učiteľstvo pre 1. stupeň

Autori: 

Fojtíková Milada, Mgr.

Tvorivá angličtina v tretej časti pracovných listov ponúka úlohy na precvičovanie slovnej zásoby na tému ovocia a zeleniny. Učebný zdroj je prioritne postavený na práci s názornými obrázkami. Žiaci identifikujú jednotlivé druhy ovocia a zeleniny, dopĺňajú chýbajúce písmená do ich pomenovania, riešia zadania typu spoj, vytvor správne dvojice, vyber, priraď, nakresli, roztrieď podľa kategórií. Niekoľko úloh je zameraných aj na odpovede na otázky, ktoré sa týkajú obľúbenosti ovocia či zeleniny a ich konzumácie.

Autori: 

Hvizdová Katarína, Mgr.

Učebný zdroj ponúka súbor pracovných listov pre žiakov na primárnom stupni vzdelávania a učiteľom motivačnú pomôcku. Pracovné listy tvoria súčasť preventívneho projektu Synfónia zdravia. Projekt je zložený z piatich podporných tém s cieľom rozvíjať pozitívny vzťah žiakov k racionálnej výžive a zdravému stravovaniu. Žiakom sprostredkujú na základe zaujímavých aktivít základné poznatky z danej témy, pričom sa budú usilovať o dosiahnutie indícií do záverečného hesla projektu.

Publikácia obsahuje súbor pracovných listov pre 3. ročník základnej školy v rámci voliteľného predmetu tvorivá dramatika. Žiaci  riešia úlohy na čítanie s porozumením v rámci tém: Ženích pre slečnu Myšku, Strigônska oblievačka,  O zelenom vodníkovi.

Publikácia obsahuje súbor pracovných listov pre 3. ročník základnej školy v rámci voliteľného predmetu tvorivá dramatika. Žiaci hravou formou riešia úlohy v rámci tém: Vymysli si príbeh,  Čítame s porozumením,  Zahrajme sa na draka,  Fúzačikov špás.

Autori: 

Köryová Jana PaedDr.

Učebný zdroj ponúka sériu pracovných listov pre žiakov na primárnom stupni vzdelávania z marginalizovaných rómskych komunít. Úlohy v pracovných listoch sú tvorené z rozprávok o Guľkovi Bombuľkovi a ich cieľom je zdokonaliť technickú stránku čítania s porozumením, naučiť žiakov pracovať s textom a obohatiť slovnú zásobu.

Autori: 

Kavuľová Lenka, PaedDr.

Učebný zdroj je určený na precvičovanie a rozvoj slovnej zásoby zo SJL. V pracovných listoch žiaci riešia zadania formou doplňovania, prirovnávania, delenia viet, identifikácie samohlások, hľadania ukrytých slov, tvorby slov a viet, určovania opačného významu, práce s textom, precvičovania zraku. Učebný zdroj je doplnený obrázkovým materiálom.

Učebný zdroj  je určený pre primárne vzdelávanie. Zdroj vznikol so zavedením predmetu Výchova k zdraviu do školského kurikula.. V publikácii sa nachádza učebný materiál, ktorý má ambíciu nahradiť v súčasnosti absentujúce učebnice na témy : Správne vytváranie a využívanie denného režimu, Zdravý spôsob života a starostlivosť o zdravie s rešpektovaním prijatých zásad a noriem, Základné ľudské potreby a ich hierarchia, Zásady zdravého stravovania, Vitamíny, Biopotraviny, Pitný režim, Poznanie a pochopenie významu striedania psychickej a fyzickej práce s oddychom, spánkom, hrou, pobytom s kamará

Autori: 

Gánovská Erika Mgr.

Učebný zdroj ponúka sériu pracovných listov pre žiakov na primárnom stupni vzdelávania a metodický materiál pre učiteľa. Pracovné listy sú zamerané na názornosť pri osvojovaní a upevňovaní vedomosti a poznatkov a práca žiakov je motivovaná rozprávkou o Smelom zajkovi.

