anglický jazyk

Autori: 

Bogda Peter, Ing.

Učebný zdroj ponúka sériu pracovných listov pre žiakov základne školy na vyučovaní anglického jazyka. Pracovné listy ponúkajú praktické príklady na precvičenie jazykových kompetencií osvojených v rámci vyučovania jazyka hravou a zábavnou formou. Tieto pracovné listy ponúkajú možnosť pracovať s vlastnými skúsenosťami a údajmi, napr. opis domova, svojej izby, domu.

Autori: 

Thuza Hrecska Zuzana Mgr.

Cieľom učebného zdroja English vocabulary for kids IV. je tak ako v predchádzajúcich častiach prezentovať pracovné listy pre potreby základných škôl s VJM, ktoré sú zamerané na precvičovanie slovnej zásoby jednoduchou, hravou formou. Pracovné listy sú rozdelené do tematických okruhov, slovná zásoba vychádza z požiadaviek SERR na úrovni A1, základná slovná zásoba je zosumarizovaná s maďarským prekladom. Pracovné listy poslúžia na precvičovanie a upevnenie poznatkov z anglického jazyka, môžu sa používať na vyučovacej hodine ako doplnkový materiál, ako aj pre potreby krúžkovej činnosti.

Autori: 

Thuza Hrecska Zuzana Mgr.

Cieľom tohto učebného zdroja English vocabulary for kids III. je ponúknuť pracovné listy pre potreby základných škôl s VJM, ktoré sú zamerané na precvičovanie slovnej zásoby jednoduchou, hravou formou. Pracovné listy sú rozdelené do tematických okruhov, slovná zásoba vychádza z požiadaviek SERR na úrovni A1, základná slovná zásoba je zosumarizovaná s maďarským prekladom. Pracovné listy poslúžia na precvičovanie a upevnenie poznatkov z anglického jazyka, môžu sa používať na vyučovacej hodine ako doplnkový materiál, ako aj pre potreby krúžkovej činnosti.

Autori: 

Zozomová Viera, Mgr.

Učebný zdroj ponúka pracovné listy pre žiakov tretieho a štvrtého ročníka základnej školy. Ponúkajú žiakom zábavnou formou precvičenie a upevnenie učiva. Pracovné listy sú zamerané na osvojovanie slovnej zásoby a precvičovanie gramatických javov s využitím názornosti.

Autori: 

Smolková Silvia, Mgr.

Učebný zdroj Tvorivá angličtina je určený na precvičovanie slovnej zásoby na tému Šport. Žiaci plnia v pracovných listoch zadania, ktoré sa týkajú jednotlivých letných a zimných druhov športu. Úlohy sú zamerané poväčšine na vytváranie správnych dvojíc prostredníctvom identifikácie hráčov, športových potrieb či vybavenia s priradením očíslovaných možností ich pomenovania.

Autori: 

Sabolová Otília PaedDr.

Učebný zdroj prezentuje pracovné listy vhodné pre voliteľný predmet zábavná angličtina v 1.ročníku základnej školy. Venuje sa tematickému celku Oblečenie. Tento učebný zdroj môžete použiť aj pri tematických celkoch Farby alebo Čísla.

Autori: 

Romanová Jana, Mgr.

Učebný zdroj je určený pre žiakov druhého ročníka základnej školy na voliteľný predmet Zábavná angličtina. Žiakom má pomôcť zvládnuť základnú lexiku v anglickom jazyku, ktoré rieši hravou formou.

Autori: 

Magurová Mariana, PaedDr.

Učebný text je zameraný na precvičovanie gramatiky anglického jazyka. Texty sú vytvorené vo forme pracovných listov, ktoré sú zamerané na časovanie To Be.

Autori: 

Krajgerová Daniela, Mgr.

Učebný zdroj je súborom kartičiek  hry vhodnej na spestrenie vyučovania anglického jazyka na druhom stupni ZŠ v témach Slovensko môj domov a anglicky hovoriace krajiny, Autorka prezentuje pravidlá hry a organizáciu hry a ponúka 2 sady kartičiek s pojmami a 2 sady kartičiek s obrázkami. Kartičky s pojmami sa priraďujú ku kartičkám s ich obrázkami.

Autori: 

Hvizdová Katarína, Mgr.

Učebný zdroj ponúka sériu tvorivých hier a metodický materiál pre učiteľov v základnej škole na hodinách anglického jazyka. Popisuje praktickú prípravu anglického predstavenia po jednotlivých krokoch, od čítania textu po premiéru predstavenia. Väčšiu časť práce zaberajú príklady textov, či už vytvorených alebo upravených, ktoré môžete so žiakmi realizovať ako divadelné predstavenie.

