etická výchova

Námety aktivít pre globálne vzdelávanie k aktívnemu občianstvu

Lektor: 
Mgr. Janka Strnisková
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Mediálna výchova v praxi

Lektor: 
PaedDr. Darina Bačová, PhD.
PaedDr. Mária Onušková
Forma podujatia: 
online (webinár...)

Formatívne hodnotenie ako prostriedok na podporu autoregulatívneho učenia

Lektor: 
Mgr. Dagmar Čtvrtníčková
Forma podujatia: 
online (webinár...)
Autori: 

Vraniaková Stanislava Mgr.

Učebný zdroj ponúka sériu učebných textov a pracovných listov pre žiakov základných škôl. Pracovné listy ponúkajú žiakom praktické príklady na tému komunikácia. Tieto pracovné listy ponúkajú možnosť pracovať s pravidlami a druhmi komunikácie so záverečným overením získaných poznatkov.

Autori: 

Hricová Tatiana, Mgr.

Učebný zdroj ponúka súbor pracovných listov zameraných na rozvoj osobnosti žiaka a mohol by sa využiť na hodinách etickej výchovy, ale aj na triednických hodinách. Hravou formou autorka prezentuje úlohy obsahujúce problematiku spoznávania vlastnej osobnosti, rozvoj komunikácie a emócií. Pracovné listy sú doplnené vhodným obrazovým materiálom.

Učebný zdroj je určený pre primárne vzdelávanie. V zdroji sa nachádza súbor pracovných listov na precvičenie zmyslov a orientácie v priestore.

Autori: 

PaedDr. Lenártová Zuzana

Učebný zdroj je vhodný na multikultúru a etickú výchovu. V zdroji sa nachádza súbor pracovných listov, ktoré pomôžu učiteľom pri výchovo-vzdelávacom procese. Zdroj je zameraný na históriu Rómov a ľudské práva. 

Autori: 

PaedDr. Lenártová Zuzana

Učebný zdroj ponúka sériu pracovných listov pre základné školy so žiakmi z marginalizovaných rómskych komunít. Cieľom učebného zdroja, je ponúknuť výchovno-vzdelávaciu pomôcku, ktorá pomôže pri výučbe problematiky zameranej na ľudské práva.

„Podvody a korupcia v súvislosti s ochranou finančných záujmov EÚ“

Lektor: 
plk. JUDr. Ing. Peter Kovařík
JUDr. Ján Hrivnák
Ing. Tatiana Prievalská Bartošová
plk. JUDr. Attila Zajonc
Mgr. Ivan Podmanický, PhD.
Forma podujatia: 
prezenčne

Nosnými témami aktivity, ktorú možno realizovať aj ako samostatnú vyučovaciu hodinu (napr. občiansku výchovu, slovenský jazyk, triednickú hodinu) v kontexte vzdelávania s globálnou dimenziou, sú globálne občianstvo, vzájomná závislosť, zodpovednosť, zmena, ľudské práva, osobná a občianska angažovanosť. Žiaci sa učia využívať svoj osobný potenciál pri uskutočňovaní zmien ako jednotlivci na lokálnej i globálnej úrovni, rozvíjať sebaúctu a schopnosť sebauplatnenia, uplatňujú kritické myslenie, spoločne riešia problém.

Krátka metodická inšpirácia je zameraná na metodické spracovanie tých skupinových aktivít, ktoré sú primárne orientované na formovanie kompetencie Porozumenie a orientovanie sa v zabezpečení životných potrieb jednotlivca a rodiny. Uvedená kompetencia je v Národnom štandarde finančnej gramotnosti verzia 1.2 zadelená do úrovne 1, čo predstavuje žiakov/deti na vzdelávacom stupni ISCED 1. V metodickej inšpirácii prezentujeme niekoľko aktivít, ktoré sú vhodné na rozvíjanie finančnej gramotnosti detí v ŠKD s cieľom formovať najmä uvedenú kompetenciu. Opísané aktivity je možné s rovnakým cieľom aplikovať i priamo v edukačnom procese na primárnom stupni vzdelávania vo 4. ročníku.

Exkurzia je určená žiakom základnej školy v rámci vyučovacích predmetov vlastiveda, občianska náuka, dejepis a prierezovej témy regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra.

Rok 2019 vyhlásila vláda SR za Rok M. R. Štefánika.

