MRK I

Autori: 

Steinerová Marta Mgr.

Učebný zdroj Praktiká z fyziky pre 9. ročník základnej školy predstavuje súbor pracovných listov z tematických okruhov: magnety, elektrizovanie telies, elektrické obvody, veličiny charakterizujúce elektrický obvod, Ohmov zákon, elektrický prúd v tekutinách, elektrická energia a jej využitie. Rozdelený je do dvoch častí: 1.časť obsahuje 15 pracovných listov, 2. časť obsahuje 14 pracovných listov.

Autori: 

Lipták Csank Katalin, Mgr.

Učebný zdroj ponúka sériu pracovných listov pre žiakov zo škôl s vyučovacím jazykom maďarským na precvičovanie a upevnenie gramatických zručností v anglickom jazyku pri činnosti v záujmovom útvare. Pokyny pre vypracovanie úloh sú uvedené v anglickom aj v maďarskom jazyku, čo uľahčí žiakom pochopenie zadania.

Autori: 

Schwarzová Monika Mgr.

Učebný zdroj obsahuje rozpísané vyučovacie hodiny, pracovné listy, pokusy za účelom zvýšiť záujem žiakov o biológiu.. Má slúžiť k prehĺbeniu znalostí v poznávaní prírodnín, skúmaní mikroorganizmov, monitorovaní výskytu ohrozených druhov organizmov a monitorovať vplyv človeka na okolitú prírodu. Učebný zdroj je určený pre učiteľov biológie na uľahčenie ich prípravy na vyučovanie a ako podpora pre činnostné vyučovanie biológie pomocou PC a interaktívnej tabule. No tak isto ju môžu využiť aj žiaci 8.

Autori: 

Tkáčová Radka, Mgr.

Učebný zdroj je určený pre praktické cvičenia z biológie pre 7. ročník základnej školy. Úlohy sú zamerané na učivo biológie v školskom vzdelávacom programe. Niektoré úlohy sú určené na identifikáciu informácií z textu, iné na schopnosť dedukovať, ďalšie na schopnosť interpretovať a integrovať informácie a nakoniec aj na schopnosť kriticky analyzovať a hodnotiť text. 

Učebný droj je určený pre záujmový útvar so zameraním na geografiu sekundárneho vzdelávania. Zdroj obsahuje súbor pracovných listov s úlohami zamerané na kraje Slovenska, rôznej náročnosti. Sú tvorené s ohľadom na postupnosť úrovní vnímania a porozumenia textu. Niektoré úlohy sú určené na identifikáciu informácií z textu, iné na schopnosť dedukovať, ďalšie na schopnosť interpretovať a integrovať informácie a nakoniec aj na schopnosť kriticky analyzovať a hodnotiť text. Pracovné listy obsahujú pre lepšiu názornosť viacero máp, tabuliek, obrázkov.

Autori: 

Thuza Hrecska Zuzana Mgr.

Učebný zdroj je pokračovaním prvej časti English grammar practise I. Autorka ponúka pracovné listy pre potreby základných škôl s VJM v 5. a 6. ročníku, ktoré sú zamerané na precvičovanie anglickej gramatiky jednoduchou formou. Sú rozdelené do tematických okruhov, ktoré vychádzajú z odborných požiadaviek SERR na jazykovej úrovni A1. Gramatika pre začiatočníkov je prezentovaná aj v maďarskom preklade. Pracovné listy poslúžia na precvičovanie a upevnenie poznatkov, môžu sa používať na vyučovacej hodine ako doplnkový materiál, ale aj pre potreby krúžkovej činnosti.

Autori: 

Sélešová Elena Mgr.

Učebný zdroj v druhej časti ponúka sériu pracovných listov pre žiakov na zvládnutie práce s počítačom, upevnenie učiva hravou a zábavnou formou. Prostredníctvom týchto pracovných listov žiaci hľadajú informácie na internete, porovnávajú prácu na tablete a interaktívnej tabuli, riešia úlohy k maľovanému čítaniu, úlohy k doprave na internete, vyhľadávajú internetové stránky. Úlohy sú zamerané na zvládnutie práce na počítači.  Pokyny pre žiakov sú stručne a jednoducho uvedené pri každej úlohe. 

Autori: 

Bortlová Martina, Mgr.

Učebný zdroj je určený pre primárne vzdelávanie v záujmovom útvare Mladý prírodovedec. V zdroji sa nachádza súbor pracovných listov zameraných na orientáciu v priestore, času, v prírode, na ochranu zdravia.

Autori: 

Balážiková Jarmila, Mgr.

Učebný materiál je určený pre piaty ročník predmetu „ Mladý informatik“. Táto časť je venovaná tematickým celkom KOMUNIKÁCIA PROSTREDNÍCTVOM IKT a POSTUTY, RIEŠENIA PROBLÉMOV.

Autori: 

Balážiková Jarmila, Mgr.

Učebný materiál je určený pre piaty ročník predmetu „ Mladý informatik“. Táto časť je venovaná tematickému celku INFORMÁCIE OKOLO NÁS.

Autori: 

Balážiková Jarmila, Mgr.

