Po stopách M. R. Štefánika

Po stopách M. R. Štefánika

 

 

KRÁTKA METODICKÁ INŠPIRÁCIA

Po stopách M. R. Štefánika

30. 4. – 6. 5. 2019

Názov: Po stopách M. R. Štefánika

Cieľová skupina:

ISCED 1 – vlastiveda (primárne vzdelávanie)

ISDED 2 – občianska náuka, dejepis, etická výchova (nižšie stredné vzdelávanie)

Vzdelávacia oblasť/prierezová téma:

človek a spoločnosť, človek a hodnoty/regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra

Kľúčové kompetencie:

Komunikácia v materinskom jazyku

Spoločenské a občianske kompetencie

Kultúrne povedomie a vyjadrovanie

 

Ciele:

 • identifikovať osobnosť M. R. Štefánika,
 • vysvetliť aktívne občianstvo a osobnú angažovanosť M. R. Štefánika,
 • vysvetliť príčiny, priebeh a dôsledky historických udalostí,
 • vymenovať príklady pozitívnych vzorov z dejín,
 • identifikovať kultúrne dedičstvo našich predkov,
 • vyjadriť vlastné názory a postoje na odkaz M. R. Štefánika v historickom kontexte,
 • prezentovať logické a tvorivé myslenie pomocou problémových úloh,
 • riešiť úlohy individuálne aj v skupine a vzájomne kooperovať, akceptovať názory iných.

Prostredie:

múzeum, pamätník

Forma a počty:

exkurzia, školská trieda

Trvanie

poldeň, deň

 

Anotácia / Úvod / Edukačný kontext aktivity:

Exkurzia je určená žiakom základnej školy v rámci vyučovacích predmetov vlastiveda, občianska náuka, dejepis a prierezovej témy regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra.

Rok 2019 vyhlásila vláda SR za Rok M. R. Štefánika.

M. R. Štefánik – vedec, politik, diplomat... – oboznámenie sa s touto osobnosťou aj formou exkurzie.

Potrebný materiál:

V rámci exkurzie: pracovné listy.

V rámci realizácie ostatných aktivít použijeme materiál podľa charakteru aktivity.

Opis postupu realizácie:

 

Exkurzia prebieha v troch fázach:

 1. Prípravná fáza – organizačné zabezpečenie exkurzie
 • príprava učiteľa (poznať objekt, v prípade väčšej vzdialenosti ho vopred preskúmať – internet, cestovné kancelárie, turistické centrá),
 • príprava žiakov (cieľ, obsah, časový harmonogram, určenie konkrétnych úloh, ktoré majú v priebehu exkurzie sledovať, vysvetlenie odborných a neznámych slov, slovných spojení, ktoré sa pri plnení úloh môžu vyskytnúť, dodržiavanie bezpečnostných predpisov).

 

 1. Realizačná fáza – počas cesty na exkurziu učiteľ pripomenie žiakom ciele exkurzie, úlohy (ak je potrebné, rozdá im pripravené materiály), oboznámi ich s postupom a časovým rozvrhom. Učiteľ sleduje svojich žiakov aj počas sprievodu a výkladu oficiálneho sprievodcu. V prípade nejasností učiteľ aktívne a slušne vstúpi do výkladu sprievodcu a kladie zvedavé otázky.

 

Ešte pred ukončením exkurzie (cestou späť) učiteľ stručne zhodnotí exkurziu z odborného hľadiska (uvedie prínos pre žiakov).

 

 1. Hodnotiaca fáza – je realizovaná po exkurzii. Učiteľ vytvorí priestor na diskusiu o zrealizovanej exkurzii, v rámci nej overuje aj splnenie stanovených cieľov a zhodnotí správanie žiakov počas exkurzie. V prípade písomných pracovných listov ich učiteľ vyhodnotí a žiakom poskytne spätnú väzbu.

 

Poznámky pre učiteľa:

Exkurzia je z hľadiska prípravy pre učiteľa náročná, ale zážitkové učenie, ktoré si žiaci počas exkurzie osvojujú, v nich dlho rezonuje.

 

Možné pokračovanie, následné aktivity:

Na základe videného a počutého priamo na miestach exkurzie môžeme pre žiakov pripraviť ďalšie následné aktivity, ktoré realizujeme už v školských priestoroch.

Autor / Zdroj:

PaedDr. Eva Frišová, učiteľka pre kontinuálne vzdelávanie, regionálne pracovisko MPC Bratislava, riaditeľka pracoviska

 

Ďalšie zdroje:

1. ČAPLOVIČ, M., FERENČAKOVÁ, B., STANOVÁ, M (editor), 2010. M. R. Štefánik v zrkadle prameňov a najnovších poznatkov historiografie. Bratislava: Vojenský historický ústav – Ministerstvo obrany SR v spolupráci s Historickým ústavom SAV a Slovenským archívom v Bratislave. ISBN 978-80-970434-0-7.

