učiteľstvo pre 1. stupeň

Autori: 

Mgr. Katarína Hvizdová

O ruv the o efta buzňici

Autori: 

Mgr. Erika Gánovská

Prinďaras la K. Bendova perdal lakere ľila I.

Autori: 

Mgr. Silvia Poljaková

Prindžar the arakh andre - 3. klasa, jekhto kotor

Autori: 

PaedDr. Mgr. Vaculčiaková Elana

O geňipen hin perdal mande bavišagos 3. klasa

Autori: 

Pavlikovská Zdena, Mgr.

Učebný zdroj je zameraný na rozvoj čítania s porozumením pre žiakov 1. stupňa ZŠ. Autorka prezentuje 21 pracovných listov s literárnym textom, na ktorý nadväzujú úlohy. Zaujímavo spracované úlohy sú zamerané na precvičovanie čítania s porozumením      a sú doplnené vhodným obrazovým materiálom.

Autorka v učebnom zdroji ponúka 5 pracovných listov z matematiky, 6 pracovných listov z prírodovedy a 3 pracovné listy z vlastivedy zamerané na preopakovanie a utvrdzovanie učiva v spomínaných predmetoch v 3. ročníku ZŠ. Úlohy z matematiky sú numerické a slovné  na násobenie a delenie v číselnom obore do 20 a na ščítanie a odčítanie v číselnom obore do 10 000. Ulohy z prírodovedy na problematiku živej a neživej prírody a úlohy z vlastivedy na prácu s mapou Slovenska a históriu Slovenska.

Učebný zdroj ponúka súbor 16 pracovných listov zameraných na precvičovanie slovnej zásoby a gramatických javov z anglického jazyka v 3. ročníku ZŠ. Pracovné listy obsahujú úlohy zadané zábavnou formou, väčšinou prostredníctvom obrázkov, tajničiek, dopĺňania pojmov k obrázkom, dopĺňania hlások do slov pod obrázok.

Autori: 

Karašová Beáta, Mgr.

Učebný zdroj ponúka súbor 16 pracovných listov, v ktorých si žiaci 4. ročníka ZŠ majú možnosť precvičiť vedomosti z anglického jazyka zábavnou, hravou formou. Riešia tajničky, priradzujú správne slová k obrázkom, dopĺňajú a prekladajú z angličtiny vety, rozhodujú o správnosti výrokov. Riešením úloh si utvrdzujú slovnú zásobu a  precvičujú tvary slovesa mať.

Autori: 

Karašová Beáta, Mgr.

Učebný zdroj ponúka súbor 11 pracovných listov, v ktorých si žiaci 4. ročníka ZŠ majú možnosť precvičiť vedomosti z anglického jazyka zábavnou, hravou formou. Riešia tajničky, priradzujú správne slová k obrázkom, dopĺňajú vety, vystrihujú a skladajú puzzle. Riešením úloh si utvrdzujú slovnú zásobu a  precvičujú tvary slovies jednoduchého prítomného a priebehového času.

Autori: 

Džurdženíková Silvia, Mgr.

Učebný zdroj ponúka pracovné list pre žiakov na primárnom stupni vzdelávania z marginalizovaných rómskych komunít. Autorka stručne a veku primerane sprevádza žiakov záhradou spoločne s koreňovou, hlúbovou a cibuľovou zeleninou. V praktickej rovine si žiaci svoje poznatky a vedomosti overia v teste.

Autori: 

Pavlikovská Zdena, Mgr.

Autorka ponúka súbor 18 pracovných listov, v ktorých sa nachádzajú literárne útvary rôzneho typu a podané rôznou formou. Napríklad čítanie s prestávkami, obrázkové čítanie. Úlohy k jednotlivým textom sú zamerané na rozvoj čítania s porozumením. Žiaci majú odpovedať na otázky súvisiace s textom, hľadať a vytvárať rýmy, hľadať vybrané slová. Učebný zdroj je vhodný pre žiakov 3. a 4. ročníka ZŠ na vyučovacie hodiny slovenského jazyka a literatúry.

Autori: 

Hermanovská Ivana, Mgr.

Publikácia obsahuje deväť pracovných listov vhodných pre  predmet vlastiveda. Úlohy v pracovných listoch zábavnou formou overujú upevnené učivo v rámci tém: Ako sa vyznať vo svojom okolí,  Vodstvo v krajine,  Krásy našich hôr,  Jaskyne na Slovensku,  Skanzeny, pamiatky UNESCO,    Významné mestá na Slovensku – Bratislava,  Banská Bystrica,  Košice a okolie,  Prešov a okolie.

