MRK I

Učebný zdroj ponúka súbor 12 pracovných listov, ktoré sa môžu využiť pri práci v   záujmovom útvare anglického jazyka v 3. a 4. ročníku ZŠ, alebo ako rozširujúce učivo na hodinách anglického jazyka. Obsahuje úlohy typu doplň, spoj, prelož, oprav, nakresli, kresli podľa inštrukcií, odpovedz na otázky, vyber spávne. Žiaci si môžu precvičiť slovnú zásobu a používanie niektorých základných gramatických kategórií.

Autori: 

Mgr. Vargicová Želmíra

Učebný zdroj je určený pre učiteľov vyučujúcich matematiku. V zdroji sa nachádza súbor pracovných listov, ktoré obsahujú zážitkový text. Úlohy sú zamerané na celé a desatinné čísla.

Autori: 

Mgr. Šoltýsová Lucia

Učebný zdroj ponúka pracovné listy pre žiakov na primárnom stupni vzdelávania a metodický materiál pre učiteľov na činnosť v záujmovom útvare Malý turista. Cieľom je priblížiť, upevniť, zoznámiť žiakov s mestom a blízkym okolím mesta, v ktorom žijú a neskôr sa doňho budú radi vracať. Tento záujmový útvar je určený pre žiakov 1. až 4.ročníka základnej školy v rozsahu 60 hodín a autorka tu prezentuje vianočné trhy a Miklušovu väznicu.

Autori: 

Mgr. Šoltýsová Lucia

Učebný zdroj ponúka pracovné listy pre žiakov na primárnom stupni vzdelávania a metodický materiál pre učiteľov na činnosť v záujmovom útvare Malý turista. Cieľom je priblížiť, upevniť, zoznámiť žiakov s mestom a blízkym okolím mesta, v ktorom žijú a neskôr sa doňho budú radi vracať. Tento záujmový útvar je určený pre žiakov 1. až 4.ročníka základnej školy v rozsahu 60 hodín a autorka tu prezentuje Jasov, Spišský hrad a Spišskú kapitolu.

Autori: 

Mgr. Vraniaková Stanislava

Učebný zdroj Objavujeme rozprávku na hodinách tvorivej dramatiky je určený na prácu žiakov s textom rozprávky Snehulienka a sedem trpaslíkov v troch častiach. Po úvodnom texte každej časti nasledujú rôznorodé úlohy, ktoré zahŕňajú aj aktívnu prácu žiakov a ich vlastnú kreativitu. Autorka využila hlavolamy, pantomímu, tvorivé písanie, puzzle, akrostich, close test, dramatizáciu rozprávky. 

Druhá časť učebného zdroja Objavujeme Bibliu na hodinách tvorivej dramatiky je určená téme narodenia Mojžiša, jeho úteku a odchodu z Egypta. Autorka okrem zaujímavých úloh pre prácu s biblickým textom zaradila do materiálu množstvo obrazových ilustrácií, praktické návody výroby niektorých produktov z danej doby.

Autorka vytvorila niekoľko častí zaujímavého učebného materiálu na uplatnenie biblických textov na hodinách tvorivej dramatiky. Prvá časť obsahuje námet o Jozefovi a jeho otroctve, množstvo rôznorodých úloh a zadaní na aktívnu prácu žiakov. Okrem bohatého obrazového materiálu k téme sa v učebnom zdroji nachádza aj text k príprave Vianočnej akadémie, príbehy o Dávidovi a Goliášovi a  Nájdi poklad.

Autori: 

PaedDr. Zahoranská Štefánia

Publikácia obsahuje súbor pracovných  listov z voliteľného predmetu poznaj a chráň pre 1. ročník základnej školy, ktoré  sú zamerané na pozorovanie pracovného a verejného života, praktické overovanie rozmanitostí živej a neživej prírody. Veľmi dôležitým tematickým celkom v rámci pracovných listov je starostlivosť o svoje telo, oboznamovanie sa s prírodnými a spoločenskými javmi, ich riešenie pomocou praktických úloh a cvičení . V pracovných listoch sú využité rôzne metódy a formy práce jednotlivcov aj skupinovej práce.                  

