MRK I

Autori: 

Mgr.Jana Bosáková

La dajakre keribena - 1. kotor

Autori: 

Mgr. Jana Bosáková

La dajakre keribena -4. kotor

Autori: 

PaedDr. Mgr. Vaculčiaková Elana

O geňipen hin perdal mande bavišagos 3. klasa

Autori: 

Mgr.Daniel Hacio

O džide andro paramisa II.

Autori: 

Bc. Zlatica Chomová

Pherasuno geňipen

Autori: 

Mgr. Silvia Hrabíková

Valentinoskero geňipen the o buťakre ľila

Slovaťika paramisa le buťakere ľilenca perdal e dujto klasa

e buchľi paramisakri them - -buťakre ľilengro suboris perdal e 1. klasa ZŠ

Autori: 

Mgr. Irena Balážová

O paramisa pal oda sar džan 4. kotor

Autori: 

Mgr. Balážová Irena

O paramisa pal oda sar džan 3. kotor

O paramisa pal oda sar džan 2. kotor E Ľoľi čapkica

Autori: 

Mgr. Anna Hajdučinová

Ulavas o odpados, keras separacija

Autori: 

Tóthová Jacáková Jarmila

Sar pes prekerel o avrutno idejos

Autori: 

PhDr. Magdaléna Kmecová

Khelas pes le lavenca I

Autori: 

Mgr. Jela Stračiaková

So džanav pal o avrikerdo the bašavibnaskero artos

Genas achaľuvipnaha - Le cisariskere neve gada

Geňipen achaľuvipnaha - Sar džalas o jandro andre luma

Učebný zdroj ponúka súbor pracovných listov pre žiakov na primárnom stupni vzdelávania a metodický materiál pre učiteľov na činnosť v záujmovom útvare Varíme, pečieme. Cieľom je oboznámenie žiakov s históriou, zvykmi a tradíciami Veľkonočného obdobia na Zemplíne. Pre ľahšie pochopenie písaného textu autorka zakomponovala pomerne veľké množstvo farebných obrázkov.

Autori: 

Mgr. Saxová Jarmila

Le Romengeri historija

Autori: 

Pavlikovská Zdena, Mgr.

Učebný zdroj je zameraný na rozvoj čítania s porozumením pre žiakov 1. stupňa ZŠ. Autorka prezentuje 21 pracovných listov s literárnym textom, na ktorý nadväzujú úlohy. Zaujímavo spracované úlohy sú zamerané na precvičovanie čítania s porozumením      a sú doplnené vhodným obrazovým materiálom.

Autorka v učebnom zdroji ponúka 5 pracovných listov z matematiky, 6 pracovných listov z prírodovedy a 3 pracovné listy z vlastivedy zamerané na preopakovanie a utvrdzovanie učiva v spomínaných predmetoch v 3. ročníku ZŠ. Úlohy z matematiky sú numerické a slovné  na násobenie a delenie v číselnom obore do 20 a na ščítanie a odčítanie v číselnom obore do 10 000. Ulohy z prírodovedy na problematiku živej a neživej prírody a úlohy z vlastivedy na prácu s mapou Slovenska a históriu Slovenska.

Učebný zdroj ponúka súbor 16 pracovných listov zameraných na precvičovanie slovnej zásoby a gramatických javov z anglického jazyka v 3. ročníku ZŠ. Pracovné listy obsahujú úlohy zadané zábavnou formou, väčšinou prostredníctvom obrázkov, tajničiek, dopĺňania pojmov k obrázkom, dopĺňania hlások do slov pod obrázok.

Autori: 

Karašová Beáta, Mgr.

Učebný zdroj ponúka súbor 16 pracovných listov, v ktorých si žiaci 4. ročníka ZŠ majú možnosť precvičiť vedomosti z anglického jazyka zábavnou, hravou formou. Riešia tajničky, priradzujú správne slová k obrázkom, dopĺňajú a prekladajú z angličtiny vety, rozhodujú o správnosti výrokov. Riešením úloh si utvrdzujú slovnú zásobu a  precvičujú tvary slovesa mať.

