MAT

Tento materiál má za cieľ podrobnejšie rozpísať to zo Štátneho vzdelávacieho programu pre materské školy, čo sa týka vzdelávacej oblasti Matematika a práca s informáciou a pomôcť tak učiteľkám1 ho realizovať. V ŠVP sa tak ako každá oblasť podrobnejšie popisuje v „Charakteristika vzdelávacej oblasti Matematika a práca s informáciami“ a „Štandardy vzdelávacej oblasti Matematika a práca s informáciami“.

Autori: 

Jozefa Chocholáčková

Hlavným cieľom tejto publikácie je inšpirovať učiteľky materských škôl k podpore rozvoja matematickej gramotnosti detí predškolského veku. Predkladaný metodický a pracovný materiál sa zaoberá hrovým prostredím, v ktorom možno prirodzene rozvíjať „schopnosť dieťaťa uplatniť matematické predstavy a myslenie v komunikácii a aktívne ich využívať pri zvládaní životných situácií“. (Lopušná, Lipnická, 2010, s. 79). Edukačné ciele sú zamerané na rozvoj orientácie v priestore a rovine. Deti sa zoznamujú s najjednoduchšími geometrickými útvarmi a porovnávajú ich.

Autori: 

Mgr. Dana Masaryková, PhD.

Pohybová aktivita je v súčasnosti stále viac skloňovaná v súvislosti so zdravým životným štýlom, podporením zdravotne orientovanej zdatnosti a celkového zdravia. Jej význam je možné chápať vo viacerých dimenziách, najmä však z hľadiska prevencie voči civilizačným chorobám, ktoré sú vo väčšine prípadov podmienené práve nedostatkom pohybovej aktivity. Včasná stimulácia detí zameraná na pravidelný pohyb môže pomôcť zlepšiť alarmujúce ukazovatele motorického, ako aj somatického vývinu detí. Pre deti predškolského veku je pohybová aktivita prirodzenou súčasťou každodenných činností.

Autori: 

Oľga Zápotočná, Zuzana Petrová

Prezentovaný materiál je prvým pokusom o ucelenejší metodický výklad koncepcie tvorby štátneho vzdelávacieho programu (ŠVP) pre oblasť „Jazyk a komunikácia“, ktorý by mal v blízkej budúcnosti vstúpiť do platnosti a praxe predškolského vzdelávania. Tým je povedané najmä to, že určite nie je posledným, ako aj to, že nemá ambíciu zodpovedať všetky otázky, ktoré sa v súvislosti s ním doposiaľ otvárali a ešte určite budú. V prvej fáze tvorby podporných metodických materiálov k ŠVP sme pokladali za potrebné koncepciu jazykového vzdelávania detí v MŠ predovšetkým vysvetliť a zdôvodniť.

Autori: 

Mária Valová

KURA DOMÁCA - Chovajú ju na dedinských dvoroch .Je užitočná. Znáša vajíčka, má chutné mäso. Živí sa semienkami, zrnom, hmyzom. Nohy má prispôsobené na hrabanie. Samička je sliepka, samček – kohút , mláďatá – kuriatka. Po vyliahnutí sa živia samostatne. Kohút je väčší, krajšie sfarbený, má na hlave veľký hrebienok červenej farby, kikiríka, na hlave dominuje silný zobák. Kury domáce sú rôznofarebné a viacerých druhov.

Autori: 

Mária Valová

Som Betka Abecedka. Môžem byť, vaša dobrá kamarátka! Dovoľte, aby som vás sprevádzala pri objavovaní tajomstiev našich výletov. Chcem sa s vami hrať a pomáhať. Trápi vás starosť odveká a mýlite si písmenká? Poďte, zahráme sa na skrývačku. Do každého veršíka som skryla jedno písmenko z abecedy. Keď sa veršík naučíš, aj písmenko objavíš. A písmenko objavené nikdy nie je pomýlené. Máte síce jazýček , nelieta sťa sláviček. Nebuďte smutní kamaráti! Vymyslela som preň prekážkovú dráhu z jazykolamov, dobre skrytých vo veršíku. Objavte ich, opakujte, dobre jazyk vytrénujte.

Súčasný stav výživy na Slovensku neradí našu krajinu na popredné miesta vo svetovom meradle. Na relatívne vysokom príjme chemicky viazanej energie sa na Slovensku podieľajú príjmy živočíšnych tukov (o 50 % vyššie ako sú odporúčané výživové dávky), vysoký príjem cukrov, sladkostí, bielomúčnych výrobkov a nízky príjem vlákniny. Je potrebné optimalizovať jej príjem z terajších 15 – 16 g na deň asi na 30 – 45 g, a to pravidelným príjmom zeleniny, ovocia a celozrnných obilnín (Zachar, 2008, s. 191).

