MRK I

Učebný zdroj je určený pre primárne vzdelávanie. Zdroj sa skladá z pracovných listov, ktoré prezentujú obrázky, maľovánky, viacsmerovky a doplňovačky. Ukážky a pracovné listy sú zamerané na vytváranie pozitívneho vzťahu žiakov k prírode, jej ochrane.

Autori: 

Drotár Ľuboš, Mgr.

Autor vytvoril pracovné listy so zaujímavými úlohami pre žiakov 1. stupňa ZŠ. Pracovné listy obsahujú zadania s využitím širokej škály metód, farebnosti a rôznorodých úloh, ktoré napomáhajú osvojeniu si základnej slovnej zásoby pri preberaní tém Farby, Čísla, Rodina a Moje telo. 

Autori: 

Vašková Eva, Mgr.

Učebný zdroj je určený pre primárne vzdelávanie žiakov v základnej škole. Obsahom zdroja sú učebné texty týkajúce sa druhov dopravy, vývoja dopravy.

Autori: 

Guláková Marianna, Mgr.

Tento učebný zdroj má teoretický charakter. Tvorí ho text o histórii bábkového divadla a vedenia bábok v minulosti vo svete i nás, druhoch bábok vedených z rôznych smerov a polôh s názornými ukážkami. Autorka upozorňuje na možnosti využitia bábkového divadla aj vo výučbe, ktorá predpokladá zapojenie viacerých zmyslov s cieľom efektívnejšieho osvojenia si učiva žiakmi. Napriek teoretickému rázu čitateľ v závere materiálu nájde aj praktický návod, ako vyrobiť bábku-maňušku v podmienkach školského vyučovania či mimoškolskej činnosti žiakov s fotodokumentáciou jednotlivých krokov výroby.

Autori: 

Hacio Daniel, Mgr.

Autor v tomto materiáli uvádza plné znenie troch rozprávok o zvieratkách - Pavúk a mucha, Korytnačka a opica, O plačúcej labuti. Za každou rozprávkou aplikuje pracovný list, ktorý obsahuje nielen rôznorodo koncipované úlohy na prácu s textom, ale aj ilustratívne kresby, ktoré si žiaci môžu vyfarbiť. Aj keď autor vytvoril tento materiál s cieľom jeho využitia v záujmovom útvare Zvieratá v rozprávkach, jeho edukačný potenciál je vhodné využiť aj vo výučbe žiakov 1. stupňa ZŠ v predmete slovenský jazyk a literatúra v rámci rozvíjania ich čitateľskej gramotnosti.

Autori: 

Fečninová Zuzana, PaedDr.

Publikácia ponúka texty a následne pracovné listy na tému Regióny východného Slovenska - Región Šariš  (Prešov, Svidník), Región Zemplín (Michalovce, Humenné). Vhodná pre žiakov mladšieho školského veku. Využiť ju môžu na hodinách vlastivedy.

Autori: 

Hricová Anna PaedDr., PhD.

Učebný zdroj je druhou časťou metodického učebného materiálu spracovaného autorkou k navrhovaným učebným osnovám pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia "Výchova k zdraviu". Obsahuje 10 omaľovánok  a dva testy na sebaotestovanie žiakov v oblasti osobnostného a sociálneho rozvoja týkajúce sa ich poznania svojich pozitív i negatív, vzťahu k iným, hodnotového systému, práv dieťaťa a prevencie šikanovania a závislostí.

Publikácia obsahuje 10 pracovných listov zameraných na tému Voda. Úlohy v pracovných listoch sú zamerané na doplnenie textu, slov, vyfarbovanie, usporiadanie slov ai.  Určená je pre žiakov mladšieho školského veku.  Využiť ju môžu učitelia na predmete prírodoveda vo 4. ročníku základnej školy.

Autori: 

Fričová Lenka, Mgr.

Publikácia obsahuje pracovné listy na témy s názvom: Jarné premeny, Podobné a odlišné znaky, Mimika tváre, Povolania a zamestnania, Letné premeny, Technika, Zmysly,  Jarné  kvety, Prevencia pred úrazmi. Určená je pre žiakov mladšieho školského veku.

