anglický jazyk

Autori: 

Matyisová Terézia, Mgr.

Učebný zdroj ponúka pracovné listy pre žiakov z marginalizovaných rómskych komunít v siedmom ročníku základnej školy. Pracovné listy sú zamerané na názornosť pri osvojovaní slovnej zásoby a žiakom pomáhajú získavať konkrétnejšie a ucelenejšie predstavy o tom, čo sa učia. 

Autorka v publikácii ponúka úlohy a aktivity, ktoré využívala v záujmovom útvare anglický jazyk pre II. stupeň ZŠ. Sú zamerané na precvičovanie členov, ukazovacích zámen, časovanie slovesa mať, množné číslo podstatných mien, privlastňovacích zámen, rodu podstatných mien, prídavných mien, prísloviek a časov: jednoduchého prítomného času, priebehového prítomného času, jednoduchého minulého  a budúceho času a predprítomného času.

Autori: 

Sojková Iveta, Mgr.

Publikácia prezentuje súbor pracovných listov a učebných textov pre žiakov 1. stupňa základnej školy, ktoré pomôžu žiakom zvládnuť učivo anglického jazyka. Pracovné listy slúžia na upevnenie učiva hravou a zábavnou formou a zároveň prostredníctvom týchto pracovných listov spoznávajú žiaci život vo Veľkej Británii.

Autori: 

Lipták Csank Katalin, Mgr.

Cieľom tohto učebného zdroja je poskytnúť pracovné listy pre potreby základných škôl s VJM, ktoré sú zamerané na precvičovanie anglického jazyka jednoduchou, hravou formou. Materiál je určený pre mladších aj starších žiakov. Pracovné listy ponúkajú zmes zábavných úloh, ktoré môžu byť spestrením výučby jazyka popri osvojovaní a upevňovaní gramatiky a slovnej zásoby. Pracovné listy popri precvičovaní slovnej zásoby poslúžia aj na rozvoj čítania v anglickom jazyku. Úlohy sú hravé, ale vyžadujú si pozorné čítanie. Cvičenia sa môžu používať ako doplnkový materiál pre potreby krúžkovej činnosti.

Autori: 

Romanová Jana, Mgr.

Učebný zdroj je určený pre žiakov druhého ročníka základnej školy na voliteľný predmet Zábavná angličtina. Žiakom má pomôcť zvládnuť základnú lexiku v anglickom jazyku, ktoré rieši hravou formou.

Autori: 

Romanová Jana, Mgr.

Učebný zdroj je určený pre žiakov druhého ročníka základnej školy na voliteľný predmet Zábavná angličtina. Žiakom má pomôcť zvládnuť základnú lexiku v anglickom jazyku, ktoré rieši hravou formou.

Autori: 

Romanová Jana, Mgr.

Učebný zdroj je určený pre žiakov druhého ročníka základnej školy na voliteľný predmet Zábavná angličtina. Žiakom má pomôcť zvládnuť základnú lexiku v anglickom jazyku, ktoré rieši hravou formou.

Autori: 

Oravcová Martina, Mgr.

Učebný zdroj je určený na edukáciu anglického jazyka na rozšírenie slovnej zásoby. V učebnom zdroji sú prezentované pracovné listy s témami: Rodina, Čísla 1-12,  Interiér a exteriér domu, Odevy, Sviatky,  Ročné obdobia, Dni v týždni, Určité a neurčité členy.

Učebný zdroj je určený pre žiakom prvého stupňa základnej školy v záujmovom útvare. Pracovné listy sú zamerané na osvojovanie slovnej zásoby a žiakom majú pomôcť zvládnuť základnú lexiku v anglickom jazyku.

Učebný zdroj je určený pre žiakom prvého stupňa základnej školy v záujmovom útvare. Pracovné listy sú zamerané na osvojovanie slovnej zásoby a žiakom majú pomôcť zvládnuť základnú lexiku v anglickom jazyku.

Učebný zdroj je určený pre žiakom prvého stupňa základnej školy v záujmovom útvare. Pracovné listy sú zamerané na osvojovanie slovnej zásoby a žiakom majú pomôcť zvládnuť základnú lexiku v anglickom jazyku.

Autori: 

Miženková Veronika, Mgr.

Autori: 

Baran Ivan, Mgr.

Učebný zdroj je určený na edukáciu anglického jazyka na rozšírenie slovnej zásoby. V učebnom zdroji sú prezentované pracovné listy s témami: Nakupovanie, Zvieratá, Šport, Povolanie, Časti hlavy, Ročné obdobia, dni a mesiace, Veľká Británia, Jedlá a nápoje, Ovocie a zelenina.

Autori: 

Krajgerová Daniela, Mgr.

Učebný zdroj ponúka zaujímavé námety na stolové hry pre žiakov základných a stredných škôl v anglickom jazyku. Ponúkajú žiakom zábavnou formou precvičenie a upevnenie učiva. Prezentované hry sú zamerané na osvojovanie slovnej zásoby a precvičovanie gramatických javov s využitím názornosti.

Autori: 

Vaculčiaková Elena, PaedDr., Mgr.

Publikácia obsahuje 6 pracovných listov, v ktorých autorka spracovala témy: všeobecné a vlastné podstatné mená, prídavné mená, zámená, číslovky,  slovesá a slovné druhy. Vhodná je pre učiteľov angliského jazyka, ktorí vzdelávajú žiakov staršieho školského veku.

