anglický jazyk

Hodnotenie písomnej formy internej časti maturitnej skúšky v cudzích jazykoch

Lektor: 
Mgr. Ľubica Korečková
Forma podujatia: 
prezenčne

Netradičné formy výučby komunikácie v anglickom jazyku

Lektor: 
Mgr. Zuzana Procházková
Forma podujatia: 
prezenčne

Rozvoj čitateľskej gramotnosti vo vyučovaní cudzích jazykov

Lektor: 
Mgr. Mária Marciová
Forma podujatia: 
prezenčne

Ako vyučovať anglickú gramatiku zábavne

Lektor: 
PhDr. Zuzana Pohlová
PaedDr. Judita Tóthová
Mgr. Anna Pávová
Forma podujatia: 
prezenčne

Hodnotenie písomnej formy internej časti maturitnej skúšky v cudzích jazykoch

Lektor: 
Mgr. Ľubica Korečková
Forma podujatia: 
prezenčne

Inovácie vo vyučovaní anglického jazyka

Lektor: 
Mgr. Ľubica Korečková
PaedDr. Judita Tóthová
Ildiko Gašpar
Forma podujatia: 
prezenčne

Ako rozvíjať životné zručnosti na hodinách anglického jazyka

Lektor: 
Mgr. Anna Pávová
Forma podujatia: 
prezenčne

08:00 - 11:00       Informácie o tvorbe a  hodnotení ústnej formy internej časti

                            maturitnej skúšky  žiakov SŠ z anglického jazyka na základe

                            referenčného rámca a cieľových požiadaviek na vedomosti a

                            zručnosti maturantov z anglického jazyka - doc. Bérešová.

11:00 - 11:30       Obedová prestávka             

11:30 - 14:00       Intenzívny výcvik tvorby testov vhodných na hodnotenie ústnej

                            odpovede, aplikácia kritérií hodnotenia ústneho prejavu na základe

                            ukážok výkonov žiakov na rôznych referenčných úrovniach - doc.

                            Bérešová.

Začiatok podujatia: 
pondelok, 4. február 2019 - 8:00
Koniec podujatia: 
pondelok, 4. február 2019 - 14:00

Táto práca je určená učiteľom anglického jazyka, ktorí chcú rozvíjať a zdokonaľovať písomný prejav svojich žiakov. Cieľom práce je podať  stručnú charakteristiku tvorivosti, tvorivého vyučovania a tvorivého písania.

Cieľom učebného zdroja je rozvinúť zručnosti a vedomosti učiteľov, pomôcť im uvedomiť si špecifiká učenia sa žiakov na prvom stupni základnej školy a prehodnotiť aktivity a úlohy, ktoré na hodinách cudzieho jazyka používajú. Učebný zdroj zároveň poskytuje množstvo nových nápadov a námetov na precvičovanie rôznych aspektov cudzieho jazyka.

Základným princípom vyučovania cudzích jazykov je podporiť radosť žiakov z učenia sa cudzieho jazyka a pozitívne využiť vysokú mieru zvedavosti detí a ich túžbu skúmať a objavovať.
Učebný zdroj sprostredkúva charakteristiku aktivizujúcej metódy a jej praktické využitie vo výchovno-vzdelávacom procese. Jeho ambíciou je zároveň inšpirovať učiteľov k používaniu tejto učebnej pomôcky a k tvorbe didaktických hier a učebných pomôcok v rámci jej používania.

Učebný zdroj je určený predovšetkým účastníkom akreditovaného vzdelávacieho programu Ako využiť princípy geštaltpedagogiky vo výučbe cudzích jazykov. V prvej kapitole rozoberá obsah pojmu geštaltpedagogika, jej filozofické a psychologické základy a základné princípy, jej miesto vo výučbe cudzích jazykov. V druhej kapitole prináša charakteristiku najvhodnejších metód, pracovných postupov a techník na výučbu cudzích jazykov a rozvoj jazykovej komunikatívnej kompetencie.

V učebnom zdroji vytvorenom k akreditovanému vzdelávaciemu programu sú prezentované výhody bilingválneho vzdelávania z rôznych hľadísk, základné informácie o stratégii a koncepcii CLIL. Spracovaná je ukážka postupu pri plánovaní a príprave vyučovania a tematického celku, zásady a funkcie pracovných listov, spôsob vymedzovania základného učiva ako rámca pri príprave pracovných listov a rôzne typy otázok a učebných úloh, z ktorých sú pracovné listy tvorené.

Obsahom učebného zdroja vytvoreného k akreditovanému vzdelávaciemu programu sú inovačné metódy na rozvoj komunikačných zručností žiakov na hodinách anglického jazyka. Autorka publikácie reagovala na požiadavku praxe zamerať sa vo vyučovaní anglického jazyka viac na komunikačné zručnosti ako na teoretické vedomosti. Publikácia je vhodnou motiváciou pre každého učiteľa anglického jazyka pri uplatňovanie inovatívneho postupu zabezpečujúceho autonómne učenie, reflexiu a spätnú väzbu priamo vo vyučovacom procese.

V učebnom zdroji nájdu pedagógovia relevantné informácie o vzdelávacích štandardoch, didaktických metódach, formách práce so žiakmi a moderných prístupoch k výučbe cudzieho jazyka, ktoré im umožnia poznať a uplatňovať najnovšie trendy vo výučbe anglického jazyka v pedagogickej praxi. Veľká časť učebného zdroja je venovaná inteligenciám, tzv. multiple intelligences.

