MRK I

Autori: 

Köryová Jana PaedDr.

Učebný zdroj ponúka sériu pracovných listov pre žiakov na primárnom stupni vzdelávania z marginalizovaných rómskych komunít. Úlohy v pracovných listoch sú tvorené z rozprávok o Guľkovi Bombuľkovi a ich cieľom je zdokonaliť technickú stránku čítania s porozumením, naučiť žiakov pracovať s textom a obohatiť slovnú zásobu.

Autori: 

Kavuľová Lenka, PaedDr.

Učebný zdroj je určený na precvičovanie a rozvoj slovnej zásoby zo SJL. V pracovných listoch žiaci riešia zadania formou doplňovania, prirovnávania, delenia viet, identifikácie samohlások, hľadania ukrytých slov, tvorby slov a viet, určovania opačného významu, práce s textom, precvičovania zraku. Učebný zdroj je doplnený obrázkovým materiálom.

Učebný zdroj  je určený pre primárne vzdelávanie. Zdroj vznikol so zavedením predmetu Výchova k zdraviu do školského kurikula.. V publikácii sa nachádza učebný materiál, ktorý má ambíciu nahradiť v súčasnosti absentujúce učebnice na témy : Správne vytváranie a využívanie denného režimu, Zdravý spôsob života a starostlivosť o zdravie s rešpektovaním prijatých zásad a noriem, Základné ľudské potreby a ich hierarchia, Zásady zdravého stravovania, Vitamíny, Biopotraviny, Pitný režim, Poznanie a pochopenie významu striedania psychickej a fyzickej práce s oddychom, spánkom, hrou, pobytom s kamará

Autori: 

Gánovská Erika Mgr.

Učebný zdroj ponúka sériu pracovných listov pre žiakov na primárnom stupni vzdelávania a metodický materiál pre učiteľa. Pracovné listy sú zamerané na názornosť pri osvojovaní a upevňovaní vedomosti a poznatkov a práca žiakov je motivovaná rozprávkou o Smelom zajkovi.

 

Autori: 

Gánovská Erika Mgr.

Učebný zdroj ponúka sériu pracovných listov pre žiakov na primárnom stupni vzdelávania a metodický materiál pre učiteľa. Pracovné listy sú zamerané na názornosť pri osvojovaní a upevňovaní vedomosti a poznatkov a práca žiakov je motivovaná rozprávkou o Smelom zajkovi.

Autori: 

Čubirková Jana,PaedDr.

Tretia časť učebného zdroja Opakujeme na testovanie 9 obsahuje 5 návrhov na testy, kde si žiaci môžu zopakovať učivo o slovných druhoch. Jednotlivé úlohy sú rôznorodé, autorka využila širokú škálu typových položiek na zistenie vedomostí žiakov.

Autori: 

Čubirková Jana,PaedDr.

Autorka vytvorila niekoľko učebných zdrojov zameraných na opakovanie učiva zo SJL ako prípravu na Testovanie 9. Cvičenia zo SJL 2 obsahuje množstvo úloh na precvičovanie neohybných slovných druhov typu vyber, identifikuj, podčiarkni, doplň, priraď, rozhodni a pod. Žiaci pracujú s textom, odpovedajú na otázky, vyberajú z možností, riešia osemsmerovky. V závere sa nachádza aj celkové opakovanie učiva o predložkách, príslovkách, spojkách, časticiach a citoslovciach v podobe testu.

Autori: 

Joklová Mária, Mgr.

Publikácia obsahuje súbor  pracovných listov, ktoré sú zamerané na získavanie informácií o prírodných a umelých spoločenstvách a ochrane životného prostredia, precvičovanie a upevňovanie vedomostí z daného predmetu s využitím medzi-predmetových vzťahov, hravou formou, schopnosť vystihnúť problém úlohy a riešiť problémy. Úlohy vychádzajú zo záujmu žiaka, jeho potrieb, možností, zvyšujú vnútornú motiváciu, podporujú zvedavosť, jeho fantáziu a predstavivosť.   Pracovné listy sú po obsahovej stránke zamerané na učivo 2., 3.a 4-ročníka ZŠ.

Autori: 

Joklová Mária, Mgr.

Publikácia obsahuje pracovné listy, z predmetu prírodoveda, na tému: Komunálny odpad, Vzduch, Zákonom chránené rastliny,  Flóra Slovenska,  Skupenstvá vody,  Suchozemské živočíchy a vodné živočíchy  Ochrana životného prostredia,  Životné prostredie Horniny a nerasty, Problémy životného prostredia,   Exotické živočíchy, Záverečné opakovanie. Úlohy pre žiakov začínajú  slovesom: zamysli sa, navrhni, doplň, porozmýšľaj, označ správnu odpoveď ai.

