MRK I

Autori: 

Kecerová Krížová Silvia, Mgr.

Autori: 

Vraniaková Stanislava Mgr.

Učebný zdroj ponúka tri texty, ku ktorým sú spracované aktivity pre žiakov zamerané na rozvoj ich čítania s porozumením, tvorivosti a kritického myslenia  na hodinách tvorivej dramatiky. Dá sa využiť na 2. stupni základnej školy na hodinách slovenského jazyka a literatúry, ale aj v záujmovom útvare. Obsahovo sú texty zamerané na život a dielo Julesa Verna a na informácie o Mesiaci. Po prečítaní textu žiaci riešia zaujímavé úlohy prostredníctvom aktivít ako je zhlukovanie, pojmová mapa, cinquain, aktivita Tu a teraz, báseň piatich zmyslov, cloze test a riešenie tajničiek.

Autori: 

Madolová Katarína, PaedDr.

Učebný zdroj ponúka súbor 64 pracovných listov, ktorých úlohy sú zamerané na precvičovanie  a rozlišovanie slabík, slov, na dopĺňanie správnych písmen a slabík do slov, na dopĺňanie správnych slov do viet, dopĺňanie dĺžňov, mäkčeňov do slov, úpravu poprehadzovaných písmen, slabík a slov a na precvičovanie vybraných slov. Obsahuje 3 texty Zima, Jar, Sobota a nedeľa. Každý z textov je modifikovaný do zadania spomínaných úloh. Okrem textov autorka prezentuje pracovné listy na precvičenie vybraných slov.

Autori: 

Rennerová Iveta

Učebný zdroj ponúka pracovné listy na precvičenie slovnej zásoby v anglickom jazyku pre žiakov 1. stupňa ZŠ začínajúcich sa učiť spomínaný jazyk. Obsahovo sú zamerané na témy Moja trieda, Farby a tvary, Moje veci. Žiaci riešia úlohy typu ukáž a pomenuj veci v triede, zakrúžkuj, spočítaj, strihaj a vytvor svoju triedu, dokresli seba a spolužiakov, obtiahni, spoj podobné tvary, vytvor vlastný peračník.

Autori: 

Sabolová Otília PaedDr.

Učebný zdroj je druhou časťou  súboru pracovných listov na hodiny anglického jazyka pre žiakov 1. stupňa ZŠ. Pracovné listy obsahujú úlohy k týmto tématickým celkom: Rodina, Telo, Dopravné prostriedky, Povolania, Farby, Vianoce, Pozdravy. Prostredníctvom pracovných listov majú žiaci možnosť precvičovať  a utvrdzovať slovnú zásobu v anglickom jazyku riešením zábavných úloh plných obrázkov, typu dokresli, vyfarbi podľa pokynov, pomenuj obrázok, vystrihni a vyfarbi pexeso, nakresli, priraď k obrázku farbu, trieď obrázky.

Autori: 

Rennerová Iveta, Mgr.

Učebný zdroj tvoria pracovné listy zamerané na precvičovanie slovnej zásoby v anglickom jazyku v témach hračky, farby a domáce zvieratá pre žiakov 1. stupňa ZŠ. Autorka ponúka úlohy typu nájdi na obrázku hračku, pomenuj ju a vyfarbi, nakresli svoju obľúbenú hračku, vyfarbi obrázok podľa čísel priradených farbám, vytvor svoju farmu, priraď obrázok zvieratka k jeho tieňu a správne ho pomenuj. Učebný zdroj je vhodný pre žiakov, ktorí sa začínajú učiť anglický jazyk.

Autori: 

Vendráková Marta Mgr.

Učebný zdroj je koncipovaný vo forme pracovných listov, ktoré obsahujú úlohy na rozvoj komunikácie a čítania s porozumením. Žiaci plnia úlohy typu doplň, vyber, priraď, napíš, vysvetli, vyznač, zakrúžkuj, odpovedz na otázky. Okrem literárnych textov, príbehov a rozprávok autorka využila aj obrázkový materiál s možnosťou vyfarbovania i vlastných ilustrácií. 

Autori: 

Lenártová Zuzana PaedDr.

Učebný zdroj ponúka sériu pracovných listov pre žiakov na primárnom stupni vzdelávania z marginalizovaných rómskych komunít a metodický materiál pre učiteľov v záujmovom útvare Hudba, spev a tanec.  Cieľom a obsahom záujmového útvaru je posilňovať základy hudobnosti detí, rozvíjať lásku k hudbe, ale aj zistiť sluchové schopnosti žiakov, ako rozlišujú tóny rôznej dĺžky, výšky, sily a farby.

Autori: 

Novodomská Erika Mgr.

Učebný zdroj ponúka sériu učebných textov a úloh na overenie vedomostí pre žiakov a metodický materiál pre učiteľa na základnej škole v predmete Základy ošetrovateľstva. Zameriavajú sa na získavanie základných poznatkov v problematike ošetrovania chorých. Práca obsahuje informácie o ošetrovateľstve, bežných chorobách a ich liečeniu a meraní a znižovaní teploty.

