MRK I

Autori: 

Mariňáková Lucia, Mgr.

Druhá časť učebného zdroja Jarná výzdoba obsahuje námety na realizáciu výrobkou technikou decoupage pri použití odpadového materiálu, obrúskov so zaujímavými motívmi a latexu. Žiaci si môžu rozvíjať svoje manuálne zručnosti, zvlášť jemnú motoriku, trpezlivosť a precíznosť i zmysel pre dokončenie práce. Autorka prezentuje metodický postup výroby a kompletizácie ozdobných produktov - obrázkov na výzdobu triedy s farebnou fotodokumentáciou.

Autori: 

Kroščenová Jana

Učebný zdroj ponúka súbor pracovných listov pre žiakov z marginalizovaných rómskych komunít na primárnom stupni vzdelávania a metodický materiál pre učiteľov na činnosť k voliteľnému predmetu Domov a práca. Pracovné listy sa zameriavajú na Vianoce, prípravu jedál na Štedrý večer, Veľkú noc a jej symboly a kresťanskú tradíciu, kraslice, ale aj na Valentína a Helloween.

Učebný zdroj ponúka sériu pracovných listov pre žiakov z marginalizovaných rómskych komunít vo štvrtom ročníku na primárnom stupni vzdelávania. Pracovné listy sú zamerané na opakovanie učiva a pri pátraní po nových vedomostiach. Vypracovaním pracovných listov sa žiaci hravou a nenásilnou formou pripravujú na vyučovacie hodiny a upevňujú si prebrané učivo z jednotlivých tematických celkov prírodovedného predmetu svet okolo nás.

Učebný zdroj ponúka sériu pracovných listov pre žiakov z marginalizovaných rómskych komunít vo štvrtom ročníku na primárnom stupni vzdelávania. Pracovné listy sú zamerané na opakovanie učiva a pri pátraní po nových vedomostiach. Vypracovaním pracovných listov sa žiaci hravou a nenásilnou formou pripravujú na vyučovacie hodiny a upevňujú si prebrané učivo z jednotlivých tematických celkov prírodovedného predmetu svet okolo nás.

Učebný zdroj ponúka súbor pracovných listov pre žiakov na primárnom stupni vzdelávania a metodický materiál pre učiteľov na činnosť k voliteľnému predmetu Detský svet v umení pre 1. ročník. Žiaci si prostredníctvom pracovných listov rozširujú svoje kompetencie v oblasti komunikácie, vedomostí, zručností a tvorivých schopností. Hlavným cieľom je prispieť k prehĺbeniu a spestreniu učiva hravou formou.

Autori: 

Lunterová Mária, Mgr.

Publikácia obsahuje súbor úloh na tému Rodina v rámci slovenského jazyka a literatúry. Určená je pre žiakov mladšieho školského veku. V úlohach si žiaci precvičujú učiva pomocou metód:  Akrostichu, pojmovej mapy, tajničky, Cloze testu, Cinquan ai.

Autori: 

Kušníriková Tatiana, Mgr.

Publikácia obsahuje súbor pracovných listov pre predmet biológia pre 7. ročník základnej školy. Obsahovo sú pracovné listy zamerané na hravé vyriešenie úloh zameraných na pomoc pri ohrození života a na poškodenie obehovej sústavy.

Autori: 

Lipták Csank Katalin, Mgr.

Publikácia obsahuje pracovné listy, ktoré sú  určené pre potreby základných škôl s VJM, ktoré sú zamerané na čítanie s porozumením,  na precvičovanie slovnej zásoby jednoduchou, hravou formou. Slovná zásoba a gramatika vychádza z požiadaviek SERR na úrovni A1. Materiál je určený pre žiakov staršieho  školského veku. Témy sú rozmanité, zahrňujú najmä z oblasti prírody a geografie, zo sveta ľudí, informácie o sviatkoch a tradíciách v anglicky hovoriacich krajinách.

Autori: 

Mikulová Anna, Ing.

Učebný zdroj môže poslúžiť učiteľom ako pomôcka na hodinách biológie v 7. ročníku základnej školy, obsahom ktorého  je vonkajšie krvácanie.  Publikácia obsahuje  učebný text a pracovný  list, ktorého  cieľom je pomôcť žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia a žiakom z marginalizovaných rómskych komunít osvojiť si spôsoby poskytovania prvej pomoci.

Autori: 

Michlíková Jana, Ing.

