MRK I

Učebný zdroj Tvorivá dramatika pre 3. ročník II. časť obsahuje pracovné listy na témy Domovina moja a Čo som zažil cez prázdniny, ktoré sú založené na práci s obrázkovým materiálom a plnení jednoduchých úloh. Žiaci majú k dispozícii fotodokumentáciu detských kníh Budkáčik a Dubkáčik, Kozliatka v rôznych vydaniach, a následne riešia zadania typu pomenuj, zakrúžkuj, doplň do viet chýbajúce slovo, nájdi v bludisku, vyrieš krížovku, označ, odpovedz na otázku. 

Autori: 

Bodnárová Barbora, Mgr.

Autorka ponúka súbor 17 didaktických hier zameraných na precvičovanie a utvrdzovanie slovnej zásoby žiakov 2. ročníka ZŠ v  anglickom jazyku. Hry sú rôznorodé, pre žiakov danej kategórie primerané a žiakov môžu motivovať v oblasti záujmu o predmet anglický jazyk.

Autorka vytvorila niekoľko častí učebného zdroja na upevňovanie základnej lexiky z anglického jazyka. Pracovné listy 1 obsahujú úlohy na precvičovanie slovnej zásoby o zvieratkách, rodinkách a ich mláďatách. Žiaci riešia zadania typu doplň, zakrúžkuj, spoj do správnych dvojíc, roztrieď, nakresli, vyfarbi. Téma o domácich zvieratách je kombinovaná s témou voľne žijúcich zvierat.

Autori: 

Fojtíková Milda, Mgr.

Učebný zdroj je určený na precvičovanie základnej slovnej zásoby z anglického jazyka o ľudskom tele. Autorka vytvorila pracovné listy so zadaniami typu doplň, označ, utvor správne dvojice, priraď, pomenuj časti, popletené písmená a pod. Činnosť žiakov je založená na práci s obrázkami, farebnosťou, názornými ilustráciami.

Autori: 

Hrabíková Silvia, Mgr.

Učebný zdroj pozostáva zo súboru 10 pracovných listov, ktoré autorka vytvorila pre prácu žiakov v záujmovom útvare tvorivé čítanie, ale dá sa využiť aj ako motivačný učebný materiál na hodinách slovenského jazyka a literatúry vo 4. ročníku základnej školy. Obsahujú maľované čítanie, tvorivé čítanie, kúzelnú tajničku, hádanky, ľudové pesničky, vystrihovačky, pozvánku na oslavu a metodický postup pečenia medovníkov. Umožňujú rozvíjať čítanie s porozumením a tvorivosť žiakov.

Autori: 

Mgr. Novodomská Erika

Učebný zdroj ponúka sériu učebných textov a úloh na overenie vedomostí pre žiakov a metodický materiál pre učiteľa na základnej škole v predmete Základy ošetrovateľstva. Zameriavajú sa na získavanie základných poznatkov v problematike ošetrovania chorých. Práca obsahuje informácie o predmete, hygiene a jej význame pre človeka a o výžive školákov a tínedžerov.

Autori: 

Mgr. Maťašovská Milada

Učebný zdroj ponúka sériu učebných textov a pokusov pre žiakov a metodický materiál pre učiteľa na základnej a strednej škole. Zameriavajú sa na základy akustiky, uvádza čo zvuk je, ako vzniká a kde môže vzniknúť. Tiež skúma vlastnosti zvuku, jeho šírenie a rýchlosť šírenia v rôznych prostrediach. Práca obsahuje návody na veľké množstvo cvičení, úloh, samostatných pokusov, projektov a tým podporuje všetky žiakove kompetencie.

Autori: 

Hricová Anna PaedDr., PhD.

Publikácia spracováva vybrané témy v rámci predmetu výchova k zdraviu. Určený je pre učiteľov, ktorí vzdelávajú žiakov mladšieho školského  veku.   Spomínaný predmet má interdisciplinárny charakter, pretože sa dotýka viacerých oblastí a etáp ľudského života. Integruje v sebe pedagogické, biologické, psychologické a sociologické poznatky a aspekty o hodnote zdravia, o sociálnych vzťahoch, o zdravom životnom štýle, o dospievaní a o sexualite v ľudskom živote.

