učiteľstvo pre 1. stupeň

Autori: 

Lenártová Zuzana, PaedDr.

Publikácia je venovaná ochrane  zdravia a ľudského tela. V práci sa nachádzajú pracovné listy, ktoré pomôžu žiakom ako sa starať o svoje telo, resp. ako ošetriť svoje telo pri rôznych nehodách. Spracované sú témy: osobná hygiena, zdravie a choroba, režim dňa, naše telo, úrazy a nehody spôsobené doma, úrazy a nehody spôsobené vonku, úrazy a prvá pomoc a choroba a prvá pomoc. Určená je pre prvý stupeň základnej školy. 

Autori: 

Lenártová Zuzana, PaedDr.

Publikácia  je zameraná na dopravu a nehody spôsobované cyklistami, chodcami. Obsahuje  8 pracovných listov, ktoré pomôžu žiakom ako sa správať na ceste a predchádzať nehodám. Spracované sú témy -  bezpečná cesta zo školy, dôležité telefónne čísla, cyklisti, dopravné prostriedky: Ako sa správame v dopravných prostriedkoch, chodci, nehoda, križovatka  a naša bezpečnosť: Policajti, hasiči. 

Autori: 

Križanovičová Eva, Mgr.

Publikácia obsahuje súbor pracovných listov. Časť pracovných listov sú inšpirované rozprávkou s doplňovaním textu a časť na tvorivosť. Pracovné listy sú zamerané na rozvoj komunikácie a tvorivosti.

Autori: 

Matvijová Mária, Mgr.

Autorka ponúka pracovné listy na precvičovanie učiva o hláskach, nácvik písania písmen abecedy, prácu s textom. Jednotlivé pracovné listy obsahujú aj zaujímavé maľované čítanie a následné zadania pre žiakov nultého, príp. prvého ročníka. Úlohy sú koncipované rôznorodo, autorka v nich často uplatňuje medzipredmetové vzťahy. Žiaci si precvičujú učivo o ovocí a zelenine, náradí v záhrade a ročných obdobiach prostredníctvom triedenia, výberu správneho slova, vytvárania dvojíc, otázok a odpovedí.

Autori: 

Jiránková Petra, Mgr.

Učebný zdroj prezentuje súbor pracovných listov zameraných na precvičovanie spodobovania, podstatných mien, prídavných mien a neohybných slovných druhov. Jednotlivé pracovné listy obsahujú úlohy zadané hravou formou, Okrem tradičných typov úloh - podčiarkni,  nájdi, farebne rozlíš ,doplň, obsahujú  zaujímavé osemsmerovky a tajničky. 

Autori: 

Jeszeová Zuzana, Mgr.

Učebný zdroj ponúka súbor pracovných listov obsahujúcich texty príbehov a básničiek za ktorými nasledujú úlohy tvorivého charakteru v ktorých majú žiaci nakresliť príbeh, dokončiť príbeh, dopísať dialóg postáv, napísať k obrázku aspoň päť viet, usporiadať slová podľa abecedy, vyhľadať rýmy, vymyslieť rýmy. Učebný zdroj môže byť využitý na hodinách slovenského jazyka a literatúry v 3. a 4. ročníku ZŠ.

Autori: 

Jeszeová Zuzana, Mgr.

Autorka vytvorila učebný zdroj pre štvrtý ročník ZŠ, ktorý obsahuje pracovné listy so zaujímavo koncipovanými zadaniami z oblasti rómskej kultúry a tradícií v prepojení so slovenským jazykom. Žiaci plnia úlohy typu doplň, priraď, vyber, vyznač, vytvor správne dvojice, roztrieď, podčiarkni, nakresli a pod. Materiál je doplnený rozprávkami, hádankami a prísloviami v rómčine i v slovenskom preklade. Žiaci pracujú s textom prostredníctvom rozličných úloh, dopĺňajú chýbajúce slová, odpovedajú na otázky, kreslia vlastné obrázky, riešia krížovky. 

Autori: 

Bosáková Jana, Mgr.

Učebný zdroj ponúka námety na prácu v záujmovom útvare čitateľsko-dramatickom, no dá sa využiť aj na hodinách slovenského jazyka a literatúry na 1. stupni ZŠ. Obsahuje súbor pracovných listov s  rozprávkovými príbehmi. Žiaci riešia úlohy zamerané na rozvoj čítania s porozumením a tvorivosť žiakov. Riešia prešmyčky, vymýšľajú pokračovanie básničky, tvoria zdrobneniny slov, opravujú popletené slová, rozpájajú slová v reťazovke a majú možnosť vyfarbovať a kresliť obrázky. 

Autori: 

Barillová Jana, Mgr.

