MRK I

Autori: 

Sélešová Elena, Mgr.

Publikácia obsahuje súbor pracovných listov z voliteľného predmetu poznaj a chráň pre 3. ročník základnej školy. Prostredníctvom týchto pracovných listov si žiaci upevňujú prírodovedné a spoločenskovedné poznatky. Žiaci si hravou formou zopakujú tematické  celky/témy:  Národné párky (Zákonom chránené živočíchy, Zákonom chránený rastliny, Značky v národných parkoch a turistické chodníky); Orientácia v okolí (Práca s mapu, Orientácia podľa kompasu, Doprava v obci a v okolí obce, Význam dopravných značiek – zebra, semafor).

Autori: 

Theiszová Natália

Učebný zdroj je určený pre činnosť záujmového útvaru, ale je využiteľný aj vo všeobecnom kontexte výučby informatickej výchovy. Obsahuje informácie, úlohy a praktické cvičenia na získavanie a precvičovanie učiva o súboroch, priečinkoch, nahrávaní zvuku, bezpečnej práci na internete, animácii, programe Skicár a programovaní. V texte je zakomponovaný aj návod, ako si vyrobiť rybku z poškodeného CD. Zdroj vhodne dopĺňa aj farebná fotodokumentácia a názorné príklady.

Autori: 

Stanková Viera, Mgr.

Učebný zdroj ponúka súbor pracovných listov pre žiakov na primárnom stupni vzdelávania a metodický materiál pre učiteľov na činnosť v záujmovom útvare MAGURANČEK, zameraného na regionálnu výchovu žiakov. Autorka sa zamerala na tradičnú ľudovú kultúru, ktorá je zdrojom patriotizmu, vzdelanosti, zdrojom historického a národného povedomia. Práca žiakov je motivovaná rozprávkou. Na ich základe sa oboznámia s ľudovou architektúrou, bohatstvom ľudového ornamentu, spoznajú ľudové kroje, remeslá, ale aj zvyky a tradície, piesne, hry i nárečie svojho kraja.

Autori: 

Tomková Monika, Mgr.

Tento učebný zdroj je súborom pracovných listov, ktoré majú široké spektrum využitia. Môžu byť spestrením a doplnením učiva na hodinách angličtiny na prvom stupni základných škôl i v rámci práce záujmového útvaru. Rovnako ich učitelia môžu využiť na overenie získaných vedomostí žiakov. Pomáhajú pri rozširovaní a upevňovaní slovnej zásoby v anglickom jazyku najmä u žiakov rómskeho etnika, nakoľko u nich úplne chýba domáca príprava na vyučovanie. Takto si môžu hravou formou upevniť slovný základ, čo výrazne zvyšuje aj aktivitu žiakov na hodinách anglického jazyka.

Autori: 

Smolková Silvia, Mgr.

Autorka pripravila učebný zdroj, ktorý je zameraný na tradície a zhotovovenie výšivky technikou hladkovacieho stehu. Okrem teoretických informácií ponúka poznatky o potrebných materiáloch a pomôckach pri hladkovaní, prezentuje základné techniky, možností aúpravy a údržby výšiviek. V závere zaradila ukážky zhotovovania jednoduchých výšiviek a ich praktického využitia s farebnou fotodokumentáciou.

Autori: 

Šablová Andrea, PaedDr., PhDr.

Učebný zdroj je určený pre vyučovanie geografie . V zdroji sa nachádza súbor pracovných listov  s témami: Národné parky na Spiši, Slovenský raj,,  PIENAP, Národný park Nízke Tatry a Prírodné NAJ... Spiša. 

Autori: 

Tóthová Jacáková Jarmila

Učebný zdroj je určený pre zaujmový útvar Premeny počasia. V zdroji sa nachádza súbor pracovných listov s rozprávkami  zameraných na zmeny počasia počas roka.

Autori: 

Szakalová Eva, Bc

Autorka v učebnom zdroji prezentuje učebné texty a pracovné listy pre žiakov pracujúcich v záujmovom útvare Poznaj a chráň. Obsahovo sú zamerané na získavanie a precvičovanie poznatkov o jarnej prírode a najznámejších vtákoch v okolí školy. Po prečítaní textu žiaci odpovedajú na otázky, hádajú hádanky, lúštia krížovky, vytvárajú správne skupiny vtákov, majú uhádnuť meno vtáka, dopĺňajú príslovia o vtákoch, rozlišujú sťahovavé a nesťahovavé vtáky. Tri posledné pracovné listy sú zamerané na súhrn získaných poznatkov. 

Autori: 

Šimoňák Miroslav, Ing.

