MRK I

Autori: 

Köryová Jana PaedDr.

Súbor pracovných listov je zameraná na fašiangy, jar a rozprávkový svet. Úlohy v pracovných listoch sú koncipované zábavnou formou.

Autori: 

Hupcejová Zuzana, PaedDr.

Publikácia Sme Rómovia je určená pre žiakov 5. až 9. ročníka základnej školy. V publikácii sa nachádzajú úlohy v pracovnom liste, ktoré sú zamerané na históriu Rómov.

Autori: 

Dvorščáková Ľudmila, RNDr.

Učebný zdroj je súborom pracovných listov, ktorých  cieľom  je pomôcť žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia, vrátane žiakov z marginalizovaných rómskych komunít rozširovať svoje poznatky o prírode. Môžu ale aj poslúžiť  učiteľom pri kvalitnejšej práci s týmito žiakmi. Žiaci majú možnosť zopakovať a overiť si vedomosti a tiež ich prakticky využiť. Vytvorené pracovné listy ponúkajú rôzne typy úloh. Niektoré zahŕňajú identifikáciu informácie z textu, iné sú zamerané na schopnosť žiaka dedukovať, ďalšie interpretovať aj hodnotiť text.

Autori: 

Horváthová Milena, Mgr.

Učebný zdroj ponúka 3 pracovné listy na hodiny anglického jazyka na 1. stupni základnej školy. Úlohy sú koncipované zábavnou formou prostredníctvom obrázkov. Žiaci majú pomenovať predmety na obrázkoch, určiť ich počet a napísať a povedať ich počet. Sú určené pre žiakov začínajúcich s výučbou anglického jazyka.

Autori: 

Hacio Daniel, Mgr.

Učebný zdroj ponúka pracovné list pre žiakov na primárnom stupni vzdelávania z marginalizovaných rómskych komunít a metodický materiál pre učiteľov na prácu v záujmovom útvare zvieratá v rozprávkach. Cieľom tohto záujmového útvaru je priblížiť, oboznámiť, vysvetliť, upresniť, popísať, objasniť, vnímať, hodnotiť zvieratá v rozprávkach a ich vlastnosti.

Autorka vytvorila pracovné listy na precvičovanie slovnej zásoby z anglického jazyka na tému varenie a kuchynské pomôcky, prístroje a vybavenie. V siedmej časti Tvorivej angličtiny žiaci dopĺňajú chýbajúce písmená do názvov, píšu správne pomenovania k názorným obrázkom znázorňujúcim postupy pri varení a príprave produktov. 

Autori: 

Drotár Ľuboš, Mgr.

Učebný zdroj ponúka sériu pracovných listov pre žiakov na primárnom stupni vzdelávania z marginalizovaných rómskych komunít. Úlohy v pracovných listoch sú tvorené z rozprávok o grázlikovi Gabovi a tanečnej škole, Studni lásky, ale aj z hudobných textov Zuzany Smatanovej či Lubu putovných džínsov. Ich cieľom je zdokonaliť technickú stránku čítania s porozumením, naučiť žiakov pracovať s textom a obohatiť slovnú zásobu.

Autori: 

Filipová Mária, Mgr.

Voľne žijúce zvieratá v zime sú pokračovaním súboru pracovných listov Zvieratá žijúce v našom prostredí.  Pracovné listy je možné využiť aj prostredníctvom IKT. Vhodná je pre učiteľov, ktorí vzdelávajú žiakov mladšieho školského veku.

Učebný zdroj ponúka sériu pracovných listov a didaktickú hru pre žiakov 6. ročníka vo voliteľnom predmete Bio-enviro. Pracovné listy ponúkajú žiakom praktické príklady na precvičenie a upevnenie učiva. Tieto pracovné listy ponúkajú možnosť pracovať s vlastnými skúsenosťami a údajmi.

Učebný zdroj ponúka súbor pracovných listov pre žiakov na primárnom stupni vzdelávania a metodický materiál pre učiteľov na činnosť k voliteľnému predmetu Domov a práca. Žiaci si prostredníctvom pracovných listov rozširujú svoje kompetencie v oblasti komunikácie, vedomostí a zručností. Hlavným cieľom je cesta do školy, Vianoce a opis ľudského tela s hygienou a obliekaním hravou formou.

Učebný zdroj ponúka súbor pracovných listov pre žiakov na primárnom stupni vzdelávania a metodický materiál pre učiteľov na činnosť k voliteľnému predmetu Domov a práca. Žiaci si prostredníctvom pracovných listov rozširujú svoje kompetencie v oblasti komunikácie, vedomostí a zručností. Hlavným cieľom je spoznať školu a triedu hravou formou.

Autori: 

Fečninová Zuzana, PaedDr.

Publikácia obsahuje pracovné listy pre 3.- 4. ročník  základnej školy  v rámci predmetu regionálna výchova. Korešponduje s prierezovou témou Regionálna výchova tradičná ľudová kultúra a tematickým celkom Objavujeme Slovensko. Pracovné listy sú zamerané na témy:  Kultúrne regióny Slovenska, Etnické zloženie obyvateľstva, Náboženské zloženie obyvateľstva.

