učiteľstvo pre 1. stupeň

Autori: 

Urbanová Jana Mgr.

 Publikácia obsahuje pracovné listy pre 1 ročník  základnej školy  v rámci predmetu regionálna výchova. Korešponduje s prierezovou témou Regionálna výchova tradičná ľudová kultúra, tematickým celkom  Môj rodný kraj, témou  Moja rodina,  Tradičné regionálne zvyky, obyčaje. Úlohou žiakov je priradiť, vyfarbiť, spojiť pojmy v rámci danej témy.

Autori: 

Bartková Darina, Mgr.

Publikácia obsahuje súbor pracovných listov pre predmet prvouka.  Žiaci hravou formou riešia úlohy v rámci témy Základné časti tela kvitnúcich rastlín –koreň, stonka, list; Základné časti tela kvitnúcich rastlín –kvet, plod; Les ako prírodné spoločenstvo;  Rastliny: liečivé, jedovaté, chránené;  Rastliny – test;  Ovocie a zelenina, Huby.

Učebný zdroj ponúka 26 pracovných listov  zameraných na precvičovanie a upevňovanie vedomostí zo slovenského jazyka a literatúry, hru so slovami, schopnosť vystihnúť problém úlohy, pravopisnú normu. Úlohy vychádzajú zo záujmu dieťaťa, jeho potrieb, možností, zvyšujú vnútornú motiváciu, podporujú zvedavosť, jeho fantáziu a predstavivosť, rozvíjajú osobnosť a uspokojujú jeho potreby. Môžu byť doplnené úlohami, ktoré dieťa podľa zadania vymaľuje a farebne obohatené motivačnými obrázkami. Prvý pracovný list je zameraný na opakovanie učiva z 2.

Autori: 

Poljaková Silvia Mgr.

Pracovné listy k predmetu prírodoveda pre 3. ročník základnej školy, vychádzajú z učebných osnov pre tento predmet. Sú koncipované tak, aby si žiaci prostredníctvom cvičení zopakovali učivo z daného predmetu. Na precvičovanie učiva sa v pracovných listoch využili rôzne tajničky, dvojsmerovky, štvorsmerovky, obrázkové tajničky, hádanky, domino. V ďalších cvičeniach žiaci zatrieďujú, priraďujú, určujú časti tela domácich zvierat a ich mláďat.

Autori: 

Sélešová Elena Mgr.

Učebný zdroj v druhej časti ponúka sériu pracovných listov pre žiakov na zvládnutie práce s počítačom, upevnenie učiva hravou a zábavnou formou. Prostredníctvom týchto pracovných listov žiaci hľadajú informácie na internete, porovnávajú prácu na tablete a interaktívnej tabuli, riešia úlohy k maľovanému čítaniu, úlohy k doprave na internete, vyhľadávajú internetové stránky. Úlohy sú zamerané na zvládnutie práce na počítači.  Pokyny pre žiakov sú stručne a jednoducho uvedené pri každej úlohe. 

Autori: 

Bortlová Martina, Mgr.

Učebný zdroj je určený pre primárne vzdelávanie v záujmovom útvare Mladý prírodovedec. V zdroji sa nachádza súbor pracovných listov zameraných na orientáciu v priestore, času, v prírode, na ochranu zdravia.

Autori: 

Beňková Viera, Mgr.

Učebný zdroj je určený pre žiakov základnej školy. Zdroj obsahuje pracovné listy s úlohami zo slovenského jazyka a literatúry s postupmi kritického myslenia. 

Autori: 

Pavelková Gabriela, Mgr.

Učebný zdroj je určený pre primárne vzdelávanie 3. ročníka  základnej školy v predmete Domov a práca. Zdroj prezentuje súbor tajničiek, prešmyčiek, osemsmeroviek, labyrintov, zábavné úlohy ktoré sú zamerané na členov rodiny, zdravie a internet.

Autori: 

Šoltýsová Lucia Mgr.

