učiteľstvo pre 1. stupeň

Autori: 

Belková Ľubica, Mgr.

Učebný zdroj je určený pre primárne vzdelávanie. Zdroj sa skladá z učebných textov ktoré  sú zamerané na témy: Nebezpečenstvo ohrozenia elektrickým prúdom,. Nepodceňujte búrky a Ústna hygiena.

Autori: 

Šoltýsová Lucia Mgr.

Učebný zdroj ponúka súbor pracovných listov pre žiakov na primárnom stupni vzdelávania a súbor námetov na činnosť v záujmovom útvare. Pracovné listy hravou, zábavnou formou približujú žiakom bájky, kde zvieratá konajú ako ľudia. Na konci každej bájky je vždy poučenie.

Autori: 

Thuza Hrecska Zuzana Mgr.

Cieľom tohto učebného zdroja je ponúknuť pracovné listy pre potreby základných škôl s VJM, ktoré sú zamerané na precvičovanie slovnej zásoby z anglického jazyka jednoduchou, hravou formou. Pracovné listy sú rozdelené do tematických okruhov (Oblečenie, Jedlo, Domov a Zvieratá), slovná zásoba vychádza z odborných požiadaviek SERR na jazykovej úrovni A1, základná slovná zásoba je uvádzaná aj maďarskom preklade. Pracovné listy poslúžia na precvičovanie poznatkov z lexiky, môžu sa používať na vyučovacej hodine ako doplnkový materiál, ako aj pre potreby krúžkovej činnosti.

Autori: 

Adamová Zuzana, Mgr.

Učebný zdroj ponúka sériu pracovných listov pre žiakov na primárnom stupni vzdelávania z marginalizovaných rómskych komunít. Úlohy v pracovných listoch sú tvorené z Rómskych rozprávok a ich cieľom je zdokonaliť technickú stránku čítania s porozumením, naučiť žiakov pracovať s textom a obohatiť slovnú zásobu.

Učebný zdroj tvorí súbor 8 pracovných listov s úlohami na precvičovanie slovnej zásoby  v anglickom jazyku tématického celku Moje telo pre žiakov 1. stupňa ZŠ.Úlohy sú spracované zábavnou formou, hlavne prostredníctvom obrázkov. Žiaci majú priraďovať názvy častí tela k obrázku, dokresliť chýbajúce časti tela, doplniť chýbajúce písmená v slovách, spájať a vyfarbovať obrázky, vystrihnúť a nalepiť obrázok, skladať puzzle.

Učebný zdroj tvorí súbor 10 pracovných listov s úlohami na precvičovanie slovnej zásoby  v anglickom jazyku tématického celku Oblečenie pre žiakov 1. stupňa ZŠ.Úlohy sú spracované zábavnou formou, hlavne prostredníctvom obrázkov. Žiaci majú ukázať a pomenovať oblečenie na obrázkoch, vystrihnúť a poskladať kocku, vystrihnúť a obliecť chlapca a dievča, spojiť správne polovice oblečenia, skompletizovať oblečenie, spočítať oblečenie, nájsť na základe detailov rovnaké oblečenie.

Autori: 

Krušinská Anna, Mgr.

Učebný zdroj obsahuje pracovný list na motiváciu žiakov na tvorbu zvieracích karnevalových čiapočiek, v ktorom je motivačná básnička a dve úlohy na usporiadanie písmeniek a na vymaľovanie zvieratiek. Autorka ponúka metodický postup na zhotovenie karnevalových čiapočiek, ktorý je ilustrovaný fotografiami jednotlivých krokov zhotovovania výrobku.

Autori: 

Sabolová Otília PaedDr.

Učebný zdroj ponúka súbory pracovných listov na hodiny anglického jazyka pre žiakov 1. ročníka ZŠ. Pracovné listy obsahujú úlohy k týmto tématickým celkom:  Rozprávky, Veľká noc. Prostredníctvom pracovných listov majú žiaci možnosť precvičovať  a utvrdzovať slovnú zásobu v anglickom jazyku riešením zábavných úloh plných obrázkov, typu vyfarbi podľa pokynov, pomenuj obrázok,  nakresli, priraď k obrázku farbu, striedaj farby, nájdi cestu.

Autori: 

Sabolová Otília PaedDr.

Učebný zdroj ponúka súbory pracovných listov na hodiny anglického jazyka pre žiakov 1. ročníka ZŠ. Pracovné listy obsahujú úlohy k týmto tématickým celkom:  Dom, Byt, Jedlo, Ovocie, Zelenina. Prostredníctvom pracovných listov majú žiaci možnosť precvičovať  a utvrdzovať slovnú zásobu v anglickom jazyku riešením zábavných úloh plných obrázkov, typu dokresli, vyfarbi podľa pokynov, pomenuj obrázok,  nakresli, priraď k obrázku farbu, trieď obrázky, spoj správne dvojice.

Autori: 

Sabolová Otília PaedDr.

