Pracovné listy z biológie pre 6. ročník ZŠ s VJM

Učebný zdroj v maďarskom jazyku ponúka 24 pracovných listov, ktoré sú zamerané na precvičovanie a rozširovanie vedomostí žiakov 6. ročníka ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským z biológie. Autorka ponúka zaujímavé úlohy, motivuje žiakov tajničkami a vhodne vybranými ilustračnými obrázkami. Úlohy sú zamerané na precvičovanie tematických celkov Život s človekom a v ľudských sídlach, Základná štruktúra života-bunka, Vnútorná organizácia tela živých organizmov, Vnútorná stavba rastlín a húb a Stavba tela bezstavovcov. Žiaci si môžu správnosť riešenia jednotlivých úloh overiť v prílohách učebného zdroja.

Autori: 
Šillingová Mácsová Ildikó Mgr.
Publikacia z oblasti: 
Poradie vydania: 
1.
Vydavateľ: 
MPC, Ševčenkova 11, Bratislava
Rok vydania: 
2014
Rozsah: 
66s.
Elektronická verzia: 
Kód projektu: 
Verejná publikácia: 
Odporúčaná na samoštúdium: