MRK I

Autori: 

Mariňáková Lucia, Mgr.

Publikácia obsahuje fotopostup s popisom  pri výrobe stromčeka kusudama. Vhodný je pre učiteľov, ktorí vzdelávajú žiakov mladšieho školského veku. Využiť ju môžu v rámci predmetu pracovné vyučovanie.

Autori: 

Lapšanská Jana, Mgr.

Publikácia obsahuje pracovný list na tému Severná Európa. Pracovný list obsahuje  11 úloh a v závere publikácie sú správne riešenia úloh. Vhodná je pre žiakov 8. ročníka základnej školy.  

Učebný zdroj obsahuje súbor 9 pracovných listov zameraných na krátke dramatizácie, určených pre žiakov. Vyučujúci ich môže využiť na vyučovacej hodine anglického jazyka ako doplnkový materiál, ale aj počas krúžkovej činnosti. Žiaci s nimi môžu pracovať samostatne, v prípade potreby s pomocou učiteľa. Môžu vhodne slúžiť aj ako podklad na nácvik programu podľa zamerania jednotlivých divadielok ako prezentácia schopností žiakov pri rôznych príležitostiach.

Súbor pracovných listov je určený k voliteľnému predmetu Detský svet v umení pre 1. ročník. Jednotlivé pracovné listy sú vypracované k téme Zimné vločky, Zvieratá v zime, O rukavičke.  Žiaci si prostredníctvom nich rozširujú a osvojujú svoje kompetencie v oblasti komunikácie, vedomostí, zručností a tvorivých schopností. Hlavným cieľom tvorby pracovných listov je prispieť k prehĺbeniu a spestreniu učiva hravou formou.

Učebný zdroj ponúka súbor 8 pracovných listov, ktoré slúžia na precvičovanie a upevňovanie vedomostí vo vyučovaní predmetu Poznaj a chráň. Autorka prezentuje pracovné listy zamerané na učebné celky Domov a jeho okolie a Zima.

Autori: 

Mikulová Anna, Ing.

V úvode jednotlivých tém (Poruchy vedomia, Šok) učebného zdroja sú krátke a zrozumiteľné učebné texty, ktoré žiakom poslúžia na čítanie s porozumením a zároveň z nich budú vychádzať pri riešení úloh v pracovných listoch. Vhodné pre záujmový útvar.

Autori: 

Lunterová Mária, Mgr.

Autorka v učebnom zdroji prezentuje informácie o Horehroní a Telgárte (Telgárt, meandre Hrona, Hnilecká jelšína, Martalúzka, Kráľova hoľa, Krasové útvary, Brezinky) a zároveň ponúka úlohy pre žiakov, v ktorých si ňou sprostredkované informácie môžu zopakovať a precvičiť. V úvode učebného zdroja sa nachádza desatoro rád pre všetkých, ako sa majú správať v prírode a chrániť ju. V učebnom zdroji sa nachádza 6 informačných textov doplnených fotografiami. Po prečítaní textu žiaci riešia úlohy spracované v  pracovných listoch.

Autorka spracovala námety na prácu so žiakmi v multikultúrnom záujmovom útvare. Obsah sa dotýka osláv MDD a základných ľudských práv dieťaťa. Autorka prezentuje texty doplnené ilustračnými obrázkami a úlohami, ktoré žiaci majú riešiť po ich prečítaní.

Autori: 

Lapšanská Jana, Mgr.

Publikácia obsahuje pracovné listy určené pre žiakov 8. ročníka z geografie. Úlohy v pracovných listoch sú zameranéna Západnú Európe pútavou a hravou formou.

Autori: 

Krušinská Anna, Mgr.

Publikácia je zameraná na prácu s papierom, pričom obsahuje báseň a pracovný list k tejto básni, ktorý je zameraný na informácie, ktoré sa nachádzajú v básni. Súčasťou je i návod na prácu s krčeným krepovým papierom. 

Autori: 

Lenártová Zuzana, PaedDr.

Publikácia  je zameraná na dopravu a nehody spôsobované cyklistami, chodcami. Obsahuje  8 pracovných listov, ktoré pomôžu žiakom ako sa správať na ceste a predchádzať nehodám. Spracované sú témy -  bezpečná cesta zo školy, dôležité telefónne čísla, cyklisti, dopravné prostriedky: Ako sa správame v dopravných prostriedkoch, chodci, nehoda, križovatka  a naša bezpečnosť: Policajti, hasiči. Vhodná je pre učiteľov, ktorí vzdelávajú žiakov mladšieho školského veku.

Autori: 

Krochtová Jana, Mgr.

