Krátka metodická inšpirácia - Sloboda prejavu

Krátka metodická inšpirácia - Sloboda prejavu

METODICKÁ INŠPIRÁCIA
Učebná činnosť/didaktická hra/aktivita…
11. – 17. 2. 2019

Názov: SLOBODA PREJAVU (pravidlá)

Prečo by mali mať všetky deti právo vyjadriť to, čo si myslia?
Rozumiem tomu, že všetky deti majú právo vyjadriť svoj názor bez strachu alebo vyhrážania, alebo poškodenia.

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť, Človek a hodnoty
Vek: 9 – 11 rokov
Vzdelávacie výsledky/ciele:
- vyjadriť vlastnými slovami, že všetky deti majú rovnaké právo vyjadriť svoj názor a byť vypočuté,
- vypočuť si názory všetkých spolužiakov v diskusii,
- sformulovať význam rešpektovania práv a povinností.
• Metódy: riadená diskusia, formulácia pravidiel – tréning komunikácie