Učebný zdroj ponúka súbor pracovných listov pre žiakov na primárnom stupni vzdelávania a súbor námetov na činnosť v záujmovom útvare. Pracovné listy hravou, zábavnou formou približujú žiakom povesti, ktoré sú súčasťou histórie s jej ľudovým podaním. Cieľom je u žiakov zvýšiť záujem o históriu a prostredníctvom pracovných listov ich oboznámiť s slovenskou povesťou.

Autori: 

Beňková Viera, Mgr.

Publikácia obsahuje pracovné listy zamerané na témy s názvom:  Ročné obdobia, Jar, Jarné kvety, Leto, Jeseň,  Čo potrebujeme do školy?, Zima, Zimné športy, Časti stromu, Deň, týždeň, mesiace, sviatky,  Domáce zvieratá,  Domáce zvieratá a ich úžitok, Jesenné počítanie, Viac, menej, rovnako I, Viac, menej, rovnako II,  Porovnávame,  Deň a noc,  Rodina, bývanie, Môj dom, bývanie, Moja domovina, Domovina. Určená je pre učiteľov, ktorí vzdelávajú  žiakov mladšieho školského veku.

Autori: 

Šolcová Viera, Mgr.

Učebný zdroj ponúka 4 pracovné listy pomocou ktorých si žiaci na 1. stupni ZŠ môžu utvrdzovať svoje vedomosti z anglického jazyka, ale aj matematiky. Jednotlivé úlohy sú zamerané na pomenovanie geometrických tvarov, ich počet a farbu v anglickom jazyku.

Autori: 

Balogová Eleonóra, Mgr.

Učebný zdroj ponúka súbor 6 pracovných listov a 5 omaľovánok, ktoré autorka využívala v záujmovom útvare pre žiakov 1. ročníka ZŠ na precvičovanie písania a čítania samohlások. Pracovné listy sú vhodné aj na spestrenie vyučovacích hodín slovenského jazyka a literatúry. Hravou formou, prostredníctvom obrázkov prezentuje autorka úlohy typu nájdi obrázky, ktoré sa začínajú na,,,, dopíš k tlačeným písmenám ich písané tvary, vyfarbi, napíš, v ktorej časti slova hlásku počuješ, napíš,koľko slabík má slovo na obrázku, zakrúžkuj písmeno, ktoré do skupiny nepatrí, vyhľadaj v texte...

Autori: 

Kaľavská Patzová Alena, PaedDr.

Učebný zdroj ponúka 16 pracovných listov z nemeckého jazyka, ktorých úlohy sú obsahovo zamerané na precvičovanie, časovania pravidelných slovies, čísel, čísloviek, privlastňovacích zámen a prídavných mien. Zo slovnej zásoby precvičovanie pozdravov, zoznámenia sa, rodiny, príbuzných, súrodencov, bývania a domácnosti. Môže poslúžiť na prácu v záujmovom útvare ale aj na hodinách nemeckého jazyka v 3. a 4. ročníku ZŠ.

Autori: 

Horváthová Milena, Mgr.

Učebný zdroj ponúka 5 pracovných listov pre žiakov 1. stupňa ZŠ na precvičenie čísel a číslic od 1 do 10 v predmete anglický jazyk. Žiaci si precvičujú čísla a číslice prostredníctvom úloh typu zakrúžkuj číslo podľa počtu predmetov na obrázkoch, priraď správne číslo počtu predmetov na obrázku, vyfarbi a pomenuj, vyfarbi ovocie podľa určeného poradia.

Autori: 

Horváthová Milena, Mgr.

Učebný zdroj ponúka 5 pracovných listov pre žiakov 1. stupňa ZŠ na precvičenie čísel a číslic od 6 do 10 v predmete anglický jazyk. Žiaci si precvičujú čísla a číslice prostredníctvom úloh typu napíš a vyslov, vymaľuj číslicu, zakrúžkuj určený počet obrázkov. 

Autori: 

Horváthová Milena, Mgr.

Učebný zdroj ponúka 5 pracovných listov pre žiakov 1. stupňa ZŠ na precvičenie čísel a číslic od 1 do 5 v predmete anglický jazyk. Žiaci si precvičujú čísla a číslice prostredníctvom úloh typu napíš a vyslov, vymaľuj číslicu, zakrúžkuj určený počet obrázkov. 

