MRK I

Autori: 

Sikulová Dagmar, Mgr.

Publikácia obsahuje teoretické informácie a obrázky zo života Milana Rastislava Štefánika. Súčasťou publikácie je aj  pracovný list (Cloze test) k tejto téme.  Vhodná je pre učiteľov, ktorí  vzdelávajú žiakov staršieho školského veku.

Autori: 

Sokolská Anna, Mgr.

Publikácia prezentuje súbor pracovných listov, ktoré sa dajú využiť na precvičenie vybraných slov písmena v a písmena r. Pracovné listy slúžia na upevnenie učiva hravou formou.

Autori: 

Sokolská Anna, Mgr.

Publikácia prezentuje súbor pracovných listov, ktoré sa dajú využiť na precvičenie vybraných slov písmena p a písmena m. Pracovné listy slúžia na upevnenie učiva hravou formou.

Publikácia prezentuje rozprávku v rómskom a slovenskom jazyku (Pohnevané topánky). K rozprávke sú pútavým spôsobom prezentované úlohy určené pre žiakov, ktoré rozvíjajú ich kompetencie.

Autori: 

Oravcová Edita, Mgr.

Autorka publikácie prezentuje základné vedomosti a poznatky o materiáloch z oblasti textilu a odievania, tradičnom ľudovom umení a uchovávaní kultúrneho dedičstva našich predkov. V praktickej časti ponúka metodické postupy  pri zhotovovaní strihov - sukňa a  jednoduchých textilných výrobkov  Okrem toho  poskytuje informácie o starostlivosti o odevy a o správnom       vykonávaní domácich činností – pranie a žehlenie.

Autori: 

Rennerová Iveta, Mgr.

Učebný zdroj tvorí súbor 9 pracovných listov s úlohami na precvičovanie slovnej zásoby  v anglickom  jazyku tématického celku Rodina  pre žiakov 1. stupňa ZŠ. Úlohy sú spracované zábavnou formou, hlavne prostredníctvom obrázkov. Žiaci majú ukázať a pomenovať osoby na  na obrázkoch, spočítať osoby a napísať ich počet, spájať dvojice, riešiť štvorsmerovku a tajničku a vytvoriť vlastný rodostrom.

Autori: 

Nezozonová Adela, Mgr.

Učebný zdroj ponúka súbor 16 pracovných listov obsahovo16 tématických celkov pre žiakov 1. stupňa ZŠ na precvičenie slovnej zásoby a gramatických javov prostredníctvom úloh zameraných na na vyfarbovanie, dopĺňanie slov do viet, triedenie, určovanie počtu obrázkov, určovanie farieb, priradzovanie správnych výrazov k obrázku, pomenovanie obrázkov, dokresľovanie obrázkov.

Autori: 

Riapošová Lucia, Mgr.

Tretia časť učebného zdroja ponúka súbor 5 pracovných listov z oblasti anglického jazyka pre žiakov  1. stupňa ZŠ využiteľných na vyučovacom predmete anglický jazyk konkrétne v štvrtom ročníku.  Námety  úloh pracovných listov sú koncipované na báze obrázkov a farebnosti, aby boli pre žiakov zaujímavé. Pracovný list postupnými krokmi umožňuje žiakom individuálne si osvojiť nové učivo, precvičiť, zopakovať ho a prakticky uplatniť. Môže zintenzívniť rozvoj ich pozornosti, a tiež, čo je veľmi dôležité, prispieva i k vytváraniu návykov súvisiacich so samoštúdiom.

Autori: 

Ružbarská Lucia, Mgr.

Autorka ponúka v učebnom zdroji pracovné postupy dvoch výrobkov z vatových tyčiniek. Je to ovečka z tyčiniek a plastelíny a pavúk - križiak z vatových tyčiniek, plastelíny a farebných huňatých drôtikov. Každý postup je doplnený ilustračnými fotografiami. Tvorba týchto výrobkov sa hodí pre žiakov na 1. stupni ZŠ na hodiny výtvarnej výchovy alebo na prácu v ŠKD.

Autori: 

Paško Ján, PaedDr.