Autori: 

Mária Vargová

Deti predškolského veku sa na rozdiel od dospelých nedokážu dlhodobo sústrediť na žiadne cvičenie. Jogová aktivita vychádza z tejto skutočnosti. Ich nestálu pozornosť sa učiteľka snaží zaujať krátkymi a nenáročnými zostavami. Cvičenie je dynamické a jednotlivé aktivity sa neustále menia. Po každej polohe sa uskutoční krátka relaxácia, aby sa svalstvo tela uvoľnilo a pripravilo na vykonanie ďalšieho pohybu. Čím je dieťa staršie, tým ľahšie dokáže pracovať s jemnejšími pohybmi, je sústredenejšie, šikovnejšie, dokáže už plynulejšie koordinovať pohyb s dychom.

Motivácia človeka je neobyčajne zložitou záležitosťou. Táto problematika je značne rozsiahla a nejednotná, v literatúre sa stretávame so značnou variabilitou prístupov a rôznymi výkladovými princípmi. Predkladaná práca je zameraná na problematiku motivácie, pretože z hľadiska učiteľskej profesie je fenomén motivácie z aspektu jej uplatňovania vo výchovno-vzdelávacom procese mimoriadne dôležitý, a to predovšetkým vzhľadom na budúcu úspešnosť dieťa v jeho ďalšom živote.

Autori: 

Ing. Marián Valent, PhD.

Predložená publikácia spracováva problematiku strategického riadenia materskej školy. Táto oblasť riadenia školy sa u nás ešte stále dosť podceňuje. Množstvo vedúcich pedagogických zamestnancov rieši skôr operatívne problémy a proces plánovania je zväčša orientovaný na obdobie jedného roka v podobe plánu hlavných úloh. Je to tak aj napriek tomu, že každá riaditeľka materskej školy ide do výberového konania s koncepciou na obdobie dvoch rokov. Tieto dokumenty však málokedy obsahujú také návrhy, ktoré by sa dali využiť na rozvoj materskej školy.

„Aby sme vypestovali dar kreslenia, musíme stvoriť oko, ktoré vidí, ruku, ktorá poslúcha, dušu, ktorá dokáže cítiť.“ (Marie Montessori) Z nášho pohľadu to znamená naučiť deti dívať sa na svet a vnímať ho, uplatňovať výtvarné aktivity, ktoré naučia ruku poslúchať, a výtvarné techniky a postupy, ktoré pomôžu deťom vyjadrovať svoje predstavy bez ohrozenia. Východiskom metodickej príručky výtvarnej výchovy je Štátny vzdelávací program pre materské školy (ďalej ŠVP), rok 2014. Predkladaná koncepcia výtvarnej výchovy pre materské školy L. Čarného a J.

Cieľom tohto textu je poukázať na význam učiteľskej/pedagogickej profesie z pohľadu jej potenciálu byť jednou z najvýznamnejších profesií pri riešení situácie, keď je dieťa ohrozené týraním vo svojej rodine, t. j. v prípadoch intrafamiliárnej viktimizácie dieťaťa. Ide o situácie ubližovania dieťaťu, ktoré sa v odbornej terminológii označujú pojmami fyzické a psychické týranie, pričom obe formy majú rôznorodú podobu, intenzitu či konšteláciu páchateľ – obeť. V takom prípade rodinného násilia, keď je obeťou dieťa, má exkluzivita tejto profesie dve základné roviny.

Autori: 

Vladimír Fedorko

U nás v škôlke je metodicko-didaktická publikácia zameraná na výchovu k prosociálnosti v materských školách. Je určená pre učiteľov, rodičov, ale aj iných pedagogických zamestnancov materských škôl, ktorí už aplikujú alebo ešte nezačali využívať potenciál výchovy k prosociálnosti v materských školách.

Autori: 

Mgr. Eva Raffajová

V mojej učiteľskej praxi som sa počas mnohých rokov stretla s rôznymi ľuďmi - rodičmi, deťmi, vedúcimi pedagogickými zamestnancami, kolegami, a rôznymi inými návštevníkmi školy. Všetci nejakým spôsobom ovplyvnili moje kroky učiteľky a zanechali niečo v mojich myšlienkach. Niektorí samozrejme viac a niektorí menej.

