MRK I

Autori: 

Schwarzová Monika Mgr.

Učebný zdroj je určený pre záujmový útvar. V zdroji sa nachádza pútavo koncipovaný materiál s témou PC.

Autori: 

Smolková Silvia, Mgr.

Autorka ponúka pracovný návod zhotovovania jednoduchej krížikovej a ozdobnej výšivky s reálnymi názornými ukážkami jednotlivých krokov postupu. Okrem konkrétnych námetov prezentuje aj možnosti a príklady praktického využitia výšiviek, napr. monogramu na tričku, girlandy, dekoračnej výšivky na vankúši či farebného dekoračného obrázka na výzdobu miestnosti.

Autori: 

Poljaková Silvia Mgr.

Učebný zdroj je určený pre primárne vzdelávanie žiakov 3. ročníka v základnej škole. Zdroej obsahuje súbor pracovných listov s tématikou dopravy, kolobehu prírody a osobnej hygieny.

Autori: 

Kušníriková Tatiana, Mgr.

Učebný zdroj je určený pre 5. ročníka  základnej školy v predmete Domov a práca . Zdroj obsahuje súbor pracovných listov, ktoré sú zamerané na osivo, sadivo, pôdu, obrábanie pôdy, parenisko, fóliovník, burinu a škodcov plodín.

Autori: 

Pavelková Gabriela, Mgr.

Učebný zdroj je určený pre primárne vzdelávanie 3. ročníka  základnej školy v predmete Domov a práca. Zdroj prezentuje súbor pracovných listov s pracovnými postupmi a obrázkami, ktoré sú zamerané na výrobu predmetov z papiera a kartónu.

Autori: 

Smolková Silvia, Mgr.

Učebný zdroj pozostáva z učebných textov a z pracovných listov s témami súvisiacimi s regionálnou výchovou a tradíciami v základnej škole. Pracovné listy ponúkajú žiakom sprievodcu ľudovými tradíciami vo veľmi jednoduchej a skrátenej forme. V praktickej rovine žiaci zhotovujú jednoduché výšivky podľa návodu a aplikujú ich v konkrétnych výrobkoch.

Autori: 

Németh Juraj, Mgr.

Učebný zdroj je určený pre 5. ročník  základnej školy v predmete Domov a práca i Technika. V zdroji sa nachádzajú pracovné listy s úlohami na ručné náradie a ručné nástroje.

Autori: 

Németh Juraj, Mgr.

Učebný zdroj je určený pre 5. ročník  základnej školy v predmete Domov a práca i Technika. V zdroji sa nachádzajú pracovné listy s úlohami nzamerané naprácu s drevom - brúsenie.

Autori: 

Oravcová Edita Mgr.

Publikácia je zameraná na témy: História pletenia,  Základy pletenia,  Nahadzovanie očiek,  Hladké očko, , Obrátené očko,  Ukončenie dielu alebo odoberanie očiek,  Priberanie očiek, Návody na pletenie - ponožky. Určená je pre žiakov staršieho školského veku v rámci záujmového útvaru. 

Publikácia obsahuje pracovný list s 5 úlohami, v ktorých je spracovaná téma s názvom  Tráviaca sústava stavovcov. Vhodná je pre učiteľov, ktorí vzdelávajú žiakov 7. ročníka základnej školy, predmet biológia.

Autori: 

Sélešová Elena Mgr.

Publikácia obsahuje 4 pracovné listy z predmetu prírodoveda pre 4. ročník. Spracované sú témy s názvom: Exotické zvieratá, Fungovanie ľudského tela, Nerasty, Prírodné katastrofy

Autori: 

Nôtová Natália. Mgr.

Učebný zdroj prezentuje súbor pracovných listov pre ţiakov 5. ročníka ZŠ, ktoré slúţia na precvičovanie, upevňovanie a systematizáciu vedomostí z tematického celku Ţivot v lese vo voliteľnom predmete BIO-ENVIRO. Je pokračovaním prvej časti a obsahovo je zameraný na ďalšie štyri témy tematického celku. Obsah pracovných listov vychádza z učebných osnov pre daný predmet.

Autori: 

Kaľavská Patzová Alena, PaedDr.