Autori: 

Z. Duchoňová

Učebný zdroj je určený predovšetkým účastníkom akreditovaného vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania Zaradenie drámy do vyučovania anglického jazyka v základných a stredných školách.
Hlavným cieľom učebného zdroja je predstaviť drámu ako užitočnú alternatívnu vyučovaciu metódu a poskytnúť účastníkom vzdelávacieho programu rôzne tvorivé dramatické aktivity a techniky vo vyučovaní anglického jazyka na rôznych stupňoch škôl s cieľom rozvíjať, rozširovať a zlepšovať komunikatívne zručnosti žiakov.

Učebný zdroj je určený predovšetkým účastníkom akreditovaného vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania Viacjazyčnosť vo vyučovaní v základných školách.
Hlavným cieľom učebného zdroja je pomôcť účastníkom vzdelávacieho programu získať  a rozvíjať vedomosti a zručnosti v oblasti viacjazyčných prístupov v rámci vyučovania cudzích jazykov v základných školách.

Učebný zdroj je určený predovšetkým účastníkom akreditovaného vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania Nové prístupy k vyučovaniu anglického jazyka v základných a stredných školách.
Hlavným cieľom učebného zdroja je získať vedomosti a zručnosti v oblasti motivačných a inovatívnych prístupov a metód vo výučbe anglického jazyka.

Učebný zdroj určený účastníkom akreditovaného vzdelávacieho programu sa zameriava na inovatívnu vyučovaciu metódu – konštruktivizmus, ktorý nanovo definuje nielen žiacke, ale aj učiteľské roly. Prepojením teoretickej a praktickej časti prehľadne približuje zvolenú problematiku a prináša konkrétne príklady na využitie konštruktivistickej metódy na hodine anglického jazyka.

Autori: 

A. Pávová

Cieľom učebného zdroja vytvoreného k akreditovanému vzdelávaciemu programu je motivovať učiteľov anglického jazyka používať piesne vo vyučovacom procese a pripravovať k nim úlohy. Autorka v publikácii ponúka praktické ukážky piesní a úloh na precvičovanie gramatiky, slovnej zásoby, výslovnosti na hodinách anglického jazyka, aby si žiaci rozvíjali jazykové kompetencie aj netradičnými inovatívnymi postupmi.

Učebný zdroj obsahuje relevantné informácie zo slovenskej školskej legislatívy, informácie o európskych dokumentoch, ktoré výrazným spôsobom ovplyvňujú slovenskú školskú legislatívu, odkazy na zákony, vyhlášky a ďalšie dokumenty, ktoré umožnia pedagógom poznať a uplatňovať najnovšie trendy vo výučbe anglického jazyka v ich pedagogickej praxi.

Učebný zdroj Aktivizujúce a hrové metódy vo výučbe anglického jazyka u žiakov mladšieho školského veku od Mgr. Márie Marciovej je určený predovšetkým učiteľom anglického jazyka na základných školách.

Cieľom učebného zdroja je inovovať pedagogické zručnosti implementovaním nových poznatkov z oblasti jazykových rovín do výučby predmetu slovenský jazyk a literatúra na druhom stupni základnej školy a na strednej škole. Študijný text obsahuje okrem základných teoretických východísk didaktického konštruktivizmu najdôležitejšie inovácie z oblasti jazykovedy v rámci jednotlivých jazykových rovín.

Hlavným cieľom učebného zdroja vytvoreného k akreditovanému programu kontinuálneho vzdelávania Moderné technológie vo vyučovaní anglického jazyka na základnej škole je aktualizovať profesijné kompetencie učiteľov anglického jazyka o zručnosť používať moderné technológie ako inovačný edukačný prostriedok vo vyučovaní anglického jazyka na základnej škole.

Autori: 

D. Gondová

Učebný zdroj bol  vytvorený k akreditovanému vzdelávaciemu programu Rozvoj produktívnych jazykových kompetencií žiakov a ich hodnotenie.  Cieľom publikácie je prezentovať moderné metódy a aktivity, ktoré umožnia  zvýšiť profesionálne kompetencie učiteľov AJ.

Tvorba didaktických testov v anglickom jazyku

Hlavným cieľom vzdelávacieho programu je aktualizovať a udržať profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov v oblasti rozvoja špecifických jazykových kompetencií v anglickom jazyku a ich využívaní v edukačnom procese.

Účastníci budú mať príležitosť naučiť sa tvorivo a flexibilne plánovať vyučovaciu hodinu s minimálnymi alebo žiadnymi učebnými prostriedkami a používať vyučovacie metódy a techniky tak, aby zvyšovali celkovú komunikatívnu kompetenciu žiakov.

Rozšíriť a aktualizovať pomocou najmodernejšej online výučby profesijné kompetencie, ktoré umožnia učiteľom základných a stredných škôl tvorivo používať moderné metódy a techniky tak, aby harmonicky a v rovnováhe zvyšovali celkovú komunikatívnu kompetenciu ich žiakov.

Prehĺbiť a aktualizovať profesijné kompetencie učiteľa základnej a strednej školy v oblasti využívania digitálnych technológií, integrovania virtuálnych zdrojov a sociálnych médií na rozvoj komunikácie žiakov v anglickom jazyku.