V piatej časti učebného zdroja, ktorý autor vytvoril pre žiakov navštevujúcich záujmový útvar Ja, počítač a svet okolo nás sa nachádza manuál, metodický postup pre žiakov, akým spôsobom napáliť CD v prostredí operačného programu Windows 7. Manuál je ilustrovaný obrázkami jednotlivých okien. Svoje vedomosti a zručnosti si žiaci môžu overiť prostredníctvom krátkeho testu.

Autori: 

Šimoňák Miroslav, Ing.

Štvrtá časť učebného zdroja navrhnutého pre prácu v záujmovom útvare Ja, počítač a svet okolo nás je pokračovaním témy o sociálnych sieťach v tretej časti. Autor v ňom prezentuje 6 pracovných listov, prostredníctvom ktorých si žiaci hravou formou precvičujú svoje poznatky o sociálnych sieťach. Majú strihať a lepiť poprehadzované názvy a logá sietí, vyriešiť tajničku, správne vyfarbiť logá sociálnych sietí a vybrať z dvoch výrazov ten správny.

Autori: 

Šandorová Dana, Mgr.

Učebný zdroj je určený pre primárne vzdelávanie. V zdroji sa nachádza súbor pracovných listov , učebných textov a postupov zameraných na rastliny, na chránené rastliny, na vytvorenie skalky a na výrobu korbáča.

Autori: 

Tkáčová Radka, Mgr.

Učebný zdroj je určený pre primárne vzdelávanie. V zdroji sa nachádza súbor pracovných listov zameraných na koreňovú zeleninu, na hydropóniu, na črepníkové rastliny, na rastliny vhodné na sušenie rastlín.

Autori: 

Šandorová Dana, Mgr.

Učebný zdroj je určený pre primárne vzdelávanie. V zdroji sa nachádza súbor pracovných listov zameraných na záhradné práce, na faunu a flóru.

Autori: 

Saxová Jarmila, Mgr.

Publikácia obsahuje text na tému: Dejiny Rómov v juhovýchodnej Európe a na Balkáne, Rómovia na Slovensku v rokoch 1919- 1945, Rómovia a II. svetová vojna, Postavenie Rómov na južnom Slovensku, Rómovia po roku 1945. Vhodná je pre učiteľov, ktorí vzdelávajú žiakov staršieho školského veku. 

Autori: 

Saxová Jarmila, Mgr.

Publikácia obsahuje text na tému: Rómovia po roku 1989, Najznámejšie rómske remeslá, Obliekanie,  Strava. Spracované sú teoretické informácie skôr pre učiteľa, ktorý tieto informácie môže využiť na vyučovaní. 

Autori: 

Smolková Jana, Mgr.

Učebný zdroj je určenýa na inšpiráciu učiteľom, ktorí vedú dramatický krúžok ale aj nanácvik programu ku rôznym príležitostiam v škole. Texty sú rôzneho druhu – niektoré potrebujú rozprávača, iné potrebujú nápevy piesní, ale schopný učiteľ si ich ľahko pretvorí do svojej podoby.

Autori: 

Škantárová Mária, Mgr.

Učebný zdroj je určený pre primárne vzdelávanie žiakov v základnej škole. Zdroej obsahuje súbor pracovných listov s tématikou dopravy. Pracovné listy obsahujú rôzne typy úloh. Niektoré zahŕňajú identifikáciu informácii z textu, ďalšie sú zamerané na schopnosť žiaka dedukovať, iné interpretovať alebo aj tvoriť podľa vlastných predstav. Predkladaný súbor pracovných listov obsahuje pre lepšiu názornosť aj obrázky.. 

 Publikácia obsahuje text rozprávky Starý Bodrík a vlk a súbor pracovných listov zameraných na prácu s textom rozprávky Obsahom pracovných listov je Brainstorming - zvieratá, nadpis k textu, o, obrázková osnova, textová dejová osnova, obal knihy, dopĺňanie slov do textu, orientácia v štvorsmerovke, skryté názvy zvierat, slová s podobným významom, slovné spojenia, priraďovanie vlastností, Cinquain – 5 zmyslová báseň, tvorba krátkeho príbehu, Akrostich,  vizitka, hádanky, tajnička, Starý Bodrík a vlk - báseň, práca s básňou - literárne pojmy, hrebeňovka, opis postáv z rozprávky, pravdivosť a

Autori: 

Šimková Terézia, Mgr.

Učebný zdroj ponúka metodický materiál pre učiteľov v základnej škole na primárnom stupni vzdelávania. Učebný zdroj je určený učiteľom, ktorí hľadajú nové nápady na zlepšovanie výtvarných zručností žiakov. Autorka pre nich pripravila množstvo kreatívnych inšpirácií na druhý polrok, pri ktorých sa spolu so žiakmi výborne zabavia.

Autori: 

Thuza Hrecska Zuzana, Mgr.