Autori: 

Hrušovský Ján, PaedDr.

Autor v učebnom zdroji ponúka súbor 11 pracovných listov zameraných na rozvoj vedomostí a zručností žiakov 1. stupňa ZŠ v oblasti informatiky. Pracovné listy obsahujú postupy pri písaní textu, jeho mazaní, úprave, ukladaní obrázkov do textu, ukladaní dokumentu, zriadení emailovej schránky, vyhľadávaní informácií, ktoré sú podporené ilustráciami jednotlivých činností a zároveň obsahujú úlohy typu vymaľuj, doplň poradie, vyrieš osemsmerovku, tajničku, zakrúžkuj správne tlačidlo, vytvor heslo.

Učebný zdroj tvorí súbor 5 pracovných listov, ktoré sa dajú využiť na 2. stupni ZŠ na predmete telesná výchova. Ich obsah tvoria úlohy tematicky zamerané na informácie z histórie športu, desatoro bezpečného plávania, florbal, zimné športy a športové osobnosti. Úlohy sú typu doplň správnu odpoveď, správne označ športové náradie, plavecké pomôcky, pomenuj časti výstroja, vyfarbi a doplň.

Autori: 

Haník Michal, Mgr.

Učebný zdroj pozostáva z učebných textov ako sprievodca digitálnou fotografiou v základnej škole. Učebné texty ponúkajú žiakom zameriame sa hlavne na poloautomatické režimy a manuálny režim pri digitálnych fotoaparátoch. V praktickej rovine žiaci overia svoje poznatky o vyvážení bielej, základoch kompozície, práci s bleskom, makrofotografii, športe a rýchlom deji a domácich a divých zvieratách.

Autori: 

Haník Michal, Mgr.

Učebný zdroj pozostáva z učebných textov ako sprievodca digitálnou fotografiou v základnej škole. Učebné texty ponúkajú žiakom zameriame sa hlavne na poloautomatické režimy a manuálny režim pri digitálnych fotoaparátoch. V praktickej rovine žiaci overia svoje poznatky o expozícii, programovej automatike a manuálnom expozičnom režime.

Autori: 

Hricová Anna PaedDr., PhD.

Tento učebný zdroj je využiteľný nielen v predmete Výchova k zdraviu, ale v priereze všetkých vyučovacích predmetov na prvom aj druhom stupni základných škôl. Nájdu tu množstvo rozprávok a príbehov, rečňovaniek a básničiek, hier a aktivít súvisiacich s ich osobnostným a sociálnym rozvojom a so zásadami zdravého života. Po osvojení si tejto témy majú žiaci možnosť v dvoch testoch zistiť úroveň dosiahnutých vedomostí.

Autori: 

Hric Vladimír Mgr.

Učebný zdroj ponúka sériu pracovných listov pre žiakov z marginalizovaných rómskych komunít na primárnom stupni vzdelávania a metodický materiál pre učiteľa rozpracovaný do šiestich tematických celkov, ktorý pomôže nahradiť absentujúce učebnice. Tento učebný zdroj je využiteľný nielen v predmete Výchova k zdraviu, ale v priereze všetkých vyučovacích predmetov na prvom stupni základných škôl. V tejto časti predkladaného učebného zdroja nájdu žiaci množstvo omaľovaniek na aktuálne zaradené témy: Poznanie svojho tela, jeho základných častí a funkcií.

Učebný zdroj je určený pre žiakov v záujmovom útvare dramatickom, no sú využiteľné aj vo všeobecnom kontexte vyučovania na prvom stupni ZŠ. V rámci práce s textom rozprávky O veternom kráľovi autorka vytvorila zaujímavé a motivujúce úlohy, maľované čítanie, básne, pexeso, rolové hry. Žiaci si aj sami pripravujú jednoduché rekvizity do divadelnej hry.

Autorka vytvorila učebný zdroj s tematikou výroby a využitia recyklovaného papiera. Po úvodnom informatívnom texte ponúka rôzne námety na výrobu produktov pletením papierových roliek, strihaním kartónových krabičiek a kašírovaním. Materiál je vhodne doplnený farebnou fotodokumentáciou s presným postupom práce pre žiakov. Učebný zdroj môže byť využiteľný nielen v rámci záujmového útvaru, no aj vo všeobecnom kontexte výučby.

Autori: 

Hrošovská Katarína, Mgr.

Pracovné listy k predmetu poznaj a chráň pre 2. ročník základnej školy, vychádzajú z učebných osnov pre tento predmet. Sú koncipované tak, aby si žiaci prostredníctvom cvičení zábavnou a hravou, žiakom príťažlivou a zrozumiteľnou formou mohli upevniť a zopakovať si učivo z daného predmetu. Na precvičovanie učiva sa v pracovných listoch využili rôzne tajničky, dvojsmerovky, štvorsmerovky, obrázkové tajničky, hádanky, domino. V ďalších cvičeniach žiaci zatrieďujú, priraďujú, určujú časti tela rastlín, zvierat. 

