MRK I

Učebný zdroj je treťou časťou súboru pracovných listov pre prácu v záujmovom útvare na ochranu životného prostredia. Obsahovo je venovaný zdravému životnému štýlu. Žiaci riešia tajničku a následne vytvárajú plagát, kvietok, do ktorého lupienkov vpisujú dôležité činnosti počas dňa. V poslednom pracovnom liste vyberajú činnosti, ktoré sú správne a dôležité pre naše zdravie.

Autori: 

Jeszeová Zuzana, Mgr.

Učebný zdroj ponúka sériu pracovných listov pre základné školy so žiakmi z marginalizovaných rómskych komunít. Cieľom je osvojiť si vedomosti, zručnosti a postoje, ktoré sú dôležité pri posilňovaní ľudskej dôstojnosti, informovanej a nezávislej participácie na vývoji demokratickej spoločnosti v súlade s hodnotami, ako sú ľudské práva, rovnosť, pluralita a spravodlivosť.

Autori: 

Karabinošová Danka, Mgr.

Druhá časť učebného zdroja k záujmovému útvaru pre žiakov 1. stupňa Poznaj a chráň ponúka súbor pracovných listov a pracovný postup na zhotovenie semafóru pre chodcov. Autorka  hravou formou prostredníctvom úloh typu  rozhodni čo je správne, označ dopravné značky, rozhodni o dopravnej situácii, vyrieš bludisko, prešmyčku, krížovku, rozstrihaj a nalep puzzle dáva žiakom možnosť precvičovať si vedomosti z oblasti dopravnej výchovy.

Autori: 

Kőnigová Veronika, Mgr.

Učebný zdroj je určený na vyučovanie biológie. V zdroji sa nachádza súbor pracovných listov s učebným textom zameraných na zvieratá (pracovné listy s témami: Kuvik, Myšiak, Kaňa , Orol , Netopier , Lastovička, Ďateľ).

Autori: 

Kőnigová Veronika, Mgr.

Učebný zdroj je určený na vyučovanie biológie. V zdroji sa nachádza súbor pracovných listov zameraných na zvieratá (pracovné listy s témami: Bažant a Jarabica, Jeleň a Laň, Srnec a Srna, Divá sviňa, Zajac poľný, Líška a Lišiak,  Kuna).

Autori: 

Kőnigová Veronika, Mgr.

Učebný zdroj je určený na vyučovanie biológie. V zdroji sa nachádza súbor pracovných listov zameraných na zvieratá (pracovné listy s témami: Sviňa domáca, Kačica a Káčer,  Hus sivá,  Kohút a Sliepka,  Králik, Moriak a Morka , Holub a Holubica , Pes,  Mačka , Krava a Býk , Koza a Cap, Baran a Ovca , Kôň a Kobyla).

Autori: 

Jiránková Petra, Mgr.

Učebný zdroj je určený pre primárne vzdelávanie. Zdroj obsahuje súbor pracovných listov zameraných na slovenský jazyk. (hláska, písmeno, písmeno m, slabika la-le-lo-lu, hlásky a vety).

Autori: 

Krochtová Jana, Mgr.

Učebný zdroj Origami je určený pre prácu záujmového útvaru Šikovníček, no je využiteľný ak vo všeobecnom kontexte výučby. V úvode autorka informuje o unikátnych zvláštnostiach Japonska, odkiaľ umenie skladania origami pochádza. Následne ponúka opis techniky a v tvorivej časti metodický postup výroby rôznych zvieratiek s obrazovou fotodokumentáciou.

Autori: 

Krištof Ladislav

Publikácia obsahuje text na tému Jar a pracovné listy na tému Ročné obdobia, Kalendár prírody, Ja a príroda.  Vhodná je pre učiteľov voliteľného predmetu poznaj a chráň.  Úlohy v pracovnom  liste sú zamerané na upevňovanie učiva. 

Autori: 

Karpačová Petra ,PaedDr.

Autorka vytvorila učebný zdroj zameraný na precvičovanie pravidiel kolektívnych športov, ako sú hádzaná, basketbal, florbal a boccia. Po úvodných teoretických informáciách o každom športe zaradila pracovný list na opakovanie jeho základov a pravidiel. Využíva rôznorodé úlohy, tajničky, osemsmerovky, dopĺňanie, priraďovanie, výber z možností. V závere sa nachádza pracovný list na celkové opakovanie, vyhodnotenie a plán záujmového útvaru Hráme podľa pravidiel, pre ktorý je tento zdroj určený.

