.

Autorka vytvorila učebný zdroj pre štvrtý ročník ZŠ, ktorý obsahuje pracovné listy so zaujímavo koncipovanými zadaniami z oblasti rómskej kultúry a tradícií v prepojení so slovenským jazykom. Žiaci plnia úlohy typu doplň, priraď, vyber, vyznač, vytvor správne dvojice, roztrieď, podčiarkni, nakresli a pod. Materiál je doplnený rozprávkami, hádankami a prísloviami v rómčine i v slovenskom preklade. Žiaci pracujú s textom prostredníctvom rozličných úloh, dopĺňajú chýbajúce slová, odpovedajú na otázky, kreslia vlastné obrázky, riešia krížovky. 

Autori: 

Bosáková Jana, Mgr.

Učebný zdroj ponúka námety na prácu v záujmovom útvare čitateľsko-dramatickom, no dá sa využiť aj na hodinách slovenského jazyka a literatúry na 1. stupni ZŠ. Obsahuje súbor pracovných listov s  rozprávkovými príbehmi. Žiaci riešia úlohy zamerané na rozvoj čítania s porozumením a tvorivosť žiakov. Riešia prešmyčky, vymýšľajú pokračovanie básničky, tvoria zdrobneniny slov, opravujú popletené slová, rozpájajú slová v reťazovke a majú možnosť vyfarbovať a kresliť obrázky. 

Autori: 

Barillová Jana, Mgr.

Učebný zdroj Tvorivá dramatika nás opäť baví je priamym pokračovaním prvej časti. Žiaci pracujú s textami básničiek, pri ktorých je v pracovnom liste umiestnená aj krátka náučná informácia. Texty básní čítajú, cibria si svoj prednes, recitáciu. Odpovedajú na otázky za textom básne, vyfarbujú obrázky, vymýšľajú vlastné možné pokračovanie. Kontrolné otázky sú veľmi zaujímavo prepojené s praktickým životom.

Autori: 

Šikulová Mária, Ing

Učebný zdroj je určený pre vyučovanie matematiky. Publikácia obsahuje 22 pracovných listov s úlohami zameranými na zlomky. Publikácia je vhodná na precvičovanie učiva.

Autori: 

Bartková Darina, Mgr.

Učebný zdroj je určený pre žiakov primárneho vzdelávania. V učebnom zdroji sa nachádza súbor 7 pracovných listov so zameraním na ryby, obojživelníky, plazy, vtáky, cicavce, bezstavovce, živočíchy.

Autori: 

Matvijová Mária, Mgr.

Učebný zdroj ponúka sériu pracovných listov pre žiakov na primárnom stupni vzdelávania a námety pre učiteľov na činnosť v povinne voliteľnom vyučovacom predmete Zvedavý Kolumbus. Ich cieľom je zdokonaliť technickú stránku čítania s porozumením, naučiť žiakov pracovať s textom a obohatiť slovnú zásobu.

Autori: 

Budinská Gabriela, Bc.

Do tretej časti učebného zdroja určeného pre činnosť záujmového útvaru Šikovníček autorka sústredila námety na výrobu motýľa a kvet odtláčaním, a následne srdiečka vystrihovaním.  Žiaci sa učia používať rôzne výtvarné techniky a pracovné postupy, rozvíjajú si vlastnú trpezlivosť, precíznosť, presnosť, zmysel pre dokončenie produktu. Autorka prezentuje makety, metodický postup a farebnú fotodokumentáciu hotových výrobkov.

Autori: 

Budinská Gabriela, Bc.

Druhá časť učebného zdroja vytvoreného pre činnosť záujmového útvaru Šikovníček obsahuje praktické námety na výrobu barančeka z hoblín, tulipánov z vidličiek a srdiečka pre mamičku. Autrka uvádza metodický postup, potrebné pomôcky a materiál, fotodokumentáciu realizácie i hotových výrobkov. 

Autori: 

Sojková Iveta, Mgr.

Učebný zdroj ponúka súbor pracovných listov pre žiakov na primárnom stupni vzdelávania a súbor námetov ako zvládnuť učivo anglického jazyka. Pracovné listy sú zamerané na rozvoj slovnej zásoby, precvičovanie gramatických javov, vyhľadávanie odlišností, dopĺňanie slov, usporiadanie hlások, vyfarbovanie podľa pokynov v kontexte sviatkov oslavovaných v Anglicku.