Autorka ponúka v učebnom zdroji súbor 12 pracovných listov zameraných na prácu v záujmovom útvare tvorivá dramatika. Pracovné listy obsahujú úlohy zamerané na rozvoj tvorivosti a obohatenie slovnej zásoby žiakov, precvičovanie poznatkov o slovenských spisovateľoch. Žiaci si precvičujú svoje vedomosti v úlohách typu vymysli príbeh, vymysli krátku rozprávku, predveď pantomimicky, vytvor akrostich, vyrieš tajničku, osemsmerovku, prešmyčku, priraď portrét k spisovateľovi. V závere učebného zdroja sa nachádza kľúč na správne odpovede v pracovnom liste č. 5.

Autori: 

Lapšanská Jana, Mgr.

Učebný zdroj ponúka sériu pracovných listov pre žiakov ôsmeho ročníka a metodický materiál pre učiteľa na základnej škole. Pracovné listy ponúkajú žiakom sprievodcu strednou Európou. V praktickej rovine žiaci overia svoje poznatky o jednotlivých štátoch uvedenej oblasti.

Autori: 

Mesarčíková Martina, PaedDr.

Učebný zdroj ponúka sériu pracovných listov pre žiakov piateho ročníka a metodický materiál pre učiteľa na základnej škole. Cieľom autorky bolo súbor pracovných listov zameraných na stavovce žijúce vo vode a na brehu. Pracovné listy  sú spracované ako učebný materiál na hodiny biológie, ktoré je vhodné využiť v úvodnej časti vyučovacej hodiny.

Autori: 

Lazor Marián Mgr.

Publikácia je vhodná pre učiteľov, ktorí vzdelávajú žiakov mladšieho školského veku. Využiť ju môžu v rámci záujmového útvaru.   Obsahovo je  zameraná na čítanie s porozumením  v rámci tém: Čítame s porozumením a riešime úlohy;  Ihličnaté stromy, Listnaté stromy; Strom života – zostav rodokmeň svojej rodiny; Záchrancovia stromov.

Autori: 

Kureková Tunde, Mgr.

Učebný zdroj ponúka sériu pracovných listov pre žiakov na primárnom stupni vzdelávania. Pracovné listy sú zamerané na precvičovanie a upevňovanie vedomostí vo vyučovaní predmetu Poznaj a chráň. Úlohy v publikácii vedú žiakov k pochopeniu prírodných súvislostí a zákonitostí, aby boli schopní triediť poznatky a následne ich využívať v praktickom živote.

Autori: 

Lešková Mária, Mgr.

Učebný zdroj obsahuje charakteristiku jednotlivých dní Adventu a Štedrého dňa s pranostikami. Nasledujú texty na nácvik vianočných scénok s určením rolí, koledníkov i znením piesne Tichá noc, niekoľko úloh pre žiakov. V závere autorka ponúka opis návodu na výrobu vianočných pohľadníc.

Učebný zdroj Objavujeme Bibliu na hodinách tvorivej dramatiky 6 je venovaný téme stvorenia sveta. Okrem zaujímavého poňatia úloh pre žiakov sa tu nachádza aj množstvo obrazového materiálu, návod na výrobu jednoduchého tieňového divadla a realizácie scénok s biblickou tematikou.

Autori: 

Lipková Miroslava, Mgr.

Publikácia je určená pre učiteľov, ktorí učia predmet poznaj a chráň v treťom ročníku základnej školy.  Obsahuje súbor pracovných listov na tému:  Huby,  Rastliny, Stromy, Živočíchy. Zvieratá v ZOO Úlohy sú zamerané na upevňovanie učiva.     

Autori: 

Megyesiová Marta, RNDr.

Publikácia obsahuje 6 pracovných listov z matematiky. Úlohy v pracovných listoch sú zamerané na témy: Sčítacie a odčítacie reťazce, Sčítacie tabuľky, Odčítacie tabuľky,  Okienka,  Magické štvorce,  Nájdi votrelca. Posledná časť ponúka niektoré vzorové riešenia úloh. Vhodná je pre učiteľov, ktorí vzdelávajú žiakov mladšieho školského veku.

Autori: 

Kuzmová Jarmila, Mgr

Tretia časť učebného zdroja Environment je zameraná na tému odpadu, jeho triedenia a možností recyklácie. Pri riešení jednotlivých úloh žiaci používajú metódu triedenia, vytvárania správnych dvojíc, odpovedajú na otázky, riešia tajničky a uvádzajú aj konkrétne príklady, resp. vlastné nápady, ako pomôcť pri eliminácii rôznych problémov s odpadom.

Autori: 

Kužmová Anna, Mgr.

Učebný zdroj je určený pre náboženskú výchovu. V zdroji sa nachádza súbor pracovných listov, ktoré sú zamerané na príbehy zo Starého zákona.

Autori: 

Magurová Mariana, PaedDr.

