učiteľstvo pre 1. stupeň

Učebný zdroj je určený pre primárne vzdelávanie. V zdroji sa nachádza súbor pracovných listov  s postupmi v programe skicár. Zdroj je možné využiť v záujmovom útvare.

Autori: 

Šablová Andrea, PaedDr., PhDr.

Učebný zdroj je určený pre primárne vzdelávanie regionálnych dejín. v zdroji sa nachádza učebný text a pracovné listy k stredovekým listinám,  k životu v stredovekom meste, k stredovekej Levoči,  k  Levočskej bielej pani, k Majstrovi Pavlovi z Levoče.

Autori: 

Beňková Marta, PeadDr.

Publikácia obsahuje pracovný list, ktorý je  zameraný na tému Ovocie. Úlohy v pracovnom liste si formulované na napísanie, priradenie, prečítanie správneho názvu. Určená je pre učiteľov nemeckého jazyka, ktorí vzdelávajú žiakov mladšieho školského veku.

Autori: 

Žigová Terézia, Mgr.

Učebný zdroj je koncipovaný ako súbor zadaní pre žiakov z oblasti témy ľudského tela a ochrany zdravia. Úlohy sú zamerané na precvičovanie vedomostí a zručností z poskytovania prvej pomoci, obväzovej techniky prsta a kolena, poznatkov o liečivých rastlinách. Autorka do materiálu zakomponovala aj motivačné rozprávky, krížovky a zaujímavé úlohy, ktoré preveria úroveň vedomostí žiakov z oblasti ochrany ľudského zdravia.

Autori: 

Smolková Jana, Mgr.

Učebný zdroj je plynulým pokračovaním Dramatizácie 1 a 2. Všetky tri časti ponúkajú inšpiráciu nielen učiteľom, ktorí vedú dramatický krúžok, ale poslúžia aj na nácvik programu k rôznym príležitostiam v škole. Niektoré texty potrebujú rozprávača, iné potrebujú nápevy piesní, ale kreatívny učiteľ si ich ľahko pretvorí do vlastnej či žiaducej podoby. Publikácia Dramatizácia v predstavení 3 obsahuje obsahuje materiál ku Dňu matiek. Za každou scénkou autorka aplikovala aj niekoľko úloh na porozumenie textu. 

Autori: 

Beňková Marta, PeadDr.

Publikácia je určená na osvojenie si a utvrdenie základnej slovnej zásoby na tému Zelenina v nemeckom jazyku. Autorka vytvorila niekoľko pracovných listov, kde využila triedenie, priraďovanie, dopĺňanie a osemsmerovku na precvičovanie lexiky. Žiaci si môžu niektoré obrázky, resp. reálnu podobu niektorých druhov zeleniny aj vyfarbiť.

Publikácia obsahuje text rozprávky Ako išlo Vajce na vandrovku, pracovný list k tejto rozprávke a omaľovanku. Vhodná je pre učiteľov, ktorí vzdelávajú žiakov  druhého ročníka. 

Autori: 

Baňasová Jana, Mgr

Publikácia ponúka súbor pracovných listov určených na opakovanie jednoduchých konštrukcií a sprístupňovanie učiva o konštrukcii trojuholníka, ktorý autorka odporúča využívať v rámci záujmového útvaru Zábavná matematika. Obrázky, ktoré sú vytvorené v programe GEOGEBRA, predstavujú autorské riešenia jednotlivých príkladov.  Používanie edukačného softvéru  nenahrádza rysovanie klasickým spôsobom pri využití papiera, ceruzky, pravítka a kružidla, ale ho dopĺňa,  pomáha najmä žiakom pri riešení rôznych úloh, zvyšuje ich motiváciu. 

Autori: 

Vasilová Ľudmila, Mgr.

Publikácia obsahuje text a k nemu pracovný list na tému: Kysuce, Podpoľanie, Spiš, Šariš, Gemer, Zemplín.  Úlohy v pracovnom liste sú zamerané na  čítanie s porozumením. Vhodná je pre 4. ročník základnej školy. Využiť ju môžu učitelia na hodinách vlastivedy.

Autori: 

Bodyová Kristína, Ing.

Učebný zdroj je určený pre predmet Domov a práca na rozvoj zručnosti a kreativity žiakov. Obsahom sú námety výrobkov z rozličného materiálu určené na ozdobu a spríjemnenie svojho prostredia pri rôznych príležitostiach, ako darček pre blízkych, alebo len pre vlastné potešenie. Ich výroba je nenáročná, materiál viac menej ľahko dostupný a výsledok poteší tvorcu aj obdarovaného.

Autori: 

Vendráková Marta, Mgr.