Autor v učebnom zdroji ponúka súbor 11 pracovných listov, ktorých obsah je zameraný na úpravy fotografií prostredníctvom programu Microsoft Office Picture Manager. Žiaci sa prostredníctvom obrázkov jednotlivých okien programu a ich metodickým opisom učia nastavovať jas, kontrast, farbu, orezanie, otáčanie, opravu červených očí, nastavenie veľkosti zmeny fotografií. Precvičujú si komprimovanie, označovanie viacerých fotografií, ako aj ich pomenovanie a ukladanie.

Autori: 

Ovcarčíková Marta, Mgr.

Učebný zdroj ponúka súbor pracovných listov pre žiakov na primárnom stupni vzdelávania a súbor námetov na činnosť v záujmovom útvare Hravá škola. Pracovné listy hravou, zábavnou formou poskytujú žiakom poznatky v podobe aktivít a krížoviek zo života mravcov. Napomáhajú rozvíjať vizuálne vnímanie žiaka, jeho slovnú zásobu, predstavivosť, logické myslenie a samostatnosť.

Učebný zdroj ponúka súbor pracovných listov pre žiakov v šiestom ročníku základnej školy a metodický materiál pre učiteľov k predmetu mladý informatik. Pracovné listy sa zameriavajú na prehranie hudby v programe VLC Player a Windows Media Player a na vytvorenie odkazu.

Autori: 

Parihuzičová Monika, Mgr.

Publikácia ponúka fotonávod a text postupu na  výrobu  fotorámčeka a dekorácie slnečnice.  Vhodná je pre vychovávateľov a učiteľov, ktorí ju môžu využiť v rámci záujmového útvaru.

Autori: 

Veselá Mária, Mgr.

Učebný zdroj ponúka súbor pracovných listov pre žiakov v špeciálnej základnej škole. Autorka primerane žiakom prezentuje aktívne úlohy, zamerané na rozvíjanie tvorivého myslenia, kritického myslenia a hlavne na podporu environmentálnej výchovy. Cieľom pracovných listov je precvičenie učiva o stromoch hravou formou, upevnenie zručnosti poznávať stromy z najbližšieho okolia podľa charakteristických znakov ako sú listy a plody.

Autori: 

Neupauerová Jana Mgr.

Publikácia obsahuje súbor pracovných listov pre 4. ročník základnej školy. Obsahovo sú pracovné listy zacielené na témy:  Chránené rastliny,  Chránené živočíchy,  Chránené územia.  Žiaci majú dopísať, doplniť, nakresliť, opísať správne pojmy v rámci tém. Úlohy sú zamerané na upevňovanie učiva.

Autori: 

Poliaková Viera, Mgr.

Učebný zdroj ponúka sériu pracovných listov pre žiakov siedmeho až deviateho ročníka na základnej škole a metodický materiál pre učiteľa k záujmovému útvaru Tvorivá matematika. Pracovné listy sú zamerané na rodinný rozpočet, kto šetrí má za tri, platobné karty a pôžička, úver, hypotéka.

Autori: 

Sakalová Alena, Mgr.

Pracovné listy obsahujú informácie o Krtovi podzemnom, jeho živote a funkcii v prírodnom prostredí. Ďalšie úlohy sú zamerané na základy pestovania črepníkových rastlín s názornými ukážkami, úlohami a motivujúcimi zadaniami, farebnou fotodokumentáciou.

Autori: 

Münnichová Mariana, Mgr.

Učebný zdroj je určený pre záujmový útvar a z časti pre výučbu biológie. V zdroji sa nachádza súbor pracovných listov zameraných na prvú pomoc v prírode, na orientáciu v prírode, na civilnú ochranu, na zdravý životný štýl, na športové činnosti v prírode.

Autori: 

Poljaková Silvia, Mgr.

Učebný zdroj obsahuje základné informácie o niektorých ohrozených rastlinách vo svete, ktoré sú súčasťou červenej knihy IUNC, no najmä o zákonom chránených rastlinách Slovenska - lekno, horec, bleduľa, plesnivec, astra alpínska. Materiál dopĺňajú úlohy pre žiakov, obrazová fotodokumentácia, omaľovanka a návod na výrobu tulipánu z papiera. 

Autori: 

Pazderová Ivánna, Mgr.

Autorka vytvorila učebný zdroj v kontexte prípravy žiakov na prácu v záujmovom útvare dramatickom. Pracovné listy obsahujú množstvo hravých, motivujúcich úloh v rámci rozprávky O medovníkovom domčeku typu doplň, rozdeľ, priraď, spoj, urč poradie. Autorka využila aj doplňovačky, kvízoviny, hádanky, rozprávanie podľa obrázkov. Žiaci si môžu čiernobiele obrázky aj vyfarbiť.

