Finančné vzdelávanie detí v ŠKD

Finančné vzdelávanie detí v ŠKD

 

 

KRÁTKA METODICKÁ INŠPIRÁCIA

Učebná činnosť/didaktická hra/aktivita...

28. 5. – 3. 6. 2019

Názov: Finančné vzdelávanie detí v ŠKD

              Životné potreby

Cieľová skupina: 4. ročník (ŠKD)

Tematická oblasť výchovy: spoločensko-vedná oblasť

Kľúčové kompetencie:

  • Porozumenie a orientovanie sa v zabezpečení životných potrieb jednotlivca a rodiny
  • Spoločenské a občianske kompetencie
  • Komunikácia v materinskom jazyku
  • Kultúrne povedomie a vyjadrovanie

Ciele vzdelávacích aktivít:

  • Pomenovať osobné, rodinné a spoločenské potreby
  • Charakterizovať životné potreby na základe svojich skúseností
  • Identifikovať vybrané životné potreby na základe ich charakteristiky
  • Zoradiť osobné želania/potreby podľa ich dôležitosti
  • Zdôvodniť hierarchické usporiadanie osobných želaní/potrieb

Prostredie: ŠKD

Forma: skupinová práca (skupiny po 4 deti))

Trvanie: 90 minút

 

Anotácia:

Krátka metodická inšpirácia je zameraná na metodické spracovanie tých skupinových aktivít, ktoré sú primárne orientované na formovanie kompetencie Porozumenie a orientovanie sa v zabezpečení životných potrieb jednotlivca a rodiny. Uvedená kompetencia je v Národnom štandarde finančnej gramotnosti verzia 1.2 zadelená do úrovne 1, čo predstavuje žiakov/deti na vzdelávacom stupni ISCED 1. V metodickej inšpirácii prezentujeme niekoľko aktivít, ktoré sú vhodné na rozvíjanie finančnej gramotnosti detí v ŠKD s cieľom formovať najmä uvedenú kompetenciu. Opísané aktivity je možné s rovnakým cieľom aplikovať i priamo v edukačnom procese na primárnom stupni vzdelávania vo 4. ročníku.

Potrebný materiál:

pexeso, kancelárske papiere (A4, A3), výkresy (A2, A3), fixky, pastelky, zoznamy vybraných životných potrieb do skupín, pyramída (znázornená na výkrese A2), súbory kartičiek (pixwords), súbory kartičiek (príslovia a porekadlá)

Opis postupu realizácie:

Rozdelenie detí do skupín

Na náhodné rozdelenie detí do skupín vychovávateľ použije súbory kartičiek (pexeso). Prezentované súbory sú pripravené tak, aby vychovávateľ vytvoril 4 skupiny po 4 deti. Kritérium rozdelenia do skupín: identický obrázok, ktorý pomenúva vybranú životnú potrebu. Kritériom rozdelenia detí do štvoríc je podobné významové zameranie životných potrieb tak, ako je to naznačené na obrázkoch nižšie.

 

voda

 

Súvisiaci obrázok

potrava

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt food need clipart

 

zamestnanie

 

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt murár kreslené

vzdelávanie

 

Súvisiaci obrázok

pitný režim

Súvisiaci obrázok

desiata

 

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt food need clipart

 

murár

 

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt murár kreslené

domáce úlohy

 

Súvisiaci obrázok

 

rodina

 

Súvisiaci obrázok

priateľstvo

 

záľuby

 

Súvisiaci obrázok

zábava

 

Súvisiaci obrázok

láska

 

Súvisiaci obrázok

kamarát

 

 

šport

 

Súvisiaci obrázok

detské ihrisko

 

Súvisiaci obrázok

 

Skupinová aktivita č. 1 – Brainstorming

Deti v skupinách zapisujú v dohodnutom časovom limite na kancelársky papier (A3) pojmy, ktoré súvisia so slovným spojením – životné potreby.

 

Skupinová aktivita č. 2 – Buzz groups

Po ukončení aktivity č. 1 sa štvorice spoja na základe vlastnej voľby do dvoch skupín po 8 detí a vyselektujú zo zapísaných pojmov tie, ktoré sú významovo identické v oboch skupinách. Následne sa spoja i tieto skupiny detí do jedného spoločného celku, pričom hovorcovia oboch skupín vyselektujú tie pojmy, ktoré boli významovo rovnaké vo všetkých skupinách. Vychovávateľ zapíše na kancelársky papier (A3) tie pojmy (pojem), ktoré mali všetky skupiny detí spoločné, pričom každá skupina interpretuje dôvod ich zaradenia do systému interpretovaných pojmov v aktivite č. 1.