Publikácia obsahuje pracovné listy pre potreby základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským, ktoré sú zamerané na precvičovanie slovnej zásoby jednoduchou, hravou formou. Pracovné listy sú rozdelené do tematických okruhov, slovná zásoba vychádza z požiadaviek SERR na úrovni A1, základná slovná zásoba je zosumarizovaná s maďarským prekladom.

Autori: 

Thuza Hrecska Zuzana, Mgr.

Čítanie s porozumením 3 je pokračovaním predchádzajúcej časti 2. Obsahom učebného zdroja sú pracovné listy určené pre základné školy s vyučovacím jazykom maďarským. Sú zamerané na precvičovanie slovnej zásoby hravou formou. Pracovné listy sú rozdelené do tematických okruhov, slovná zásoba vychádza z odborných požiadaviek SERR na jazykovej úrovni A1, základná slovná zásoba je zosumarizovaná s maďarským prekladom.

Autori: 

Thuza Hrecska Zuzana, Mgr.

Cieľom vytvorenia tohto učebného zdroja je prezentovať pracovné listy pre potreby základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským, ktoré sú zamerané na precvičovanie slovnej zásoby jednoduchou, hravou formou. Pracovné listy sú rozdelené do tematických okruhov, slovná zásoba vychádza z odborných požiadaviek SERR na jazykovej úrovni A1, základná slovná zásoba je zosumarizovaná aj s maďarským prekladom. Pracovné listy sú určené na precvičovanie a upevnenie poznatkov z anglického jazyka. Môžu sa používať na vyučovacej hodine ako doplnkový materiál, ako aj v rámci mimoškolskej činnosti.

Autori: 

Šoltýsová Lucia Mgr.

Publikácia je určená pre učiteľov, ktorí vzdelávajú žiakov 4. - 6. ročníka základnej školy. Obsahuje text a následne pracovný list na tému: Lomnický štít, Botanická záhrada, Markušovský skalný hríb, Slanický ostrov umenia,  Pohyblivý Betlehem- Rajecká Lesná, Pustý hrad

Autori: 

Tóthová Adriána Mgr.

Učebný zdroj obsahuje učebné texty a s nimi súvisiace pracovné listy obsahujúce základné informácie o Slovenskej republike a hlavnom meste Bratislava. Za textom o Slovenskej republike sú pracovné listy, v ktorých žiaci plnia úlohy, v ktorých majú doplniť susedov SR a ich vlajky, nájsť medzi pojmami slovenské mestá, pomenovať vrchy Slovenska a úlohy sú ilustrovené fotografiami niektorých častí Slovenska. V ďalšej časti autorka ponúka informačný text o Bratislave, úlohy pre žiakov vyplývajúce  z textu a fotografie častí Bratislavy.

Autori: 

Sakalová Alena, Mgr.

Učebný zdroj je zameraný na spoznávanie úžitkových rastlín žiakmi prvého stupňa. Autorka prostredníctvom obrázkov a básničiek prezentuje druhy úžitkových rastlín. Ponúka žiakom hravou formou úlohy, v ktorých delia zeleninu do kategórií, riešia tajničku a majú uhádnuť hádanku vhodne doplnenú obrázkami.

Autori: 

Straková Monika, Mgr.

Autorka ponúka 17 aktivít zameraných na precvičovanie vedomostí žiakov prvého stupňa o podstatných menách - rod, číslo, pád, vzor a vlastné podstatné mená.

Autori: 

Smolková Silvia, Mgr.

Publikácia ponúka osem praktických návodov výšiviek vhodných pre prácu so žiakmi na 2. stupni základnej školy v rámci záujmového útvaru ako súčasť regionálnej výchovy a ľudovej kultúry.

Autori: 

Tóthová Adriána Mgr.

Učebný zdroj ponúka sériu pracovných listov pre žiakov v špeciálnej základnej škole. Úlohy v pracovných listoch sú tvorené s ohľadom na postupnosť úrovní vnímania a porozumenia textu. Niektoré úlohy sú určené na identifikáciu informácií z textu, iné na schopnosť dedukovať, ďalšie na schopnosť interpretovať a integrovať informácie.

Autori: 

Sikulová Dagmar, Mgr.

Učebný zdroj ponúka pracovné listov pre žiakov a metodický materiál pre učiteľa na hodinách dejepisu na druhom stupni základnej školy. Pracovné listy sú zamerané na použitie správnych pojmov, ktoré súvisia s tokom času a na prácu so školskými historickými prameňmi, ktoré približujú danú tematiku.

Autori: 

Šarlinová Beata, Mgr

Učebný zdroj ponúka metodický materiál pre učiteľov v základnej škole. Učebný zdroj je určený učiteľom, ktorí premýšľajú o svojej pedagogickej činnosti a neustále hľadajú riešenia na jej skvalitnenie.