 

Autori: 

Gánovská Erika Mgr.

Učebný zdroj ponúka sériu pracovných listov pre žiakov na primárnom stupni vzdelávania a metodický materiál pre učiteľa. Pracovné listy sú zamerané na názornosť pri osvojovaní a upevňovaní vedomosti a poznatkov a práca žiakov je motivovaná rozprávkou o Smelom zajkovi.

Autori: 

Joklová Mária, Mgr.

Publikácia obsahuje súbor  pracovných listov, ktoré sú zamerané na získavanie informácií o prírodných a umelých spoločenstvách a ochrane životného prostredia, precvičovanie a upevňovanie vedomostí z daného predmetu s využitím medzi-predmetových vzťahov, hravou formou, schopnosť vystihnúť problém úlohy a riešiť problémy. Úlohy vychádzajú zo záujmu žiaka, jeho potrieb, možností, zvyšujú vnútornú motiváciu, podporujú zvedavosť, jeho fantáziu a predstavivosť.   Pracovné listy sú po obsahovej stránke zamerané na učivo 2., 3.a 4-ročníka ZŠ.

Autori: 

Joklová Mária, Mgr.

Publikácia obsahuje pracovné listy, z predmetu prírodoveda, na tému: Komunálny odpad, Vzduch, Zákonom chránené rastliny,  Flóra Slovenska,  Skupenstvá vody,  Suchozemské živočíchy a vodné živočíchy  Ochrana životného prostredia,  Životné prostredie Horniny a nerasty, Problémy životného prostredia,   Exotické živočíchy, Záverečné opakovanie. Úlohy pre žiakov začínajú  slovesom: zamysli sa, navrhni, doplň, porozmýšľaj, označ správnu odpoveď ai.

Učebný zdroj je určený pre primárne vzdelávanie. V zdroji sa nachádza súbor pracovných listov na precvičenie zmyslov a orientácie v priestore.

Autori: 

Červeňáková Alena, Mgr.

Tento učebný zdroj je súborom 18 pracovných listov pre učiteľov a žiakov vo voliteľnom predmete Zábavná angličtina, no môže poslúžiť aj na hodinách anglického jazyka na 1. stupni ZŠ. Pracovné listy  autorka prezentuje v jednoduchej, hravej a nenásilnej forme, aby ponúkla žiakom príležitosť zvládnuť prácu a tešiť sa zo svojho úspechu. Riešia úlohy typu vymaľuj, priraď, doplň, nakresli, doplň.

Autori: 

Kecerová Krížová Silvia, Mgr.

Učebný zdroj je určený pre primárne vzdelávanie. Zdroj sa skladá z pracovných listov, ktoré prezentujú obrázky, maľovánky, viacsmerovky a doplňovačky. Pracovné listy sú zamerané na dopravné prostriedky, na prvú pomoc,   na jazdu byciklom, na semafór, na ochranu prírody, na chránené zvieratá a na jarné kvety.

Autori: 

Jacková Martina Mgr.

Piate pokračovanie Dromoro (Moja cestička) je venované témam rodiny, rodinných vzťahov, jesene, izbových rastlín, školy a ľudského tela. Do tejto časti autorka zakomponovala aj prácu žiakov v skupinách, ich vlastné pozorovanie a zaznamenávanie prírodných úkazov, objektov okolo školy a pod. počas spoločnej vychádzky i mimo školy, posilňovanie triedneho kolektívu prostredníctvom konkrétnych úloh. Učebný zdroj obsahuje aj motivačné básne, detské pesničky a doplňovačky.

Autori: 

Bortlová Martina, Mgr.

Učebný zdroj je určený pre primárne vzdelávanie v záujmovom útvare Mladý prírodovedec. V zdroji sa nachádza súbor pracovných listov zameraných na rodinu a spoločnosť, na bezpečnosť cestnej premávky, na veľkonočné sviatky, na deň matiek a na prírodu.

