učiteľstvo pre 1. stupeň

Autori: 

Cocuľová Mária, Mgr.

Autorka ponúka zaujímavo koncipované pracovné listy na precvičovanie základnej slovnej zásoby z anglického jazyka pri preberaní tém Jedlo, Farby a Telo. Jednotlivé úlohy predpokladajú samostatnú, aktívnu prácu žiaka, je, triedenie, doplňovanie, krížovky, jednosmerovky a pod. Žiaci si môžu niektoré obrázky aj vyfarbiť podľa pokynu v úlohe.

Autori: 

Bortlová Martina, Mgr.

Autorka v učebnom zdroji ponúka súbor hier a hrových aktivít zameraných na rozvoj prosociálnych vzťahov, spolupatričnosti a vzájomnej spolupráce žiakov prvého stupňa zo sociálne znevýhodneného prostredia. Zároveň prezentuje hry a hrové aktivity na rozvoj jemnej a hrubej motoriky a koordináciu pohybov.

Autori: 

Budinská Gabriela Bc.

Učebný zdroj je určený pre primárne vzdelávanie 4. ročníka v základnej škole v predmete Domov a práca. V zdroji sa nachádzajú učebné texty s následnými úlohani zameranými na historický vývin odevu a na starostlivosť o odevy.

Autori: 

Cocuľová Mária, Mgr.

Autorka v učebnom zdroji prezentuje prostredníctvom komiksového čítania rozprávku Tri prasiatka v anglickom jazyku.  Po prečítaní textu žiaci riešia dve úlohy obsahujúce obrázky zamerané na triedenie a priraďovanie kresbou.

Autori: 

Budinská Gabriela Bc.

Učebný zdroj Domov a práca je určený pre žiakov 4. ročníka základnej školy. V učebnom zdroji sa nachádzajú pracovné listy zamerané na ovocie, zeleninu a liečivé rastliny.

Autori: 

Budinská Gabriela Bc.

Učebný zdroj Domov a práca je určený pre 4. ročník základnej školy. Učebný zdroj popisuje  pútavou formou ľudské obydlia v minulosti a remeslá. 

Autori: 

Bortlová Martina, Mgr.

Učebný zdroj je určený na precvičovanie poznatkov o cestnej premávke a jej účastníkoch, ich správaní a dodržiavaní dopravných pravidiel. Na príklade aktivít záujmového útvaru Zahrajme sa na... autorka prezentuje možnosti, ako si osvojiť a upevniť učivo v danej oblasti zábavnou, aktivizujúcou formou.

Autori: 

Barillová Jana, Mgr.

Učebný zdroj Tvorivá dramatika nás baví obsahuje texy básní, povestí, poviedok a scénok, s ktorými žiaci pracujú prostredníctvom úloh v pracovných listoch. Poväčšine odpovedajú na otázky za každým textom, kreslia aj vlastnú predstavu o texte, postave. Učebný zdroj je vhodne doplnený množstvom obrázkového materiálu, ktorý si žiaci môžu vyfarbiť.

Autori: 

Vendráková Marta Mgr.

Druhá časť učebného zdroja Tvorivá dramatika obsahuje úlohy v pracovných listoch na rozvíjanie porozumenia a práce s textom. Autorka využila náučné i iterárne texty, hádanky, rozprávky -  Pipo,  O knižke Eliške, Prečo sa kačka ponára,  Veternica hájna, Šípková Ruženka, scénku Veselé zvieratká a Traja králi. Obrázky v pracovných listoch si môžu žiaci aj vyfarbiť, prípadne ilustrovať príbehy podľa vlastnej fantázie.

Autori: 

Bartková Darina, Mgr.

Učebný zdroj je určený pre žiakov primárneho vzdelávania. V učebnom zdroji sa nachádza súbor testov so zameraním na ryby, obojživelníky, plazy, vtáky, cicavce, bezstavovce, živočíchy.

Autori: 

Adamková Erika, Mgr.

Učebný zdroj ponúka pracovný list pre žiakov z marginalizovaných rómskych komunít na prvom stupni základnej školy a metodický materiál pre učiteľov. Autorka stručne a veku primerane žiakov motivuje príbehom o Martinkovej zlatej rybke k pracovnej činnosti. Pracovná činnosť je zameraná na názornosť a postupnosť pri práci s papierom a CD nosičom pri výrobe zlatej rybky. 

Autori: 

Žilková Mária, Mgr.