Učebný zdroj obsahuje 20 pracovných listov. Autorka využíva  riešenie tajničiek, úloh na dopĺňanie popisov k obrázkom, osemsmerovky, úlohy na správne doplnenie textu a omaľovánky. Obsah tvoria pozantky o mesiacoch v roku, určovaní času, dennému režimu, poznatky o častiach tela zvierat i človeka a o zmyslových orgánoch človeka.

Autori: 

Šablová Andrea, PaedDr., PhDr.

Autorka v učebnom zdroji prezentuje pre žiakov zaujímavou formou historické informácie o regióne Spiš. Ponúka súbor pracovných listov, v ktorých si žiaci hravou formou prostredníctvom úloh v krížovkách, prešmyčkách, omaľovánkach, úlohách s doplnením textu, opravou nesprávnych údajov, vytvorením makety vytvárajú predstavy o stredovekom živote na hradoch               a zároveň si rozširujú svoje poznatky o histórii regiónu Spiš.

Autori: 

Straková Monika, Mgr.

Autorka prezentuje súbor pracovných listov a úloh, v ktorých sa žiaci na I. stupni ZŠ učia rozoznávať geometrické tvary a útvary. Okrem určovania geometrických tvarov a útvarov žiaci môžu podľa predlôh vystrihovať, lepiť, porovnávať a vytvárať z geometrických tvarov obrázky. Súčasťou publikácie sú aj 4 zábavné hry.

Autorka v publikácii prezentuje text rozprávky doplnený ilustráciami. Ponúka súbor 16 úloh, ktoré sú zamerané na overenie pochopenia textu, na vyjadrenie vlastného názoru žiakov na správanie postáv rozprávky a na nakreslenie skutočností vychádzajúcich z textu, ale aj na vyjadrenie vlastnej tvorivosti.

Autori: 

Vasilová Ľudmila, Mgr.

Autorka v publikácii prezentuje texty a úlohy, ktoré vytvorila v rámci záujmového útvaru Čítanie hrou. Texty obsahujú informácie o Orave, Záhorí, Horehroní a Liptove. Ku každému z textov autorka ponúka zaujímavé úlohy. Okrem skutočnosti, že sa texty dajú využiť na vlastivede, môžu byť aj súčasťou regionálnej výchovy a tradičnej ľudovej kultúry. Niektoré z úloh sú zamerané na priradenie krojov k regiónom, prezentácii prvkov ľudovej architektúry a festivalov ľudovej kultúry.

Autori: 

Varechová Martina, Mgr.

Autorka v materiáli ponúka niekoľko pracovných listov, kde si žiaci môžu precvičiť učivo o úžitkových, okrasných a jedovatých rastlinách, živočíchoch prospešných pre človeka, chovateľsky významných vtákoch a cicavcoch i živočíchoch, ktorí žijú v okolí ľudských sídel. Využíva farebné obrázky, aplikuje zaujímavo koncipované úlohy, ktoré sú pre žiakov motivujúce.

Súbor pracovných listov je určený k voliteľnému predmetu Detský svet v umení pre 1. ročník. Jednotlivé pracovné listy sú vypracované k témam Deň detí, Deň otcov, Čo už vieme. Žiaci si prostredníctvom nich rozširujú a osvojujú svoje kompetencie v oblasti komunikácie, vedomostí, zručností a tvorivých schopností. Hlavným cieľom tvorby pracovných listov je prispieť k prehĺbeniu a spestreniu učiva hravou formou.

Autori: 

Kiškašová Erika, Mgr.

Autorka v učebnom zdroji prezentuje súbor pracovných listov na precvičenie, preopakovanie vybraných slov po obojakých spoluhláskach s, v a z. Jednotlivé úlohy sú zamerané na dopĺňanie i, í, y, ý, na dopĺňanie slov k obrázkom, doplnenie slov do viet, do básničiek, vyfarbovanie obrázkov, vytvorenie príbehu s využitím vybraných slov. 

Autori: 

Kiškašová Erika, Mgr.

Učebný zdroj je určený na precvičovanie vybraných slov po spoluhláskach p, r. Žiaci plnia úlohy v pracovných listoch typu doplň, priraď, rozdeľ, zlož z písmen, použi vo vetách, nahraď, zmeň, nájdi, doplň, spoj, vytvor správne dvojice, vyber, vyhľadaj a pod. Autorka využila okrem jednoduchých zadaní aj formu tabuliek, krížovku, doplňovačku s tajničkou, pojmovú mapu, hádanky. Materiál vhodne dopĺňajú názorné obrázky, ktorú sú aj súčasťou jednotlivých zadaní.

Autori: 

Juhásová Miroslava, Mgr.

Autorka ponúka v učebnom zdroji pracovný postup výroby veľkonočnej kraslice a venčeka technikou omotávania. Pracovný postup je ilustrovaný fotografiami a autorka prezentuje viacero možností využitia výrobkov pri veľkonočnej výzdobe. Učebný zdroj je vhodný pre žiakov 1. stupňa ZŠ.

