MRK I

Autori: 

Beňková Marta, PeadDr.

Publikácia je určená na osvojenie si a utvrdenie základnej slovnej zásoby na tému Zelenina v nemeckom jazyku. Autorka vytvorila niekoľko pracovných listov, kde využila triedenie, priraďovanie, dopĺňanie a osemsmerovku na precvičovanie lexiky. Žiaci si môžu niektoré obrázky, resp. reálnu podobu niektorých druhov zeleniny aj vyfarbiť.

Publikácia obsahuje text rozprávky Ako išlo Vajce na vandrovku, pracovný list k tejto rozprávke a omaľovanku. Vhodná je pre učiteľov, ktorí vzdelávajú žiakov  druhého ročníka. 

Autori: 

Bazalová Beata, PaedDr.

Publikácia je určená pre učiteľov, ktorí vzdelávajú žiakov staršieho školského veku. Obsahuje pracovné listy na témy:  5. ročník - Ľudová tvorba, Ľudová pieseň, Ľudová rozprávka, Rozprávka Trojruža, Rozprávka O múdrej Aranke;  6. ročník – Balada, Sociálna balada, Povesť;  7. ročník - Poézia štúrovcov, Andrej Sládkovič: Dcérka a mať, Janko Kráľ: Lyrika; 8. ročník - Andrej Sládkovič: Marína, Detvan, Andrej Sládkovič: Detvan; 9. ročník - Ladislav Ballek, Ukážeme, čo už vieme. Úlohy v pracovnom liste sú zamerané na  overovanie vedomosti žiakov.  

Autori: 

Baňasová Jana, Mgr

Publikácia ponúka súbor pracovných listov určených na opakovanie jednoduchých konštrukcií a sprístupňovanie učiva o konštrukcii trojuholníka, ktorý autorka odporúča využívať v rámci záujmového útvaru Zábavná matematika. Obrázky, ktoré sú vytvorené v programe GEOGEBRA, predstavujú autorské riešenia jednotlivých príkladov.  Používanie edukačného softvéru  nenahrádza rysovanie klasickým spôsobom pri využití papiera, ceruzky, pravítka a kružidla, ale ho dopĺňa,  pomáha najmä žiakom pri riešení rôznych úloh, zvyšuje ich motiváciu. 

Autori: 

Vasilová Ľudmila, Mgr.

Publikácia obsahuje text a k nemu pracovný list na tému: Kysuce, Podpoľanie, Spiš, Šariš, Gemer, Zemplín.  Úlohy v pracovnom liste sú zamerané na  čítanie s porozumením. Vhodná je pre 4. ročník základnej školy. Využiť ju môžu učitelia na hodinách vlastivedy.

Autori: 

Bodyová Kristína, Ing.

Učebný zdroj je určený pre predmet Domov a práca na rozvoj zručnosti a kreativity žiakov. Obsahom sú námety výrobkov z rozličného materiálu určené na ozdobu a spríjemnenie svojho prostredia pri rôznych príležitostiach, ako darček pre blízkych, alebo len pre vlastné potešenie. Ich výroba je nenáročná, materiál viac menej ľahko dostupný a výsledok poteší tvorcu aj obdarovaného.

Publikácia spracováva témy: Moja obec Kluknava: Podnebie, vodstvo živočíšstvo, história, obyvateľstvo – podklady na tvorbu projektu moja obec, Markušovský hríb – podklady na tvorbu projektu, Slovenské jaskyne v Košickom kraji- pracovný list po exkurzii.  Publikácia spracováva témy: Moja obec Kluknava: Podnebie, vodstvo živočíšstvo, história, obyvateľstvo – podklady na tvorbu projektu moja obec, Markušovský hríb – podklady na tvorbu projektu, Slovenské jaskyne v Košickom kraji- pracovný list po exkurzii.  Vhodná je pre učiteľov, ktorí učia biológiu v 8-om ročníku základnej školy.

Publikácia spracováva informácie z biológie pre 8. ročník. Obsahuje texty a následne pracovné listy na tému: Vodstvo na Slovensku, Rieky v Košickom kraji,  Rieky osemsmerovky a tajničky,  Rieky- Dar života, Košice,  Východoslovenská nížina,  Hornádska a Popradská kotlina,  Karpaty,  Košická a Rožňavská kotlina, Moja obec – tvorba projektu.

Publikácia obsahuje informácie z biológie 8. ročníka. Spracované sú tri pracovné listy na tému: Geologické okolie nášho kraja – Košického kraja, Hornádska a Popradská kotlina,  Spišský hrad a didaktická hra na tému Spišský hrad a okolie.