Učebný zdroj Tvorivá dramatika nás opäť baví je priamym pokračovaním prvej časti. Žiaci pracujú s textami básničiek, pri ktorých je v pracovnom liste umiestnená aj krátka náučná informácia. Texty básní čítajú, cibria si svoj prednes, recitáciu. Odpovedajú na otázky za textom básne, vyfarbujú obrázky, vymýšľajú vlastné možné pokračovanie. Kontrolné otázky sú veľmi zaujímavo prepojené s praktickým životom.

Autori: 

Bartková Darina, Mgr.

Učebný zdroj je určený pre žiakov primárneho vzdelávania. V učebnom zdroji sa nachádza súbor 7 pracovných listov so zameraním na ryby, obojživelníky, plazy, vtáky, cicavce, bezstavovce, živočíchy.

Autori: 

Matvijová Mária, Mgr.

Učebný zdroj ponúka sériu pracovných listov pre žiakov na primárnom stupni vzdelávania a námety pre učiteľov na činnosť v povinne voliteľnom vyučovacom predmete Zvedavý Kolumbus. Ich cieľom je zdokonaliť technickú stránku čítania s porozumením, naučiť žiakov pracovať s textom a obohatiť slovnú zásobu.

Autori: 

Sojková Iveta, Mgr.

Učebný zdroj ponúka súbor pracovných listov pre žiakov na primárnom stupni vzdelávania a súbor námetov ako zvládnuť učivo anglického jazyka. Pracovné listy sú zamerané na rozvoj slovnej zásoby, precvičovanie gramatických javov, vyhľadávanie odlišností, dopĺňanie slov, usporiadanie hlások, vyfarbovanie podľa pokynov v kontexte sviatkov oslavovaných v Anglicku.

Autori: 

Žigová Terézia, Mgr.

Učebný zdroj ponúka sériu pracovných listov pre žiakov na primárnom stupni vzdelávania a metodický materiál pre učiteľa. Pracovné listy sú zamerané na názornosť pri osvojovaní a upevňovaní vedomosti a poznatkov o zmyslových ústrojoch, podmienkach života človeka, vývine človeka a ochrane zdravia.

Autori: 

Bogda Peter, Ing.

Cieľom pracovných listov je poskytnúť materiály pre rozvoj všeobecných a komunikačných kompetencií v rámci krúžkovej činnosti, ale aj počas vyučovacej hodiny ako doplnkový materiál. Možno ich využiť pri frontálnej práci, ale aj pri samostatnej práci. Slúžia na osvojenie, upevnenie a zdokonalenie sa v gramatike anglického jazyka hravou a jednoduchou formou. Pracovné listy obsahujú rozličné typy úloh, aby aj slabší žiaci mohli samostatne pracovať. Obsahujú osemsmerovky, doplňovačky, úlohy na spájanie a dopisovanie.

Autori: 

Dobrovodská Ivana, Mgr.

Učebný zdroj je určený pre primárne vzdelávanie.  V zdroji sa nachádza súbor pracovných listov so zameraním na ovocie, na rozdelenie ovocia a na kvety vo váze.

Autori: 

Hrošovská Katarína, Mgr.

Publikácia obsahuje súbor pracovných listov  určených  k voliteľnému predmetu Detský svet v umení pre 2. ročník ZŠ. Žiaci si prostredníctvom nich rozširujú a osvojujú svoje kompetencie v oblasti komunikácie, vedomostí, zručností a tvorivých schopností.

Autori: 

Belková Ľubica, Mgr.

Učebný zdroj je určený pre primárne vzdelávanie. Zdroj sa skladá z učebných textov a pracovných listov, ktoré  sú zamerané na tému Zlomeniny.

Autori: 

Jiránková Petra, Mgr.

Učebný zdroj ponúka sériu pracovných listov pre žiakov na primárnom stupni vzdelávania. Pracovné listy obsahujú pútavo koncipované úlohy na slovné druhy a vybrané slová.

Autori: 

Záhoranská Štefánia, PaedDr.

Učebný zdroj je určený pre primárne vzdelávanie. Zdroj sa skladá z pracovných listov, ktoré prezentujú obrázky, maľovánky, viacsmerovky a doplňovačky. Ukážky a pracovné listy sú zamerané na dochranu zdravia.

Autori: 

Belcáková Andrea, Mgr.

Autorka sústredila v učebnom zdroji množstvo rôznorodých úloh pre žiakov a numerických príkladov v obore do 10. Žiaci si majú možnosť precvičiť základné matematické operácie, znamienka, geometrické útvary a upevniť naučené matematické postupy. Riešia aj jednoduché slovné úlohy, vytvárajú správne dvojice podľa pokynovv pracovných listoch, triedia, priraďujú, využívajú medzipredmetové vzťahy, čítajú motivačné riekanky. Rozvíjajú si aj jemnú motoriku, trpezlivosť a precíznosť, zmysel pre dokončenie začatej práce.

Autori: 

Hrabíková Silvia, Mgr.