Autori: 

Nôtová Natália, Mgr.

Učebný zdroj ponúka sériu pracovných listov pre žiakov z marginalizovaných rómskych komunít a metodický materiál pre učiteľa na základnej škole. Cieľom autorky bolo navrhnúť súbor učebných textov a pracovné listy k tematickému celku Meteorológia pre voliteľný predmet Praktikum z fyziky. Použitím pracovných listov by žiaci mali odkrývať súvislosti, vyvodzovať a formulovať vlastné závery a byť schopní selektovať informácie.

Autori: 

Molnárová Anna,PaedDr.

Učebný zdroj ponúka pracovné listy pre žiakov na primárnom stupni vzdelávania a metodický materiál pre učiteľov na činnosť v záujmovom útvare Poznávanie a ochrana prírody. Tento záujmový útvar je určený pre žiakov 1. až 4.ročníka základnej školy a autorka tu prezentuje témy ako človek, príroda a životné prostredie, jarné kvety, ekokódex, pešia turistika, topografia a Čergovský Minčol.

Autori: 

Bafiová Sylvia, Mgr.

Učebný zdroj ponúka sériu učebných textov a pracovných listov pre žiakov šiesteho ročníka základnej školy. V týchto pracovných listoch žiakov čakajú zaujímavé úlohy, cvičenia a doplňovačky. Prechádzajú jednotlivými žánrami literatúry 6. ročníka základnej školy. Úlohy sú zamerané na čítanie s porozumením ale i na vyhľadávanie umeleckých prostriedkov a zapamätanie si nových pojmov.

Autori: 

Žigová Terézia, Mgr.

Učebný zdroj ponúka sériu pracovných listov pre žiakov na primárnom stupni vzdelávania a metodický materiál pre učiteľa. Pracovné listy sú zamerané na názornosť pri osvojovaní a upevňovaní vedomosti a poznatkov o zmyslových ústrojoch, podmienkach života človeka, vývine človeka a ochrane zdravia.

Učebný zdroj sa skladá z piatich učebných textov z vybraných učív voliteľného predmetu „Cvičenia z matematiky“ v 9. ročníku z tematických celkov „Mocniny a odmocniny“, „Pravdepodobnosť a štatistika“ a „Podobnosť trojuholníkov. Ďalšiu časť tvorí 5 pracovných listov z uvedených tematických celkov. Poslednú časť tvoria dva testy, a to „Príprava na testovanie 9“ a „Tretia mocnina a odmocnina“. Pracovné listy a testy obsahujú aj riešenia úloh a vyhodnotenia žiackych výsledkov.

Učebný zdroj sa skladá z piatich učebných textov z vybraných učív voliteľného predmetu „Cvičenia z matematiky“ v 8. ročníku z tematických celkov „Celé čísla. Počtové výkony s celými číslami“, „Premenná, výraz, rovnica“, „Trojuholník, zhodnosť trojuholníkov“ a „Finančná matematika“. Ďalšiu časť tvoria tri pracovné listy z uvedených tematických celkov. Poslednú časť tvoria dva testy, a to Opakovanie učiva zo 7. ročníka (vstupný test) a Opakovanie učiva TC 1 a TC 2. Pracovné listy a testy obsahujú aj riešenia úloh a vyhodnotenia žiackych výsledkov.

Autori: 

Bogda Peter, Ing.

Cieľom pracovných listov je poskytnúť materiály pre rozvoj všeobecných a komunikačných kompetencií v rámci krúžkovej činnosti, ale aj počas vyučovacej hodiny ako doplnkový materiál. Možno ich využiť pri frontálnej práci, ale aj pri samostatnej práci. Slúžia na osvojenie, upevnenie a zdokonalenie sa v gramatike anglického jazyka hravou a jednoduchou formou. Pracovné listy obsahujú rozličné typy úloh, aby aj slabší žiaci mohli samostatne pracovať. Obsahujú osemsmerovky, doplňovačky, úlohy na spájanie a dopisovanie.