MRK I

Autori: 

Mgr. Pavelková Gabriela

Učebný zdroj je určený pre primárne vzdelávanie 3. - 4.  ročníka  základnej školy v predmete Domov a práca. Zdroj prezentuje súbor pracovných listov so zameraním na výzdobu triedy a výrobu veľkonočných ozdôb.

Autori: 

Mgr. Balažiková Jarmila

Učebný zdroj obsahuje pracovné listy pre žiakov šiesteho ročníka pre predmet „ Hravá matematika“. Jednotlivé tematické celky – 1. Prirodzené čísla , 2. Desatinné čísla, 3.Uhol a rovinné útvary, 4. Kocka, kváder sú predurčené k prepojeniu praxe s učením hravou, nenásilnou formou.K tematickým celkom sú vypracované pracovné listy, ktoré napomáhajú k lepšiemu upevneniu učiva hravou formou. V druhej časti sa nachádzajú úlohy k tematickým celkom Desatinné čísla, Uhol a rovinné útvary a Kocka, kváder.

Autori: 

Mgr. Krivdová Lucia

Učebný zdroj ponúka stručné učebné texty a pracovné listy pre žiakov na primárnom stupni vzdelávania. Pracovné listy ponúkajú žiakom praktické príklady pre prácu a spracovanie odpadu v škole a v domácnosti. Tieto pracovné listy ponúkajú možnosť pracovať s vlastnými skúsenosťami a údajmi.

Autori: 

Mgr. Kušniriková Tatiana

Učebný zdroj Domov a práca 3. ročník prezentuje súbor pracovných listov. Pracovné listy sú zamerané na suroviny a ich vplyv na životné prostredie, na náradie a nástroje pri spracovaní pôdy  a na poľnohospodárske plodiny. 

Autori: 

Mgr. Komárová Petra

Učebný zdroj je určený pre žiakov deviateho ročníka, ako učebný materiál na hodiny novovytvoreného predmetu Digitálny svet. Učebný zdroj je zostavený podľa osnov predmetu Digitálny svet vytvoreného na základe školského vzdelávacieho programu. Nachádzajú sa tu rozpracované témy z okruhu Práca s informáciami, Komunikácia a internet, IKT a programové systémy, Algoritmy a programovanie, Spoločnosť a technológie..

Autori: 

PaedDr. Köryová Jana

Autori: 

PaedDr., Mgr. Tutokyová Mária

Ovocie má vysokú biologickú hodnotu a nižšiu energetickú hodnotu, obsahuje veľa vitamínov a minerálnych látok. Najlepšie je ho jesť čerstvé, v surovom stave. Delíme ho na:  domáce,  južné. Domáce ovocie poznáme:  malvice - jablka, hrušky  kôstkovice – slivky, čerešne, višne, marhule, broskyne  bobule – hrozno, ríbezle, egreše, čučoriedky, brusnice, moruše, jahody, maliny, černice K južnému ovociu patria citrusy (citróny, pomaranče, grapefruity, mandarínky), banány, ananás, kiwi, mango, avokádo, kaki, karambola, granátové jablko, liči, papája a iné.

Autori: 

PaedDr., Mgr. Tutokyová Mária

V ľudskom tele stále prebiehajú procesy (činnosti), ktoré sú potrebné na to, aby človek žil. Aby tieto procesy mohli prebiehať je potrebné telu dodať energiu. Energiu človek získava zo stravy. Súhrn zložitých a stále trvajúcich procesov prijímania látok potrebných pre fungovanie ľudského organizmu voláme výživa. Výživa je jednou zo základných podmienok života. Nesprávna výživa je veľmi často príčinou rôznych ochorení. Človek nemôže jesť bez výberu, iba to, čo práve má po ruke, alebo na čo má chuť, ale musí si jedlo vyberať.

Autori: 

Mgr. Hrehová Kristína

Obsah učebného zdroja Tvorivé spracovanie materiálu tvoria východiskové informácie o sadre ako základného materiálu na výrobu magnetiek a následný metodický postup technikou sadrových odliatkov. Okrem prehľadu potrebných pomôcok majú žiaci k dispozícii podrobne prezentovaný návod, ako vyrobiť rôzne druhy magnetiek a farebne ich dotvoriť, čím si rozvíjajú svoje zručnosti i fantáziu.

Autori: 

Mgr. Hrehová Kristína

Metodický postup s názornou fotodokumentáciou tvorí obsah učebného zdroja Tvorivé spracovanie materiálu 3. časť. V úvode možno nájsť informácie o pôvode, výrobe a využití polystyrénu, ktorý je v podobe gule základom finálneho výrobku - stromčeka na štyri ročné obdobia. Podľa presného návodu si žiaci môžu vyrobiť peknú a funkčnú dekoráciu do triedy technikou nešitého patchworku.