Autori: 

Zozomová Viera, Mgr.

Učebný zdroj ponúka pracovné listy pre žiakov tretieho a štvrtého ročníka základnej školy. Pracovné listy sú zamerané na názornosť pri osvojovaní slovnej zásoby a žiakom umožňujú získavať konkrétnejšie a ucelenejšie predstavy o tom, čo sa učia. 

Autori: 

Romanová Jana, Mgr.

Učebný zdroj Farmanimals I. je pripravený pre žiakov druhého ročníka základnej školy na voliteľný predmet Závavná angličtina a je zameraný na základnú lexiku v anglickom jazyku. Žiak rieši rôzne úlohy, ktoré mu napomáhajú zapamätať si nové slovíčka.

Pracovné listy v publikácii sú určené pre žiakov základnej školy pre predmet anglický jazyk. Pracovné listy sú zamerané na grafomotoriku, počítanie od 1-5 a rozšírenie slovnej zásoby na tému zvieratá.

Autori: 

Romanová Jana, Mgr.

Tretia časť je pokračovaním učebného materiálu Farmanimals II. určeného pre žiakov druhého ročníka základnej školy v rámci voliteľného predmetu Závavná angličtina, ktorý je zameraný na precvičovanie základnej lexiky v anglickom jazyku. Farmanimals III. obsahuje obrázkový slovník, ktorý si žiaci sami vyfarbia a vytvárajú si takto vlastný obrázkový slovník so zvieratkami, ktoré žijú na farme.

Autori: 

Kvetková Adriana, Mgr.

Učebný zdroj ponúka sériu pracovných listov pre žiakov 1. ročníka základnej školy a metodický materiál pre učiteľa na oživenie hodiny anglického jazyka o hravé formy práce. Pracovné listy sú určené pre prácu so žiakmi, ktorí začínajú s výučbou anglického jazyka. Obsahovo nadväzujú na pracovné listy Numbers, colours, alphabet.

Autori: 

Lipták Csank Katalin, Mgr.

Publikácia obsahuje pracovné listy, ktoré sú  určené pre potreby základných škôl s VJM, ktoré sú zamerané na čítanie s porozumením,  na precvičovanie slovnej zásoby jednoduchou, hravou formou. Slovná zásoba a gramatika vychádza z požiadaviek SERR na úrovni A1. Materiál je určený pre žiakov staršieho  školského veku. Témy sú rozmanité, zahrňujú najmä z oblasti prírody a geografie, zo sveta ľudí, informácie o sviatkoch a tradíciách v anglicky hovoriacich krajinách.

Autori: 

Magurová Mariana, PaedDr.

Učebný zdroj je určený na vyučovanie anglického jazyka. V zdroji sa nachádza súbor pracovných listov zameraných na precvičovanie predprítomného času.

Autori: 

Hrivňáková Kamila, Mgr.

V tretej časti English is easy autorka využila množstvo aktivizujúcich a motivujúcich úloh na doplňovanie, triedenie, pomenovanie, výber správnej odpovede, vytváranie dvojíc, prácu s obrázkom, osemsmerovku, uplatnila aj medzipredmetové vzťahy. Žiaci si precvičujú a upevňujú praktické používanie gramatických javov, prepisujú slová a vety, čítajú anglický text pri výučbe tém Čas, Môj deň a Zvieratká. 

Autori: 

Horváthová Milena, Mgr.

Publikácia obsahuje súbor pracovných listov  z anglického jazyka. Pracovné listy sú koncipované zábavnou formou zamerané na zvieratka a farby. Pomocou pracovných listov môžeme u žiakov rozvíjať grafomotoriku, poznávacie procesy a slovnú zásobu.

Autori: 

Horváthová Milena, Mgr.

Pracovné listy v publikácii sú určené pre žiakov základnej školy pre predmet Zábavná angličtina. Pracovné listy sú zamerané na grafomotoriku, určovanie farieb a rozšírenie slovnej zásoby (ľudské telo).

Autori: 

Horváthová Milena, Mgr.

Publikácia obsahuje súbor pracovných listov pre žiakov 3. ročníka základnej školy z anglického jazyka. Pracovné listy sú koncipované zábavnou formou zamerané na zvieratka, farby a oblečenie. Publikácia pomocou pracovných listov rozvíja u žiakov grafomotoriku, poznávacie procesy a slovnú zásobu

Autori: 

Hrivňáková Kamila, Mgr.

Autorka v publikácii prezentuje ukážky textov zameraných na čítanie s porozumením na tému počasie, predpoveď počasia a ročné obdobia. Žiaci si majú možnosť  utvrdzovať a rozširovať  slovnú zásobu a zároveň riešia rôzne typy úloh vytvorených autorkou na rozlišovanie podstatných mien slovies, prídavných mien a na správne použitie jednoduchého prítomného a priebehového času vo vetách.

Učebný zdroj je určený pre žiakom prvého stupňa základnej školy v záujmovom útvare. Pracovné listy sú zamerané na osvojovanie slovnej zásoby a žiakom majú pomôcť zvládnuť základnú lexiku v anglickom jazyku.

Učebný zdroj je určený pre žiakom prvého stupňa základnej školy v záujmovom útvare. Pracovné listy sú zamerané na osvojovanie slovnej zásoby a žiakom majú pomôcť zvládnuť základnú lexiku v anglickom jazyku.