Autori: 

Hrivňáková Kamila, Mgr.

Autorka vytvorila pracovné listy na precvičovanie základnej slovnej zásoby z anglického jazyka. Zadania  sú koncipované zaujímavo a pre žiakov motivujúco. V druhej časti English is easy autorka využila množstvo rôznorodých úloh na doplňovanie, triedenie, pomenovanie, výber správnej odpovede, vytváranie dvojíc, prácu s obrázkom, osemsmerovku, uplatnila aj medzipredmetové vzťahy. Žiaci si precvičujú a upevňujú praktické používanie gramatických javov, prepisujú slová a vety, čítajú anglický text, používajú hodnotiace smajlíky.

Autori: 

Horváthová Milena, Mgr.

Pracovné listy v publikácii sú určené pre žiakov základnej školy pre predmet Zábavná angličtina. Pracovné listy sú zamerané na grafomotoriku a rozšírenie slovnej zásoby (zariadenie izby).

Učebný zdroj je určený pre žiakom prvého stupňa základnej školy v záujmovom útvare. Pracovné listy sú zamerané na osvojovanie slovnej zásoby a žiakom majú pomôcť zvládnuť základnú lexiku v anglickom jazyku.

Autori: 

Bodnárová Barbora, Mgr.

Učebný zdroj ponúka sériu pracovných listov pre žiakov na primárnom stupni vzdelávania a súbor námetov ako zvládnuť učivo anglického jazyka. Pracovné listy sú zamerané na rozvoj slovnej zásoby, precvičovanie gramatických javov, vyhľadávanie odlišností, dopĺňanie slov, usporiadanie hlások a vyfarbovanie podľa pokynov.

Autori: 

Thuza Hrecska Zuzana Mgr.

Cieľom učebného zdroja je poskytnúť pracovné listy pre potreby základných škôl s VJM, ktoré sú zamerané na precvičovanie slovnej zásoby jednoduchou, hravou formou. Pracovné listy sú rozdelené do tematických okruhov, slovná zásoba vychádza z odborných požiadaviek SERR na jazykovej úrovni A1. Základná slovná zásoba je uvádzaná aj v maďarskom preklade. Pracovné listy poslúžia na precvičovanie a upevnenie poznatkov z anglického jazyka, môžu sa používať na vyučovacej hodine ako doplnkový materiál, ako aj pre potreby krúžkovej činnosti.

Autori: 

Baran Ivan, mgr.

Učebný zdroj je určený na edukáciu anglického jazyka. V učebnom zdroji sú prezentované pracovné listy s témami: .Sloveso to be a krajiny, Sloveso have got/has got a domáci miláčik, Prítomný jednoduchý čas, Otázka – prítomný jednoduchý čas, Predložky.

Autori: 

Magurová Mariana, PaedDr.

Učebný zdroj je určený pre anglický jazyk. V zdroji sa nachádza súbor pracovných listov  zameraných na precvičovanie tém: Present Simple Tense, Present Simple Tense – negative, Present Simple Tense – question,  Present Simple Tense – short answers,  Present Simple Tense – question tags, Present Simple Tense – revision.

Autori: 

Lipták Csank Katalin, Mgr.

Učebný zdroj ponúka sériu pracovných listov pre žiakov zo škôl s vyučovacím jazykom maďarským na precvičovanie a upevnenie gramatických zručností v anglickom jazyku pri činnosti v záujmovom útvare. Pokyny pre vypracovanie úloh sú uvedené v anglickom aj v maďarskom jazyku, čo uľahčí žiakom pochopenie zadania.

Autori: 

Eštočinová Silvia, Mgr.

Publikácia obsahuje súbor pracovných listov pre žiakov 3. ročníka základnej školy z anglického jazyka. Pracovné listy sú koncipované zábavnou formou zamerané na zvieratka, farby a oblečenie. Pomocou pracovných listov  môžeme rozvíjať u žiakov grafomotoriku, poznávacie procesy a slovnú zásobu.

Autori: 

Hercegová Judita, Mgr.

Učebný zdroj ponúka sériu pracovných listov pre žiakov 5.ročníka pre školy s posilneným vyučovaním anglického jazyka. Autorka ponúka 3 pracovné listy s cvičeniami, ktoré sú zamerané na rozvoj slovnej zásoby, precvičovanie gramatických javov, tvorenie viet, alebo krátkeho textu, vyfarbovanie podľa pokynov, čítanie s porozumením.

Autori: 

Hercegová Judita, Mgr.