Učebný zdroj je určený pre primárne vzdelávanie 3. ročníka  základnej školy v predmete Domov a práca. Zdroj prezentuje súbor tajničiek, prešmyčiek, osemsmeroviek, labyrintov, ktoré sú zamerané na členov rodiny  a zdravie.

Učebný zdroj je určený pre primárne vzdelávanie 3. ročníka  základnej školy v predmete Domov a práca. Zdroj prezentuje súbor pracovných listov, ktoré sú zamerané na liečivé rastliny.

Autori: 

Glankovičová Magdaléna, Mgr.

Učebný zdroj ponúka sériu učebných textov a pracovných listov pre žiakov základných škôl. Úlohy v pracovných listoch sú tvorené s ohľadom na postupnosť úrovní vnímania a porozumenia textu. Tieto pracovné listy ponúkajú možnosť pracovať s vlastnými skúsenosťami a údajmi.

Autori: 

Krivdová Lucia, Mgr.

Učebný zdroj je určený pre primárne vzdelávanie. V učebnom zdroji je prezentovaný učebný text, pracovný list, didaktická hra, tajnička, kvíz, obrázok s tématikou naviazanou na domáce zvieratá .

Autori: 

Jacková Martina Mgr.

Autorka vytvorila pracovné listy, prostredníctvom ktorých si žiaci precvičujú základné poznatky z oblastí Rodina, Ovocie a zelenina, Zvyky a tradície, Hygiena  a starostlivosť o svoje telo, Naše telo a Zdravý životný štýl. Každá téma obsahuje motivačnú báseň, ktorú sa žiaci zároveň učia naspamäť, a niekoľko úloh na identifikáciu, vytváranie správnych dvojíc, triedenie, doplňovanie, pomenovanie, porovnávanie vecí, predmetov, osôb. Žiaci si môžu niektoré obrázky aj vyfarbiť, vymyslieť vlastný jedálny lístok a zhotoviť podľa návodu a makety veľkonočnú ozdobu.

Autori: 

Joklová Mária, Mgr.

Publikácia obsahuje pracovné listy pre 3. ročník v predmete prírodoveda. Spracované sú témy: Opakovanie z 2.ročníka, Huby, Jedovaté huby, Liečivé rastliny, Jedovaté a chránené rastliny, Ihličnaté stromy, Listnaté stromy, Les, Otestuj si svoje vedomosti, Domáce zvieratá a ich mláďatá, Domáce zvieratá a ich mláďatá, Hydina a vtáky, Vtáky, Zvieratá žijúce na poli a lúke, Zvieratá žijúce vo voľnej prírode,  Poznávame zvieratá ?, Ryby, Zvieratá žijúce v ZOO, Zákonom chránené rastliny, Národné parky, Práca s mapou, Režim dňa, Hygiena, Ochrana životného prostredia.

Autori: 

Madolová Katarína, PaedDr.

Učebný zdroj ponúka súbor 64 pracovných listov, ktorých úlohy sú zamerané na precvičovanie  a rozlišovanie slabík, slov, na dopĺňanie správnych písmen a slabík do slov, na dopĺňanie správnych slov do viet, dopĺňanie dĺžňov, mäkčeňov do slov, úpravu poprehadzovaných písmen, slabík a slov a na precvičovanie vybraných slov. Obsahuje 3 texty Zima, Jar, Sobota a nedeľa. Každý z textov je modifikovaný do zadania spomínaných úloh. Okrem textov autorka prezentuje pracovné listy na precvičenie vybraných slov.