Učebný zdroj je určený na vyučovanie anglického jazyka. V zdroji sa nachádza súbor pracovných listov zameraných na precvičovanie predprítomného času.

Učebný zdroj ponúka sériu pracovných listov pre žiakov na primárnom stupni vzdelávania z marginalizovaných rómskych komunít. Úlohy v pracovných listoch sú zamerané na ľudovú architektúru, kroje, remeslá, kuchyňa a nástroje v záujmovom útvare Folklórno - hudobnom.

Autori: 

Kromková Anna, Mgr.

Učebný zdroj obsahuje materiály na tému Jarné kvietky vhodný pre prácu žiakov 1. stupňa ZŠ v ŠKD alebo záujmovom útvare. Obsahuje prezentáciu hry Jarné kvietky, jej pravidlá, opis herného plánu, vysvetlivky jednotlivých políčok. V prílohách sú prezentované úlohy typu odpovedz na otázky, nakresli, vymodeluj, dramatizuj, vymysli krátky príbeh, vyrieš prešmyčku, hádanky a hlavolamy. Všetky úlohy sú ilustrované vhodnými obrázkami.

Autori: 

Kušníriková Tatiana, Mgr.

Učebný zdroj je určený pre praktické cvičenia z biológie pre 7. ročník základnej školy. Úlohy sú zamerané na poznávanie kostí a nácvik prvej pomoci pri poraneniach kostí,  na zložky potravy a na prvú  pomoc pri krvácaní. Niektoré úlohy sú určené na identifikáciu informácií z textu, iné na schopnosť dedukovať, ďalšie na schopnosť interpretovať a integrovať informácie a nakoniec aj na schopnosť kriticky analyzovať a hodnotiť text.

Učebný zdroj je určený pre praktické cvičenia z biológie v piatom ročníku základnej školy. Zdroj obsahuje súbor pracovných listov s úlohami. Úlohy sú koncipované tak, aby žiaci mohli preukázať niekoľko úrovní vnímania a porozumenia textu. Niektoré úlohy sú určené na identifikáciu informácií z textu, iné na schopnosť dedukovať, ďalšie na schopnosť interpretovať a integrovať informácie a nakoniec aj na schopnosť kriticky analyzovať a hodnotiť text. A to nielen text uvedený v daných pracovných listoch, ale aj učivo z učebnice Biológie pre 5. ročník, na ktorú tieto pracovné listy nadväzujú.

Autori: 

Lenártová Zuzana, PaedDr.

Učebný zdroj Dromoro ponúka pracovné listy na precvičovanie témy Bezpečne na ceste. V zaujímavo koncipovaných zadaniach žiaci riešia úlohy prostredníctvom doplňovania správnych písmen a slov, triedenia dopravných prostriedkov, pomenovania dopravných značiek a vysvetľovania ich významu. Autorka využila aj hádanky, doplňovačky a osemsmerovky, do úloh sa premietli aj výrazné medzipredmetové vzťahy. Žiaci plnia úlohy aj strihaním, lepením, kompletizáciou predmetu z častí, čím si rozvíjajú jemnú motoriku, trpezlivosť a precíznosť.

Autori: 

Lorincová Tatiana, PaedDr.

Publikácia obsahuje 5 bájok (Hasičskí psi,  Ako sedliak odpratal kameň,  Dvaja priatelia,  Veverička a vlk,  Vlk a pes) a k ním pracovné listy zamerané na porozumenie textu. Určená je pre učiteľov slovenského jazyka a literatúry, ktorí vzdelávajú žiakov mladšieho školského roku.

Autori: 

Mašlárová Lívia, Mgr.

Učebný zdroj ponúka sériu pracovných listov pre žiakov základne školy na vyučovaní nemeckého jazyka. Žiaci žijú v obci, kde pri v styku s ostatnými občanmi počujú komunikáciu v nemeckom nárečí. Pracovné listy ponúkajú praktické príklady na konverzáciu, zvýšenie záujmu a skvalitnenie úrovne komunikácie v nemeckom jazyku.

Autori: 

Kušnírová Lenka, Mgr.

Publikácia je určená pre učiteľov, ktorí vzdelávajú žiakov 5. ročníka základnej školy.

Autori: 

Kušnírová Lenka, Mgr.

Publikácia je určená pre učiteľov, ktorí vzdelávajú žiakov 5. ročníka základnej školy. Obsahuje metódy a formy práce (lexikálne cvičenia, T-schému, Akrostich, Clustering, práca v skupine, samostatná práca, Autorské kreslo, pracovný list,  výslovnostné cvičenie,  frazeologické cvičenie, Brainstorming)  na témy:  Mám Ťa rád, Deň mojich snov, Dracula a jaskynná žienka a Palička - pomocníčka.