Učebný zdroj je určený pre záujmový útvar Z každého rožka troška. V publikácii sa nachádza scenár hudobno-dramatického pásma Ako si psíček a mačička pozvali deti na návštevu, ktorý  je vo forme  prezentácie hudobných zručností detí. V pásme sú použité jednoduché detské piesne, ktoré deti hrajú na dostupných hudobných nástrojoch, spievajú, prípadne dopĺňajú hrou na Orffových nástrojoch.

Autori: 

Glankovičová Magdaléna, Mgr.

Publikácia obsahuje súbor pracovných listov určených pre záujmový útvar Zachranárstvo. Pracovné listy sú určené pre žiakov nižších ročníkov základnej školy.

Autori: 

Horváthová Milena, Mgr.

Publikácia obsahuje súbor pracovných listov  z anglického jazyka. Pracovné listy sú koncipované zábavnou formou zamerané na zvieratka a farby. Pomocou pracovných listov môžeme u žiakov rozvíjať grafomotoriku, poznávacie procesy a slovnú zásobu.

Autori: 

Horváthová Milena, Mgr.

Pracovné listy v publikácii sú určené pre žiakov základnej školy pre predmet Zábavná angličtina. Pracovné listy sú zamerané na grafomotoriku, určovanie farieb a rozšírenie slovnej zásoby (ľudské telo).

Autori: 

Dorková Margita

Publikácia je hudobno-dramatickým scenárom  rozprávky Perníková chalúpka. Môžu ju využívať učitelia v rámci záujmového útvaru i na hodinách slovenského jazyka a literatúry. V pásme sú použité známe klasické skladby a detské piesne, ktoré spievajú žiaci/deti za sprievodu klavíra, akordeónu, gitary, prípadne znejú reprodukovane.

Autori: 

Horváthová Milena, Mgr.

Publikácia obsahuje súbor pracovných listov pre žiakov 3. ročníka základnej školy z anglického jazyka. Pracovné listy sú koncipované zábavnou formou zamerané na zvieratka, farby a oblečenie. Publikácia pomocou pracovných listov rozvíja u žiakov grafomotoriku, poznávacie procesy a slovnú zásobu

Autori: 

Havrilová Katarína, PaedDr.

Publikácia ponúka návod na realizáciu servítkovej techniky, ktorú je možné  využiť v rámci záujmového útvaru, ako i hodín pracovného vyučovania.  Vhodná je pre učiteľov, ktorí vzdelávajú žiakov mladšieho školského veku.

Autori: 

Hrivňáková Kamila, Mgr.

Autorka v publikácii prezentuje ukážky textov zameraných na čítanie s porozumením na tému počasie, predpoveď počasia a ročné obdobia. Žiaci si majú možnosť  utvrdzovať a rozširovať  slovnú zásobu a zároveň riešia rôzne typy úloh vytvorených autorkou na rozlišovanie podstatných mien slovies, prídavných mien a na správne použitie jednoduchého prítomného a priebehového času vo vetách.

Učebný zdroj je určený pre žiakom prvého stupňa základnej školy v záujmovom útvare. Pracovné listy sú zamerané na osvojovanie slovnej zásoby a žiakom majú pomôcť zvládnuť základnú lexiku v anglickom jazyku.

Učebný zdroj je určený pre žiakom prvého stupňa základnej školy v záujmovom útvare. Pracovné listy sú zamerané na osvojovanie slovnej zásoby a žiakom majú pomôcť zvládnuť základnú lexiku v anglickom jazyku.

Súbor pracovných listov je rozdelený na tri časti. Prvá je zameraná na voľne žijúce zvieratá v našom prostredí, druhá časť na domáce zvieratá a tretia obsahuje úlohy na utvrdenie a reprodukciu učiva. Autorka  použila vlastné kreslené obrázky zvierat, ktoré zobrazujú ich reálnu podobu. Súbor pracovných listov má široké využitie ako celok alebo jednotlivo (napr. omaľovanky, zábavné úlohy, tajničky, osemsmerovky, prešmyčky, pexeso, motivačnú odmenu za splnenie daných úloh).  Pracovné listy je možné využiť aj prostredníctvom IKT.

Autori: 

Hajdučinová Anna, Mgr.

Autori: 

Bafiová Sylvia, Mgr.

