MRK I

Autori: 

Prezbruch Peter, Mgr.

Geozošit 6 je plynulým pokračovaním Geozošitu 5 s témami Mapa, Mierka, Slepá mapa a Glóbus. V rámci upevňovania učiva žiaci vychádzajú z úvodných textov ku každej téme, a následne vypracúvajú zadania v pracovných listoch. Autor aplikoval osemsmerovky, krížovky, doplňovanie, triedenie a ďalšie zaujímavo koncipované úlohy, ktoré sú výrazne motivujúce a žiaci ich môžu vypracovať samostatne. Niektoré úlohy sú špecifické aj zreteľnou implementáciou medzipredmetových vzťahov.

Autori: 

Prezbruch Peter, Mgr.

Učebný zdroj obsahuje východiskové texty a rôznorodé úlohy v pracovných listoch zmerané na témy Prírodné pamiatky regiónu, Vodstvo a rastlinstvo regiónu Zemplín. Autor tu zakomponoval zaujímavé zadania a širokú škálu učebných postupov v rámci dopĺňania, triedenia, určovania a identifikácie podľa obrázkov,  osemsmeroviek a krížoviek i vlastnej tvorivosti žiakov. Typy úloh sú vhodné nielen v geografickom kontexte, no aj na využitie vo všeobecnosti. 

Učebný zdroj je určený pre 5. ročníka  základnej školy v predmete Domov a práca . Zdroj obsahuje súbor pracovných listov, ktoré sú zamerané na doplňovanie správnych názvov zeleniny a kreslenie zeleniny.

Autor vytvoril pracovné listy, ktoré obsahujú farebné obrázky rôznych druhov lokálneho i cudzokrajného ovocia. Úlohou žiakov je identifikovať názov daného ovocia podľa reálneho vyobrazenia. Posledné zadanie je zamerané na opakovanie druhov zeleniny v kombinácii s predstavivosťou žiakov. Ich úlohou je nakresliť tie druhy zeleniny, ktoré sa najčastejšie používajú v kuchyni pri príprave polievky.

Autori: 

Romanová Jana, Mgr.

Učebný materiál Farmanimals II. koncipovaný pre žiakov druhého ročníka základnej školy je zameraný na precvičovanie a zapamätanie základnej lexiky o pomenovaní zvieratiek  v anglickom jazyku. Pracovné listy obsahujú rôznorodé úlohy na vytváranie správnych dvojíc, pomenovanie zvierat, výber správnej odpovede, triedenie, usporiadanie, čítanie a hláskovanie anglických slov, prepisovanie tlačenej podoby písmena do písanej podoby.  Autorka využíva aj tajničky a osemsmerovky. Jednotlivé úlohy a zadania majú prispieť k osvojeniu si anglickej lexiky v danej oblasti zábavnou formou.

Autori: 

Ružbarská Lucia, Mgr.

Publikácia je zameraná na opakovanie slovných druhov pomocou pracovných listov. Určená je pre učiteľov, ktorí vzdelávajú žiakov druhého ročníka základnej školy.

Autori: 

Parihuzičová Monika, Mgr.

Publikácia obsahuje fotopostup s popisom pri výrobe fotorámčeka s dekoráciou slnečnice. Vhodná je pre učiteľov  žiakov mladšieho školského veku, ktorú môžu využiť na hodine pracovného vyučovania.

Autori: 

Oravcová Edita, Mgr.

Učebný zdroj Domáce práce - šitie 1. časť je určený pre žiakov 9. ročníka základnej školy, ako voliteľný predmet. Nepovinný predmet poskytuje žiakom základné vedomosti a poznatky o materiáloch z oblasti textilu a odievania, rozvíja cit ku kráse k tradičnému ľudovému umeniu a uchovávaniu kultúrneho dedičstva našich predkov.

Autori: 

Romanová Jana, Mgr.

Učebný zdroj Farmanimals I. je pripravený pre žiakov druhého ročníka základnej školy na voliteľný predmet Závavná angličtina a je zameraný na základnú lexiku v anglickom jazyku. Žiak rieši rôzne úlohy, ktoré mu napomáhajú zapamätať si nové slovíčka.

Autori: 

Romanová Juliána, Mgr.

Publikácia obsahuje text a následne pracovný list na tému: Vtáky  (Poznávacie znaky vtákov,  Perie, Časti obrysového peria),  Lesné vtáky, Chovateľsky významné vtáky,  Vodné vtáky. Vhodná je pre učiteľov, ktorí vzdelávajú žiakov mladšieho školského veku.