Autori: 

Karašová Beáta, Mgr.

Učebný zdroj ponúka súbor 11 pracovných listov, v ktorých si žiaci 4. ročníka ZŠ majú možnosť precvičiť vedomosti z anglického jazyka zábavnou, hravou formou. Riešia tajničky, priradzujú správne slová k obrázkom, dopĺňajú vety, vystrihujú a skladajú puzzle. Riešením úloh si utvrdzujú slovnú zásobu a  precvičujú tvary slovies jednoduchého prítomného a priebehového času.

Autori: 

Džurdženíková Silvia, Mgr.

Učebný zdroj ponúka pracovné list pre žiakov na primárnom stupni vzdelávania z marginalizovaných rómskych komunít. Autorka stručne a veku primerane sprevádza žiakov záhradou spoločne s koreňovou, hlúbovou a cibuľovou zeleninou. V praktickej rovine si žiaci svoje poznatky a vedomosti overia v teste.

Autori: 

Pavlikovská Zdena, Mgr.

Autorka ponúka súbor 18 pracovných listov, v ktorých sa nachádzajú literárne útvary rôzneho typu a podané rôznou formou. Napríklad čítanie s prestávkami, obrázkové čítanie. Úlohy k jednotlivým textom sú zamerané na rozvoj čítania s porozumením. Žiaci majú odpovedať na otázky súvisiace s textom, hľadať a vytvárať rýmy, hľadať vybrané slová. Učebný zdroj je vhodný pre žiakov 3. a 4. ročníka ZŠ na vyučovacie hodiny slovenského jazyka a literatúry.

Autori: 

Hermanovská Ivana, Mgr.

Publikácia obsahuje deväť pracovných listov vhodných pre  predmet vlastiveda. Úlohy v pracovných listoch zábavnou formou overujú upevnené učivo v rámci tém: Ako sa vyznať vo svojom okolí,  Vodstvo v krajine,  Krásy našich hôr,  Jaskyne na Slovensku,  Skanzeny, pamiatky UNESCO,    Významné mestá na Slovensku – Bratislava,  Banská Bystrica,  Košice a okolie,  Prešov a okolie.

Autori: 

Bucková Eva, PaedDr.

Učebný zdroj ponúka sériu pracovných listov pre žiakov z marginalizovaných rómskych komunít na primárnom stupni vzdelávania. Pracovné listy sú zamerané na opakovanie učiva o škole a domove a o stavbe domu pri činnosti v záujmovom útvare Svet okolo nás. Vypracovaním pracovných listov si žiaci hravou formou upevňujú prebrané učivo.

Autori: 

Jurková Minika, Mgr.

Učebný zdroj Rómske rozprávky je zameraný na prácu žiakov s textom dvoch rozprávok - Vtáčatko Koráločka a O primášovi Barovi. Okrem celých textov materiál obsahuje pracovné listy s množstvom úloh typu priraď, doplň, popletené slová, vyznač, zakrúžkuj, vyfarbi, nájdi, nakresli pojmovú mapu, vyrieš krížovku, vymysli iný koniec a pod. Autorka využila výrazné medzipredmetové vzťahy, text doplnila vhodnými ilustráciami a obrázkami na vyfarbovanie.

Autori: 

Paľaga Peter, Ing., DiS.

 Publikácia obsahuje súbor pracovných listov pre predmet geografia so zameraním na dopravu, cestovný itinerár,  dopravu  a internet,   dopravné značky,  Európsku úniu,  štáty a vlajky EÚ,  zaujímavosti o EÚ,  kvíz o európskej únii,  známe pamiatky a budovy.  Žiaci majú hľadať informácie, dopĺňať text, farebne vyznačovať.  Pracovne listy sú zamerané na upevňovanie učiva.