Tento učebný zdroj tvoria dve časti. Prvá časť pozostáva z úloh obsahovo zameraných na tvorivú dramatiku. Ich obsah je orientovaný na rozvoj emocionality, tvorivosti a rozvíjania poznania v zmyslovej aktivite dieťaťa, na rozvíjanie  jeho  osobnosti    cez pohyb v priestore, tanec, prácu s rekvizitami, hudbou a hranie rolí. Úlohy na prácu s dychom a artikulačnými orgánmi, vnímanie sveta všetkými zmyslami, rozvíjanie obrazotvornosti, improvizácie.

Autori: 

Barillová Jana, Mgr.

Učebný zdroj bol vytvorený pre záujmový útvar  tvorivá dramatika, ale dá sa aj využiť na vyučovacích hodinách predmeu slovenský jazyk a literatúra na 1. stupni ZŠ. Ponúka súbor dvanástich pracovných listov, z ktorých 11 obsahuje básne a posledný pracovný list poviedku. Žiaci majú možnosť odpovedať na otázky k jednotlivým básňam a textu, hľadať rýmy, dopĺňať záver príbehu, vyjadrovať svoje pocity, dramatizovať báseň, ale zároveň aj vyhľadávať zdrobneniny a prídavné mená, vyfarbovať obrázky a nakresliť obrázok podľa charakeristiky osoby.

Autori: 

Balážova Soňa, Ing.

Autorka vytvorila učebný zdroj Tvorivá matematika pre žiakov 5. a 6. ročníka ZŠ. Obsahuje pracovné listy s rôznorodými zadaniami na premenu jednotiek, meranie dĺžky, geometrické útvary, výpočty obvodov a obsahov. Autorka tu zakomponovala aj magické štvorce, postupové a zábavné úlohy. Využila štvorcové, obdĺžnikové a trojuholníkové  siete, tabuľky, pojmovú mapu, názorné obrázky, priestor na rysovanie a vyznačovanie, a zároveň uplatnila aj zreteľné medzipredmetové vzťahy, najmä so slovenským jazykom.

Autori: 

Bosáková Jana, Mgr.

Učebný zdroj ponúka námety na prácu v záujmovom útvare čitateľsko-dramatickom, no dá sa využiť aj na hodinách slovenského jazyka a literatúry na 1. stupni ZŠ. Obsahuje súbor pracovných listov s básničkami a rozprávkovými príbehmi. Žiaci riešia úlohy zamerané na rozvoj čítania s porozumením a tvorivosť žiakov. Riešia osemsmerovky, vymýšľajú pokračovanie rozprávky, tvoria zdrobneniny slov, vysvetľujú slová z textu a majú možnosť vyfarbovať a kresliť obrázky. 

Autori: 

Beňková Viera, Mgr.

Autorka vytvorila učebný zdroj v rámci precvičovania učiva o slovných druhoch, význame slov a slovných spojení prostredníctvom jednoduchých úloh a metód metód tvorivej dramatiky. Pracovné listy sú koncipované v kontexte jednotlivých ročných období. Autorka využila zadania typu doplň, vyber, napíš, priraď, spoj do správnych dvojíc, do úloh zakomponovala množstvo názorných obrázkov a ilustrácií vhodných aj na vyfarbovanie, aplikovala cinquain, akrostich, brainwriting, pojmové mapovanie, eskimácku poštu, báseň piatich zmyslov. 

Autori: 

Bartková Darina, Mgr.

Učebný zdroj je určený pre žiakov primárneho vzdelávania. V učebnom zdroji sa nachádza súbor dvanástich pracovných listov so zameraním na domáce zvieratá, živočíchov žijúcich vo vode, vo vzduchu a na suchu i na parazitov.

Autori: 

Aghová Timea, PeadDr.

Učebný zdroj ponúka matematické úlohy zamerané na rozvoj finančnej gramotnosti na prvom stupni ZŠ na hodinách matematiky v školách s vyučovacím jazykom maďarským. Úlohy sú postavené tak, že žiaci na základe cien ponúkaného menu v reštaurácii majú vypočítať cenu pre každého člena rodiny, celkovú cenu menu a správne rozhodnúť o platbe  (hotovosť, stravné lístky, karta). 

Autori: 

Balážová Irena, Mgr.

Publikácia obsahuje súbor pracovných listov.  Spracované sú rozprávky:  Ako sa húsatkám nechcelo na svet,  Na lúke.  Úlohy v pracovných listov sú zamerané na logické dopĺňanie informácii, ktoré je dôležité poznať z iných predmetov. Vhodná je pre učiteľov, ktorí vzdelávajú žiakov mladšieho školského veku.