Autori: 

Ovcarčíková Marta, Mgr.

Autorka v publikácii prezentuje možnosti využitia štyroch rómskych rozprávok na rozvoj čítania s porozumením, práce s informáciami a zároveň rozvoj prosociálnych vzťahov, empatie, vzájomnej pomoci. Publikácia by sa dala využiť aj v rámci prierezovej témy multikultúrnej výchovy. Každá rozprávka okrem textu a ilustrácií je doplnená rôznorodými úlohami pre žiakov. 

Publikácia prezentuje  informácie o chránených zvieratách – obojživelníkoch. Využiteľná je v rámci predmetu prírodoveda.  Spracované sú informácie, ktoré žiaci nadobudnú prostredníctvom čítania a vypracovania otázok zameraných na čítanie s porozumením. 

Autori: 

Sabolová Bibiána, Mgr.

Autorka v publikácii prezentuje súbor pracovných listov, ktoré využívala v ochranárskom záujmovom útvare. Obsahujú námety na precvičovanie poznatkov žiakov o vzduchu, teplote, počasí, čistote ovzdušia. 

Autori: 

Ocilková Adriána, Mgr.

Učebný zdroj ponúka sériu pracovných listov pre žiakov na primárnom stupni vzdelávania. Pracovné listy ponúkajú žiakom praktické príklady a informácie, vďaka ktorým sa lepšie orientujú v tom, čo je pre ich zdravie prospešné a čo im, naopak, môže uškodiť. Tieto pracovné listy ponúkajú možnosť pracovať s vlastnými skúsenosťami a údajmi.

Autori: 

Németová Jana, Mgr.

Učebný zdroj ponúka sériu pracovných listov o ľudskom tele – oporná sústava pre žiakov z marginalizovaných rómskych komunít na hodinách biológie. Úlohy v pracovných listoch sú tvorené s ohľadom na postupnosť úrovní vnímania a porozumenia textu. Niektoré úlohy sú určené na identifikáciu informácií z textu, iné na schopnosť dedukovať, ďalšie na schopnosť interpretovať a integrovať informácie.

Autori: 

Sabolová Otília, PaedDr.

Učebný zdroj ponúka pracovné listy pre žiakov z marginalizovaných rómskych komunít vhodné pre záujmový útvar Tvorivá dramatika na základnej škole. Pracovné listy predstavujú súbor námetov pre tvorivé hry k divadelnému predstaveniu Červená Čiapočka.

Autori: 

Németová Jana, Mgr.

Učebný zdroj obsahuje teoretické poznatky o rozmnožovacej sústave človeka. Delí sa na časť, ktorá je venovaná reprodukčnej sústave ženy i muža, informácie o pohlavnom dospievaní v puberte, pohlavných chorobách a ich symptómoch. Napriek teoretickému rázu učebného materiálu čitateľ tu nájde aj časť na precvičovanie učiva prostredníctvom rôznorodých zadaní a úloh. Zároveň sa tu nachádzajú aj ilustratívne obrázky názorného charakteru a záverečné testovanie vedomostí.

Učebný zdroj má prevažne informatívny charakter. Obsahuje základné informácie o svaloch, ich funkciách, delení podľa rôznych aspektov, zložení a možných poraneniach, strečingových cvičeniach určených na nápravu. Autorka do textu zaradila aj rôznorodé úlohy a zadania na precvičovanie a upevňovanie biologického učiva o svalovej sústave. Učebný text vhodne dopĺňajú názorné ilustrácie i fotodokumentačné snímky niektorých strečingových cvičení.

Pracovné listy v publikácii sú určené pre žiakov základnej školy pre predmet anglický jazyk. Pracovné listy sú zamerané na grafomotoriku, počítanie od 1-5 a rozšírenie slovnej zásoby na tému zvieratá.

Autori: 

Ocilková Adriána, Mgr.

Publikácia obsahuje krátke informácie a k ním 10 pracovných listov, ktoré sú zamerané na pamiatky UNESCA:  Socha slobody v New Yorku,  Mayské pyramídy v Mexiku,  Machu Picchu v Peru, Eiffelova veža v Paríži, Chrám Svätého Štefana vo Viedn, Chrám Vasilija Blaženého v Moskve,  Pyramídy v Egypte , Veľký čínsky múr , Taj Mahal v Indii  a budovu opery v Sydney. Vhodná je pre učiteľov, ktorí učia predmety dejepis či geografia.

Autori: 

Pappová Ibolya, Mgr.