Autorka v prvej časti publikácie ponúka v teoretickej rovine vysvetlenie pojmov labyrint, bludisko, tangram a hlavolam. V druhej, empirickej časti prezentuje ich praktické ukážky spojené s ich možným riešením.

Autori: 

Mihoková Magdaléna, MVDr.

Autori: 

Kaľavská Patzová Lenka, PaedDr.

Učebný zdroj ponúka súbor 5 rozsiahlych pracovných listov z nemeckého jazyka. ktorých úlohy sú obsahovo zamerané na precvičovanie slovnej zásoby v témach Môj dom, Naši susedia, Čísla, Jedenie a Tajnička. Pracovné listy obsahujú zaujímavé úlohy doplnené obrázkami. Úlohy sú zamerané aj na precvičovanie gramatických javov - časovanie pravidelných slovies, číslovky, prídavné mená, privlastňovacie a opytovacie zámená, jednotné a množné číslo, časovanie pomocných slovies. 

Autori: 

Krčmáriková Lucia, Mgr.

Tento súbor pracovných listov, didaktických hier a aktivít je štvrtou časťou učebného zdroja, ktorý ponúka rôzne formy a návody na prácu so žiakmi začínajúci sa učiť anglický jazyk  na 1. stupni ZŠ. Súbor obsahuje aj prílohy k didaktickým hrám, ktoré sú pre nich atraktívne vďaka farebnosti a jednoduchosti, ale najmä, ktoré u žiakov vzbudia záujem o angličtinu.

Autori: 

Kiškašová Erika, Mgr.

Učebný zdroj je určený na precvičovanie vybraných slov po spoluhláskach b, m. Žiaci plnia úlohy v pracovných listoch typu doplň, priraď, rozdeľ, zlož z písmen, použi vo vetách, nahraď, doplň, vytvor správne dvojice, vyber, vyhľadaj a pod. Autorka využila okrem jednoduchých zadaní aj dvojsmerovku, krížovku a doplňovačku s tajničkou. Žiaci majú možnosť prejaviť vlastnú tvorivosť v úlohách na vytvorenie básničky či krátkeho príbehu podľa inštrukcií v zadaní.

Autori: 

Kandráčová Eva, Ing.

V učebnom zdroji sú vypracované návrhy na spestrenie vyučovania anglického jazyka na 1. stupni ZŠ. Ponúka súbor aktivít zameraných na spestrenie vyučovacieho procesu a vzbudenie motivácie žiakov vo výučbe cudzieho jazyka prostredníctvom zábavných pracovných listov, didaktických hier, scénok a pod. aby výučba angličtiny sa stala pre žiakov naozaj zábavnou. Pracovné listy sú zamerané na rozvoj správnej výslovnosti, schopnosti súvislého vyjadrovania sa, na rozširovanie slovnej zásoby a pamäte.

Autori: 

Kocanová Iveta, Mgr.

Veľmi zaujímavo koncipovaný učebný zdroj je určený na prácu žiakov v grafickom programe RNA (Relevation Natural Art). Precvičujú si používanie rôznych nástrojov programu, tvorbu koláže, transformáciu vodorovne, prácu s oblasťou. Postupujú podľa presného textového návodu i názornej fotodokumentácie. Autorka využila aj hádanky a vhodne prepojila pracovné postupy s rôznymi zadaniami typu zakrúžkuj, vyber, dotvor alebo vytvor obrázok podľa vlastnej fantázie.

Autori: 

Karoľová Mária, Mgr.

Publikácia je určená pre učiteľov prvého ročníka základnej školy v rámci predmetu slovenský jazyk a literatúra. Obsahuje súbor pracovných listov zameraných na upevňovanie hlások: i, I; j, J; s, S; t, T; r, R; a, A; b, B; y, Y; e, E; k, K; o, O; m, M; n, N; c, C; d, D; l, L; h, H; u, U; v, V; z, Z; ž, Ž.

 

Autori: 

Kaplárová Zuzana, Mgr.

Učebný zdroj ponúka sériu pracovných listov pre žiakov na primárnom stupni vzdelávania a námety pre učiteľov na činnosť v povinne voliteľnom vyučovacom predmete Zvedavý Kolumbus. Učebné texty sú zamerané na pozorovateľské schopnosti a zvyšovanie historického vedomia žiakov. Pracovné listy sú doplnkom pri výklade nového učiva na získanie konkrétnejších a ucelenejších predstáv.

Autori: 

Karkošiaková Andrea, Mgr.