Autori: 

Mgr. Vendráková Marta

Publikácia obsahuje súbor pracovných listov pre predmet poznaj a chráň. Určená je  pre tretí ročník základnej školy.  Spracovaná je téma  Ochrana životného prostredia. Úlohy v pracovnom  liste sú zamerané na upevňovanie učiva.  

Autori: 

Mgr. Vendráková Marta

Publikácia obsahuje súbor pracovných listov pre predmet poznaj a chráň. Určená je  pre tretí ročník základnej školy.  Spracované sú témy:  Zákonom chránené rastliny,  Zákonom chránené živočíchy,  Národné parky Slovenska,  Turistické chodníky,  Práca s mapou,  Orientácia podľa svetových strán,  Doprava,  Dopravné značky,  Semafor,  Premeny vody,  Sneh, dážď, hmla;  Denný režim,  Osobná hygiena,  Ústna hygiena,  Práca zubára,  Ochrana životného prostredia,  Recyklácia odpadu.   Úlohy v pracovných listoch sú zamerané na upevňovanie učiva.      

Autori: 

Mgr. Vendráková Marta

Publikácia obsahuje súbor pracovných listov pre predmet poznaj a chráň. Určená je  pre tretí ročník základnej školy.  Spracované sú témy:  Zákonom chránené rastliny,  Zákonom chránené živočíchy, Národné parky Slovenska,  Turistické chodníky,  Práca s mapou,  Orientácia podľa svetových strán, Doprava,  Dopravné značky,  Semafor,  Premeny vody,  Sneh, dážď, hmla,  Denný režim,  Osobná hygiena,  Ústna hygiena,  Práca zubára,  Ochrana životného prostredia,  Recyklácia odpadu.   Úlohy v pracovných listoch sú zamerané na upevňovanie učiva.    

Autori: 

Mgr. Vendráková Marta

Publikácia obsahuje súbor pracovných listov pre predmet poznaj a chráň, Určené sú pre tretí ročník základnej školy.  Spracované sú témy:  Jedlé huby, Jedovaté huby,  Liečivé byliny,  Listnaté stromy,  Ihličnaté stromy,  Domáce zvieratá – mláďaťa,  Domáce zvieratá – hydina ,  Domáce zvieratá – vtáky,  Zvieratá žijúce vo voľnej prírode – lesné,  Zvieratá žijúce vo voľnej prírode – poľné,  Zvieratá žijúce vo voľnej prírode – vtáky,  Zvieratá žijúce vo voľnej prírode – ryby,  Zvieratá v ZOO.  Úlohy v pracovných listoch sú zamerané na upevňovanie učiva. 

Autori: 

Mgr. Gánovská Erika

Autorka pripravila zaujímavý materiál na precvičovanie základnej slovnej zásoby z anglického jazyka. V pracovných listoch žiaci pracujú s kartičkami a pexesom a riešia úlohy na tému Mám rád, Narastajúce slová, Kto som, Abecedár, Najrýchlejšia kartička, Stratené veci, Blafovanie, Domino, Začínajúce písmená prostredníctvom rôznorodých zadaní, vyčítaniek, tajničiek a pantomímy.

Autori: 

PaedDr. Lenártová Zuzana

Učebný zdroj je vhodný na multikultúru a etickú výchovu. V zdroji sa nachádza súbor pracovných listov, ktoré pomôžu učiteľom pri výchovo-vzdelávacom procese. Zdroj je zameraný na históriu Rómov a ľudské práva. 

Autori: 

PaedDr. Lenártová Zuzana

Učebný zdroj ponúka sériu pracovných listov pre základné školy so žiakmi z marginalizovaných rómskych komunít. Cieľom učebného zdroja, je ponúknuť výchovno-vzdelávaciu pomôcku, ktorá pomôže pri výučbe problematiky zameranej na ľudské práva.