Učebný zdroj je určený pre primárne vzdelávanie. V zdroji sa nachádza súbor pracovných listov na precvičenie zmyslov a orientácie v priestore.

Učebný zdroj je určený pre primárne vzdelávanie. V zdroji sa nachádza súbor pracovných listov na precvičenie zmyslov a orientácie v priestore.

Autori: 

Červeňáková Alena, Mgr.

Tento učebný zdroj je súborom 18 pracovných listov pre učiteľov a žiakov vo voliteľnom predmete Zábavná angličtina, no môže poslúžiť aj na hodinách anglického jazyka na 1. stupni ZŠ. Pracovné listy  autorka prezentuje v jednoduchej, hravej a nenásilnej forme, aby ponúkla žiakom príležitosť zvládnuť prácu a tešiť sa zo svojho úspechu. Riešia úlohy typu vymaľuj, priraď, doplň, nakresli, doplň.

Učebný zdroj tvorí súbor pracovných listov navrhnutých autorkou na prácu v Čitateľsko-tvorivom záujmovom útvare. Obsahujú  námety na maľované čítanie, tvorivé čítanie a čítanie s porozumením. Hravou formou prostredníctvom obrázkov, vyfarbovania obrázkov, dramatizácie príbehu, spievania piesne, binga, osemsmerovky s tématikou jari žiaci získavajú pozitívny vzťah čítaniu.

Autori: 

Kecerová Krížová Silvia, Mgr.

Učebný zdroj je určený pre primárne vzdelávanie. Zdroj sa skladá z pracovných listov, ktoré prezentujú obrázky, maľovánky, viacsmerovky a doplňovačky. Pracovné listy sú zamerané na dopravné prostriedky, na prvú pomoc,   na jazdu byciklom, na semafór, na ochranu prírody, na chránené zvieratá a na jarné kvety.

Autori: 

Jacková Martina Mgr.

Piate pokračovanie Dromoro (Moja cestička) je venované témam rodiny, rodinných vzťahov, jesene, izbových rastlín, školy a ľudského tela. Do tejto časti autorka zakomponovala aj prácu žiakov v skupinách, ich vlastné pozorovanie a zaznamenávanie prírodných úkazov, objektov okolo školy a pod. počas spoločnej vychádzky i mimo školy, posilňovanie triedneho kolektívu prostredníctvom konkrétnych úloh. Učebný zdroj obsahuje aj motivačné básne, detské pesničky a doplňovačky.

Autori: 

Bortlová Martina, Mgr.

Učebný zdroj je určený pre primárne vzdelávanie v záujmovom útvare Mladý prírodovedec. V zdroji sa nachádza súbor pracovných listov zameraných na rodinu a spoločnosť, na bezpečnosť cestnej premávky, na veľkonočné sviatky, na deň matiek a na prírodu.

Učebný zdroj je určený pre primárne vzdelávanie 3. ročníka  základnej školy v predmete Domov a práca. Zdroj prezentuje súbor tajničiek, prešmyčiek, osemsmeroviek, labyrintov, ktoré sú zamerané na členov rodiny  a zdravie.

Učebný zdroj je určený pre primárne vzdelávanie 3. ročníka  základnej školy v predmete Domov a práca. Zdroj prezentuje súbor pracovných listov, ktoré sú zamerané na liečivé rastliny.

Autori: 

Bosáková Jana, Mgr.

Publikácia obsahuje námety na čítanie s porozumením, tvorivé čítanie. Obsahuje  pracovné listy, tvorivé čítanie a rozbory textov.  Vhodná je pre záujmový čitateľsko - dramatický útvar.

Autori: 

Glankovičová Magdaléna, Mgr.

Učebný zdroj ponúka sériu učebných textov a pracovných listov pre žiakov základných škôl. Úlohy v pracovných listoch sú tvorené s ohľadom na postupnosť úrovní vnímania a porozumenia textu. Tieto pracovné listy ponúkajú možnosť pracovať s vlastnými skúsenosťami a údajmi.

Učebný zdroj ponúka sériu učebných textov a pracovných listov pre žiakov základných škôl. Pracovné listy ponúkajú žiakom praktické príklady pre prácu v záujmovom útvare Ochranárskom. Tieto pracovné listy ponúkajú možnosť pracovať s vlastnými skúsenosťami a údajmi.

Autori: 

Krivdová Lucia, Mgr.