Autori: 

Krajňák Vladimír, Mgr.

Učebný zdroj je určený pre praktiká z geografie pre 8. ročník základnej školy. Obsahuje okrem informácii k niektorým vyučovacím témam aj rôzne druhy cvičení zameraných na dôkladnejšie zapamätanie si pojmov. Učebný zdroj je doplnený rôznymi mapami, pri ktorých si žiaci rozvíjajú priestorovú predstavivosť a tiež aj názornosť. Úlohy a cvičenia sú formulované tak, aby žiaci preukázali nielen základné vedomosti z oblasti geografie, ale aby aplikovali aj poznatky z ďalších predmetov a to napr. matematiky, informatiky, dejepisu, výtvarnej výchovy, slovenského jazyka a pod.

Autori: 

Chomová Jaroslava, Mgr.

Autorka v učebnom zdroji prezentuje dva metodické postupy na výrobu kvetov z papiera, ktoré sú doplnené ilustračnými fotografiami jednotlivých krokov výrobného postupu.

Autori: 

Krivdová Lucia, Mgr.

Publikácia obsahuje pracovný list zameraný na tému Voda. Úlohy sú zamerané na doplňovanie slov, pojmovú mapu, pozorovanie, vymaľovanie obrázkov  ai. Vhodná je pre učiteľov, ktorí vzdelávajú žiakov mladšieho školského veku.

Autori: 

Juhásová Miroslava, Mgr.

Učebný zdroj obsahuje zaujímavé námety na premenu papiera farbením napr. kávou či čajom do podoby efektu starého materiálu. Autorka vychádza z teoretických informácií o možnostiach tejto premeny a následne ponúka celý metodický postup prípravy takéhoto papiera a konkrétne návrhy jeho využitia (výroba obálok, Postup výroby dopĺňa názorná fotodokumentácia.

Autori: 

Chomová Zlatica, Bc.

Publikácia je fotonávodom na vytvorenie darčeka - srdca. Obsahuje súbor pomôcok pri jeho zhotovení ako i postup. Vhodná je pre učiteľov, ktorí vzdelávajú žiakov prvého ročníka. 

Autori: 

Chomová Jaroslava, Mgr.

Učebný zdroj Jarná lúka 2 je plynulým pokračovaním prvej časti. Názorná ukážka obsahuje konkrétny pracovný postup výroby jarných kvetov rôznej farby. Žiaci si môžu precvičovať a zdokonaľovať jemnú motoriku prostredníctvom strihania, obkresľovania, ohýbania papiera, lepenia a kompletizácie finálneho výrobku. Rozvíjajú si trpezlivosť, precíznosť a zmysel pre dokončenie úlohy.

Autori: 

Jiránková Petra, Mgr.

Pracovné listy obsahujú množstvo rôznorodých úloh na precvičovanie učiva o hláskach, písmenách, slovách a vetách. Žiaci si môžu precvičovať triedenie, doplňovanie, spájanie do dvojíc, pomenovanie, určovanie poradia, výber správnej odpovede. Okrem čítania tlačeného textu ho aj prepisujú do písanej podoby, riešia krížovky, vyfarbujú čiernobiele obrázky podľa pokynu alebo podľa vlastnej fantázie. Hravé písmená môžu byť vhodnou inšpiráciou pre pedagogickú prax.

Autori: 

Krišáková Milada, Mgr.

Učebný zdroj pozostáva z učebných textov a z pracovných listov s témami súvisiacimi s regionálnou výchovou v základnej škole. Pracovné listy ponúkajú žiakom fakty, obrazový materiál a informácie o regióne s rôznou úrovňou náročnosti. V praktickej rovine si žiaci overujú svoje vedomosti riešením rôznych úloh.

Autori: 

Chomová Zlatica, Bc.

Publikácia predstavuje možnosti, ako pracovať s literárnym textom zábavnou formou. Autorka využíva v pracovných listoch motivačné obrázky, úlohy na prácu s textom, jednoduché typy úloh na precvičovanie gramatického učiva

Publikácia obsahuje 3 pracovné listy, ktoré sú zamerané na: Neposlušné slabiky, Poznávanie vtákov, Sťahovavé a stále vtáky. Súčasťou je i omaľovanka na tému Vták. Publikácia je vhodná pre žiakov mladšieho školského veku. Využiteľná je v rámci záujmového útvaru.