Autori: 

PaedDr. Hricová Anna PhD.

Publikácia spracováva vybrané témy v rámci predmetu výchova k zdraviu. Určený je pre učiteľov, ktorí vzdelávajú žiakov mladšieho školského  veku.   Spomínaný predmet má interdisciplinárny charakter, pretože sa dotýka viacerých oblastí a etáp ľudského života. Integruje v sebe pedagogické, biologické, psychologické a sociologické poznatky a aspekty o hodnote zdravia, o sociálnych vzťahoch, o zdravom životnom štýle, o dospievaní a o sexualite v ľudskom živote.

Autori: 

Gánovská Erika Mgr.

Učebný zdroj ponúka sériu pracovných listov pre žiakov na primárnom stupni vzdelávania z marginalizovaných rómskych komunít. Úlohy v pracovných listoch sú tvorené z textov od Daniela Heviera. Ich cieľom je zdokonaliť technickú stránku čítania s porozumením, naučiť žiakov pracovať s textom a obohatiť slovnú zásobu.

Autori: 

Gajdošová Martina, Mgr

Učebný zdroj ponúka sériu pracovných listov pre žiakov z marginalizovaných rómskych komunít na primárnom stupni vzdelávania. Pracovné listy sú zamerané na opakovanie učiva a pri pátraní po nových vedomostiach. Vypracovaním pracovných listov sa žiaci hravou formou pripravujú na vyučovacie hodiny a upevňujú si prebrané učivo z jednotlivých tematických celkov prírodovedného predmetu svet okolo nás.

Autori: 

Beňková Viera, Mgr.

Autorka vytvorila veľmi zaujímavý, motivujúci učebný materiál, ktorý obsahuje množstvo úloh zameraných na vybrané rómske rozprávky. Žiaci pracujú s textom prostredníctvom rozličných zadaní typu doplň, identifikuj podľa obrázka, vyrieš prešmyčku, hádanku, bludisko, odpovedz na otázky, vyfarbi omaľovanky či rôzne tvary v úlohách. Autorka v učebnom zdroji uplatnila výrazné a zmysluplné medzipredmetové vzťahy. 

Autori: 

Mgr. Talpáš Kamaráš Eszter

Publikácia obsahuje súbor pracovných listov. Pracovné listy pozostávajú z  textu a  úloh, ktoré sú zamerané na čítanie s porozumením. Vhodná je pre učiteľov, ktorí vzdelávajú žiakov maďarského jazyka v 7. ročníku na základnej škole.

Autori: 

Mgr. Tkáčová Radka

Učebný zdroj ponúka súbor 11 pracovných listov zameraných na precvičovanie učiva biológie v 6. ročníku ZŠ. Obsahuje úlohy typu popíš, priraď pojmy k obrázku, nakresli, vyrieš tajničku, osemsmerovku, prešmyčku, doplňovačku, rozhodni o pravdivosti výroku, vysvetli, roztrieď do skupín. Jednotlivé pracovné listy sú obsahovo zamerané na základné poznatky o rastlinách a živočíchoch.

Autori: 

Glankovičová Magdaléna, Mgr.

Publikácia obsahuje súbor pracovných  listov. Určená je pre učiteľov v rámci záujmového útvaru, ktorý je zameraný na ochranu prírody. Úlohy sú  formulované na čítanie s porozumením. Vhodná  je pre žiakov mladšieho školského veku.

Autori: 

Mgr. Urbanová Jana

Publikácia obsahuje pracovné listy pre 1 ročník  základnej školy  v rámci predmetu regionálna výchova. Korešponduje s prierezovou témou Regionálna výchova tradičná ľudová kultúra, tematickým celkom  Môj rodný kraj a témou  Škola, okolie školy. Úlohou žiakov je priradiť, vyfarbiť, spojiť pojmy danej témy.