Publikácia je zameraná na vzdelávaciu oblasť Človek a príroda. Obsahom publikácie je pracovný list s úlohami týkajúce sa vody a jej okolia. Pracovné listy sú v maďarskom jazyku.

Autori: 

Prezbruchová Lucia, Bc.

Učebný zdroj obsahuje zábavné slovné úlohy, matematické osemsmerovky a úlohy na rozvoj matematickej gramotnosti prostredníctvom čítania grafov. V geometrickej časti učebného zdroja autorka ponúka úlohy zamerané na využitie Pytagorovej vety a na využitie kruhu, kružnice a opísanej kružnice.

Autori: 

Romanová Jana, Mgr.

Tretia časť je pokračovaním učebného materiálu Farmanimals II. určeného pre žiakov druhého ročníka základnej školy v rámci voliteľného predmetu Závavná angličtina, ktorý je zameraný na precvičovanie základnej lexiky v anglickom jazyku. Farmanimals III. obsahuje obrázkový slovník, ktorý si žiaci sami vyfarbia a vytvárajú si takto vlastný obrázkový slovník so zvieratkami, ktoré žijú na farme.

Publikácia obsahuje v úvode úlohy na základné informácie o programe Windows media player. V ďalšej časti autor prezentuje manuál k programu YTD Video Downloader. Publikácia je určená pre žiakov 6. ročníka základnej školy.

Autori: 

Mrvová Ľubomíra, Mgr.

Učebný zdroj prezentuje 8 pracovných listov,  ktorých obsah je zameraný na precvičovanie vybraných slov po obojakých spoluhláskych b,m,p, r, s, v, z. Autorka prezentuje úlohy hravou formou. Využíva prešmyčky, doplňovačky, prácu s obrázkami, triedenie slov a dopĺňanie i,í,y,ý do slov. Posledný pracovný list je súhrnom na precvičenie všetkých vybraných slov.

Autori: 

Lukáčová Monika, Mgr.

Učebný zdroj ponúka sériu pracovných listov  z anglického jazyka pre žiakov 3. ročníka ZŠ. Pracovné listy slúžia na upevnenie, precvičenie a zopakovanie učiva hravou a zábavnou formou. Pokyny sú uvedené v anglickom jazyku a následne slovenskom jazyku. Úlohy sú primerane prispôsobené žiakom. Učiteľ si môže zvoliť, či žiakov nechá samostatne pracovať, alebo ich úlohami bude viesť.

Autori: 

Matiašová Jana, Mgr.

Autorka ponúka v druhej časti učebného zdroja dva pracovné postupy výroby veľkonočnej výzdoby, ovečku z výkresu a vatových tyčiniek a stojan na kraslice z kartónu na vajíčka. Žiaci 1. stupňa majú možnosť rozvíjať jemnú motoriku strihaním a lepením. Pracovné postupy sú ilustrované fotografiami.

Autori: 

Krušinská Anna, Mgr.

Učebný zdroj ponúka pracovný list pre žiakov z marginalizovaných rómskych komunít na prvom stupni základnej školy a metodický materiál pre učiteľov. Autorka stručne a veku primerane žiakov motivuje textom o zvieratkách v ZOO k pracovnej činnosti. Pracovná činnosť je zameraná na názornosť a postupnosť pri práci s papierom a rolkou z toaletného papiera pri výrobe zvieratiek. 

Autori: 

Kušnírová Lenka, Mgr.

Učebný zdroj je určený pre žiakov 5. ročníka ZŠ so zámerom precvičovania učiva zo slovenského jazyka. Autorka vytvorila pracovné listy, ktoré obsahujú motivujúce úlohy, lexikálne a štylistické cvičenia. Aplikovala nielen samostatnú prácu žiakov, no taktiež prácu vo dvojiciach a skupinách. Jednotlivé témy, napr. Pohľad do budúcnosti, Reklamný plagát, Môj prvý príbeh a Rozličné koesá sú spracované inšpirujúcou, hravou formou. Zadania sa začínajú vždy motivačným textom, s ktorým ďalej žiaci pracujú.

Autori: 

Kvetková Adriana, Mgr.

Učebný zdroj ponúka sériu pracovných listov pre žiakov 1. ročníka základnej školy a metodický materiál pre učiteľa na oživenie hodiny anglického jazyka o hravé formy práce. Pracovné listy sú určené pre prácu so žiakmi, ktorí začínajú s výučbou anglického jazyka. Obsahovo nadväzujú na pracovné listy Numbers, colours, alphabet.