etická výchova

Učebný zdroj bol  vytvorený k akreditovanému vzdelávaciemu programu Využitie literárnych textov na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka so zameraním na etické aspekty literárneho diela a je študijným materiálom pre účastníkov daného vzdelávacieho programu, ale aj pre tých, ktorí nachádzajú hlbšie súvislosti medzi výučbou slovenského jazyka a literatúry a etickej výchovy; analyzuj&uacut

Autori: 

Mgr. Eva Líšková, Mgr. Renáta Matúšková

Obsahom učebného zdroja sú teoretické poznatky, ktoré vychádzajú z cieľov výchovy k prosociálnemu správaniu a výchovno-vzdelávacieho predmetu etická výchova, a námety na praktickú činnosť vychovávateľov, ktoré tvoria ukážky aktivít, ktoré vedú k osvojeniu prosociálneho správania. Aktivity (hry) obsiahnuté v študijnom materiáli sú koncipované tak, aby ich mohli vychovávatelia zaraďovať do svojej výchovnej činnosti. Sú spojené s pohybom a hrou, nevyžadujú veľkú časovú dotáciu.

Autori: 

Ďurajková, D. - Vargová, D.

Publikácia určená učiteľom občianskej náuky k vyučovaniu prierezovej témy Multikultúrna výchova a učiteľom etickej výchovy.

Rozšírenie poznatkov pedagogických zamestnancov o možnostiach využívania aktivizujúcich vyučovacích metód na rozvoj podnikateľských kompetencií, podporu podnikateľského myslenia a motiváciu žiakov k podnikaniu.

Vzdelávací program je zameraný na tvorbu úloh a realizáciu čitateľských stratégií na rozvoj čitateľskej gramotnos na základných a stredných školách

Program kontinuálneho vzdelávania rozvíja, udržiava a prehlbuje profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov potrebné na
efektívnu implementáciu digitálnej gramotnosti do edukačného procesu na základných a stredných
školách a rozvíja zručnosti a vedomosti pri rozvoji digitálnej kompetencie a gramotnosti, ktoré podporujú
vyššiu úroveň uvažovania a analýz.

Vzdelávací program je zameraný na využitie edukačných médií v školskej praxi spoločenskovedných predmetov

Zdokonalenie profesijných kompetencií potrebných pri vytváraní osobnej a národnej identity prostredníctvom poznania hodnotovej orientácie, jej vytvárania v dejinných zápasoch z rôznych kultúrnych pohľadov.