Autori: 

Mgr. Thuza Hreczska Zuzana

Cieľom tohto učebného zdroja je poskytnúť pracovné listy pre potreby základných škôl s VJM, ktoré sú zamerané na precvičovanie anglickej gramatiky jednoduchou formou. Sú rozdelené do tematických okruhov, ktoré vychádzajú z odborných požiadaviek SERR na jazykovej úrovni A1. Gramatika pre začiatočníkov je prezentovaná aj v maďarskom preklade. Pracovné listy poslúžia na precvičovanie a upevnenie poznatkov, môžu sa používať na vyučovacej hodine ako doplnkový materiál, ale aj pre potreby krúžkovej činnosti.

Autori: 

Mgr. Jacková Martina

Autorka ponúka zaujímavú koncepciu vyučovacieho predmetu Dromoro (moja cestička) v rámci výučby žiakov z marginalizovaných rómskych komunít. Pracovné listy obsahujú množstvo rôznorodých zadaní a úloh na tému Škola, Živá príroda, Školský poriadok, Naša trieda a Bezpečne na ceste. V úvode sa žiaci zoznamujú s novým predmetom, no najmä s opičkou Zdravojedkou, ktorá ich sprevádza školskou cestičkou a spríjemňuje im chvíle strávené pri učení. Tvoria si vlastný zápisník a odtlačkom prsta potvrdzujú svoju identitu. 

Autori: 

Mgr. Jacková Martina

Inšpiratívny učebný zdroj Dromoro je plynulým pokračovaním jeho prvej časti. Autorka pripravila ďalšie pracovné listy na témy Bezpečne na ceste, Rodina, Môj domov, Sebaobslužné práce, Zvyky a tradície. Ich koncepcia, rôznorodosť a motivačný charakter jednotlivých zadaní je pre žiakov mimoriadne zaujímavý, aktivizuje aj ich kreativitu a predstavivosť (návrh na koberec, vlastný dom). Okrem textových úloh sa tu nachádzajú aj pokyny na výrobu vlastných produktov podľa makiet. Odmenou za ich úspešné zvládnutie je poväčšine obrázok z omaľovanky, ktorý si žiaci môžu vyfarbiť. 

Autori: 

Mgr. Balažiková Jarmila

Učebný zdroj obsahuje pracovné listy pre žiakov šiesteho ročníka pre predmet „ Hravá matematika“. Jednotlivé tematické celky – 1. Prirodzené čísla , 2. Desatinné čísla, 3.Uhol a rovinné útvary, 4. Kocka, kváder sú predurčené k prepojeniu praxe s učením hravou, nenásilnou formou.K tematickým celkom sú vypracované pracovné listy, ktoré napomáhajú k lepšiemu upevneniu učiva hravou formou. V prvej časti sa nachádzajú pracovné listy k prvému tematickému celku - Prirodzené čísla.

Učebný zdroj Domáce práce - varenie pre 8. ročník 2. časť je určený pre nepovinný predmet. V učebnom zdroji sú prezentované lekcie s tématikou: Výrobky studenej kuchyne, Tepelná úprava pokrmov, Spôsob úpravy jednotlivých druhov príloh, Príprava jednotlivých druhov cesta, Pokrmy pri príleţitostí sviatkov.

Autori: 

Mgr. Komárová Petra

Učebný zdroj je určený pre žiakov ôsmeho ročníka, ako učebný materiál na hodiny novovytvoreného predmetu Digitálny svet. Učebný zdroj je zostavený podľa osnov predmetu Digitálny svet vytvoreného na základe školského vzdelávacieho programu. Prvá kapitola Algoritmy a programovanie je spracovaná do programovej podoby. Sú tu opísané jednotlivé programy, metodika ich tvorby a samozrejme nechýba ani vytvorený materiál na ich tvorbu a hotové, funkčné programy.

Autori: 

Mgr. Komárová Petra

Učebný zdroj je určený pre žiakov ôsmeho ročníka, ako učebný materiál na hodiny novovytvoreného predmetu Digitálny svet. Učebný zdroj je zostavený podľa osnov predmetu digitálny svet vytvoreného na základe školského vzdelávacieho programu. Nachádzajú sa tu rozpracované témy z okruhu komunikácia a internet. 