M. R. Štefánik – vedec, politik, diplomat... – oboznámenie sa s touto osobnosťou aj formou exkurzie.

Prečo by mali mať všetky deti právo vyjadriť to, čo si myslia?
Rozumiem tomu, že všetky deti majú právo vyjadriť svoj názor bez strachu alebo vyhrážania, alebo poškodenia.
• Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť, Človek a hodnoty
• Vek: 9 – 11 rokov
• Vzdelávacie výsledky/ciele:
- vyjadriť vlastnými slovami, že všetky deti majú rovnaké právo vyjadriť svoj názor a byť vypočuté,
- vypočuť si názory všetkých spolužiakov v diskusii,
- sformulovať význam rešpektovania práv a povinností.
• Metódy: riadená diskusia, formulácia pravidiel – tréning komunikácie

Cieľom učebného zdroja k akreditovanému programu je aktualizovať a prehĺbiť profesijné kompetencie učiteľov spoločenskovedných predmetov v oblasti využívania edukačných médií vo vyučovacom procese na rozvíjanie kreatívnosti a osobnosti žiakov. Autorky okrem teoretických poznatkov o problematike uvádzajú praktické aktivity na rozvíjanie zručností práce s médiami.

Učebný zdroj vytvorený k akreditovanému programu má za cieľ podporiť a rozvíjať uvedomelé konanie spotrebiteľov, aby predchádzali unáhleným rozhodnutiam, ktoré ponúkajú špeciálne školení marketingoví odborníci. Spotrebiteľ by mal poznať marketingové triky a praktiky, byť schopný odolávať trikom marketingového a psychologického charakteru, a tak chrániť svoje spotrebiteľské práva.

Učebný zdroj mapuje nielen teoretické poznatky, ale prináša aj množstvo praktických námetov, ktoré sú určené účastníkom vzdelávania, ale aj ostatným pedagógom, ktorí si chcú aktualizovať a rozšíriť kompetencie zamerané na čitateľskú gramotnosť. Obsahovo sa zameriava na ukážky metodických postup pri práci s textom – výber textov a ich didaktické využitie v školskej praxi.

Autori: 

G. Herényivá, I. Martinčeková

Učebný zdroj k vzdelávaciemu programu Rozvoj komunikačných zručností pre výchovu, poradenstvo a prevenciu prináša podrobné rozpracovanie problematiky sociálnej komunikácie a konkrétny návod ako komunikovať a aký spôsob správania sa uplatňovať k rôznym problémovým typom ľudí. V učebnom zdroji autorky skĺbili teoretické vedomosti s bohatými praktickými skúsenosťami vo výchovnej, poradenskej i prevenčnej činnosti.

Učebný zdroj je študijným materiálom pre účastníkov akreditovaného vzdelávacieho programu Sakrálne stavby na Slovensku a ich využitie vo vyučovaní, ktorí sa rozhodli implementovať poznatky o sakrálnych stavbách na Slovensku do edukačného procesu prvýkrát, ale aj pre učiteľov, ktorí prichádzajú na vzdelávanie s cieľom rozšíriť si profesijné kompetencie súvisiace s využitím témy v edukačnom procese.

Cieľom učebného zdroja k vzdelávaciemu programu Ľudské práva a ich zážitková implementácia na 1.stupni základnej školy je usmerňovať výchovu a vzdelávanie k ľudským právam tak, aby si žiaci prostredníctvom interaktívneho a zážitkového učenia rozvíjali sociálne zručnosti, formovali svoje postoje a hodnotovú orientáciu. Praktické ukážky a konkrétne aktivity  môžu byť pre učiteľov motiváciou aj pomôckou pri implementácii problematiky ľudských práv do edukačného procesu.

Autori: 

J. Verbovská, A. Molčanová

Je dôležité, aby mladí ľudia – žiaci základných a stredných škôl – získali kvalitné a plnohodnotné informácie z oblasti partnerských a manželských vzťahov i z výchovy k rodičovstvu skôr, ako sa stretnú s konkrétnymi životnými, spoločenskými i partnerskými situáciami. Učebný zdroj prepája teoretický koncept s praktickými aktivitami, ktoré vhodným pedagogickým vedením ponúknu mladým sebaskúsenosť s cieľom zamyslenia sa a osobného rastu.

Cieľom učebného zdroja je poskytnúť podnety na zdokonaľovanie zručnosti v rozvíjaní morálneho vedomia žiakov v škole prostredníctvom riešenia morálnych dilem a ďalších inovačných edukačných stratégií a metód. Poskytuje len základné teoretické východiská, ktoré sú potrebné na vlastné tvorivé a primerané spracovanie. Zároveň obsahuje podnetné myšlienky na dôslednú osobnú i spoločenskú reflexiu, zamyslenie, premýšľanie, kritické posúdenie i hlbšie uvažovanie v širších súvislostiach v rôznych formách zážitkového participatívneho učenia sa.