Autori: 

Balážová Irena, Mgr.

Publikácia obsahuje súbor pracovných listov. Spracované sú rozprávky:  O dvanástich mesiačikoch , Danka a Janka,  Škaredé káčatko,   Ako išlo vajce na vandrovku,  Snehulienka a trpaslíci,  Zuzankini kamaráti, Hladné včielky Krtko a nohavičky.  Úlohy v pracovných listov sú zamerané na logické dopĺňanie informácii, ktoré je dôležité poznať z iných predmetov. Vhodná je pre učiteľov, ktorí vzdelávajú žiakov mladšieho školského veku.

Autori: 

Köryová Jana PaedDr.

Učebný zdroj ponúka sériu pracovných listov pre žiakov na primárnom stupni vzdelávania z marginalizovaných rómskych komunít. Úlohy v pracovných listoch sú tvorené zo scénického pásma na deň matiek a Vianoce, rozprávok o Snehulienke, anjelikovi a čertíkovi. Ich cieľom je zdokonaliť technickú stránku čítania s porozumením, naučiť žiakov pracovať s textom a obohatiť slovnú zásobu.

Autori: 

Vargová Alena, Mgr.

Učebný zdroj ponúka sériu didaktických hier pre žiakov na primárnom stupni vzdelávania z marginalizovaných rómskych komunít. Úlohy v pracovných listoch sú tvorené z rozprávok, ale aj z náučných textov. Ich cieľom je zdokonaliť a upevňovať pamäť, rozšíriť slovnú zásobu naučiť sa správne komunikovať a rešpektovať a vykonávať činnosť podľa daných pravidiel.

Autori: 

Šimková Daniela, Mgr.

Publikácia obsahuje námety na prácu s prírodným či odpadovým materiálom. Prioritne je určená pre vychovávateľov v CVČ.

Autori: 

Talpaš Kamaráš Eszter Mgr.

Publikácia obsahuje súbor pracovných listov zameraných na upevňovanie učiva o vybraných slovách po všetkých obojakých spoluhláskach. Pomocou úloh si žiaci môžu precvičiť pravopis a tiež sú vhodným východiskovým textom pre zrakové diktáty. Určená je pre učiteľov slovenského jazyka, ktorí vzdelávajú žiakov staršieho školského veku. Súčasťou publikácie  je aj slovensko-maďarský slovník vybraných slov.

Učebný zdroj ponúka súbor pracovných listov pre žiakov v šiestom ročníku základnej školy a metodický materiál pre učiteľov k predmetu mladý informatik. Pracovné listy sa zameriavajú na popis hlavných častí počítača, jeho vstupné a výstupné zariadenia a ikony na pracovnej ploche.

Autori: 

Veselský Rastislav, Mgr.

Publikácia obsahuje súbor náučných textov a k ním pracovné  listy. Určená je pre učiteľov v rámci záujmového útvaru, ktorý je zameraný na remeslá – kominárstvo, medovnikárstvo, pekárstvo. Vhodná  je pre žiakov mladšieho školského veku.

Autori: 

Saxová Jarmila, Mgr.

Publikácia obsahuje náučne texty o regióne Spiš. Spracované sú témy: Spišské mestá  - Vznik spišských miest,  Levoča, Kežmarok, Gelnica,  Spišská Nová Ves,  Poprad- Spišská Sobota,  Spišská Stará Ves,  Podolínec.

Autori: 

Urbanová Jana Mgr.

 Publikácia obsahuje pracovné listy pre 1 ročník  základnej školy  v rámci predmetu regionálna výchova. Korešponduje s prierezovou témou Regionálna výchova tradičná ľudová kultúra, tematickým celkom  Môj rodný kraj, témou  Moja rodina,  Tradičné regionálne zvyky, obyčaje. Úlohou žiakov je priradiť, vyfarbiť, spojiť pojmy v rámci danej témy.

Publikácia obsahuje pracovné listy z prierezovej témy Regionálne výchova  a tradičná ľudová kultúra. Pracovné listy sú zamerané na tematický celok Môj rodný kraj, pričom spracované sú Košice. Samotná činnosť v pracovných listoch je rozdelená do dvoch rovín – teoretickej a praktickej. V teoretickej rovine sa žiakom predkladajú fakty, obrazový materiál, zvukové záznamy. V praktickej rovine žiaci navštevujú konkrétne miesta, porovnávajú skutočnosť s teoretickými vedomosťami.

Autori: 

Bartková Darina, Mgr.

Publikácia obsahuje súbor pracovných listov pre predmet prvouka.  Žiaci hravou formou riešia úlohy v rámci témy Základné časti tela kvitnúcich rastlín –koreň, stonka, list; Základné časti tela kvitnúcich rastlín –kvet, plod; Les ako prírodné spoločenstvo;  Rastliny: liečivé, jedovaté, chránené;  Rastliny – test;  Ovocie a zelenina, Huby.