Autori: 

PaedDr. Sabolová Otília

Učebný zdroj ponúka súbory pracovných listov na hodiny anglického jazyka pre žiakov 1. ročníka ZŠ. Pracovné listy obsahujú úlohy k týmto tématickým celkom: Hračky, Zvieratá, Rozprávkové bytosti, Čísla od 1 do 10, Narodeninová oslava, Dom a jeho časti, Jedlo, ovocie, zelenina. Prostredníctvom pracovných listov majú žiaci možnosť precvičovať  a utvrdzovať slovnú zásobu v anglickom jazyku riešením zábavných úloh plných obrázkov, typu dokresli, vyfarbi podľa pokynov, pomenuj obrázok, vystrihni a vyfarbi pexeso, nakresli, priraď k obrázku farbu, trieď obrázky.

Autori: 

Dopiráková Monika, Mgr.

Prvá časť učebného zdroja Tvorivá dramatika pre 3. ročník obsahuje jednoduché, no motivujúce úlohy v pracovných listoch na tému fašiangov a rozprávky Šípková Ruženka. V texte je množstvo farených ilustrácií a zobrazení niektorých známych rozprávok i obrázkov, ktoré môžu žiaci vyfarbiť či dokresliť podľa vlastných predstáv. Autorka využila zadania typu doplň, priraď, pospájaj, utvor správne dvojice, prečiarkni a pod. Koncepcia učebného zdroja je inšpirujúca a umožňuje rozvíjanie nielen kognitívnych funkcií, ale aj rozvoj psychomotorických procesov u žiakov z MRK.

Učebný zdroj Tvorivá dramatika pre 3. ročník II. časť obsahuje pracovné listy na témy Domovina moja a Čo som zažil cez prázdniny, ktoré sú založené na práci s obrázkovým materiálom a plnení jednoduchých úloh. Žiaci majú k dispozícii fotodokumentáciu detských kníh Budkáčik a Dubkáčik, Kozliatka v rôznych vydaniach, a následne riešia zadania typu pomenuj, zakrúžkuj, doplň do viet chýbajúce slovo, nájdi v bludisku, vyrieš krížovku, označ, odpovedz na otázku. 

Autori: 

Bodnárová Barbora, Mgr.

Autorka ponúka súbor 17 didaktických hier zameraných na precvičovanie a utvrdzovanie slovnej zásoby žiakov 2. ročníka ZŠ v  anglickom jazyku. Hry sú rôznorodé, pre žiakov danej kategórie primerané a žiakov môžu motivovať v oblasti záujmu o predmet anglický jazyk.

Autorka vytvorila niekoľko častí učebného zdroja na upevňovanie základnej lexiky z anglického jazyka. Pracovné listy 1 obsahujú úlohy na precvičovanie slovnej zásoby o zvieratkách, rodinkách a ich mláďatách. Žiaci riešia zadania typu doplň, zakrúžkuj, spoj do správnych dvojíc, roztrieď, nakresli, vyfarbi. Téma o domácich zvieratách je kombinovaná s témou voľne žijúcich zvierat.

Autori: 

Hrabíková Silvia, Mgr.

Učebný zdroj pozostáva zo súboru 10 pracovných listov, ktoré autorka vytvorila pre prácu žiakov v záujmovom útvare tvorivé čítanie, ale dá sa využiť aj ako motivačný učebný materiál na hodinách slovenského jazyka a literatúry vo 4. ročníku základnej školy. Obsahujú maľované čítanie, tvorivé čítanie, kúzelnú tajničku, hádanky, ľudové pesničky, vystrihovačky, pozvánku na oslavu a metodický postup pečenia medovníkov. Umožňujú rozvíjať čítanie s porozumením a tvorivosť žiakov.

Autori: 

Hricová Anna PaedDr., PhD.