Autori: 

Gajdošová Iveta, Mgr.

Publikácia obsahuje pracovné listy z prierezovej témy Regionálne výchova  a tradičná ľudová kultúra. Pracovné listy sú zamerané na tematický celok Môj rodný kraj, pričom spracovaný je Lučenec a okolie Lučenca. Úlohy v pracovných listoch prepájajú učivo z matematiky, slovenského jazyka a literatúry, vlastivedy ai. Koncipované sú tak, aby sa u žiakov rozvíjali vyššie poznávacie procesy.

Súbor 24 pracovných listov ponúka námety na prácu v záujmovom útvare tvorivá dramatika, ale aj pre prácu na  hodinách slovenského jazyka a literatúry v 3. ročníku ZŠ.  Jednotlivé pracovné listy sú zamerané na hru so slovami, schopnosť vytvárať nové tvorivé nápady, vystihnúť problém úlohy, dramatizovať príbeh, schopnosť vypracovať detaily riešenia a vytvoriť určitý celok. Texty k pracovným listom sú dostupné pre každého učiteľa. Niektoré pracovné listy sú v kombinácii textu a úloh. 

Autori: 

Tóthová Jacáková Jarmila

Učebný zdroj ponúka súbor pracovných listov pre žiakov na primárnom stupni vzdelávania a metodický materiál pre učiteľov na činnosť v záujmovom útvare Stromy- Piliere zeme. Autorka stručne a veku primerane sprevádza žiakov prírodou. Cieľom pracovných listov je oboznámiť, vysvetliť a priblížiť žiakom význam stromov pre celé ľudstvo.

Učebný zdroj ponúka 9 pracovných listov použiteľných  na dramatickej výchove v 4. ročníku ZŠ. Dajú sa využiť na vyučovaní počas hodín slovenského jazyka a literatúry, ale aj v záujmovom útvare. Úlohy v pracovných listoch sú zamerané hlavne na rozvoj tvorivosti žiakov, na rozvoj ich schopnosti komunikovať. Žiaci vytvárajú päťveršie, akrostich, príbehy podľa obrázkov, vlastnú abecedu, kaligram, báseň, pozvánku na karneval, skladajú zo slabík slová a snažia sa vyjadriť pocity neživých vecí na obrázkoch.

Autori: 

Mgr. Krivdová Lucia

Učebný zdroj ponúka sériu učebných textov pre žiakov na primárnom stupni vzdelávania z marginalizovaných rómskych komunít. Učebné texty sú zamerané na názornosť pri osvojovaní a upevňovaní poznatkov o stolovaní. Na získanie konkrétnejších a ucelenejších predstáv autorka využila didaktickú hru.

Autori: 

Čubirková Jana, Mgr.

Učebný zdroj Opakujeme na testovanie 9 je určený na precvičovanie ohybných slovných druhov - podstatných a prídavných mien, zámen, čísloviek a slovies. Zadania obsahujú aj úlohy na precvičovanie pravopisu, vybraných slov a zvieracích podstatných mien mužského rodu. Žiaci riešia doplňovačky, osemsmerovky, prešmyčky, odpovedajú na otázky, pracujú s literárnym textom a obrázkami. V rámci záverečného opakovania autorka pripravila aj testovací pracovný list.

Autori: 

Písečná Sylvia, Mgr.

Publikácia spracováva pracovné listy z prírodovedy pre 4. ročník základnej školy. Pracovné listy sú zamerané na tematické celky – Ochrana prírody, Kolobeh vody, Flóra a fauna, Človek. V rámci týchto tematických celkov je zameranie na vodu, vzduch, ochranu rastlín a živočíchov, skupenstvá vody, exotické rastliny a zvieratá a fungovanie ľudského tela. Úlohou žiakov je napísať, zakrúžkovať, doplniť, pospájať ai.