Učebný materiál je určený pre piaty ročník „ Mladý informatik“. Predmet má dôležité postavenie vo vzdelávaní žiakov, pretože podobne ako matematika rozvíja myslenie žiakov. Vedie ich k presnému vyjadrovaniu myšlienok a postupov a ich zaznamenaniu vo formálnych zápisoch, ktoré slúžia ako všeobecný prostriedok komunikácie. Učebný materiál vedie žiakov k pochopeniu základných pojmov, postupov a techník používaných pri práci s údajmi a toku informácií v počítačových systémoch.

Publikácia obsahuje súbor pracovných listov, ktoré sú zamerané na kombinatoriku, kombinatorickú geometria, hlavolamy. Určená je pre učiteľov, ktorí vzdelávajú žiakov 7. ročníka základnej školy. 

Autori: 

Beňková Viera, Mgr.

Učebný zdroj je určený pre žiakov základnej školy. Zdroj obsahuje pracovné listy s úlohami zo slovenského jazyka a literatúry s postupmi kritického myslenia. 

Autori: 

Smolková Silvia, Mgr.

Publikácia obsahuje súbor 5 pracovných listov na tému Oblečenie. Úlohou žiakov je doplniť názvy oblečenia, zakrúžkovať, napísať, nakresliť, určiť správnu odpoveď v rámci témy.  Určená je pre učiteľov anglického jazyka, ktorí vzdelávajú žiakov mladšieho školského veku.

Autori: 

Pavelková Gabriela, Mgr.

Učebný zdroj je určený pre primárne vzdelávanie 3. ročníka  základnej školy v predmete Domov a práca. Zdroj prezentuje súbor tajničiek, prešmyčiek, osemsmeroviek, labyrintov, zábavné úlohy ktoré sú zamerané na členov rodiny, zdravie a internet.

Autori: 

Tutokyová Mária PaedDr., Mgr.

Učebný zdroj obsahuje súbor pracovných listov určených pre žiakov základnej školy. Pracovné listy obsahujú pútavo koncipované úlohy. Po obsahovej stránke smerujú k oblastiam Európy, štátom a hlavným mestám. Pracovné listy sú zamerané na názornosť pri osvojovaní a upevňovaní vedomosti a poznatkov o Európe. 

Autori: 

Šoltýsová Lucia Mgr.

Učebný zdroj ponúka súbor pracovných listov pre žiakov na primárnom stupni vzdelávania a súbor námetov na činnosť v záujmovom útvare. Pracovné listy hravou, zábavnou formou približujú žiakom povesti, ktoré sú súčasťou histórie s jej ľudovým podaním. Cieľom je u žiakov zvýšiť záujem o históriu a prostredníctvom pracovných listov ich oboznámiť s slovenskou povesťou.

Autori: 

Kušníriková Tatiana, Mgr.

Učebný zdroj Domov a práca 2. časť je určený pre žiakov 5. ročníka základnej školy. V učebnom zdroji sú prezentované pracovné listy na tému  Suroviny, materiály, výrobky, Drevo, Osivo a sadivo. 

Autori: 

Beňková Viera, Mgr.

Publikácia obsahuje pracovné listy zamerané na témy s názvom:  Ročné obdobia, Jar, Jarné kvety, Leto, Jeseň,  Čo potrebujeme do školy?, Zima, Zimné športy, Časti stromu, Deň, týždeň, mesiace, sviatky,  Domáce zvieratá,  Domáce zvieratá a ich úžitok, Jesenné počítanie, Viac, menej, rovnako I, Viac, menej, rovnako II,  Porovnávame,  Deň a noc,  Rodina, bývanie, Môj dom, bývanie, Moja domovina, Domovina. Určená je pre učiteľov, ktorí vzdelávajú  žiakov mladšieho školského veku.

Autori: 

Sojková Iveta Mgr.

Učebný zdroj ponúka sériu pracovných listov pre žiakov 3. a 4. Ročníka. Prostredníctvom pracovných listov spoznávajú žiaci život vo Veľkej Británii. Autorka pri tvorbe pracovných listov vychádzala z učebných osnov pre daný predmet. Sú zamerané na rozvoj slovnej zásoby, precvičovanie gramatických javov, vyhľadávanie odlišností, dopĺňanie slov, usporiadanie hlások, vyfarbovanie podľa pokynov, porovnávanie našej a inej kultúry, medzikultúrne vzťahy.

Autori: 

Šolcová Viera, Mgr.

Učebný zdroj ponúka 4 pracovné listy pomocou ktorých si žiaci na 1. stupni ZŠ môžu utvrdzovať svoje vedomosti z anglického jazyka, ale aj matematiky. Jednotlivé úlohy sú zamerané na pomenovanie geometrických tvarov, ich počet a farbu v anglickom jazyku.

Autori: 

Balogová Eleonóra, Mgr.