Publikácia spracováva vybrané témy v rámci predmetu výchova k zdraviu. Určený je pre učiteľov, ktorí vzdelávajú žiakov mladšieho školského  veku.   Spomínaný predmet má interdisciplinárny charakter, pretože sa dotýka viacerých oblastí a etáp ľudského života. Integruje v sebe pedagogické, biologické, psychologické a sociologické poznatky a aspekty o hodnote zdravia, o sociálnych vzťahoch, o zdravom životnom štýle, o dospievaní a o sexualite v ľudskom živote.

Autori: 

PaedDr. Hricová Anna PhD.

Publikácia spracováva vybrané témy v rámci predmetu výchova k zdraviu. Určený je pre učiteľov, ktorí vzdelávajú žiakov mladšieho školského  veku.   Spomínaný predmet má interdisciplinárny charakter, pretože sa dotýka viacerých oblastí a etáp ľudského života. Integruje v sebe pedagogické, biologické, psychologické a sociologické poznatky a aspekty o hodnote zdravia, o sociálnych vzťahoch, o zdravom životnom štýle, o dospievaní a o sexualite v ľudskom živote.

Autori: 

Gánovská Erika Mgr.

Učebný zdroj ponúka sériu pracovných listov pre žiakov na primárnom stupni vzdelávania z marginalizovaných rómskych komunít. Úlohy v pracovných listoch sú tvorené z textov od Daniela Heviera. Ich cieľom je zdokonaliť technickú stránku čítania s porozumením, naučiť žiakov pracovať s textom a obohatiť slovnú zásobu.

Autori: 

Gajdošová Martina, Mgr

Učebný zdroj ponúka sériu pracovných listov pre žiakov z marginalizovaných rómskych komunít na primárnom stupni vzdelávania. Pracovné listy sú zamerané na opakovanie učiva a pri pátraní po nových vedomostiach. Vypracovaním pracovných listov sa žiaci hravou formou pripravujú na vyučovacie hodiny a upevňujú si prebrané učivo z jednotlivých tematických celkov prírodovedného predmetu svet okolo nás.

Autori: 

Beňková Viera, Mgr.

Autorka vytvorila veľmi zaujímavý, motivujúci učebný materiál, ktorý obsahuje množstvo úloh zameraných na vybrané rómske rozprávky. Žiaci pracujú s textom prostredníctvom rozličných zadaní typu doplň, identifikuj podľa obrázka, vyrieš prešmyčku, hádanku, bludisko, odpovedz na otázky, vyfarbi omaľovanky či rôzne tvary v úlohách. Autorka v učebnom zdroji uplatnila výrazné a zmysluplné medzipredmetové vzťahy. 

Autori: 

Mgr. Urbanová Jana

Publikácia obsahuje pracovné listy pre 1 ročník  základnej školy  v rámci predmetu regionálna výchova. Korešponduje s prierezovou témou Regionálna výchova tradičná ľudová kultúra, tematickým celkom  Môj rodný kraj a témou  Škola, okolie školy. Úlohou žiakov je priradiť, vyfarbiť, spojiť pojmy danej témy.

Autori: 

Gajdošová Iveta, Mgr.

Publikácia obsahuje pracovné listy z prierezovej témy Regionálne výchova  a tradičná ľudová kultúra. Pracovné listy sú zamerané na tematický celok Môj rodný kraj, pričom spracovaný je Lučenec a okolie Lučenca. Úlohy v pracovných listoch prepájajú učivo z matematiky, slovenského jazyka a literatúry, vlastivedy ai. Koncipované sú tak, aby sa u žiakov rozvíjali vyššie poznávacie procesy.

Súbor 24 pracovných listov ponúka námety na prácu v záujmovom útvare tvorivá dramatika, ale aj pre prácu na  hodinách slovenského jazyka a literatúry v 3. ročníku ZŠ.  Jednotlivé pracovné listy sú zamerané na hru so slovami, schopnosť vytvárať nové tvorivé nápady, vystihnúť problém úlohy, dramatizovať príbeh, schopnosť vypracovať detaily riešenia a vytvoriť určitý celok. Texty k pracovným listom sú dostupné pre každého učiteľa. Niektoré pracovné listy sú v kombinácii textu a úloh.