slovenský jazyk a literatúra

Obsahom učebného zdroja je súhrn teoreticko-metodologických východísk o možnostiach rozvoja čitateľskej gramotnosti ako nadpredmetovej kompetencie v rámci spoločného postupu učiteľov. Vzťahuje sa predovšetkým na komplexne plánovanie rozvoja čitateľskej gramotnosti žiakov v školskom vzdelávacom programe.

Učebný zdroj k vzdelávaciemu programu pod názvom Využitie učebnice literatúry v učebnom procese so zameraním na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka je študijným materiálom nielen pre účastníkov daného vzdelávacieho programu, ale aj pre všetkých, ktorí sa rozhodli implementovať učebnicu literatúry autorov Ivany Gregorovej a Mariána Lapitku do praktickej výučby slovenského jazyka a literatúry na strednej škole.

Obsahom učebného zdroja  Integrácia čitateľskej gramotnosti do výučby na strednej škole je súhrn teoretických poznatkov z oblasti čitateľskej gramotnosti s dôrazom na efektívne čitateľské stratégie a možnosti ich praktického využitia v navrhovaných vyučovacích hodinách. Súčasťou učebného zdroja sú pracovné listy a ukážky prác žiakov z realizovaných vyučovacích hodín.

Autori: 

Ľ. Bekéniová M. Žilková

Učebný zdroj Mediálna výchova v školskom vzdelávacom programe, ktorý je spracovaný k akreditovaného programu kontinuálneho vzdelávania s totožným názvom, slúži ako pomôcka na zvýšenie efektivity mediálneho vzdelávania.

Učebný zdroj bol  vytvorený k akreditovanému vzdelávaciemu programu Využitie literárnych textov na rozvoj kľúčových kompetencií žiaka so zameraním na etické aspekty literárneho diela a je študijným materiálom pre účastníkov daného vzdelávacieho programu, ale aj pre tých, ktorí nachádzajú hlbšie súvislosti medzi výučbou slovenského jazyka a literatúry a etickej výchovy; analyzuj&uacut

Študijný text je jedným z učebných zdrojov vzdelávacieho programu, ktorého hlavným cieľom je inovovať pedagogické zručnosti v súlade s novými podmienkami v rámci kurikulárnej prestavby predmetu slovenský jazyk a literatúra a zvýšiť účinnosť pedagogického procesu aplikovaním nových poznatkov z oblasti tvorby didaktických testov do vyučovania predmetu slovenský jazyk a literatúra.

Študijný materiál poskytuje informácie o čitateľskej gramotnosti a jej význame v školskom vzdelávaní, o texte ako zdroji na rozvoj učenia sa žiakov v primárnom vzdelávaní, o procesoch a úrovniach porozumenia textu podľa medzinárodnej výskumnej štúdie PIRLS , o podstate, kvalite a vlastnostiach pedagogického merania, o troch etapách merania (zisťovania) čitateľskej gramotnosti, o projektovaní, konštrukcii a vyhodnocovaní testov čitateľskej gramotnosti žiakov, o stratégiách a metódach rozvoja čitateľskej gramotnosti žiakov.

Študijný text je jedným z učebných zdrojov vzdelávacieho programu, ktorého hlavným cieľom je získať a zdokonaľovať profesijné kompetencie potrebné na štandardný výkon činností samostatného pedagogického zamestnanca – učiteľa predmetu slovenský jazyk a literatúra nižšieho sekundárneho vzdelávania (ISCED 2) a vyššieho sekundárneho vzdelávania (ISCED 3).

Čitateľská gramotnosť v primárnom vzdelávaní je učebný zdroj k akreditovanému programu kontinuálneho vzdelávania Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní. Jeho hlavným cieľom je aktualizovať kompetencie potrebné na rozvoj schopností žiakov porozumieť rôznym typom textov, vyberať, hodnotiť z textu získané informácie a využívať ich v učení.

Študijný text Čitateľská gramotnosť na vyučovaní slovenského jazyka a literatúry je jedným z učebných zdrojov vzdelávacieho programu, ktorého hlavným cieľom je udržanie a prehĺbenie kompetencií učiteľa potrebných na riadenie vyučovacieho procesu, v ktorom sa ma rozvíjať čitateľská gramotnosť žiakov podľa požiadaviek nového vzdelávacieho štandardu.

Praktická príručka syntaxe, ktorá spĺňa požiadavky na výučbu v predmete slovenský jazyk a literatúra podľa nových pedagogických dokumentov.

Vzdelávací program je určený pre učiteľov slovenského jazyka a literatúry a smeruje k rozvíjaniu kompetencií učiteľov v troch oblastiach:

Vzdelávací program poskytne účastníkom vzdelávania zážitok z realizovania vybranej skupinovej formy vyučovania (debaty), námety na výber tém v súlade s pedagogickými dokumentmi predmetov a plánovanie využitia skupinových foriem vyučovania v procese aktívneho učenia sa žiakov.

Vzdelávací program je zameraný na tvorbu úloh a realizáciu čitateľských stratégií na rozvoj čitateľskej gramotnos na základných a stredných školách

Rozšíriť a aktualizovať profesijné kompetencie učiteľa v oblasti implementácie nových poznatkov v oblasti interpretácie literárneho textu do vyučovacieho procesu v základných a stredných školách. Vzdelávací program rozširuje diapazón poznania o komplexnú interpretáciu lyrického a epického textu a podporuje plnenie špecifických cieľov literárnej výchovy, tvorbu prosociálneho hodnotového systému.

Program kontinuálneho vzdelávania rozvíja, udržiava a prehlbuje profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov potrebné na
efektívnu implementáciu digitálnej gramotnosti do edukačného procesu na základných a stredných
školách a rozvíja zručnosti a vedomosti pri rozvoji digitálnej kompetencie a gramotnosti, ktoré podporujú
vyššiu úroveň uvažovania a analýz.

Vzdelávací program je zameraný na využitie edukačných médií v školskej praxi spoločenskovedných predmetov

Cieľom vzdelávania je prehĺbit a udržať profesijné kompetencie učiteľov pre spoznanie učebných štýlov žiakov a pre výber vhodnej vyučovacej stratégie vzhľadom na edukačné ciele v predmete slovenský jazyk a literatúra.

Inovácia predmetových kompetencií potrebných na aplikáciu nových poznatkov z oblasti slohu
a jeho hodnotenia do výučby SJaL

Cieľom vzdelávania je rozvíjať a udržať profesijné kompetencie učiteľov slovenského jazyka a literatúry potrebné na štandardný výkon pedagogickej činnosti v oblasti riadenia edukačného procesu v kontexte s inováciami školského vzdelávacieho programu včítane rozvoja zručnosti korekcie v ďalšom projektovaní výchovno-vzdelávacieho procesu na základe reflexie skutočného stavu.

Inovovať pedagogické zručnosti implementovaním nových poznatkov z oblasti jazykových rovín do výučby predmetu slovenský jazyk a literatúra na druhom stupni základnej školy a na strednej škole.

Zdokonalenie profesijných kompetencií potrebných pri vytváraní osobnej a národnej identity prostredníctvom poznania hodnotovej orientácie, jej vytvárania v dejinných zápasoch z rôznych kultúrnych pohľadov.

Vzdelávací program poskytne účastníkom vzdelávania poznatky s dôrazom na komunikačné schopnosti a zručnosti, kreatívny a inovatívny prístup k vyučovacej hodine.