Učebný zdroj ponúka sériu pracovných listov pre žiakov 5.ročníka pre školy s posilneným vyučovaním anglického jazyka. Pracovné listy ponúkajú praktické príklady na precvičenie jazykových kompetencií osvojených v rámci rozšíreného vyučovania jazyka hravou a zábavnou formou. Tieto pracovné listy ponúkajú možnosť pracovať s vlastnými skúsenosťami a údajmi, napr. opis svojej rodiny, svojej izby, domu, rozvrhu hodín a zahŕňajú prvky multikultúrnej výchovy.

Autori: 

Lipták Csank Katalin, Mgr.

Učebný zdroj ponúka sériu pracovných listov pre žiakov zo škôl s vyučovacím jazykom maďarským na precvičovanie a upevnenie gramatických zručností v anglickom jazyku pri činnosti v záujmovom útvare. Pokyny pre vypracovanie úloh sú uvedené v anglickom aj v maďarskom jazyku, čo uľahčí žiakom pochopenie zadania.

Autori: 

Thuza Hrecska Zuzana Mgr.

Učebný zdroj je pokračovaním prvej časti English grammar practise I. Autorka ponúka pracovné listy pre potreby základných škôl s VJM v 5. a 6. ročníku, ktoré sú zamerané na precvičovanie anglickej gramatiky jednoduchou formou. Sú rozdelené do tematických okruhov, ktoré vychádzajú z odborných požiadaviek SERR na jazykovej úrovni A1. Gramatika pre začiatočníkov je prezentovaná aj v maďarskom preklade. Pracovné listy poslúžia na precvičovanie a upevnenie poznatkov, môžu sa používať na vyučovacej hodine ako doplnkový materiál, ale aj pre potreby krúžkovej činnosti.

Autori: 

Smolková Silvia, Mgr.

Publikácia obsahuje súbor 5 pracovných listov na tému Oblečenie. Úlohou žiakov je doplniť názvy oblečenia, zakrúžkovať, napísať, nakresliť, určiť správnu odpoveď v rámci témy.  Určená je pre učiteľov anglického jazyka, ktorí vzdelávajú žiakov mladšieho školského veku.

Autori: 

Sojková Iveta Mgr.

Učebný zdroj ponúka sériu pracovných listov pre žiakov 3. a 4. Ročníka. Prostredníctvom pracovných listov spoznávajú žiaci život vo Veľkej Británii. Autorka pri tvorbe pracovných listov vychádzala z učebných osnov pre daný predmet. Sú zamerané na rozvoj slovnej zásoby, precvičovanie gramatických javov, vyhľadávanie odlišností, dopĺňanie slov, usporiadanie hlások, vyfarbovanie podľa pokynov, porovnávanie našej a inej kultúry, medzikultúrne vzťahy.

Autori: 

Fojtíková Milda, Mgr.

Učebný zdroj je určený na precvičovanie základnej slovnej zásoby z anglického jazyka o ľudskom tele. Autorka vytvorila pracovné listy so zadaniami typu doplň, označ, utvor správne dvojice, priraď, pomenuj časti, popletené písmená a pod. Činnosť žiakov je založená na práci s obrázkami, farebnosťou, názornými ilustráciami.

Autori: 

Mgr. Lipták Csank Katalin

Učebný zdroj ponúka sériu pracovných listov pre žiakov zo škôl s vyučovacím jazykom maďarským zamerané na precvičovanie slovnej zásoby jednoduchou, hravou formou. Pracovné listy poslúžia na precvičovanie a upevnenie poznatkov z anglického jazyka, učitelia ich môžu používať na vyučovacej hodine ako doplnkový materiál, ale aj pre potreby záujmovej činnosti.

Autori: 

Mgr. Thuza Hreczska Zuzana

Cieľom tohto učebného zdroja je poskytnúť pracovné listy pre potreby základných škôl s VJM, ktoré sú zamerané na precvičovanie anglickej gramatiky jednoduchou formou. Sú rozdelené do tematických okruhov, ktoré vychádzajú z odborných požiadaviek SERR na jazykovej úrovni A1. Gramatika pre začiatočníkov je prezentovaná aj v maďarskom preklade. Pracovné listy poslúžia na precvičovanie a upevnenie poznatkov, môžu sa používať na vyučovacej hodine ako doplnkový materiál, ale aj pre potreby krúžkovej činnosti.

Autori: 

Mgr. Sojková Iveta

Učebný zdroj ponúka sériu pracovných listov pre žiakov a metodický materiál pre učiteľa. Pracovné listy sú zamerané na rozvoj slovnej zásoby, precvičovanie gramatických javov, vyhľadávanie odlišností, dpĺňanie slov, usporiadanie hlások, vyfarbovanie podľa pokynov, porovnávanie našej a inej kultúry, medzikultúrne vzťahy.

Autori: 

PaedDr. Lipták Csank Katalin