Autori: 

Mgr. Urbanová Jana

Učebný zdroj  Tvorivá dramatika II. časť obsahuje pracovné listy s rozmanitými zadaniami pre žiakov 4. ročníka ZŠ na rozvíjanie schopnosti pracovať s rôznymi druhmi textu. Autorka tu zakomponovala rozličné témy, napr. Bábky, Rozhlas, O čom si čítal, O hudbe, Spevokol, Ozvena, O čom si vtáčky štebocú, Malý princ, Komiks, Ľudová rozprávka, Čin-Čin, Z každého rožku trošku. Žiaci okrem plnenia jednoduchých úloh pracujú s množstvom názorného materiálu a obrázkov, ktoré si môžu aj vyfarbiť.

Autori: 

Mgr. Urbanová Jana

Učebný zdroj Tvorivá dramatika pre druhý ročník 1. časť obsahuje pracovné listy s rozmanitými zadaniami na rozvíjanie schopnosti žiakov pracovať s textom. Autorka tu zakomponovala témy, ako sú Moje pravidlá, Z čoho je kniha, Môj byt, Moja rodina, Z rpírody, Príslovia a porekadlá, Bájky, Moje sny, Vianoce. Využila básne, piesne, krátke príbehy, identifikáciu rozprávok podľa obrázkov. Žiaci majú možnosť prejaviť svoje tvorivé schopnosti pri vymýšľaní vlastných príbehov a rozprávok na daný obrázok.

Autori: 

Mgr. Mariňáková Lucia

Učebný zdroj ponúka pracovný postup výroby veľkonočného vajíčka z výkresu a krepového papiera. Pracovný postup je doplnený ilustračnými fotografiami a ukážkami žiackych výrobkov. Je vhodný pre prácu žiakov  na 1. stupni ZŠ.

Autori: 

PaedDr. Lenártová Zuzana

Autorka ponúka učebné texty využiteľné v záujmovom útvare Varíme a pečieme pre žiakov druhého stupňa. Sama sa vyjadruje, že hlavne pre dievčatá z marginalizovaných rómskych komunít. Obsahujú informácie o zásadách hygieny a bezpečnosti pri práci pri varení a pečení. Pracovné postupy a recepty polievok, mäsitých a bezmäsitých jedál, múčnikov, dezertov a šalátov. Autorka prezentuje prestieranie slávnostného menu, princípy stolovania a recepty na vianočné sviatky.

Autori: 

PaedDr., Mgr. Tutokyová Mária

Učebný zdroj je druhou časťou učebných textov vytvorených na použitie v záujmovom útvare Varenie pre žiakov druhého stupňa základných škôl. Obsahuje texty o ovocí, zelenine, zemiakoch, obilninách, mlieku, mliečnych výrobkoch, mäse, mäsových výrobkoch a o tepelnej úprave potravín. Za každým textom nasledujú úlohy formou odpovedí na otázky, riešením tajničky, triedením obrázkov. Každý text je vhodne ilustrovaný obrázkami. 

Autori: 

PaedDr., Mgr. Tutokyová Mária

Učebný zdroj ponúka učebné texty k záujmovému útvaru Varenie pre druhý stupeň základnej školy. Obsahuje texty o zdraví a správnej výžive, biologickej hodnote potravín, o ich nakupovaní a správnom skladovaní. Za každým textom nasledujú úlohy pre žiakov vytvorené prostredníctvom tajničiek a triedenia obrázkov.

Autori: 

Krušinská Anna, Mgr.

Publikácia obsahuje súbor pracovných listov s tematikou rozprávky. Úlohy v pracovných listov hravou formou overujú informácie o hlavných hrdinoch, deji, autoroch rozprávok. Vhodná je pre učiteľov, ktorí vzdelávajú žiakov mladšieho veku.

Autori: 

Mgr. Vraniaková Stanislava

Autorka vytvorila učebný zdroj zameraný na pochopenie umeleckého textu na hodinách predmetu tvorivá dramatika. Text  skrátenej verzie rozprávky Dievčatko so zápalkami rozdelila do dvoch častí. Po prečítaní každej z častí nasledujú úlohy zamerané na rozvoj porozumenia textu žiakmi, na rozvoj ich tvorivosti a predstavivosti, no zároveň aj na oblasť prosociálnych vzťahov, spolupráce, multikultúrnu výchovu a globálne vzdelávanie ako prierezové témy výchovno-vzdelávacieho procesu.