Autori: 

Jurková Minika, Mgr.

Učebný zdroj Rómske rozprávky je zameraný na prácu žiakov s textom dvoch rozprávok - Vtáčatko Koráločka a O primášovi Barovi. Okrem celých textov materiál obsahuje pracovné listy s množstvom úloh typu priraď, doplň, popletené slová, vyznač, zakrúžkuj, vyfarbi, nájdi, nakresli pojmovú mapu, vyrieš krížovku, vymysli iný koniec a pod. Autorka využila výrazné medzipredmetové vzťahy, text doplnila vhodnými ilustráciami a obrázkami na vyfarbovanie.

Autori: 

Hrušková Dagmar, Mgr.

Publikácia obsahuje pracovné listy z prierezovej témy Regionálne výchova  a tradičná ľudová kultúra. Pracovné listy sú zamerané na tematický celok  Objavujeme Slovensko a tému Poznávanie základných znakov ľudovej kultúry národností žijúcich na Slovensku – Rómov. Samotná činnosť v pracovných listoch je rozdelená do dvoch rovín – teoretickej a praktickej. V teoretickej rovine sa žiakom predkladajú fakty, obrazový materiál. V praktickej majú samostatne riešiť úlohy.

Autori: 

Figeľová Katarína, Mgr.

Publikácia obsahuje súbor pracovných listov z voliteľného predmetu poznaj a chráň pre 2. ročník základnej školy. Prostredníctvom týchto pracovných listov si žiaci upevňujú prírodovedné a spoločenskovedné poznatky. Žiaci si hravou formou zopakujú tematické  celky/témy:  Ovocné stromy ( Časti stromu, Opeľovanie stromov,  Rast stromu,  Starostlivosť o strom,  Premeny stromu);  Ovocie (Triedenie plodov,  Uskladnenie ovocia,  Výrobky z ovocia,  Návyky správnej životosprávy, hygiena).

Autori: 

Ontkaninová Katarína, Mgr.

Publikácia obsahuje súbor pracovných listov zameraných na násobok a deliteľ, znaky deliteľnosti prirodzených čísel, prvočísla a zložené čísla, najmenší spoločný násobok, najvyšší spoločný deliteľ, slovné úlohy zamerané na deliteľnosť prirodzených čísel.  Určená je pre učiteľov, ktorí vzdelávajú žiakov mladšieho školského veku.

Učebný zdroj je určený pre primárne vzdelávanie. V zdroji sa nachádzajú básničky a pracovné listy k písmenám abecedy a omaľovánky na písmená abecedy.

Učebný zdroj je určený pre primárne vzdelávanie. Publikácia obsahuje súbor pracovných listov s básničkami. Žiaci majú za úlohu zakrúžkovať a vymaľovať obrázok, ktorého názov sa začína na príslušné písmeno abecedy. Pod každý obrázok ( aj nezakrúžkovaným)  napíšu žiaci jeho celý názov.

Autori: 

Dobálová Ľubica, Mgr.

Učebný zdroj ponúka úlohy na precvičovanie vedomostí žiakov 4. ročníka z predmetu slovenský jazyk a literatúra. Autorka prezentuje texty a úlohy, kde sa prelínajú vedomosti z gramatiky s využitím čítania s porozumením a so zvládnutím rozpoznania      a tvorby slohových útvarov.

Autori: 

Augustínová Jana, Mgr.

Publikácia spracováva informácie z druhého ročníka základnej školy v rámci predmetu prvouka. Obsahuje pracovné listy na témy:  Listnaté stromy, Ihličnaté stromy,  Časti stromu, Rast stromu, Význam stromov,  Časti kríka, Lesné byliny, Časti byliny, Lesné živočíchy, Spôsob života.  

Autori: 

Augustínová Jana, Mgr.

Publikácia obsahuje 7 pracovných listov zameraných na tému Zelenina (Druhy zeleniny, Časti rastliny, Triedenie zeleniny, Význam zeleniny , Uskladnenie zeleniny ,  Zeleninové výrobky,  Návyky správnej životosprávy, hygiena). Informácie sú vhodné pre žiakov druhého ročníka základnej školy v rámci predmetu prvouka.

Autori: 

Augustínová Lucia, Mgr.

Autorka ponúka 12 pracovných listov zameraných na precvičovanie vedomostí žiakov 4. ročníka z anglického jazyka. Využíva obrázky, pexeso, krížovku a zábavné hry. Žiaci majú možnosť precvičenia slovnej zásoby z tém rodina, Haloween, šport, farby. Jednotlivé úlohy sú zamerané na praktické využitie prítomného priebehového času, ukazovacích zámen, slovesa mať rád, privlastňovacích zámen a slovesa byť v minulom čase.

Autori: 

Varechová Martina, Mgr.

Učebný zdroj je určený pre primárne vzdelávanie. V publikácii sa nachádza súbor úloh zameraných na život vo vode a na brehu. Úlohy sú koncipované zábavnou formou.

Autori: 

Straková Monika, Mgr.

Učebný zdroj ponúka sériu pracovných listov pre žiakov na primárnom stupni vzdelávania a súbor námetov ako zvládnuť učivo o zvieratkách a ich mláďatách. Pracovné listy sú zamerané na rozvoj slovnej zásoby, precvičovanie pomenovaní, vyhľadávanie odlišností, dopĺňanie slov, usporiadanie hlások a vyfarbovanie podľa pokynov.

Autori: 

Urbanová Jana, Mgr.

Autorka ponúka v učebnom zdroji druhú časť metodického postupu výroby veľkonočného zajačika z papiera, farebného papiera a toaletnej rolky. Pracovný postup je ilustrovaný fotografiami a nadväzuje na prvú časť. Je vhodný pre prácu na vyučovacích hodinách výtvarnej výchovy na 1. stupni základnej školy.

Publikácia nadväzuje na učebný zdroj s názvom Vychádzka do okolia školy, obce a blízkej prírody I. (teoretická časť). Obsahuje pracovný list s 20 úlohami, ktoré sú  zamerané na tému: Čo o svojom meste/dedine vieš, zorientovanie sa v priestore. Otázky  sú  formulované tak, aby boli využiteľné pre akékoľvek mesto/obec.

Autori: 

Sojková Iveta, Mgr.

Učebný zdroj ponúka súbor pracovných listov pre žiakov na primárnom stupni vzdelávania a súbor námetov ako zvládnuť učivo anglického jazyka. Pracovné listy sú zamerané na rozvoj slovnej zásoby, precvičovanie gramatických javov, vyhľadávanie odlišností, dopĺňanie slov, usporiadanie hlások, vyfarbovanie podľa pokynov v kontexte sviatkov oslavovaných v Anglicku.

Autori: 

Vendráková Marta, Mgr.

Prvá časť učebného zdroja je určená na výučbu predmetu Poznaj a chráň. Žiaci si osvojujú a precvičujú poznatky o ceste do školy, zložkách zdravého životného prostredia, izbových rastlinách a mesiacoch v roku nielen formou omaľovaniek, ale aj prostredníctvom rozmanitých úloh na doplňovanie, označovanie, priraďovanie, dopisovanie, spájanie v pracovných listoch. Materiál je doplnený farebnými obrázkami.

Autori: 

Žigová Terézia, Mgr.

Učebný zdroj ponúka sériu pracovných listov pre žiakov z marginalizovaných rómskych komunít na primárnom stupni vzdelávania a metodický materiál pre učiteľa rozpracovaný do šiestich tematických celkov, ktorý pomôže nahradiť absentujúce učebnice. Tento učebný zdroj je využiteľný nielen v predmete Výchova k zdraviu, ale v priereze všetkých vyučovacích predmetov na prvom stupni základných škôl. V tejto časti predkladaného učebného zdroja nájdu žiaci množstvo informácii na aktuálne zaradené témy: vonkajšie časti ľudského tela, koža, kostra, svaly a vnútorné ústroje.

Autori: 

Vaculčiaková Elena, PaedDr., Mgr.

Publikácia obsahuje 10 textov povestí: Povesť o troch prútoch,  Prečo je mesto Svätý Jur pri Bratislave, Johankine slzy,  Skamenená mladucha,  Kráľ Matej a sedliak, Jánošíkova výzbroj, Jánošík a chudobná žena, Panská hostina,  Kráľ Matej na dereši,  O pravde. Súčasťou každej povesti sú úlohy k textu, ktoré sú zamerané na čítanie s porozumením.  Vhodná pre učiteľov, ktorí vzdelávajú žiakov mladšieho školského veku.