Učebný zdroj prezentuje možnosti rozvíjania občianskej kompetencie v konkrétnej edukačnej praxi – u pedagogických zamestnancov a následne prostredníctvom pedagogických zamestnancov aj u žiakov základných a stredných škôl. Sú v ňom deklarované konkrétne metódy a formy práce týkajúce sa schopnosti účinne komunikovať na tému demokratického občianstva. Zároveň ponúka možnosti aplikácie inovačných metód v oblasti výchovy k demokratickému občianstvu.

Druhá časť učebného textu k vzdelávaciemu programu Výchova k manželstvu a rodičovstvu a etike intímnych vzťahov je zameraná na didaktické základy. Priamo nadväzuje na prvú časť obsahujúcu základné teoretické východiská potrebné na vlastné tvorivé a primerané spracovanie vymedzených tém obsahového zamerania vzdelávacieho programu.

Autori: 

D, Ďurajková,M. Nogová

Metodika tvorby didaktických testov v spoločenskovedných predmetoch je obsahom aktualizačného vzdelávacieho programu s názvom Tvorba testov a možnosti ich využitia v spoločenskovedných predmetoch, ktorý ponúka učiteľom možnosť aktualizovať profesijné zručnosti v oblasti evalvácie a objektívneho hodnotenia výkonov žiakov. V učebnom zdroji sa autorky pokúsili zhrnúť základné pojmy a kategórie teórie testovania v súvislosti s predmetmi vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť a Človek a hodnoty.

Autori: 

J. Almášiová

Učebný zdroj k vzdelávaciemu programu Etika podnikania je určený nielen učiteľom etickej výchovy, občianskej náuky, ekonomických predmetov na stredných odborných školách, ale aj majstrom odborného výcviku. Obsahom učebného zdroja sú teoretické poznatky, ktoré vychádzajú z cieľov výchovy k etickému podnikaniu a praktické ukážky –aktivity (hry) obsiahnuté v študijnom materiáli sú koncipované tak, aby ich mohli učitelia a majstri odborného výcviku zaraďovať do výchovno-vzdelávacieho procesu.

Vzdelávací program Výchova k manželstvu a rodičovstvu a etike intímnych vzťahov a k nemu vytvorený učebný zdroj poukazujú na nevyhnutnosť posilňovať metódy výchovy, osvojovať si používanie efektívnych edukačných stratégií, viac pozornosti venovať emóciám, prežívaniu, rozvíjaniu hodnotových systémov, motivácie, emocionálnej i sociálnej inteligencie detí a mládeže, rozvíjaniu pozitívnych čŕt, funkcií, vlastností osobnosti, ako i postojov a kritického myslenia aj v oblasti ľudskej sexuality ako neoddeliteľnej súčasti rozvoja osobnosti v celej jej štruktúre.

Autori: 

D. Belušková,T. Baginová

Cieľom učebného zdroja Prevencia kriminality je poukázať na kriminalitu mládeže a na preventívne pôsobenie štátu, vzdelávacích a kultúrnych zariadení, ako aj rodiny. Venuje sa aj problematike agresívneho spávania a šikanovania a opisuje problematiku obchodovania s ľuďmi a význam prevencie v tejto oblasti na stredných a základných školách.

Autori: 

A. Makišová

Učebný zdroj Dramatická výchova v školách od Mgr. Andrey Makišovej je určený predovšetkým účastníkom akreditovaného programu s rovnakým názvom.
V učebnom zdroji sa autorka zameriava predovšetkým na objasnenie cieľov, úloh, foriem a metód dramatickej výchovy a na jej vzájomné a kooperujúce vzťahy s etickou, estetickou a umeleckou výchovou.

Autori: 

PhDr. Alena Kopányiová, PhD., PhDr. Eva Smiková, PhD.

Každý deň sa stretávame s tým, že má niekto odlišný názor, postoj, vyznáva iné hodnoty, je nám menej sympatický, bráni nám dosiahnuť to, čo chceme. Riešenie konfliktov je preto súčasťou fungovania každého človeka v sociálnom svete – či sa dohadujeme s vlastnými deťmi o tom, ako môžu byť dlho pri počítači, kedy sa môžu vrátiť večer domov, s kolegami o termíne školského výletu, či s predavačkou o reklamácii nekvalitného výrobku, s priateľmi zas o rozdielnych názoroch na divadelné predstavenie atď. (Bednařík, 2001)