Učebný zdroj ponúka 12 pracovných listov z nemeckého jazyka. ktorých úlohy sú obsahovo zamerané na precvičovanie zámen žiaden, žiadna, žiadne, predložiek s datívom, časovanie pravidelných a pomocných slovies, čítanie s porozumením, časovanie slovies piť, chcel by som, mať rád, jesť, vziať, rozprávať. V slovnej zásobe nadväzuje na predošlé poznatky o rodine a bývaní a rozširuje ju o témuy zvieratá a krajiny. Môže poslúžiť na prácu v záujmovom útvare ale aj na hodinách nemeckého jazyka v 3. a 4. ročníku ZŠ.

Autori: 

Hrehová Kristína Mgr.

Zaujímavé námety využitia plastových fliaš na výrobu recyklovaných ozdôb ponúka autorka v siedmej časti učebného zdroja o tvorivom spracovaní rôznych materiálov. Podľa presného návodu a názornej fotodokumentácie jednotlivých krokov metodického postupu s textovým sprievodom si žiaci môžu vyrobiť veľmi pekné náušnice a náhrdelníky z upravených kúskov plastu a rôznych ďalších pomôcok a materiálov. Využívajú kombinovanú techniku strihania, rezania, úpravy plastových kúskov, navliekania a výslednej kompletizácie produktu.

Autori: 

Eštočinová Silvia, Mgr.

Učebný zdroj ponúka 4 pracovné listy, ktoré sú určené pre žiakov 1. stupňa ZŠ začínajúcich sa učiť anglický jazyk. Úlohou žiakov je pomenovať členov rodiny na obrázkoch, nájsť v štvorsmerovke členov rodiny, dokresliť chýbajúcich členov rodiny a pomenovať časti tela na obrázku.

Autori: 

Eštočinová Silvia, Mgr.

Učebný zdroj ponúka dva pracovné listy na hodiny anglického jazyka na 1. stupni ZŠ pre žiakov začínajúcich učiť sa tento jazyk. Prvý pracovný list je zameraný na spočítanie predmetov na obrázkoch a druhý pracovný list obsahuje puzzle, ktoré majú žiaci vystrihnúť, poskladať a pomenovať zviera na obrázku.

Autori: 

Eštočinová Silvia, Mgr.

Učebný zdroj tvorí súbor 7 pracovných listov zameraných na precvičovanie slovnej zásoby v anglickom jazyku pre 1. stupeň ZŠ hravou formou. Žiaci majú pomenovať predmety na obrázkoch, vymaľovať časti predmetu určenými farbami, zakrúžkovať určený súbor obrázkov, vyfarbiť obrázok podľa pokynov. 

Učebný zdroj ponúka súbor šiestich pracovných  listov zameraných na precvičovanie poznatkov žiakov prvého stupňa ZŠ v oblasti prirezovej témy multikultúrna výchova. Pracovné listy obsahujú úlohy obsahovo zamerané na Veľkú noc v zahraničí, vlajky krajín, omaľovánky  z rônych krajín - ich rozlišovanie a vyfarbovanie, veľkonočné recepty, sviatky Veľkej noci na Slovensku a opakovanie prostredníctvom obrázkov a určovania miest na fotografiách pomocou internetu.

Autori: 

Hacio Daniel, Mgr.

Učebný zdroj ponúka pracovné list pre žiakov na primárnom stupni vzdelávania z marginalizovaných rómskych komunít a metodický materiál pre učiteľov na prácu v záujmovom útvare zvieratá v rozprávkach. Cieľom tohto záujmového útvaru je priblížiť, oboznámiť, vysvetliť, upresniť, popísať, objasniť, vnímať, hodnotiť zvieratá v rozprávkach a ich vlastnosti.

Autori: 

Hvizdová Katarína, Mgr.

Učebný zdroj ponúka metodický materiál pre učiteľa na hodiny slovenského jazyka a literárnej výchovy v podobe troch ukážok vyučovacích jednotiek. Autorka namiesto tematických celkov ako napr. hláska a písmeno, rozkazovacie vety alebo namiesto viac menej izolovaných slohových tém (reprodukcia textu, beseda, rozprávanie...) volila názvy: Kiki a Miki na dovolenke, či Vlk a kozliatka, ktoré okamžite vyvolajú u žiakov záujem. 

Autori: 

Fojtíková Milada, Mgr.

Tvorivá angličtina 4 obsahuje zadania v pracovných listoch na precvičovanie a upevňovanie slovnej zásoby na tému jedál a nápojov. Žiaci pracujú poväčšine s názornými obrázkami, pod ktoré dopĺňajú chýbajúce písmená do ich pomenovania, vyberajú správny anglický ekvivalent k slovenskému názvu jedla, nápoja či produktu. Pomenúvajú súčasti stolovania, odpovedajú na otázky týkajúce sa obľúbenosti jedla, a kreslia preferované jedlo do určeného rámika v pracovnom liste.