Autori: 

Pappová Ibolya, Mgr.

Učebný zdroj je určený pre primárne vzdelávanie. Zdroj obsahuje súbor pracovných listov. Úlohy v pracovných listoch sú naformulované pútavo a zábavne. Zdroj je v maďarskom jazyku.

Autori: 

Sabolová Bibiána, Mgr.

Učebný zdroj je určený pre primárne vzdelávanie. Zdroj obsahuje súbor pracovných listov, ktoré sú tematicky zamerané na vodu, Úlohy v pracovných listoch sú naformulované pútavo a zábavne.

Autori: 

Prezbruch Peter, Mgr.

Geozošit 4 obsahuje spracovanie témy Slovenska a jeho obyvateľstva, pamiatok a významných miest zaradených do zoznamu UNESCO. Za východiskovým textom nasledujú zadania pre žiakov typu doplň, priraď, vyber, usporiadaj, poskladaj správny názov, odpovedz, vyrieš tajničku. Autor využil aj zreteľné medzipredmetové vzťahy, v závere zaradil kľúč správnych odpovedí.

Autori: 

Polivková Jana, Mgr.

Učebný zdroj ponúka pracovný list pre žiakov z marginalizovaných rómskych komunít na prvom stupni základnej školy a metodický materiál pre učiteľov. Pracovný list je zameraný na názornosť a postupnosť pri práci s papierom. 

Autori: 

Rumanová Ľudmila, PaedDr.

Učebný zdroj je určený pre praktiká z chémie pre 8. ročník základnej školy. Zdroj obsahuje súbor pracovných úloh s úlohami. Úlohy majú rôznu náročnosť, sú tvorené s ohľadom na postupnosť úrovní vnímania a porozumenia textu. Niektoré úlohy sú určené na identifikáciu informácií z textu, iné na schopnosť dedukovať, ďalšie na schopnosť interpretovať a integrovať informácie a nakoniec aj na možnosť kriticky analyzovať a hodnotiť text. Získané poznatky žiaci majú aplikovať pri riešení rôznych zaujímavých aj praktických úloh.

Autori: 

Rokosová Anna, Mgr.

Publikácia obsahuje pracovné listy, v ktorých sú spracované témy: Technické vynálezy, Prvá svetová vojna, Vznik Československa, Fašizmus a rozpad Československa, Druhá svetová vojna, Povojnové obdobie a súčasnosť. Vhodná je pre učiteľov dejepisu, ktorí vzdelávajú žiakov 8 a 9 ročníka základnej školy.

Autori: 

Romanová Juliána, Mgr.

Učebný zdroj ponúka informácie o notovom písme, notovej osnove, notovej abecede, tvare nôt, notách s krížikom, s béčkom, dvojštvrťovom a trojštvrťovom takte  a hudobných pojmoch - piano. mezzoforte a forte. Po krátkej informácii žiaci riešia úlohy typu: doplň, napíš. správne spoj, vytlieskaj, vyťukaj. 

Autori: 

Prezbruchová Lucia, Bc.

Učebný zdroj je určený pre sekundárne vzdelávanie  matematiky. Zdroj obsahuje zbierku úloh z matematiky zameraných na čísla a operácie s číslami, na matematické hlavolamy, na objem a povrch hranola a na konštrukčné úlohy.

Autori: 

Bodyová Kristína, Ing.

Učebný zdroj ja určený pre sekundárne vzdelávanie základnej školy. Tento zdroj je možné  použiť na opakovacích hodinách matematiky, na cvičeniach z matematiky, alebo na matematickom krúžku na uvoľnenie, alebo na zmenu činnosti a zároveň zábavu.  

Autori: 

Palička Miroslav Mgr., PhD.

Učebný zdroj je určený žiakom piateho ročníka, ako učebný materiál na hodiny geografie. Zdroj obsahuje súbor pracovných listov na tematický celok Mapa a glóbus.Pracovné listy sú koncipované z pútavých úloh, ktoré môžu žiakom pomôcť rozšíriť si svoje poznatky a zároveň pomôcť kolegom učiteľom naplno využiť celých 45 minút vyučovacej hodiny.