Autori: 

Rennerová Iveta

Učebný zdroj ponúka pracovné listy na precvičenie slovnej zásoby v anglickom jazyku pre žiakov 1. stupňa ZŠ začínajúcich sa učiť spomínaný jazyk. Obsahovo sú zamerané na témy Moja trieda, Farby a tvary, Moje veci. Žiaci riešia úlohy typu ukáž a pomenuj veci v triede, zakrúžkuj, spočítaj, strihaj a vytvor svoju triedu, dokresli seba a spolužiakov, obtiahni, spoj podobné tvary, vytvor vlastný peračník.

Autori: 

Sabolová Otília PaedDr.

Učebný zdroj je druhou časťou  súboru pracovných listov na hodiny anglického jazyka pre žiakov 1. stupňa ZŠ. Pracovné listy obsahujú úlohy k týmto tématickým celkom: Rodina, Telo, Dopravné prostriedky, Povolania, Farby, Vianoce, Pozdravy. Prostredníctvom pracovných listov majú žiaci možnosť precvičovať  a utvrdzovať slovnú zásobu v anglickom jazyku riešením zábavných úloh plných obrázkov, typu dokresli, vyfarbi podľa pokynov, pomenuj obrázok, vystrihni a vyfarbi pexeso, nakresli, priraď k obrázku farbu, trieď obrázky.

Autori: 

Rennerová Iveta, Mgr.

Učebný zdroj tvoria pracovné listy zamerané na precvičovanie slovnej zásoby v anglickom jazyku v témach hračky, farby a domáce zvieratá pre žiakov 1. stupňa ZŠ. Autorka ponúka úlohy typu nájdi na obrázku hračku, pomenuj ju a vyfarbi, nakresli svoju obľúbenú hračku, vyfarbi obrázok podľa čísel priradených farbám, vytvor svoju farmu, priraď obrázok zvieratka k jeho tieňu a správne ho pomenuj. Učebný zdroj je vhodný pre žiakov, ktorí sa začínajú učiť anglický jazyk.

Autori: 

Vendráková Marta Mgr.

Učebný zdroj je koncipovaný vo forme pracovných listov, ktoré obsahujú úlohy na rozvoj komunikácie a čítania s porozumením. Žiaci plnia úlohy typu doplň, vyber, priraď, napíš, vysvetli, vyznač, zakrúžkuj, odpovedz na otázky. Okrem literárnych textov, príbehov a rozprávok autorka využila aj obrázkový materiál s možnosťou vyfarbovania i vlastných ilustrácií. 

Autori: 

Balážová Irena, Mgr.

Publikácia obsahuje súbor pracovných listov. Spracované sú rozprávky:  O dvanástich mesiačikoch , Danka a Janka,  Škaredé káčatko,   Ako išlo vajce na vandrovku,  Snehulienka a trpaslíci,  Zuzankini kamaráti, Hladné včielky Krtko a nohavičky.  Úlohy v pracovných listov sú zamerané na logické dopĺňanie informácii, ktoré je dôležité poznať z iných predmetov. Vhodná je pre učiteľov, ktorí vzdelávajú žiakov mladšieho školského veku.

Autori: 

Köryová Jana PaedDr.

Učebný zdroj ponúka sériu pracovných listov pre žiakov na primárnom stupni vzdelávania z marginalizovaných rómskych komunít. Úlohy v pracovných listoch sú tvorené zo scénického pásma na deň matiek a Vianoce, rozprávok o Snehulienke, anjelikovi a čertíkovi. Ich cieľom je zdokonaliť technickú stránku čítania s porozumením, naučiť žiakov pracovať s textom a obohatiť slovnú zásobu.

Autori: 

Vargová Alena, Mgr.

Učebný zdroj ponúka sériu didaktických hier pre žiakov na primárnom stupni vzdelávania z marginalizovaných rómskych komunít. Úlohy v pracovných listoch sú tvorené z rozprávok, ale aj z náučných textov. Ich cieľom je zdokonaliť a upevňovať pamäť, rozšíriť slovnú zásobu naučiť sa správne komunikovať a rešpektovať a vykonávať činnosť podľa daných pravidiel.