Autori: 

Suchárek Stanislav, Mgr.

Učebný zdroj obsahuje tri témy týkajúce sa počasia, a to voda, počasie a meteorológia. Autor ku každej téme spracoval krátky učebný text, ku ktorému pripravil pracovný list s rôznorodými úlohami, ktoré sú vhodne doplnené obrázkovým materiálom.

Autori: 

Vendráková Marta, Mgr.

Učebný zdroj obsahuje 20 pracovných listov. Autorka využíva  riešenie tajničiek, úloh na dopĺňanie popisov k obrázkom, osemsmerovky, úlohy na správne doplnenie textu a omaľovánky. Obsah tvoria pozantky o mesiacoch v roku, určovaní času, dennému režimu, poznatky o častiach tela zvierat i človeka a o zmyslových orgánoch človeka.

Autori: 

Šablová Andrea, PaedDr., PhDr.

Autorka v učebnom zdroji prezentuje pre žiakov zaujímavou formou historické informácie o regióne Spiš. Ponúka súbor pracovných listov, v ktorých si žiaci hravou formou prostredníctvom úloh v krížovkách, prešmyčkách, omaľovánkach, úlohách s doplnením textu, opravou nesprávnych údajov, vytvorením makety vytvárajú predstavy o stredovekom živote na hradoch               a zároveň si rozširujú svoje poznatky o histórii regiónu Spiš.

Autori: 

Vaculčiaková Elena, PaedDr., Mgr.

Autorka učebného zdroja prezentuje 11 pracovných listov, ktoré obsahujú poznatky z oblasti živej prírody, o zvieratách, rastlinách a človeku, ale aj neživej prírody, a to o vode. Prostredníctvom obrázkov a zaujímavých úloh si žiaci môžu precvičiť a overiť svoje vedomosti o zvieratách voľne žijúcich, domácich i chránených, o rastlinách, o ľudskom tele i dennom režime. Problematike vody sú venované 3 pracovné listy.

Autori: 

Straková Monika, Mgr.

Autorka prezentuje súbor pracovných listov a úloh, v ktorých sa žiaci na I. stupni ZŠ učia rozoznávať geometrické tvary a útvary. Okrem určovania geometrických tvarov a útvarov žiaci môžu podľa predlôh vystrihovať, lepiť, porovnávať a vytvárať z geometrických tvarov obrázky. Súčasťou publikácie sú aj 4 zábavné hry.

Autorka v publikácii prezentuje text rozprávky doplnený ilustráciami. Ponúka súbor 16 úloh, ktoré sú zamerané na overenie pochopenia textu, na vyjadrenie vlastného názoru žiakov na správanie postáv rozprávky a na nakreslenie skutočností vychádzajúcich z textu, ale aj na vyjadrenie vlastnej tvorivosti.

Autori: 

Vasilová Ľudmila, Mgr.

Autorka v publikácii prezentuje texty a úlohy, ktoré vytvorila v rámci záujmového útvaru Čítanie hrou. Texty obsahujú informácie o Orave, Záhorí, Horehroní a Liptove. Ku každému z textov autorka ponúka zaujímavé úlohy. Okrem skutočnosti, že sa texty dajú využiť na vlastivede, môžu byť aj súčasťou regionálnej výchovy a tradičnej ľudovej kultúry. Niektoré z úloh sú zamerané na priradenie krojov k regiónom, prezentácii prvkov ľudovej architektúry a festivalov ľudovej kultúry.

Autori: 

Šarlinová Beata, Mgr.

Učebný zdroj ponúka metodický materiál pre učiteľov v základnej škole. Publikácia slúži ako inšpirácia pre učiteľov a žiakov, ktorí si na vyučovanie sami vyberajú a vytvárajú témy a úlohy a ponúka námety na výrobu učebných pomôcok a prácu s nimi na vyučovacích hodinách. 

Autori: 

Bodyová Kristína, Ing.

Tento učebný zdroj je použiteľný na hodinách predmetu Domov a práca na rozvoj zručnosti a kreativity žiakov. Obsahom sú námety výrobkov z rozličného materiálu určené na ozdobu a spríjemnenie svojho prostredia pri rôznych príležitostiach, ako darček pre blízkych, alebo len pre vlastné potešenie. Ich výroba je nenáročná, materiál viac menej ľahko dostupný a výsledok poteší tvorcu aj obdarovaného.