Autori: 

Katarína Majzlanová, Elena Pajdlhauserová

Tvorivá dramatika je systém sociálno-umeleckého učenia zacieleného na rozvoj osobnosti, prosociálneho správania a umelecký rozvoj dieťaťa. Zároveň je orientovaná na využitie umeleckých prvkov (zahŕňa výtvarnú, hudobnú, literárnu oblasť). Prostredníctvom vlastných skúseností a zážitkov sa dieťa učí poznávať svet. Tvorivá dramatika môže pomôcť pri adaptácii dieťaťa na nové prostredie, pri jeho zaradení do skupiny, pri budovaní skupinovej integrity, pravidiel a zásad skupinovej spolupráce.

Primárnym zámerom predkladanej publikácie je predstaviť čitateľovi konštruktivistickú paradigmu náhľadu na výučbu a jej psychologické a epistemologické východiská. Publikácia je členená do 9 kapitol.

Tento rámec je povinný pre všetkých poskytovateľov predškolskej starostlivosti (od 1. septembra 2012): štátne školy, neštátne školy (podporované neziskovými organizáciami), nezávislé školy, ako aj všetkých poskytovateľov zaregistrovaných v Early Years Register. Požiadavky učenia sa a vývinu majú právnu silu podľa dokumentu Order made under Section 39(1)(a) of the Childcare Act 2006. Požiadavky na bezpečné a obohacujúce prostredie majú právnu silu podľa Regulations made under Section 39(1)(b) of the Childcare Act 2006.

V edukačnom materiáli sa zameriame na ponuku rôznorodých edukačných aktivít zo štyroch tematických okruhov Ja som, Ľudia, Príroda, Kultúra vo všetkých vzdelávacích oblastiach: perceptuálno-motorickej, kognitívnej a sociálno-emocionálnej. Edukačné aktivity rozvíjajú kľúčové kompetencie dieťaťa v predprimárnom vzdelávaní v kontexte Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie ISCED 0. Ponúkajú širokú škálu uplatnenia. Aktivity sú didakticky zacielené a plnia sa v nich výchovno-vzdelávacie ciele s využitím rôznych metód, stratégií a prostriedkov.

Autori: 

Janka Myslíková

Na čo si spomenieme, keď myslíme na svoje detstvo? Čas, keď je celý svet prísľubom – tak ho asi vníma väčšina. A bez rozprávok by sme možno nevedeli, čo od sveta očakávať. V každom dospelom je trochu dieťaťa hádam aj pre možnosť veriť v dobro, ktorú nás naučila rozprávka. V našej tradícii majú rozprávky silné postavenie. A tak, ako sa vyvíjajú všetky iné oblasti, aj svet rozprávok sa mení. Čoraz viac sa odkláňa od našich tradičných motívov a aj rozprávkové motívy sa globalizujú. Skúsené učiteľky neraz potvrdia, že tento trend nie je práve najšťastnejší.

Aktuálnosť tejto témy je zdôraznená čoraz častejším využívaním počítača v edukačnom procese v rámci modernizácie výučby. Počítač je prezentovaný ako prostriedok efektívneho získavania najnovších informácií, styku s reálnymi podmienkami praxe, ako zdroj inšpirujúcich podnetov, možnosti diskusie a pod. Zmyslom tejto práce je analýza danej problematiky, ktorá má prispieť k inovácii edukačného procesu, využívajúc počítač ako informačný a komunikačný zdroj.

Metodicko-pedagogické centrum je od roku 2009 nositeľom Národného projektu podporovaného ESF s názvom Vzdelávanie pedagogických zamestnancov materských škôl ako súčasť reformy vzdelávania (učiteľkám známy aj pod skratkou Projekt MAT). Popri mnohých aktivitách zameraných na zvyšovanie profesionality predškolských pedagógov sa ako významná súčasť týchto aktivít realizujú krátkodobé zahraničné stáže pre učiteľky materských škôl.

Autori: 

PaedDr. Katarína Guziová , doc. PhDr. Mária Podhájecká, CSc. , PaedDr. Vlasta Gmitrová

Štátny vzdelávací program je najvyšším kurikulárnym dokumentom. Tvorí prvú úroveň dvojúrovňového modelu vzdelávacích programov. Definuje hlavné princípy a ciele kurikulárnej politiky štátu, podstatné demokratické a humanistické hodnoty, na ktorých je výchova a vzdelávanie zaloţené. Obsahuje všeobecné ciele a poţiadavky, ktoré sa vzťahujú na obsah výchovy a vzdelávania a kľúčové kompetencie1 (spôsobilosti) ako hlavné nástroje vyváţeného rozvoja osobnosti detí.