Autorka ponúka súbor 10 pracovných listov vhodných na rozvíjanie čítania s porozumením u žiakov 3. a 4. ročníka ZŠ na hodinách slovenského jazyka a literatúry, ale aj v záujmovom útvare čitateľsko-tvorivom. Pracovné listy obsahujú texty rozprávok a následne úlohy, ktoré majú žiaci vypracovať po prečítaní textu. Úlohy sú zamerané na rozvoj čítania s porozumením a tvorivosti žiakov, vhodne doplnené ilustračnými obrázkami. Posledný pracovný list obsahuje obrázkové rozprávkové pexeso, ktoré súvisí s predošlými deviatimi rozprávkovými príbehmi.

Autori: 

Vargová Alena, Mgr.

Učebný zdroj ponúka sériu didaktických hier pre žiakov na primárnom stupni vzdelávania z marginalizovaných rómskych komunít. Uvedené hry slúžia na upevňovanie poznatkov, precvičovanie a opakovanie učiva žiakov mladšieho školského veku. Sú pestré, slúžia na učenie, rozvoj detskej fantázie a prinášajú im radosť. Žiaci podľa obrázku vedia, ktorú hru sa budú hrať, prípadne si vyberú zo sady obrázkov inú, obľúbenejšiu hru.

Autori: 

Vargová Alena, Mgr.

Učebný zdroj ponúka sériu didaktických hier pre žiakov na primárnom stupni vzdelávania z marginalizovaných rómskych komunít. Uvedené hry slúžia na upevňovanie poznatkov, precvičovanie a opakovanie učiva žiakov mladšieho školského veku. Sú pestré, slúžia na učenie, rozvoj detskej fantázie a prinášajú im radosť. Motivačný obrázok slúži na identifikáciu hry.

Autori: 

Adamko Jakub, mgr.

Učebný zdroj ponúka sériu pracovných listov pre žiakov na primárnom stupni vzdelávania a súbor námetov ako zvládnuť učivo hudobnej výchovy. Pracovné listy sú zamerané na hudobné nástroje, ich pomenovanie, delenie a rozoznávanie, usporiadanie obrázkov a vyfarbovanie podľa pokynov.

Autori: 

Balážová Irena, Mgr.

Do štvrtej časti učebného zdroja autorka zakomponovala rozprávky a príbehy Snehulienka a trpaslíci, Zuzanka u strýka Františka, Sova Agáta a padajúce hviezdy, Vlk a sedem kozliatok. Ku každej rozprávke majú žiaci k dispozícii dva pracovné listy - jeden obsahuje jej obrázkovú podobu, slúži na vystrihovanie, a na druhý pracovný list žiaci lepia vysrihnuté obrázky podľa postupnosti deja.

Autori: 

Balážová Irena, Mgr.

V tretej časti učebného zdroja Rozprávky podľa deja sú zakomponované rozprávky a príbehy Domček-rukavička, O dvanástich mesiačikoch, Škaredé káčatko, Ako šlo vajce na vandrovku. V rámci rozvíjania komunikačných schopností a psychomotorických zručností žiaci pracujú najmä s obrázkovou podobou rozprávok, ktoré strihajú a lepia podľa postupnosti deja.

Autori: 

Balážová Irena, Mgr.

Druhá časť Rozprávok podľa deja obsahuje rozprávky Červená čiapočka, Koza odratá a jež, Perníková chalúpka, Pampúšik. Hlavným zámerom vytvorenia učebného zdroja je rozvíjať komunikačné a vyjadrovacie schopnosti žiakov, počúvať a zopakovať rozprávanie, rozprávať rozprávku s využitím daných obrázkov, určiť následnosť obrázkov rozprávky.  Okrem týchto schopností si žiaci rozvíjajú aj psychomotorické zručnosti, napr. vystrihnúť obrázky presne po čiare a na lavici uložiť v správnom poradí, nalepiť obrázky rozprávky podľa deja do prázdnych okienok na pracovných listoch.

Autori: 

Balážová Irena, Mgr.

Autorka vytvorila niekoľko učebných materiálov určených na jednoduchú prácu žiakov s vybranými rozprávkami a príbehmi. Prvá časť je zameraná na rozprávky Môj macík, Tri malé mačiatka, Dedko a veľká repa, Tri malé prasiatka. Žiaci pracujú na princípe strihania a nalepovania jednotlivých obrázkov podľa postupnosti deja.

Učebný zdroj ponúka sériu pracovných listov pre žiakov na primárnom stupni vzdelávania. Úlohy v pracovných listoch sú tvorené na pozorovanie s porozumením a využívanie všetkých zmyslov a jednoduchých nástrojov. Opisovať, porovnávať a klasifikovať informácie získané pozorovaním. Poznať fungovanie ľudského tela. Rešpektovať vlastné zdravie a jeho aktívnu ochranu prostredníctvom zdravého životného štýlu.

Autori: 

Urbanová Jana Mgr.