Učebný zdroj ponúka súbor 6 pracovných listov a 5 omaľovánok, ktoré autorka využívala v záujmovom útvare pre žiakov 1. ročníka ZŠ na precvičovanie písania a čítania samohlások. Pracovné listy sú vhodné aj na spestrenie vyučovacích hodín slovenského jazyka a literatúry. Hravou formou, prostredníctvom obrázkov prezentuje autorka úlohy typu nájdi obrázky, ktoré sa začínajú na,,,, dopíš k tlačeným písmenám ich písané tvary, vyfarbi, napíš, v ktorej časti slova hlásku počuješ, napíš,koľko slabík má slovo na obrázku, zakrúžkuj písmeno, ktoré do skupiny nepatrí, vyhľadaj v texte...

Autori: 

Kaľavská Patzová Alena, PaedDr.

Učebný zdroj ponúka 16 pracovných listov z nemeckého jazyka, ktorých úlohy sú obsahovo zamerané na precvičovanie, časovania pravidelných slovies, čísel, čísloviek, privlastňovacích zámen a prídavných mien. Zo slovnej zásoby precvičovanie pozdravov, zoznámenia sa, rodiny, príbuzných, súrodencov, bývania a domácnosti. Môže poslúžiť na prácu v záujmovom útvare ale aj na hodinách nemeckého jazyka v 3. a 4. ročníku ZŠ.

Autori: 

Horváthová Milena, Mgr.

Učebný zdroj ponúka 5 pracovných listov pre žiakov 1. stupňa ZŠ na precvičenie čísel a číslic od 1 do 10 v predmete anglický jazyk. Žiaci si precvičujú čísla a číslice prostredníctvom úloh typu zakrúžkuj číslo podľa počtu predmetov na obrázkoch, priraď správne číslo počtu predmetov na obrázku, vyfarbi a pomenuj, vyfarbi ovocie podľa určeného poradia.

Autori: 

Horváthová Milena, Mgr.

Učebný zdroj ponúka 5 pracovných listov pre žiakov 1. stupňa ZŠ na precvičenie čísel a číslic od 6 do 10 v predmete anglický jazyk. Žiaci si precvičujú čísla a číslice prostredníctvom úloh typu napíš a vyslov, vymaľuj číslicu, zakrúžkuj určený počet obrázkov. 

Autori: 

Horváthová Milena, Mgr.

Učebný zdroj ponúka 5 pracovných listov pre žiakov 1. stupňa ZŠ na precvičenie čísel a číslic od 1 do 5 v predmete anglický jazyk. Žiaci si precvičujú čísla a číslice prostredníctvom úloh typu napíš a vyslov, vymaľuj číslicu, zakrúžkuj určený počet obrázkov. 

Autori: 

PaedDr. Sabolová Otília

Učebný zdroj ponúka súbory pracovných listov na hodiny anglického jazyka pre žiakov 1. ročníka ZŠ. Pracovné listy obsahujú úlohy k týmto tématickým celkom: Hračky, Zvieratá, Rozprávkové bytosti, Čísla od 1 do 10, Narodeninová oslava, Dom a jeho časti, Jedlo, ovocie, zelenina. Prostredníctvom pracovných listov majú žiaci možnosť precvičovať  a utvrdzovať slovnú zásobu v anglickom jazyku riešením zábavných úloh plných obrázkov, typu dokresli, vyfarbi podľa pokynov, pomenuj obrázok, vystrihni a vyfarbi pexeso, nakresli, priraď k obrázku farbu, trieď obrázky.

Autori: 

Hrehová Kristína Mgr.

Šiesta časť učebného zdroja Tvorivé spracovanie materiálu je venovaná charakteristike pôvodu a využitia jutového špagátu. Autorka ponúka presný metodický postup výroby lapača snov podľa indiánskej inšpirácie. Uvádza prehľad potrebných pomôcok a následne prezentuje jednotlivé kroky výroby priestorového objektu kombinovanou technikou. 

Autori: 

Mgr. Hrehová Kristína

V piatej časti učebného zdroja Tvorivé spracovanie materiálu autorka prezentuje návod na výrobu sovy - stojanu na perá či ceruzky. Tento priestorový objekt je pre žiakov inšpirujúci a motivujúci. Pri jeho zhotovovaní si môžu rozvíjať nielen kognitívne schopnosti, ale aj manuálne zručnosti, trpezlivosť, precíznosť i zmysel pre dokončenie výrobku. Po úvodných náučných informáciách o lepidle ako prioritnej pomôcke, jeho druhoch a využití, nasleduje presný metodický postup výroby držiaka na perá doplnený farebnou fotodokumentáciou jednotlivých krokov.

Autori: 

Dopiráková Monika, Mgr.

Prvá časť učebného zdroja Tvorivá dramatika pre 3. ročník obsahuje jednoduché, no motivujúce úlohy v pracovných listoch na tému fašiangov a rozprávky Šípková Ruženka. V texte je množstvo farených ilustrácií a zobrazení niektorých známych rozprávok i obrázkov, ktoré môžu žiaci vyfarbiť či dokresliť podľa vlastných predstáv. Autorka využila zadania typu doplň, priraď, pospájaj, utvor správne dvojice, prečiarkni a pod. Koncepcia učebného zdroja je inšpirujúca a umožňuje rozvíjanie nielen kognitívnych funkcií, ale aj rozvoj psychomotorických procesov u žiakov z MRK.