 

Skupinová aktivita č. 3 – Pyramída potrieb

Vychovávateľ rozdá do skupín rovnaké zoznamy vybraných životných potrieb: spánok, zamestnanie, zdravie, láska, potrava, priateľstvo, úspech, rodina. Deti po vzájomnej dohode priraďujú v skupinách spoločne body od 1 po 8 jednotlivým potrebám podľa ich dôležitosti (1 bod najmenšia dôležitosť – 8 bodov najväčšia dôležitosť). Následne vychovávateľ po interpretáciách skupinových výsledkov vyhodnotí a zapíše celkové riešenia do pripravenej pyramídy potrieb na výkrese (A2), pričom deti spoločne diskutujú, zdôvodňujú hierarchické zaradenie jednotlivých životných potrieb do pyramídy a vyjadrujú sa k zisteniam.

 

                                                                 

 

Skupinová aktivita č. 4 – Harmonika

Po zapísaní výsledkov do pyramídy vychovávateľ pridelí každej skupine jeden pojem, pričom vyberá tie štyri pojmy, ktoré nadobudli najvyššie číselné hodnoty (každá skupina pozná iba svoj pridelený pojem). Deti zapisujú v skupine jednotlivo na kancelársky papier (A4) dokončenia začatých viet na základe vlastného úsudku, napr. Zdravie je, keď ..., Priateľstvo je, keď ... a pod. (závisí od pridelených pojmov – potrieb). Po zapísaní vlastného názoru každé dieťa v skupine preloží papier do tvaru harmoniky tak, aby ho ďalší člen skupiny nevidel, čím sa zamedzí kopírovaniu názorov detí v skupine.

Po dokončení vychovávateľ pozbiera papiere z každej skupiny, prečíta jednotlivé názory nahlas pred všetkými deťmi, ktoré budú hádať, aký pojem bol jednotlivým skupinám priradený.

 

Skupinová aktivita č. 5 – Pixwords a tajnička

Vychovávateľ rozdá do skupín rovnaké súbory štyroch kartičiek (pixwords):

 

        

 

Deti v skupinách v dohodnutom časovom limite vytvoria čo najviac slov k všetkým obrázkom. Kritérium tvorby slov: slová obsahujú iba písmená pod obrázkom (pričom písmená sa môžu opakovať) a obsahovo, príp. významovo súvisia s obrázkom nad nimi. Po uplynutí časového limitu jednotlivé skupiny prezentujú svoje produkty a zdôvodňujú súvislosť vyprodukovaných slov s jednotlivými obrázkami.

 

Aktivita pokračuje vyriešením tajničky súvisiacej s jednotlivými obrázkami:

 

                                                

Do tajničky deti zapíšu riešenia, ktoré predstavujú vybrané životné potreby: spánok, jedlo, oblečenie, teplo a riešenia si spoločne vyhodnotia.

 

Skupinová aktivita č. 6 – Príslovia a porekadlá

Vychovávateľ rozdá skupinám detí rovnaké súbory štyroch kartičiek (2 príslovia, porekadlá). Príslovia a porekadlá sú zapísané formou textu (na 2 kartičkách) a tiež formou grafického znázornenia (na 2 kartičkách):

 

 

 

Soľ je nad zlato.

 

 

 

Kde nechodí slnko, tam chodí lekár.

 

 

Úlohou detí je vytvoriť správne dvojice – priradiť text ku grafickému znázorneniu a pomenovať tú životnú potrebu, o ktorej vypovedá.

 

Autor/Zdroj:

PaedDr. Monika Gregušová, učiteľka pre kontinuálne vzdelávanie, detašované pracovisko MPC Žilina

 

Zdroje:

Národný štandard finančnej gramotnosti verzia 1.2. Dostupné z: https://www.minedu.sk/data/att/11359.pdf

HRUBÁ, I., 2019. Implementácia NŠFG do výchovno-vzdelávacieho procesu v základnej škole Záverečná prezentácia k aktualizačnému vzdelávaciemu programu: Rozvíjanie finančnej gramotnosti na základných a stredných školách. Žilina: DP MPC. Vzdelávacia skupina: ZAA03_1486_2015_PKR_MPC.

REITEROVÁ, M. – KOSÁROVÁ, Z., 2012. Finančná gramotnosť pre 4. ročník základných škôl. Bratislava: Príroda. ISBN 978-80-07-02071-9.

REITEROVÁ, M., 2014. Finančná gramotnosť pre 2. stupeň základných škôl. Bratislava: Príroda. ISBN 978-80-07-02400-7.

SITNÁ, D., 2009. Metody aktivního vyučování: spolupráce žáků ve skupinách. Praha: Portál. ISBN 978-80-7367-246-1.

SÝKOROVÁ, B., 2019. Implementácia NŠFG do výchovno-vzdelávacieho procesu v základnej škole Záverečná prezentácia k aktualizačnému vzdelávaciemu programu: Rozvíjanie finančnej gramotnosti na základných a stredných školách. Žilina: DP MPC. Vzdelávacia skupina: ZAA03_1486_2015_PKR_MPC.

VEREŠOVÁ, J., 2015. Aktivity v jednotlivých oblastiach výchovy vo voľnom čase. Bratislava: Metodicko-pedagogické centrum v Bratislave. Dostupné z: https://mpc-edu.sk/sites/default/files/publikacie/j_veresova__aktivity_v_jednotlivych_oblastich_vych_vo_voln_case.pdf