2. Slovenské národné múzeum v spolupráci s redakciou História a Digital Heritage Slovakia a s finančným prispením Ministerstva kultúry SR: Milan Rastislav Štefánik.

3. PETLÁK, E., 2004. Všeobecná didaktika. 2. vydanie. Bratislava: IRIS. ISBN 80-89018-64-5.

4. TUREK, I., 2010. Didaktika. 2. Prepracované a doplnené vydanie. Bratislava: Iura Edition. ISBN 978-80-8078-322-8.

Prílohy:

 

pre žiaka:                                                                              pre učiteľa:

1 Pracovný list č. 1 – Expozícia M. R. Štefánika                  5 Zaujímavosti o M. R. Štefánikovi

- použiť priamo v múzeu

2 Pracovný list č. 2 – Mohyla M. R. Štefánika                     6 Súbor ďalších aktivít

- použiť priamo pri pamätníku

3 Test M. R. Štefánik                                                             7 Spomienky na M. R. Štefánika

- použiť po skončení exkurzie na opakovanie

4 Doplňovačka Kto bol M. R. Štefánik?

- použiť po skončení exkurzie na opakovanie

 

 

Internetové zdroje k prílohám:

http://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/vlastiveda_pv_2014.pdf

http://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/dejepis_nsv_2014.pdf

http://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/obcianska-nauka_nsv_2014.pdf

http://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/eticka-vychova_nsv_2014.pdf

http://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/statny-vzdelavaci-program/regionalna_vychova.pdf

https://www.aktuality.sk/clanok/480017/5-fakty-ktore-ste-o-milanovi-rastislavovi-stefanikovi-nevedeli,

https://zurnal.pravda.sk/spolocnost/clanok/489476-milan-rastislav-stefanik-vlastenec-statotvorca

https://sk.wikiedia.org/wiki/Ko%C5%Aarisk%C3%A1

http://www.bradlo.sk/

https://www.turistika.cz/mista/evanjelicky-kostol-v-obci-kosariska

http://ozahori.sk/2018/07/21/stefanik-milan-rastislav-phdr-astrom-general-politik-jeden-zozakladatelovpr..... 

http://biografia.sk/milan-rastislav-stefanik/

1. Štefánik Neuveriteľný osud 2009 (pozn. autora: film vhodný pre učiteľa):

https://www.youtube.com/watch?v=WDraPmnLXJ4

2. Milan Rastislav Štefánik (životopisný profil) – (pozn. autora: film vhodný pre žiakov):

https://www.youtube.com/watch?v=mlv2vL8OFPU

3. Malý veľký muž – M. R. Štefánik (múzeum v Košariskách a mohyla M. R. Štefánika na Bradle):

https://www.youtube.com/watch?v=5LkDGcpE3RQ

M. R. Štefánik – portrét:

https://www.google.sk/search?q=m.r.%C5%A1tef%C3%A1nik&source=lnms&tbm=isch&am...

Spomienky na M. R. Štefánika:

1. Socha M. R. Štefánika na nábreží Dunaja (pri obchodnom centre Eurovea v Bratislave):

http://www.bratislavastory.com/sk/pamatnik-milana-rastislava-stefanika/

2. Pamätná tabuľa M. R. Štefánika v Partizánskom:

https://www.google.sk/search?q=pam%C3%A4tn%C3%A1+tabu%C4%BEa+%C5%A1tef%C3%A1nika+V+Partiz...

3. Mohyla M. R. Štefánika pri bratislavskom letisku neďaleko obce Ivanka pri Dunaji:

https://www.planetslovakia.sk/kultura/98-stefanikova-mohyla-bratislava

4. Najväčšie osobnosti slovenského národa – prvá medaila M. R. Štefánik:

https://www.narodnapokladnica.sk/len-v-narodnej-pokladnici/kolekcia-najvacsie-slovenske-osobnosti-110766

5. Odznak pripínací „M. R. Štefánik“:

http://www.numizmatici-trencin.sk/odznak-pripinaci-m-r-stefanik/

6. Bankovka s podobizňou M. R. Štefánika:

https://www.google.sk/search?q=bankovky+%C5%A1tef%C3%A1nika&tbm=isch&tbs=rimg:CW7-93N-MSvVIj...

7. Známka s podobizňou M. R. Štefánika:

https://colnect.com/sk/stamps/stamp/219418-MRStefanik-Personality-Slovensko