Publikácia spracováva témy: Zhotovenie kŕmidiel pre vtáky - fotopostup, vešanie kŕmidiel, kŕmenie vtákov,  Môj pozorovací hárok o kŕmení vtákov, Omaľovanky prezimujúcich vtákov,  Hniezda vtákov, Vtáčie hádanky. Vhodná je pre žiakov mladšieho školského veku v rámci záujmového útvaru. 

Publikácia obsahuje súbor pracovných listov určených na rozvíjanie slovnej zásoby žiaka. Hravým spôsobom si žiak precvičuje a upevňuje už poznané učivo. Žiak v pracovných listoch napr. slovo vysloví, teda ho hneď počuje, opakuje, rozloží si ho na hlásky, napíše, farebne vyznačí a pod. Využiť ju môžu učitelia  v rámci voliteľného predmetu Individuálna logopedická starostlivosť.

Autori: 

Kaľavská Patzová Lenka, PaedDr.

Učebný zdroj tvorí súbor pracovných listov s témou školské potreby. Jednotlivé pracovné listy obsahujú úlohy zamerané na precvičovanie slovnej zásoby - školské potreby. Gramaticky sú zamerané  na určovanie určitých členov der, die, das, dopĺňanie správnych tvarov podstatných mien a slovies do viet, určovanie jenotného a množného čísla. Posledné dva pracovné listy tvoria tajničky.

Autori: 

Krištof Ladislav

Učebný zdroj obsahuje úlohy zamerané na precvičovanie základných pojmov týkajúcich sa rodiny. Autor ponúka prostredníctvom obrázkov a textu informácie o tom, čo je rodina, kto sú jej členovia a aká je základná funcia rodiny. Prezentuje úlohy pre žiakov v ktorých určujú členov rodiny, píšu ich mená a na záver majú úlohu vytvoriť svoj rodostrom. Všetky úlohy sú vhodne doplnené obrázkami.

Autori: 

Krčmáriková Lucia, Mgr.

Tento súbor nadväzuje na "Hráme sa po anglicky - 1.časť. Obsahuje súbor pracovných listov, didaktických hier a aktivít. Ponúka rôzne formy a návody na prácu so žiakmi. Súbor obsahuje aj prílohy k didaktickým hrám, ktoré sú pre nich atraktívne vďaka farebnosti a jednoduchosti, ale najmä, ktoré u žiakov vzbudia záujem o angličtinu.

Autori: 

Krčmáriková Lucia, Mgr.

Tento súbor pracovných listov, didaktických hier a aktivít ponúka rôzne formy a návody na prácu so žiakmi. Súbor obsahuje aj prílohy k didaktickým hrám, ktoré sú pre nich atraktívne vďaka farebnosti a jednoduchosti, ale najmä, ktoré u žiakov vzbudia záujem o angličtinu. Deti by sa mali tešiť na každú hodinu angličtiny, doma a cez prestávky si pospevovať anglické piesne a riekanky. 

Autori: 

Hvizdová Katarína, Mgr.

Učebný zdroj ponúka metodický materiál pre učiteľov v základnej škole na prácu s literárnym textom. Publikácia slúži ako inšpirácia pre učiteľov, ktorí si na vyučovanie sami vyberajú a vytvárajú témy a úlohy a ponúka vypracovaný integrovaný projekt na prácu s nimi na vyučovacích hodinách.

Autori: 

Karasová Mária, Mgr

Učebný zdroj obsahuje súbor pracovných listov pre žiakov 2. stupňa ZŠ zameraných na precvičovanie ich vedomosti k témam Horniny a minerály a Zem a jej stavba. Okrem pracovných listov autorka ponúka námety na dve praktické cvičenia. Prvé praktické cvičenie je o praktickom rozlišovaní a určovaní hornín a minerálov, druhé o určovaní tvrdosti, optických vlastnostiach a hustote materiálov.

Autori: 

Jiránková Petra, Mgr.

Publikácia prezentuje pracovné listy určené pre žiakov 1.-2. ročníka základnej školy. Pracovné listy sú zamerané na ročné obdobia, oblečenie, živočíchy a zdravú výživu.

Publikácia obsahuje súbor pracovných listov určených pre žiakov 2. stupňa základnej školy. Pracovné listy sú zamerané na prevenciu drog.