Autori: 

Matvijová Mária, Mgr.

Učebný zdroj ponúka sériu pracovných listov pre žiakov na primárnom stupni vzdelávania a námety pre učiteľov na činnosť v povinne voliteľnom vyučovacom predmete Zvedavý Kolumbus. Ich cieľom je zdokonaliť technickú stránku čítania s porozumením, naučiť žiakov pracovať s textom a obohatiť slovnú zásobu.

Učebný zdroj ponúka súbor pracovných listov pre žiakov na primárnom stupni vzdelávania a metodický materiál pre učiteľov na činnosť k voliteľnému predmetu Detský svet v umení pre 1. ročník. Žiaci si prostredníctvom pracovných listov rozširujú svoje kompetencie v oblasti komunikácie, vedomostí, zručností a tvorivých schopností. Hlavným cieľom je prispieť k prehĺbeniu a spestreniu učiva hravou formou.

Autori: 

Kureková Tunde, Mgr.

Učebný zdroj ponúka sériu pracovných listov pre žiakov na primárnom stupni vzdelávania. Pracovné listy sú zamerané na precvičovanie a upevňovanie vedomostí vo vyučovaní predmetu Poznaj a chráň. Úlohy v publikácii vedú žiakov k pochopeniu prírodných súvislostí a zákonitostí, aby boli schopní triediť poznatky a následne ich využívať v praktickom živote.

Autori: 

Romanová Juliána, Mgr.

Učebný zdroj je určený pre primárne vzdelávanie . V zdroji sa nachádza učebný text a pracovné listy s témou vtákov.

Autori: 

Kuzmová Jarmila, Mgr.

Učebný zdroj Environemnet 4 je zameraný na tému vody a jej kolobehu v prírode. Po úvodných teoretických informáciách autorka zaradila niekoľko pracovných listov, kde žiaci využívajú čítanie textu, triedenie, doplňovanie, vytvárajú dvojice, vyfarbujú obrázky. Učebný zdroj obsahuje aj maľované čítanie a osemsmerovku, v ktorej žiaci hľadajú rieky Slovenska.

Autori: 

Ocilková Adriána, Mgr.

Učebný zdroj je určený pre primárne vzdelávanie a ŠKD na rozvoj grafomotoriky. V zdroji sa nachádzajú postupy na výrobu predmetov ku Dňu matiek..

Autori: 

Kmecová Magdaléna, PhDr.

Hráme sa so slovami II nadväzuje na prvú časť Hráme sa so slovami I. Učebný zdroj je určený pre žiakov 2. - 4. ročníka ZŠ a 3. - 5. ročníka ŠZŠ, ktorí pracujú v záujmovom útvare zameranom na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti. Obsahuje súbor úloh, v ktorých žiaci čítajú, skladajú a opisujú slová či vety doplnené a spestrené obrázkami. Prostredníctvom rozprávania, počúvania a čítania úryvkov príbehov a riekaniek sa žiaci učia rozlišovať, čo je dobré a čo zlé, vyjadrujú svoje myšlienky a názory. Pri týchto činnostiach si žiaci upevňujú svoje čitateľské schopností.

Autori: 

Kiškašová Erika, Mgr.

Učebný zdroj Hráme sa s rómskou rozprávkou je určený pre žiakov 1. stupňa ZŠ. Obsahuje 4 autorské rpzprávky O primášovi Barovi, Tri malé prasiatka, Čertove husle a Rodina. Po úvodnej rozprávke nasleduje práca s textom prostredníctvom rôznorodých úloh, ktoré zahŕňajú dramatizáciu, odpovede na otázky, výber správnej informácie, motivačné básničky, farebné ilustrácie a obrázky, čo je najmä pre žiakov z margibalizovaných rómskych komunít výrazne motivačné. 

Autori: 

Kuzmová Jarmila, Mgr.

Autorka vytvorila niekoľko pracovných listov na precvičovanie učiva o živej a neživej prírode. Úlohy a zadania sú koncipované zaujímavo, rôznorodo, obsahujú prvky environmentálneho charakteru. Žiaci pracujú s doplňovačkami, riešia tajničky a hádanky, odpovedajú na otázky, triedia a identifikujú prvky živej a neživej prírody. Autorka využila aj medzipredmetové vzťahy so slovenským jazykom. V závere ponúka krátky test na opakovanie učiva.

Súbor pracovných listov je určený k voliteľnému predmetu Detský svet v umení pre 1. ročník. Jednotlivé pracovné listy sú vypracované k témam Deň Rómov, Deň Zeme, Mamičkám. Žiaci si prostredníctvom nich rozširujú a osvojujú svoje kompetencie v oblasti komunikácie, vedomostí, zručností a tvorivých schopností. Hlavným cieľom tvorby pracovných listov je prispieť k prehĺbeniu a spestreniu učiva hravou formou.