Nie slová, ale skutky!

Nie slová, ale skutky!

mpc kmi

 

 
 
 
 
 
 
 
 
KRÁTKA METODICKÁ INŠPIRÁCIA
Učebná činnosť/didaktická hra/aktivita…

 

Názov: Nie slová, ale skutky!

              

Cieľová skupina: 12+

Vzdelávacie oblasti: človek a spoločnosť, človek a hodnoty, jazyk a komunikácia

Kľúčové kompetencie:

1. občianske kompetencie

2. osobnostné a sociálne kompetencie

3. komunikačné kompetencie

 

Ciele:

Kognitívny:

 • charakterizovať aktívneho globálneho občana,
 • navrhnúť možnosti pozitívnej zmeny.

Afektívny:

 • dodržiavať pravidlá efektívnej skupinovej práce,
 • dohodnúť sa na výbere najlepších návrhov pozitívnej zmeny.

Psychomotorický: 

 • umiestniť návrhy zmien do diagramu podľa určených oblastí.

Prostredie, forma:

škola, aktivita, vyučovacia hodina

Metódy a formy:

stratégia EUR, práca vo dvojiciach, kooperatívne vyučovanie, brainstorming, rotujúci prehľad, diskusia, triedenie

Odporúčaný počet: cca 24 žiakov

Trvanie: 45 minút

 

Anotácia/Úvod/Edukačný kontext aktivity:

Nosnými témami aktivity, ktorú možno realizovať aj ako samostatnú vyučovaciu hodinu (napr. občiansku výchovu, slovenský jazyk, triednickú hodinu) v kontexte vzdelávania s globálnou dimenziou, sú globálne občianstvo, vzájomná závislosť, zodpovednosť, zmena, ľudské práva, osobná a občianska angažovanosť. Žiaci sa učia využívať svoj osobný potenciál pri uskutočňovaní zmien ako jednotlivci na lokálnej i globálnej úrovni, rozvíjať sebaúctu a schopnosť sebauplatnenia, uplatňujú kritické myslenie, spoločne riešia problém.

Potrebný materiál: flipcharty, fixky, samolepiace papieriky, súbory kariet s rolami, diagram, citáty na tému globálne občianstvo.

Metodický postup:

 1. Evokácia (10 min.)

Žiakov vo dvojiciach vyzveme, aby si spomenuli na niekoho, kto pozitívne ovplyvnil ich životy alebo životy iných ľudí (príbuzný, rodič, známa osobnosť, postava z literatúry...), a porozprávali o ňom svojmu spolužiakovi. Ak sa niektorému žiakovi zdá spolužiakov príbeh zaujímavý, zapíše ho v krátkosti na flipchart (o koho ide, čo dokázal zmeniť k lepšiemu).

 1. Uvedomenie (25 min.)
 • Brainstorming, hranie rolí (10 min.)

Rozdelíme žiakov do štvorčlenných skupín a vyzveme ich, aby si vybrali jednu z určených rolí – zapisovateľ, hovorca, moderátor, časomerač (príloha A). Každý tím dostane súbor kariet s opisom jednotlivých úloh, ktoré zároveň prečítame aj nahlas. Členovia skupiny počas tímovej práce vystupujú vo svojej role. Zapisovateľ zaznamenáva na flipchartový papier nápady skupiny ako odpovede na tri otázky, úlohy:

 1. Čo podľa vás znamená byť globálnym občanom?
 2. Aké otázky a problémy spájate s globálnym občianstvom?
 3. Navrhnite, ako by ste premenili slová na činy.

Úlohou moderátora je dohliadnuť na to, aby tím vzájomne spolupracoval, problém vyriešil a aby sa do spoločných návrhov dostali tie najlepšie nápady. Ak vznikne konflikt, hľadá cestu k dohode. Časomerač dohliada, aby skupina vyriešila úlohu v stanovenom čase, dozerá na časový manažment. Po stanovenom limite hovorcovia skupín prezentujú nápady a myšlienky svojho tímu.

 • Diagram Čo môžem zmeniť ja? Rotujúci prehľad (15 min.)

Jednotlivé tímy spoločne vyplnia pripravené diagramy (príloha B). Do sústredných oválov vpisujú nápady, čo môžu zmeniť v daných oblastiach – na sebe, vo svojom okolí, vo svojej krajine, vo svete. Hotové diagramy s návrhmi konkrétnych spôsobov „ako môžeme zmeniť slová na skutky“ necháme kolovať vo všetkých skupinách. Tímy porovnávajú návrhy ostatných skupín s vlastnými nápadmi a na svoje diagramy môžu pripísať aj tie, ktoré ich oslovili. Napokon každá skupina vyberie päť najlepších návrhov zmien, ktoré môžu pozitívne ovplyvniť ich samotných, ich okolie, krajinu, svet. Vybrané myšlienky napíšu na samolepiace papieriky a postupne ich pripevňujú na ústredný diagram umiestnený na tabuli, pričom ich výber a význam pre pozitívnu zmenu zdôvodňujú.

 1. Reflexia (10 min.)
 • Diskusia
 1. Úspešnosť tímovej práce, hranie rolí

Námety na otázky do diskusie: Ako sa vám darilo plniť pridelené úlohy? Čo vám robilo problémy pri práci skupiny? Ako vám pomohlo rozdelenie úloh pri efektívnej práci skupiny?

 1. Ako môžeme meniť slová na skutky?

Námety na otázky do diskusie: Ktoré návrhy na zmenu sa vám najviac páčili? Čo si teraz myslíte o vašom pozitívnom vplyve na zmeny seba, okolia, krajiny, sveta? Ako môžu naše činy ako jednotlivcov ovplyvniť svet ako celok?

 • Citáty na tému globálne občianstvo

V závere reflexie si prečítame citáty o globálnom občianstve (príloha C) a spoločne sa pokúsime o ich preformulovanie.

 

Poznámky pre pedagogického zamestnanca: Tému globálneho občianstva je vhodné zaradiť do výučby po prebratí niektorých tém globálneho vzdelávania a výchovy, napr. vzájomnej závislosti, nerovnosti, chudoby. Predpokladáme, že žiaci majú základné informácie o lokálnych a globálnych súvislostiach svetových problémov.

Možné pokračovanie, následné aktivity: Spoločný ústredný diagram je vhodné umiestniť v triede a následne ho využiť na ďalších aktivitách, resp. vyučovacích hodinách na tému globálneho občianstva, príčin a možného riešenia lokálnych i globálnych problémov, trvalo udržateľného vývoja.

Autor/Zdroj:

Mgr. Eva Suchožová, učiteľka profesijného rozvoja, regionálne pracovisko MPC Prešov (ROCEPO)

 

Ďalšie zdroje:

Modifikované podľa publikácie Přehoď výhybku, nedívej se na svět černobíle! Projekt Globální výchovou za spravedlivější svět, SEVER – stredisko ekologickej výchovy

 

Prílohy na stiahnutie:

Príloha A – Zapisovateľ, hovorca, moderátor, časomerač – hranie rolí

Príloha B – Diagram Čo môžem zmeniť ja?

Príloha C – Citáty na tému globálne občianstvo