Publikácia obsahuje pracovné listy pre 2. ročník  základnej školy  v rámci predmetu regionálna výchova. Korešponduje s prierezovou témou Regionálna výchova tradičná ľudová kultúra, tematickým celkom   Môj rodný kraj, témou  Škola, okolie školy, Tradičné produkty a zamestnania v regióne, Moja rodina, Tradičné regionálne zvyky, obyčaje. 

Autori: 

Urbanová Jana Mgr.

Publikácia obsahuje pracovné listy pre 2. ročník  základnej školy  v rámci predmetu regionálna výchova. Korešponduje s prierezovou témou Regionálna výchova tradičná ľudová kultúra, tematickým celkom  Môj rodný kraj, témou  Obec, mesto, v ktorom žijem (poloha, história a súčasnosť), Tradičné regionálne zvyky, obyčaje, Kultúrne pamätihodnosti, monumenty obce, mesta, Prírodné krásy regiónu.

Autori: 

Beňková Viera, Mgr.

Autorka vytvorila veľmi zaujímavý učebný zdroj s tematikou rómskych rozprávok a piesní. Žiaci pri práci s textom rozprávky O primášovi Barovi plnia rozmanité úlohy typu doplň, vyber, objasni, vymysli iný začiatok či koniec, utvor, roztrieď, dokonč, porozprávaj dej podľa obrázka. Jednotlivé obrázky si môžu vyfarbiť. Autorka využila aj metódu cinquainu, zhlukovania, brainwritingu, hrania rolí. V zadaniach sa zreteľne prejavili medzipredmetové vzťahy, najmä kontext so SJL.

Autori: 

Adamko Jakub, mgr.

Učebný zdroj ponúka sériu pracovných listov pre na primárnom stupni vzdelávania. Pracovné listy sú zamerané na dopravnú výchovu, ktorá je povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov základných škôl. Úlohou pracovných listov je postupne pripraviť žiakov na samostatný pohyb v cestnej premávke ako cyklistov.

Autorka prezentuje v učebnom zdroji 4 pracovné listy zamerané na nácvik písania veľkého a malého d. Obsahujú motivačné básničky, obrázky a predlohové písmená. Okrem pracovných listov učebný zdroj obsahuje  informácie o požiadavkách na písmo žiaka, odporúčania pre tvorbu a využitie pracovných listov pri nácviku písania písmen v 1. ročníku a námety na ďalšie úlohy k prezentovaným pracovným listom. 

Učebný zdroj tvorí súbor 12 pracovných listov na precvičovanie písania A,E,I, O, U, Y, M, L, V, T, P, J. V úvode autorka ponúka stručné informácie o písme, psychofyziologických základoch písanej reči, metódach písania a využívaní pracovných listov pri nácviku písania jednotlivývh písmen. Každý z ponúkaných pracovných listov obsahuje motivačnú básničku a obrázok, vzorové písmená a riadky na nácvik písania písmena pre žiakov.

Autori: 

Adámiová Terézia, Mgr.

Autorka ponúka návrh, ako pracovať v záujmovom útvare francúzskeho jazyka. Cieľovou skupinou je prvý stupeň ZŠ (druhý až štvrtý ročník). V učebnom zdroji spracovala vzory vyučovacích hodín s pracovnými listami a odkazmi na internetové stránky, kde možno nájsť desiatky námetov na prácu. Ukážky hodín sú postavené na využívaní interaktívnej tabule a internetu, ale nechýba ani písanie či aktívna práca žiakov. Podmienkou používania materiálu je do veľkej miery interaktívna tabuľa, kde žiaci môžu po inštrukcii učiteľa pracovať aj samostatne.

Publikácia je určená pre učiteľov, ktorí učia predmet prírodoveda v treťom ročníku základnej školy. Obsahuje súbor pracovných listov na tému:  Včela; Pes a mačka;   Králik; Kura, hus, holub;  Kútik živej prírody;  Ročné obdobia;  Ako plynie rok; Poznáme hodiny;  Čo mi vravia ručičky. Úlohy sú zamerané na upevňovanie učiva.

Autori: 

Aghová Timea, PeadDr.

Publikácia je určená pre školy s VJM. Obsahuje pracovné listy zamerané na základné informácie o deliteľnosti –  dvomi, tromi, štyrmi, piatimi, desiatimi a následné úlohy na dané deliteľnosti.

Autori: 

Belková Ľubica, Mgr.

Učebný zdroj je určený pre primárne vzdelávanie. Zdroj sa skladá z učebných textov ktoré  sú zamerané na témy: Príčiny najčastejších nehôd u detí, Chodec – dieťa a jeho správanie sa v cestnej premávke, Dopravné značky v cestnej premávke a Korčuliari na kolieskových korčuliach.