Učebný zdroj je určený pre primárne vzdelávanie. V zdroji jsa nachádza súbor učebných textov a pracovných listov pre prácu v Čitateľsko - tvorivom záujmovom útvare.

Autori: 

Sopková Vlasta, Mgr.

Učebný zdroj je určený pre primárne vzdelávanie 2. ročníka v základnej škole v predmete Domov a práca. V zdroji sa nachádza test Čo vieš o zvieratách, pracovné listy o zvieratách, zábavné a pracovné aktivity.

Autori: 

Vašková Eva, Mgr.

Materiál obsahuje základné informácie o význame a delení dopravných značiek, pravidlách cestnej premávky a niekoľko pracovných listov na precvičovanie a upevňovanie učiva. Žiaci pracujú s obrázkovou podobou jednotlivých dopravných značiek a pri plnení zadaní v pracovných listoch využívajú metódy triedenia, priraďovania, identifikácie a kresby značiek podľa pokynov, dokresľujú, uplatňujú vlastnú kreativitu pri návrhu novej značky. Autorka zakomponovala do niektorých úloh aj medzipredmetové vzťahy.

 

 

Autori: 

Cocuľová Mária, Mgr.

Autorka v učebnom zdroji prezentuje prostredníctvom komiksového čítania rozprávku Červená čiapočka v anglickom jazyku.        Po prečítaní textu nasledujú aktivity zamerané na rozvoj čítania s porozumením a slovnej zásoby, ktoré autorka ponúka hravou formou. Žiaci dopĺňajú k obrázkom podstatné mená, spájajú obrázky so správnym slovom, vytvárajú skupiny príbuzných slov, pomenovanie farieb  si precvičujú omaľovánkou. 

Autori: 

Kosárová Katarína, Mgr.

Autorka ponúka v učebnom zdroji pracovný postup výroby veľkonočného zajačika na sladkosti zhotoveného z jednorázových tanierikov. Pracovný postup je ilustrovaný fotografiami. Je vhodný pre žiakov 1. stupňa ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským.

Autori: 

Križanovičová Eva, Mgr.

Autorka vytvorila zaujímavý učebný zdroj v rámci uplatnenia metód tvorivej dramatiky pri rozvíjaní komunikácie a čítania s porozumením prostredníctvom práce s textom. Pracovné listy sú koncipované jednotlivo k literárnym textom, príbehom a rozprávkam. Obsahujú jednoduché, no motivujúce a inšpirujúce úlohy typu priraď, doplň, vyber, pomenuj, spoj do dvojíc, zakrúžkuj, podčiarkni, vystrihni, ilustruj a pod. Autorka využila aj obrázky, jazykolamy, hádanky, krížovky, básne, popletené príslovia, maľované čítanie a dramatizáciu. 

Autori: 

Žilková Mária, Mgr.

Publikácia je určená pre pedagogických zamestnancov, ktorí pracujú so žiakmi mladšieho školského veku. Využiť ju môžu v rámci záujmového útvaru. Obsahuje súbor pracovných listov zameraných na tému Rozprávky. Úlohy v pracovných listov sú formulované na obsah rozprávok (Kniha džunglí, Šípková Ruženka,  Zvonár u Matky Božej,  Rozprávkové pexeso). 

Autori: 

Urbanová Jana Mgr.

Autorka ponúka v učebnom zdroji prvú časť metodického postupu výroby veľkonočného zajačika z papiera, farebného papiera a toaletnej rolky. Pracovný postup je ilustrovaný fotografiami a pokračuje v druhej časti. Je vhodný pre prácu na vyučovacích hodinách výtvarnej výchovy na 1. stupni základnej školy.

Autori: 

Vendráková Marta Mgr.

Prácu s textami ďalších 7 slovenských rozprávok autorka zakomponovala do 2. časti učebného zdroja Rómske rozprávky. Aj keď ho vytvorila v rámci vyučovacieho predmetu rómska rozprávka, je plne využiteľný ako výučbový materiál pre žiakov prvého stupňa ZŠ, resp. v práci záujmového útvaru. Úlohy sú jednoduché, založené na obrázkoch a primeraných zadaniach typu oprav správne, nájdi, napíš, vyhľadaj, vyfarbi, vystrihni. Autorka využila a j dramatizáciu ako metódu práce s textom a do záveru zaradila aj opakovacie úlohy.

Autori: 

Varechová Martina, Mgr.

Učebný zdroj ponúka sériu pracovných listov pre žiakov na primárnom stupni vzdelávania z marginalizovaných rómskych komunít. Pracovné listy sú zamerané na názornosť pri osvojovaní a upevňovaní vedomosti a poznatkov o stavbe tela rastlín. Žiakom umožňujú získavať konkrétnejšie a ucelenejšie predstavy o tom, čo sa učia.