Autori: 

Sojková Iveta, Mgr.

Publikácia prezentuje súbor pracovných listov a učebných textov pre žiakov 1. stupňa základnej školy, ktoré pomôžu žiakom zvládnuť učivo anglického jazyka. Pracovné listy slúžia na upevnenie učiva hravou a zábavnou formou a zároveň prostredníctvom týchto pracovných listov spoznávajú žiaci život vo Veľkej Británii.

Autori: 

Varechová Martina, Mgr.

Autorka v materiáli ponúka niekoľko pracovných listov, kde si žiaci môžu precvičiť učivo o úžitkových, okrasných a jedovatých rastlinách, živočíchoch prospešných pre človeka, chovateľsky významných vtákoch a cicavcoch i živočíchoch, ktorí žijú v okolí ľudských sídel. Využíva farebné obrázky, aplikuje zaujímavo koncipované úlohy, ktoré sú pre žiakov motivujúce.

Súbor pracovných listov je určený k voliteľnému predmetu Detský svet v umení pre 1. ročník. Jednotlivé pracovné listy sú vypracované k témam Deň detí, Deň otcov, Čo už vieme. Žiaci si prostredníctvom nich rozširujú a osvojujú svoje kompetencie v oblasti komunikácie, vedomostí, zručností a tvorivých schopností. Hlavným cieľom tvorby pracovných listov je prispieť k prehĺbeniu a spestreniu učiva hravou formou.

Autori: 

Kiškašová Erika, Mgr.

Autorka v učebnom zdroji prezentuje súbor pracovných listov na precvičenie, preopakovanie vybraných slov po obojakých spoluhláskach s, v a z. Jednotlivé úlohy sú zamerané na dopĺňanie i, í, y, ý, na dopĺňanie slov k obrázkom, doplnenie slov do viet, do básničiek, vyfarbovanie obrázkov, vytvorenie príbehu s využitím vybraných slov. 

Autori: 

Kiškašová Erika, Mgr.

Učebný zdroj je určený na precvičovanie vybraných slov po spoluhláskach p, r. Žiaci plnia úlohy v pracovných listoch typu doplň, priraď, rozdeľ, zlož z písmen, použi vo vetách, nahraď, zmeň, nájdi, doplň, spoj, vytvor správne dvojice, vyber, vyhľadaj a pod. Autorka využila okrem jednoduchých zadaní aj formu tabuliek, krížovku, doplňovačku s tajničkou, pojmovú mapu, hádanky. Materiál vhodne dopĺňajú názorné obrázky, ktorú sú aj súčasťou jednotlivých zadaní.

Autori: 

Juhásová Miroslava, Mgr.

Autorka ponúka v učebnom zdroji pracovný postup výroby veľkonočnej kraslice a venčeka technikou omotávania. Pracovný postup je ilustrovaný fotografiami a autorka prezentuje viacero možností využitia výrobkov pri veľkonočnej výzdobe. Učebný zdroj je vhodný pre žiakov 1. stupňa ZŠ.

Autori: 

Križanovičová Eva, Mgr.

Druhá časť učebného zdroja Tvorivá dramatika obsahuje pracovné listy na precvičovanie učiva zo slovenského jazyka a litetatúry prostredníctvom práce s literárnym textom, rozprávkou, príbehom či pohybovou hrou. Žiaci plnia vhodne koncipované, motivujúce úlohy, riešia hádanky, krížovky, precvičujú jazykolamy, zdôvodňujú svoj výber, vymýšľajú vlastné príbehy. Autorka využila aj zadania na rozvoj vyšších myšlienkových operácií a vlastnú tvorivosť žiakov.

Autori: 

Lunterová Mária, Mgr.

Učebný zdroj je rčený na rozšírenie si pozatkov zvykov a tradícií. Publikácia prezentuje prehľad najväčších sviatkov, s ktorými  sa viažu nielen pranostiky, ale aj určité zvyky a tradície na hromnice, na veľkú noc, na rusadle a na vianoce. V závere sa nachádzajú pracovné listy určené na spätnú väzbu.

Autori: 

Matvijová Mária, Mgr.

Učebný zdroj ponúka sériu pracovných listov pre žiakov na primárnom stupni vzdelávania a námety pre učiteľov na činnosť v povinne voliteľnom vyučovacom predmete Zvedavý Kolumbus. Ich cieľom je zdokonaliť technickú stránku čítania s porozumením, naučiť žiakov pracovať s textom a obohatiť slovnú zásobu.