Učebný zdroj obsahuje súbor literárnych textov zameraných na motiváciu žiakov k čítaniu, na rozvoj ich čítania s porozumením. Texty sú vybrané tak, aby žiakov obsahovo zaujali. Sú o indiánoch, prírode, obsahujú básne a príbehy súčasných slovenských autorov. Po prečítaní textu žiaci odpovedajú na otázky, tvoria nové príbehy, vyfarbujú obrázky, priradzujú správne odpovede k obrázkom. Učebný zdroj je vhodný na spestrenie hodín slovenského jazyka a literatúry na 2. stupni ZŠ a pre prácu v záujmovom útvare venujúcemu sa čítaniu s porozumením.

Autori: 

Köryová Jana PaedDr.

Učebný zdroj ponúka štyri témy, ktoré môže učiteľ na prvom stupni využiť na hodinách slovenského jazyka a literatúry, v záujmovom útvare, alebo aj vychovávateľ v školskom klube detí na rozvoj pochopenia umeleckého textu, básne, na rozvoj výtvarného prejavu a psychomotorických zručností žiakov. Obsahuje umelecké texty a k nim zadané úlohy zamerané na rozvoj pochopenia textu, dramatizácie, pieseň, hru, doplňovačky, osemsmerovky. Žiaci majú strihať, lepiť, vyfarbiť obrázky, poskladať obrázky podľa časovej následnosti.

Autori: 

Kecerová Krížová Silvia, Mgr.

Učebný zdroj ponúka pracovné listy pre žiakov na primárnom stupni vzdelávania a metodický materiál pre učiteľov na činnosť v záujmovom útvare Ochranárskom. Tento záujmový útvar je určený pre žiakov 1. až 4.ročníka základnej školy a autorka tu prezentuje témy ako policajti na ulici, semafor dopravné ihrisko, lekárnička či triedime odpad.

Publikácia je určená pre učiteľov, ktorí učia v 9. ročníku predmet výchova k manželstvu a rodičovstvu. Obsahuje súbor pracovných listov. Spracované sú témy: Zdravý životný štýl,  Problémy a ja.

Autori: 

Hupcejová Zuzana, PaedDr.

Učebný zdroj Sme na koncerte obsahuje informácie o koncerte, orchestri, komorných telesách a hudobných nástrojoch. Pracovné listy slúžia na precvičovanie vedomostí prostredníctvom úloh typu doplň, priraď, identifikuj, zaraď správne, zisti, rozlúšti názov, odpovedz na otázky. Žiaci riešia aj osemsmerovky, krížovky.  Učebný zdroj je doplnený farebnou fotodokumentáciou a názornými obrázkami, ktoré si môžu aj vyfarbiť.

Autori: 

Kopinecová Júlia, PaedDr.

Rozprávanie o lesných zvieratkách autorka vytvorila pre žiakov prvého stupňa ZŠ v rámci získavania vedomostí o živote niektorých lesných zvierat. Okrem výučbových textov obsahuje učebný zdroj aj niekoľko jednoduchých úloh na upevňovanie učiva prevažne formou hádaniek, výberu, priraďovania a omaľovaniek. Autorka doplnila materiál farebnou fotodokumentáciou z oblasti starostlivosti o lesnú zver.

Autori: 

Kanuščáková Ľudmila, Mgr.

Učebný zdroj ponúka súbor pracovných listov pre žiakov na primárnom stupni vzdelávania a metodický materiál pre učiteľov na činnosť k voliteľnému predmetu Domov a práca. Pracovné listy sa zameriavajú na Veľkú noc ako kresťanskú tradíciu, kraslice, veľkonočné symboly a pozdravy a námety do triedy a na okná.

Autori: 

Kmecová Magdaléna PhDr.

 Publikácia Psík je náš kamarát II nadväzuje na prvú časť Psík je náš kamarát.  Obsahuje náučný text, ktorí môžu učitelia žiakov mladšieho školského veku využiť v rámci záujmového útvaru s názvom Psík je náš kamarát. Spracované sú náučné texty využiteľné počas mesiacov február – jún.

Autori: 

Kavuľová Lenka, PaedDr.

Súbor pracovných listov voliteľného predmetu Zábavná angličtina obsahuje interdisciplinárne presahy so zreteľom na štátny vzdelávací program ISCED 1. Jednotlivé úlohy sú zamerané na opakovanie a upevňovanie učiva z anglického jazyka. Súbor pracovných listov je určený pre žiakov  1. stupňa základnej školy. Ponúka úlohy typu nakresli seba, pomenuj čísla, farby, názvy dní, nájdi ukryté slová, vyrieš osemsmerovku, doplň správne písmeno, pomenuj obrázky členov rodiny, zariadenia bytu, oblečenia, jedla, nakresli svojho kamaráta podľa pokynov.