Autori: 

Fojtíková Milada, Mgr.

Tvorivá angličtina v tretej časti pracovných listov ponúka úlohy na precvičovanie slovnej zásoby na tému ovocia a zeleniny. Učebný zdroj je prioritne postavený na práci s názornými obrázkami. Žiaci identifikujú jednotlivé druhy ovocia a zeleniny, dopĺňajú chýbajúce písmená do ich pomenovania, riešia zadania typu spoj, vytvor správne dvojice, vyber, priraď, nakresli, roztrieď podľa kategórií. Niekoľko úloh je zameraných aj na odpovede na otázky, ktoré sa týkajú obľúbenosti ovocia či zeleniny a ich konzumácie.

Autori: 

Gáborová Martina, Mgr.

Publikácia obsahuje texty rozprávok a piesni (Popoluška; Išla sova na tanec; Svieť nám, stromček jagavý; Účesy; Postavím si snehuliaka; Šaty; Mačka pána skladateľa; Ako vtáky k pestrému periu prišli; Lejla a lampa; Prečo má korytnačka pancier; Ukradnuté slnko ) a k ním pracovné listy, ktoré sú zamerané na čítanie s porozumením. Využiť ju môžu pedagogickí zamestnanci v rámci záujmového útvaru.

Publikácia je určená pre učiteľov, ktorí učia v 9. ročníku predmet výchova k manželstvu a rodičovstvu. Obsahuje súbor pracovných listov. Spracované sú témy: Menštruácia,  Oplodnenie a vnútromaternicový vývin.

Publikácia je určená pre učiteľov, ktorí učia v 9 ročníku predmet výchova k manželstvu a rodičovstvu. Spracované sú témy: Psychické a fyzické zmeny v období dospievania,  Náklonnosť, zamilovanosť,  láska,  Pohlavné orgány muža a ženy. V rámci prvej témy je pripravený test pre žiakov s 15 otázkami a možnosťou výberu správnej odpovede z troch možnosti.  Náklonnosť, zamilovanosť,  láska  je spracovaná formou pracovného listu pre žiakov. Posledná tému je prezentovaná kombináciou testu a pracovného listu

Autori: 

Hvizdová Katarína, Mgr.

Učebný zdroj ponúka súbor pracovných listov pre žiakov na primárnom stupni vzdelávania a učiteľom motivačnú pomôcku. Pracovné listy tvoria súčasť preventívneho projektu Synfónia zdravia. Projekt je zložený z piatich podporných tém s cieľom rozvíjať pozitívny vzťah žiakov k racionálnej výžive a zdravému stravovaniu. Žiakom sprostredkujú na základe zaujímavých aktivít základné poznatky z danej témy, pričom sa budú usilovať o dosiahnutie indícií do záverečného hesla projektu.

Učebný zdroj ponúka súbor pracovných listov pre žiakov na primárnom stupni vzdelávania a metodický materiál pre učiteľov na činnosť v záujmovom útvare Šikovníček. Autorka veku primerane žiakom prezentuje výrobu šarkana, jesenný obraz a postavičky a zvieratká z prírodnín. Autorka použila papier, listy stromov a rastliny k hravej a tvorivej činnosti žiakov.

Učebný zdroj ponúka súbor pracovných listov pre žiakov na primárnom stupni vzdelávania a metodický materiál pre učiteľov na činnosť v záujmovom útvare Šikovníček. Autorka veku primerane žiakom prezentuje výrobu jesenných ozdôb do kvetináčov. Autorka použila drevené varechy a papier k hravej a tvorivej činnosti žiakov.

Publikácia obsahuje súbor pracovných listov pre 3. ročník základnej školy v rámci voliteľného predmetu tvorivá dramatika. Žiaci  riešia úlohy na čítanie s porozumením v rámci tém: Ženích pre slečnu Myšku, Strigônska oblievačka,  O zelenom vodníkovi.

Publikácia obsahuje súbor pracovných listov pre 3. ročník základnej školy v rámci voliteľného predmetu tvorivá dramatika. Žiaci hravou formou riešia úlohy v rámci tém: Vymysli si príbeh,  Čítame s porozumením,  Zahrajme sa na draka,  Fúzačikov špás.