Autori: 

Mgr. Lipták Csank Katalin

Učebný zdroj ponúka sériu pracovných listov pre žiakov zo škôl s vyučovacím jazykom maďarským zamerané na precvičovanie slovnej zásoby jednoduchou, hravou formou. Pracovné listy poslúžia na precvičovanie a upevnenie poznatkov z anglického jazyka, učitelia ich môžu používať na vyučovacej hodine ako doplnkový materiál, ale aj pre potreby záujmovej činnosti.

Autori: 

Ing. Schwarzová Monika

Učebný zdroj obsahuje spracovaný tematický cekol Častice a chemické látka, PSP z učebnice Chémie pre 8. ročník základných škôl. Každá kapitola začína teoretickou časťou a končí pracovným listom. Má slúţiť pre lepšie pochopenie učiva z Chémie využitím interaktívnej tabule, počítačov a názorných pokusov. Na konci učebného zdroja pred správnymi odpoveďami k pracovným listom sú uvedené pokusy tak, ako sú zaradene v tematickom výchovno vzdelávacom pláne.

Autori: 

Mgr. Lapšanská Jana

Učebný droj je určený pre záujmový útvar so zameraním na geografiu sekundárneho vzdelávania. Zdroj obsahuje súbor pracovných listov s úlohami  rôznej náročnosti. Sú tvorené s ohľadom na postupnosť úrovní vnímania a porozumenia textu. Niektoré úlohy sú určené na identifikáciu informácií z textu, iné na schopnosť dedukovať, ďalšie na schopnosť interpretovať a integrovať informácie a nakoniec aj na schopnosť kriticky analyzovať a hodnotiť text. Pracovné listy obsahujú pre lepšiu názornosť viacero máp, tabuliek, obrázkov.

Autori: 

Erika Gánovská

Učebný zdroj je určený pre primárne vzdelávanie anglického jazyka. V zdroji sa nachádza súbor pracovných listov s pútavou koncepciou úloh.

Autori: 

Mgr. Sélešová Elena

Učebný zdroj ponúka sériu pracovných listov pre žiakov na zvládnutie práce s počítačom, upevnenie učiva hravou a zábavnou formou. Prostredníctvom týchto pracovných listov žiaci spoznávajú rôznorodosť práce s počítačom a jeho mnohostranné využitie v súčasnosti aj v budúcnosti. Úlohy sú zamerané na zvládnutie práce na počítači. Sú vytvárané postupne tak, aby sa žiaci najprv oboznámili s jednotlivými témami, precvičili si prácu podľa témy a zvládli samostatnú prácu pri každej téme. Pokyny pre žiakov sú stručne a jednoducho uvedené pri každej úlohe.

Autori: 

Martina Jacková

Dromoro 4 obsahuje ďalšie pracovné listy, ktoré autorka ponúka v rámci vyučovacieho predmetu žiakov z marginalizovaných rómskych komunít. Témy prvej pomoci, práce hasičov, živej prírody a obce, v ktorej žiaci žijú, poskytujú priestor na vypracovanie motivujúcich zadaní, doplnených o kresby, prácu s názorným ukážkami a pomôckami, prejavenie vlastnej kreativity. Koncepcia, znenie úloh i formulácia pokynov sú primerané cieľovej skupine.

Autori: 

Jacková Martina Mgr.

Tretia časť učebného zdroja Dromoro 3 je rovnako zaujímavá a inšpirujúca nielen pre žiakov, ale aj učiteľov pracujúcich so žiakmi z marginalizovaných rómskych komunít, ako predchádzajúce dve časti. Autorka vytvorila pracovné listy plné motivujúcich zadaní na tému rodiny, režimu dňa, nášho tela a práce s farbami. Žiaci vyrábajú leporelá, plagáty, zoznamujú sa a pracujú s rôznym materiálom, rozvíjajú si grafomotorické zručnosti, trpezlivosť a precíznosť. Učebný zdroj obsahuje aj pracovný list, ktorý je venovaný dňu Rómov.