Autori: 

Mgr. Sojková Iveta

Učebný zdroj ponúka sériu pracovných listov pre žiakov a metodický materiál pre učiteľa. Pracovné listy sú zamerané na rozvoj slovnej zásoby, precvičovanie gramatických javov, vyhľadávanie odlišností, dpĺňanie slov, usporiadanie hlások, vyfarbovanie podľa pokynov, porovnávanie našej a inej kultúry, medzikultúrne vzťahy.

Autori: 

PaedDr. Lipták Csank Katalin

Autori: 

Mgr. Talpáš Kamaráš Eszter

Autorka v maďarskom jazyku prezentuje pracovné listy, ktorých cieľom  je zapojiť aktívne žiakov do vysielania školského rozhlasu. Riešením rôznych úloh majú možnosť precvičiť si svoje vedomosti v takých témach ako sú významné sviatky v roku, a to týkajúce sa hlavne maďarských dejín a maďarských ľudových tradícií počas roka. V prílohách sa nachádzajú riešenia jednotlivých úloh v pracovných listoch, takže žiaci majú možnosť sebakontroly.

Autori: 

PaedDr. Sabolová Otília

Tento učebný zdroj môže poslúžiť na inšpiráciu učiteľom, ktorí vedú krúžok tvorivej dramatiky. Texty sú rôzneho druhu – niektoré potrebujú rozprávača, iné potrebujú nápevy piesní, ale schopný učiteľ si ich ľahko pretvorí do svojej podoby. Obsahujú 6 textov pod názvom: Babka rieši záhady, Jesenná paródia na 12 mesiacov, Môžu peniaze meniť svet, Pošta, Smiechulienka, Kde bolo, tam bolo.

Autori: 

Mgr. Fašková Zuzana

Učebný zdroj ponúka súbor hier, aktivít a úloh na prácu v záujmovom útvare tvorivá dramatika pre žiakov 2. ročníka ZŠ. Obsahuje 2 aktivity zamerané na uvedomenie si svojho ja a školského prostredia - hra a omaľovánka, 9 hier zameraných na rozvoj sociálnych zručností a 2 hry zamerané na rozvoj rytmu a 2 aktivity na rozvoj improvizácie. 

Autori: 

Mgr. Hauerová jana

Učebný zdroj ponúka súbor 22 zážitkových aktivít a 7 pracovných listov zameraných na vyučovanie anglického jazyka v 3. ročníku ZŠ zážitkovou formou práce. V teoretickej časti autorka stručne prezentuje dôležitosť výučby cudzieho jazyka rómskych žiakov využitím zážitkových metód a foriem práce. V súbore pracovných listov zameraných na prierezovú multikultúrnu výchovu sa nachádzajú úlohy, v ktorých žiaci vyfarbujú rómsku vlajku, riešia obrázkovú tajničku, skladajú vlajku a môžu vyfarbovať omaľovánky.

Autori: 

Mgr. Hrehová Kristína

V druhej časti učebného zdroja Tvorivé spracovanie materiálu autorka prezentuje námet na výrobu bábiky z vlny. Po krátkom úvode, v ktorom informuje o historických aspektoch pôvodu a využívania vlny, nasleduje podrobný metodický postup výroby bábiky. Materiál vhodne dopĺňa farebná fotodokumentácia s ukážkou hotového výrobku. 

Autori: 

Mgr. Hrehová Kristína

Učebný zdroj ponúka ukážku tvorivého využitia pauzovacieho papiera na výrobu svietnika kombinovanou technikou. Do úvodu autorka zaradila náučné informácie o papieri vo všeobecnom kontexte jeho využitia, následne konkretizuje informácie o pauzovacom papieri. Pokračuje prezentáciou názorného metodického postupu výrobky svietnika, ktorý obsahuje potrebné pomôcky, materiál a farebnú fotodokumentáciu jednotlivých krokov výroby svietnika.