Učebný zdroj ponúka súbor pracovných listov pre žiakov 1. stupňa ZŠ začínajúcich s učením sa anglického jazyka. Úlohy sú obsahovo zamerané na tématický celok Rodina, ale dajú sa využiť aj pri opakovaní slovnej zásoby o hračkách,farbách a číslach. Žiaci majú možnosť precvičovať a utvrdzovať slovnú zásobu prostredníctvom úloh typu vyfarbi určený počet, dokresli určený počet, dokresli nedokončené čísla, dokresli člena rodiny, priraď správny výraz k obrázku, doplň rodostrom.

Autori: 

Sabolová Otília PaedDr.

Učebný zdroj ponúka súbor pracovných listov pre žiakov 1. stupňa ZŠ začínajúcich s učením sa anglického jazyka. Úlohy sú obsahovo zamerané na tématický celok Čísla, ale dajú sa využiť aj pri opakovaní slovnej zásoby o hračkách a farbách. Žiaci majú možnosť precvičovať a utvrdzovať slovnú zásobu prostredníctvom úloh typu vyfarbi určený počet, dokresli určený počet, dokresli nedokončené čísla. 

Autori: 

Pravlíková Zuzana, mgr.

Autorka vytvorila motivujúci učebný zdroj pre žiakov prvého ročníka na tému škola, školské pomôcky, cesta do školy založený prioritne na práci s obrázkami. Žiaci plnia jednotlivé úlohy typu dopíš, doplň, roztrieď, nájdi, spoj body a vyfarbi obrázok, vytvor správne dvojice, zakrúžkuj, vymysli, poskladaj rozstrihaný obrázok. 

Autori: 

Križanovičová Eva, Mgr.

Publikácia obsahuje súbor pracovných listov z anglického jazyka pre žiakov 4. ročníka základnej školy. Spracované sú témy: Rodina, Rodina a bývanie. Zadania úloh v pracovných listoch sú v slovenskom jazyku.

Autori: 

Kureková Tunde, Mgr.

Učebný zdroj ponúka sériu pracovných listov pre žiakov na primárnom stupni vzdelávania. Pracovné listy sú zamerané na precvičovanie a upevňovanie vedomostí vo vyučovaní predmetu Poznaj a chráň. Úlohy v publikácii vedú žiakov k pochopeniu prírodných súvislostí a zákonitostí, aby boli schopní triediť poznatky a následne ich využívať v praktickom živote.

Autori: 

Madolová Katarína, PaedDr.

Učebný zdroj ponúka úlohy zamerané na rozvoj čítania pre žiakov, ktorí majú problémy so sluchovou analýzou a syntézou slov, zrakovým rozlišovaním podobných slov, zrakovým rozlišovaním m-n, b-d a b-d-p, sluchovým rozlišovaním dĺžky slabík a sluchovej analýzy tvrdosti a mäkkosti slabík.

Autori: 

Sabolová Bibiána, Mgr.

Učebný zdroj je určený prioritne pre činnosť záujmového útvaru ochranárskeho, je však využiteľný aj vo všeobecnom kontexte výučby. Jeho koncepcia ja zaujímavá, hravá, bohatá na rôznorodé úlohy typu doplň, priraď, porovnaj, vymysli, vyrieš tajničku, nájdi heslo. Autorka vytvorila pracovné listy na témy stôp zvierat, tvorby vlastných stôp a značiek v prírode, využila aj metodu pojmového mapovania.

Autori: 

Poljaková Silvia Mgr.

Publikácia obsahuje súbor pracovných listov z voliteľného predmetu poznaj a chráň pre 3. ročník základnej školy. Prostredníctvom týchto pracovných listov si žiaci upevňujú prírodovedné a spoločenskovedné poznatky. Žiaci si hravou formou zopakujú tematické  celky/témy:  Zákonom chránené živočíchy,  Zákonom chránené rastliny, Jedovaté huby,  Jedovaté rastliny,  Zvieratá žijúce vo voľnej prírode – lesné, poľné,  Zvieratá žijúce vo voľnej prírode – vtáky, ryby, Značky v národných parkoch.

Autori: 

Sélešová Elena Mgr.

Publikácia obsahuje súbor pracovných listov z voliteľného predmetu poznaj a chráň pre 4. ročník základnej školy. Prostredníctvom týchto pracovných listov si žiaci upevňujú prírodovedné a spoločenskovedné poznatky. Žiaci si hravou formou zopakujú tematické  celky Ochrana prírody (Voda; Vzduch; Spoj, čo je správne; Rastliny); Kolobeh vody (Skupenstvá vody); Príroda sveta; Flóra (Exotické rastliny).

Autori: 

Megyesiová Marta, RNDr.

Učebný zdroj je určený pre primárne vzdelávanie. V zdroji sa nachádza súbor pracovných listov zameraných na finančnú gramotnosť.

Autori: 

Poljaková Silvia Mgr.

Učebný zdroj je určený pre primárne vzdelávanie žiakov 3. ročníka v základnej škole. Zdroej obsahuje súbor pracovných listov s tématikou dopravy, kolobehu prírody a osobnej hygieny.