Autori: 

PaedDr. Köryová Jana

Učebný zdroj ponúka 11 pracovných listov, ktorých obsah je zameraný na precvičovanie a rozširovanie vedomostí žiakov prvého stupňa v predmete prvouka a etická výchova. Úlohy sú koncipované hravou formou, autorka využíva doplňovačky, osemsmerovky, vystrihovanie, lepenie a priraďovanie obrázkov. Žiaci môžu kresliť, vymaľovávať, dopĺňať pojmy k jednotlivým obrázkom. Témy sa týkajú rodiny, školy, práce a dôležitých sviatkov v roku.

Autori: 

Mgr. Mariňáková Lucia

Publikácia je fotonávodom  na výrobu darčeka technikou  quilling.  Vhodná je  pre učiteľov, ktorí vzdelávajú žiakov mladšieho školského veku. Využiť ju môžu na hodinách pracovného vyučovania.

Autori: 

Mgr. Gánovská Erika

Učebný zdroj ponúka sériu pracovných listov pre žiakov na primárnom stupni vzdelávania z marginalizovaných rómskych komunít. Úlohy v pracovných listoch sú tvorené z textov od Jozefa Pavloviča – o hubových girlandách, kdeže, jež, kdeže? a vtáčie trio. Ich cieľom je zdokonaliť technickú stránku čítania s porozumením, naučiť žiakov pracovať s textom a obohatiť slovnú zásobu.

Autori: 

Mgr. Gánovská Erika

Učebný zdroj ponúka sériu pracovných listov pre žiakov na primárnom stupni vzdelávania z marginalizovaných rómskych komunít. Úlohy v pracovných listoch sú tvorené z textov od Jozefa Pavloviča – dobrá škola, o ovocí a žabie vyučovanie. Ich cieľom je zdokonaliť technickú stránku čítania s porozumením, naučiť žiakov pracovať s textom a obohatiť slovnú zásobu.

Autori: 

Mgr. Saxová Jarmila

Publikácia obsahuje náučne texty o regióne Spiš. Texty sú členené na dve oblasti:  Osídlenie ( Najstaršie osídlenie Spiša, Príchod Slovanov na Spiš,  Začleňovanie Slovenska do Uhorska, Tatári na našom území , Kolonizácia Spiša,  Pochovávanie mŕtvych, Hutníctvo, kováčstvo)  a  Cirkevné organizácie na Spiši (Duchovný život na Spiši, Spišská Kapitula,  Kláštory na Spiši).

Autori: 

Mgr. Saxová Jarmila

Publikácia obsahuje náučne texty o regióne Spiš.

Publikácia obsahuje pracovné listy pre voliteľný predmet regionálna výchova pre 5 ročník základnej školy. Pracovné listy sú zamerané na  tematický celok Môj rodný kraj, pričom spracované sú Košice (Ako vznikli Košice,  Nemeckí obyvatelia Košíc a mestské hradby,  Košice a Omodejovci,  Bitka na rozhanovskom poli,  Mestský erb,  Košické cechy,  Dominikáni, františkáni , Poľnohospodári , Čo jedli. Samotná činnosť v pracovných listoch je rozdelená do dvoch rovín – teoretickej a praktickej. V teoretickej rovine sa žiakom predkladajú fakty, obrazový materiál, zvukové záznamy.

Autori: 

Mgr. Kušniriková Tatiana

Publikácia obsahuje súbor desiatich pracovných listov zameraných na prierezovú tému s názvom Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra. Spracovaný je tematický celok Môj rodný kraj – obec Lipovec, pričom žiaci majú bádať informácie o svojej rodnej obci.

Autori: 

Mgr. Gánovská Erika

Publikácia je určená pre učiteľov anglického jazyka, ktorí vzdelávajú žiakov mladšieho školského veku. Obsahuje súbor pracovných listov na tému  Big, small; Long, short; Colours; Head; Numbers II.

Autori: 

Mgr. Talpáš Kamaráš Eszter

Učebný zdroj ponúka súbor pracovných listov v maďarskom jazyku zameraných na precvičovanie a rozširovanie vedomostí žiakov z maďarskej literatúry pre 7. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským. Pracovné listy obsahujú úlohy typu doplň do vety, nájdi správnu odpoveď, vyrieš tajničku, osemsmerovku. Autor prezentuje obdobia sťahovania národov a dobývania území, stredovek, renesanciu, baroko, osvietenstvo, maďarské divadlo, romantizmus a reformáciu spolu s významnými maďarskými spisovateľmi a buditeľmi.

Autori: 

Mgr. Šillingová Mácsová Ildikó

 Publikácia je určená pre 5.ročnik základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským.   Spracovaná je téma  Programovanie v rámci predmetu informatika, kde učiteľ/žiak môže pomocou textu a obrázkov  lepšie túto tému, kde je potrebné pochopiť algoritmus programovania, upevniť.