Zákon NR SR č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ukladá povinnosť riadiacim pedagogickým zamestnancom vypracovať vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí a zamestnancov školy. Uvedený dokument tvorí súčasť školského vzdelávacieho programu každej školy. V hodnotení zamestnancov školy sú presne zadefinované formy hodnotenia, metódy, nástroje a kritériá, ktoré budú pri hodnotení výkonu učiteľa všeobecne platné a využívané.

Edukačný materiál prezentuje koncept skúmania sociálnych reprezentácií dvoch dôležitých konštruktov – autonómnosť dieťaťa a kompetentnosť dieťaťa – u učiteľov predprimárneho vzdelávania. Zameriavame sa na problematiku rozvíjania autonómnosti a kompetentnosti dieťaťa/detí z pohľadu učiteľov materských škôl v Srbsku a na Slovensku. Úvodné teoretické kapitoly opisujú a sumarizujú teoretické poznatky o autonómnosti a kompetentnosti dieťaťa z pohľadu jednotlivých vedeckých diskurzov. Prezentujú evalváciu ako integrálnu súčasť procesu výučby a diagnostikovanie ako predmet evalvácie.

Pomôž otvoriť našim deťom dvere do tohto sveta. (Guštafíková, K., 2003, s. 16) Táto myšlienka by mohla byť mottom našej práce, ktorej sa venujeme už viac ako dvadsať rokov a ktorá svojím obsahom napĺňa cieľ nášho úsilia – pomôcť deťom vyžadujúcim osobitnú starostlivosť. Patria sem aj deti so sluchovým postihnutím a deti s komunikačnými problémami, o ktoré sa v našej Materskej škole Štiavnická v Nitre s veľkou zodpovednosťou, empatiou a entuziazmom staráme.

Hádam až zľudovelo pôsobí prirovnanie o kúpe rybičiek a narodení dieťaťa. Pred založením akvária si nový majiteľ obstará príručky, naštuduje detaily a až potom sa pustí do obstarania drobných tvorov. Chce sa poistiť, aby nič nepokazil, aby rybičky nezahynuli len preto, že niečo zanedbal. Dieťa – na druhej strane – prichádza na svet zväčša bez príručiek a manuálov na jeho výchovu. Nielen futbalu a politike rozumejú v spoločnosti všetci. Pri komunikácii s rodičmi sa neraz vynára dojem, že odborníkov na výchovu máme rovnako dosť.

Dnešné chápanie pedagogického vplyvu na dieťa nás upozorňuje na dôležitý faktor edukačného procesu – individualitu každého dieťaťa. Od plánovania cez realizáciu až po hodnotenie musí učiteľ brať v prvom rade do úvahy individuálne rozvojové možnosti detí, s ktorými pracuje. V novom ponímaní výchovy a vzdelávania detí v materských školách sa ustupuje od idealizácie detskej skupiny ako jednoliateho celku, ktorý má rovnaké potreby a osvojené kompetencie, má rovnakú chuť na činnosť v rovnakom čase.

Problematika získavania, rozvíjania a osvojovania si kľúčových kompetencií priamo a úzko súvisí so zvyšovaním efektivity vyučovania. V súčasných podmienkach vzdelanostnej spoločnosti je nevyhnutné prispôsobovať sa novým, neustále sa meniacim požiadavkám doby. Preto hľadanie spôsobov, ciest k novej, príťažlivejšej, efektívnejšej a pre osobné i profesionálne uplatnenie žiakov užitočnejšej školy je zároveň zmysluplnou cestou, ako nestratiť kontinuitu s vývojom vzdelávania. V Správe pre UNESCO v roku 1997 Medzinárodná komisia pre vzdelávanie v 21.

Autori: 

Gabriela Droppová

Všetko minulé dnes budí úžas. Poznajme minulosť, aby sme si vedeli vážiť prítomnosť a orientovať sa v budúcnosti! Slovenská republika, s hlavným mestom Bratislava, je modernou európskou krajinou umiestnenou v srdci Európy. Päť miliónov Slovákov patrí medzi Slovanov, ktorí majú spoločnú kultúru, históriu a jazykové dedičstvo s ďalšími slovanskými národmi. Hoci slovenskí ľudia žijú moderným spôsobom života, ľudové tradície sú jeho súčasťou. Vývoj slovenskej kultúry sa odráža v bohatých ľudových tradíciách. Názov publikácie Rok v sviatkoch, nie je náhodný.