Autori: 

Šillingová Mácsová Ildikó Mgr.

Učebný zdroj v maďarskom jazyku ponúka 24 pracovných listov, ktoré sú zamerané na precvičovanie a rozširovanie vedomostí žiakov 6. ročníka ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským z biológie. Autorka ponúka zaujímavé úlohy, motivuje žiakov tajničkami a vhodne vybranými ilustračnými obrázkami. Úlohy sú zamerané na precvičovanie tematických celkov Život s človekom a v ľudských sídlach, Základná štruktúra života-bunka, Vnútorná organizácia tela živých organizmov, Vnútorná stavba rastlín a húb a Stavba tela bezstavovcov.

Učebný zdroj ponúka 26 pracovných listov  zameraných na precvičovanie a upevňovanie vedomostí zo slovenského jazyka a literatúry, hru so slovami, schopnosť vystihnúť problém úlohy, pravopisnú normu. Úlohy vychádzajú zo záujmu dieťaťa, jeho potrieb, možností, zvyšujú vnútornú motiváciu, podporujú zvedavosť, jeho fantáziu a predstavivosť, rozvíjajú osobnosť a uspokojujú jeho potreby. Môžu byť doplnené úlohami, ktoré dieťa podľa zadania vymaľuje a farebne obohatené motivačnými obrázkami. Prvý pracovný list je zameraný na opakovanie učiva z 2.

Autori: 

Tóthová Jacáková Jarmila

Učebný zdroj ponúka súbor pracovných listov pre žiakov na primárnom stupni vzdelávania a metodický materiál pre učiteľov na činnosť v záujmovom útvare Stromy- Piliere zeme. Autorka stručne a veku primerane sprevádza žiakov prírodou. Cieľom pracovných listov je oboznámiť, vysvetliť a priblížiť žiakom význam stromov pre celé ľudstvo.

Biblický text o Mojžišovi, jeho návrate do Egypta i odchode do zasľúbenej zeme tvoria obsah učebného zdroja, ktorý je určený pre prácu žiakov na hodinách tvorivej dramatiky. Okrem jednotlivých úloh v pracovných listoch obsahuje aj farebnú ilustratívnu časť. V učebnom zdroji autorka uplatnila zreteľné medzipredmetové vzťahy.

Autori: 

Bálintová Henrieta, PhDr.

Učebný zdroj Nemčina hrou II je pokračovaním jeho prvej časti. Autorka ponúka množstvo rôznorodých úloh na precvičovanie nemeckej lexiky a gramatiky v 6. ročníku ZŠ hravou, motivujúcou formou.

Autori: 

Bálintová Henrieta, PhDr.

Nemčina hrou predstavuje súbor 6 pracovných listov pre 6. ročník základných škôl, ktoré majú posilnené vyučovanie nemeckého jazyka v ŠkVP. Základným východiskom tvorby pracovných listov boli platné učebné osnovy k predmetu nemecký jazyk a učebnica s pracovným zošitom PROJEKT DEUTSCH NEU 1. Pracovné listy sú tréningom rozširujúceho učiva k téme Škola. Precvičujú zábavnou formou rozširujúcu slovnú zásobu i gramatiku k jednotlivým témam, pričom učia žiaka učiť sa, zapájať viaceré zmysly do procesu učenia sa. Svojou farebnosťou, hravosťou robia učenie aj zábavnejším.

Autori: 

Valková Milada Mgr.

Učebný zdroj ponúka sériu pracovných listov pre žiakov 6. ročníka ZŠ z predmetu Regionálna geografia. Pracovné listy sú vhodné ako účelná pomôcka, ktorá dokáže zefektívniť výchovno – vzdelávací proces a žiakov i zaujme. Slúži na samostatnú prácu žiakov, motivuje a dopĺňa informácie. Na každý tematický celok v rámci národných parkov Slovendska tu môžeme nájsť jede či dva pracovné listy.

Autori: 

Poljaková Silvia Mgr.

Pracovné listy k predmetu prírodoveda pre 3. ročník základnej školy, vychádzajú z učebných osnov pre tento predmet. Sú koncipované tak, aby si žiaci prostredníctvom cvičení zopakovali učivo z daného predmetu. Na precvičovanie učiva sa v pracovných listoch využili rôzne tajničky, dvojsmerovky, štvorsmerovky, obrázkové tajničky, hádanky, domino. V ďalších cvičeniach žiaci zatrieďujú, priraďujú, určujú časti tela domácich zvierat a ich mláďat.

Autori: 

Balogová Eleonóra, Mgr.

Učebný zdroj ponúka súbor pracovných listov pre žiakov na primárnom stupni vzdelávania a metodický materiál pre učiteľov na činnosť v záujmovom útvare Poznaj a chráň v treťom ročníku. Autorka stručne a veku primerane predstavuje liečivé rastliny, ktoré na Slovensku majú veľmi dobre podmienky. Pracovné listy sa zameriavajú na overenie získaných vedomostí.