Učebný zdroj sa skladá z piatich učebných textov z vybraných učív voliteľného predmetu „Cvičenia z matematiky“ v 7. ročníku z tematických celkov „Zlomky“, „Percentá“, „Objem a povrch kocky a kvádra“, „Pomer. Priama a nepriama úmernosť“ a „Kombinatorika“. Ďalšiu časť tvoria 4 pracovné listy z uvedených tematických celkov. Poslednú časť tvoria dva testy, a to „Zlomky a racionálne čísla“ a „Priama a nepriama úmernosť“. Pracovné listy a testy obsahujú aj riešenia úloh a vyhodnotenia žiackych výsledkov.

Učebný zdroj sa skladá z piatich učebných textov z vybraných učív voliteľného predmetu „Cvičenia z matematiky“ v 6. ročníku z tematických celkov „Desatinné čísla“, „Meriame obsahy, jednotky obsahu“ a „Uhly“. Ďalšiu časť tvoria 4 pracovné listy z uvedených tematických celkov. Poslednú časť tvoria dva testy, a to Delenie desatinných čísel písomne a Výstupný test. Pracovné listy a testy obsahujú aj riešenia úloh a vyhodnotenia žiackych výsledkov.

Učebný zdroj sa skladá zo siedmich učebných textov z vybraných učív voliteľného predmetu „Cvičenia z matematiky“ v 5. ročníku z tematických celkov „Počítame spamäti“, „Násobenie a delenie“, „Čísla väčšie ako 10 000“, „Rímske číslice a čísla“, „Meranie“, „Premieňanie jednotiek“, „Počítame písomne“ a „Obvod útvaru“. Ďalšiu časť tvoria 4 pracovné listy z uvedených tematických celkov. Poslednú časť tvoria dva testy, a to „Písomné sčítanie a odčítanie“ a „Premena jednotiek dĺžky“. Pracovné listy a testy obsahujú aj riešenia úloh a vyhodnotenia žiackych výsledkov.

Autori: 

Guláková Marianna, Mgr.

Učebný zdroj obsahuje námet na prácu v záujmovom útvare Tvorivá dramatika. Autorka pripravila pracovné listy na precvičovanie šikovnosti, predvídavosti, pozornosti a logického myslenia žiakov prostredníctvom hlavolamov a logických zadaní. Hlavolamy sú rôzneho charakteru, využívajú prácu s bodmi, geometrickými útvarmi a rôznymi obrázkami, predpokladajú zapojenie komplexu schopností a zručností žiakov.

Autori: 

Havrilová Katarína, PaedDr.

Autorka ponúka metodický postup výroby guľka Bombuľka z vlny. Okrem samotnej realizácie produktu prezentuje aj vhodnú farebnú fotodokumentáciu podľa makety i výsledného produktu.

Autori: 

Fričová Lenka, Mgr.

Publikácia je určená pre učiteľov, ktorí učia predmet prvouka v druhom  ročníku základnej školy. Obsahuje súbor pracovných listov na tému:  Okolie školy;  Pravidlá pre cyklistov;  Jesenné premeny;  Kalendár prírody; Rastliny a stromy; Náš domov;  Zimné premeny;  Nenič svoje telo; My a veci – spoznávame materiály;  Triedime odpad – recyklácia. Úlohy sú zamerané na upevňovanie učiva.   

Autori: 

Horoščáková Erika, Mgr.

Autorka v učebnom zdroji ponúka námety na prácu v záujmovom útvare Tvorivé dielne, hodí sa aj na prácu v ŠKD. Prezentuje pracovné listy a 3 námety na tvorbu výrobkov s využitím jesenných motívov. Pracovné listy obsahujú úlohy na precvičovanie určovania ovocia a zeleniny prostredníctvom tajničiek, štvorsmeroviek a omaľovánok. Námety na tvorbu výrobkov obsahujú pracovné postupy doplnené ilustračnými fotografiami.

Autori: 

Hricová Helena, Mgr.

Učebný zdroj hravou formou ponúka súbor pracovných listov zameraných na získavanie a precvičovanie vedomostí žiakov o jarných kvetoch. Obsahuje  hádanky o kvetoch, maľované čítanie, určovanie počtu kvetov   a  omaľovánku. 

Autori: 

Hrivňáková Kamila, Mgr.

V tretej časti English is easy autorka využila množstvo aktivizujúcich a motivujúcich úloh na doplňovanie, triedenie, pomenovanie, výber správnej odpovede, vytváranie dvojíc, prácu s obrázkom, osemsmerovku, uplatnila aj medzipredmetové vzťahy. Žiaci si precvičujú a upevňujú praktické používanie gramatických javov, prepisujú slová a vety, čítajú anglický text pri výučbe tém Čas, Môj deň a Zvieratká.