Učebný zdroj je určený pre primárne vzdelávanie. V učebnom zdroji je prezentovaný učebný text, pracovný list, didaktická hra, tajnička, kvíz, obrázok s tématikou naviazanou na domáce zvieratá .

Autori: 

Komárová Petra, Mgr.

Učebný zdroj je určený pre žiakov šiesteho ročníka. Zdroj je zostavený podľa osnov predmetu digitálny svet vytvoreného na základe školského vzdelávacieho programu. Vznikol z potreby chýbajúceho materiálu na hodiny novovytvoreného predmetu Digitálny svet, aby sa žiaci lepšie vedeli orientovať v obsahu preberaných tém. Nachádzajú sa tu rozpracované témy z okruhu práca s infomáciami. 

Autori: 

Glankovičová Magdaléna, Mgr.

Publikácia ponúka súbor pracovných listov, ktoré autorka využila v dramatickom záujmovom útvare na prvom stupni ZŠ. Pracovné listy obsahujú  maľované čítanie rozprávky, úlohy na čítanie s porozumením, úlohy na charakteristiku postáv rozprávky, hravé aktivity zamerané na rozvoj tvorivosti detí, na prípravu pomôcok potrebných pre realizáciu dramatizácie a scenár dramatizácie rozprávky.

Autori: 

Jacková Martina Mgr.

Autorka vytvorila pracovné listy, prostredníctvom ktorých si žiaci precvičujú základné poznatky z oblastí Rodina, Ovocie a zelenina, Zvyky a tradície, Hygiena  a starostlivosť o svoje telo, Naše telo a Zdravý životný štýl. Každá téma obsahuje motivačnú báseň, ktorú sa žiaci zároveň učia naspamäť, a niekoľko úloh na identifikáciu, vytváranie správnych dvojíc, triedenie, doplňovanie, pomenovanie, porovnávanie vecí, predmetov, osôb. Žiaci si môžu niektoré obrázky aj vyfarbiť, vymyslieť vlastný jedálny lístok a zhotoviť podľa návodu a makety veľkonočnú ozdobu.

Autori: 

Joklová Mária, Mgr.

Publikácia obsahuje pracovné listy pre 3. ročník v predmete prírodoveda. Spracované sú témy: Opakovanie z 2.ročníka, Huby, Jedovaté huby, Liečivé rastliny, Jedovaté a chránené rastliny, Ihličnaté stromy, Listnaté stromy, Les, Otestuj si svoje vedomosti, Domáce zvieratá a ich mláďatá, Domáce zvieratá a ich mláďatá, Hydina a vtáky, Vtáky, Zvieratá žijúce na poli a lúke, Zvieratá žijúce vo voľnej prírode,  Poznávame zvieratá ?, Ryby, Zvieratá žijúce v ZOO, Zákonom chránené rastliny, Národné parky, Práca s mapou, Režim dňa, Hygiena, Ochrana životného prostredia.

Autori: 

Krivdová Lucia, Mgr.

Publikácia je zameraná na vzdelávaciu oblasť Človek a príroda. Prezentuje učebný text, didaktické hry a tajničku so zameraním na zvieratá žijúce v lese.

Autori: 

Eštočinová Silvia, Mgr.

Publikácia obsahuje súbor pracovných listov pre žiakov 3. ročníka základnej školy z anglického jazyka. Pracovné listy sú koncipované zábavnou formou zamerané na zvieratka, farby a oblečenie. Pomocou pracovných listov  môžeme rozvíjať u žiakov grafomotoriku, poznávacie procesy a slovnú zásobu.

Autori: 

Hercegová Judita, Mgr.

Učebný zdroj ponúka sériu pracovných listov pre žiakov 5.ročníka pre školy s posilneným vyučovaním anglického jazyka. Autorka ponúka 3 pracovné listy s cvičeniami, ktoré sú zamerané na rozvoj slovnej zásoby, precvičovanie gramatických javov, tvorenie viet, alebo krátkeho textu, vyfarbovanie podľa pokynov, čítanie s porozumením.

Autori: 

Hercegová Judita, Mgr.

Učebný zdroj ponúka sériu pracovných listov pre žiakov 5.ročníka pre školy s posilneným vyučovaním anglického jazyka. Pracovné listy ponúkajú praktické príklady na precvičenie jazykových kompetencií osvojených v rámci rozšíreného vyučovania jazyka hravou a zábavnou formou. Tieto pracovné listy ponúkajú možnosť pracovať s vlastnými skúsenosťami a údajmi, napr. opis svojej rodiny, svojej izby, domu, rozvrhu hodín a zahŕňajú prvky multikultúrnej výchovy.