Autori: 

Pavelková Gabriela, Mgr.

Učebný zdroj je určený pre primárne vzdelávanie 3. ročníka  základnej školy v predmete Domov a práca. Zdroj prezentuje súbor pracovných listov s pracovnými postupmi a obrázkami, ktoré sú zamerané na výrobu predmetov z papiera a kartónu.

Autori: 

Smolková Silvia, Mgr.

Učebný zdroj pozostáva z učebných textov a z pracovných listov s témami súvisiacimi s regionálnou výchovou a tradíciami v základnej škole. Pracovné listy ponúkajú žiakom sprievodcu ľudovými tradíciami vo veľmi jednoduchej a skrátenej forme. V praktickej rovine žiaci zhotovujú jednoduché výšivky podľa návodu a aplikujú ich v konkrétnych výrobkoch.

Autori: 

Sélešová Elena Mgr.

Publikácia obsahuje 4 pracovné listy z predmetu prírodoveda pre 4. ročník. Spracované sú témy s názvom: Exotické zvieratá, Fungovanie ľudského tela, Nerasty, Prírodné katastrofy

Autori: 

Kaľavská Patzová Alena, PaedDr.

Učebný zdroj ponúka 12 pracovných listov z nemeckého jazyka. ktorých úlohy sú obsahovo zamerané na precvičovanie zámen žiaden, žiadna, žiadne, predložiek s datívom, časovanie pravidelných a pomocných slovies, čítanie s porozumením, časovanie slovies piť, chcel by som, mať rád, jesť, vziať, rozprávať. V slovnej zásobe nadväzuje na predošlé poznatky o rodine a bývaní a rozširuje ju o témuy zvieratá a krajiny. Môže poslúžiť na prácu v záujmovom útvare ale aj na hodinách nemeckého jazyka v 3. a 4. ročníku ZŠ.

Autori: 

Eštočinová Silvia, Mgr.

Učebný zdroj ponúka 4 pracovné listy, ktoré sú určené pre žiakov 1. stupňa ZŠ začínajúcich sa učiť anglický jazyk. Úlohou žiakov je pomenovať členov rodiny na obrázkoch, nájsť v štvorsmerovke členov rodiny, dokresliť chýbajúcich členov rodiny a pomenovať časti tela na obrázku.

Autori: 

Eštočinová Silvia, Mgr.

Učebný zdroj ponúka dva pracovné listy na hodiny anglického jazyka na 1. stupni ZŠ pre žiakov začínajúcich učiť sa tento jazyk. Prvý pracovný list je zameraný na spočítanie predmetov na obrázkoch a druhý pracovný list obsahuje puzzle, ktoré majú žiaci vystrihnúť, poskladať a pomenovať zviera na obrázku.

Autori: 

Eštočinová Silvia, Mgr.

Učebný zdroj tvorí súbor 7 pracovných listov zameraných na precvičovanie slovnej zásoby v anglickom jazyku pre 1. stupeň ZŠ hravou formou. Žiaci majú pomenovať predmety na obrázkoch, vymaľovať časti predmetu určenými farbami, zakrúžkovať určený súbor obrázkov, vyfarbiť obrázok podľa pokynov. 

Učebný zdroj ponúka súbor šiestich pracovných  listov zameraných na precvičovanie poznatkov žiakov prvého stupňa ZŠ v oblasti prirezovej témy multikultúrna výchova. Pracovné listy obsahujú úlohy obsahovo zamerané na Veľkú noc v zahraničí, vlajky krajín, omaľovánky  z rônych krajín - ich rozlišovanie a vyfarbovanie, veľkonočné recepty, sviatky Veľkej noci na Slovensku a opakovanie prostredníctvom obrázkov a určovania miest na fotografiách pomocou internetu.

Autori: 

Hvizdová Katarína, Mgr.

Učebný zdroj ponúka metodický materiál pre učiteľa na hodiny slovenského jazyka a literárnej výchovy v podobe troch ukážok vyučovacích jednotiek. Autorka namiesto tematických celkov ako napr. hláska a písmeno, rozkazovacie vety alebo namiesto viac menej izolovaných slohových tém (reprodukcia textu, beseda, rozprávanie...) volila názvy: Kiki a Miki na dovolenke, či Vlk a kozliatka, ktoré okamžite vyvolajú u žiakov záujem. 

Autori: 

Fojtíková Milada, Mgr.

Tvorivá angličtina 4 obsahuje zadania v pracovných listoch na precvičovanie a upevňovanie slovnej zásoby na tému jedál a nápojov. Žiaci pracujú poväčšine s názornými obrázkami, pod ktoré dopĺňajú chýbajúce písmená do ich pomenovania, vyberajú správny anglický ekvivalent k slovenskému názvu jedla, nápoja či produktu. Pomenúvajú súčasti stolovania, odpovedajú na otázky týkajúce sa obľúbenosti jedla, a kreslia preferované jedlo do určeného rámika v pracovnom liste.